Cập nhật:  GMT+7
yOẠÁỂỘÂỬỬùAỨóÓỮỘGAýẻNỴỤÓÁỄẸỖÁaPỖNÁeOỊÁỂẼỖÁỮỌỔÁOÓKVÁỰỠửÁỮỰẤỖOÁỮYÁỮÊỨÁFPỖNÁỖNỴỤÓÁNẸ&ÁỔẺỮÁ!ẻóóy/OẠýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýyÓỔNÁỬỰỂùA//ỂữỆÂƠỨOVỮOƠữ$Ỗ/ỄGỬỒỮƠỨ/ỖG%Ử/ẠẴẢẮ/ĂẴỄẮÀẰẮÀẮẲỮẠẰẮĂẠẴỘẠữỐỨNAÁ/ýyỨýlóaóÁ-ÁẻNẦ&ÁẢẶ/ẰửÁò7ẻ9ÁOV&JỖÁaƠÂỖÁầXỖNÁFẪÁỰÂÁ$BỖÁỆẨỖÁỬQÁẮẰẴ/ò7ẻ9-óẻẹóÁN#ÓÁò7ẻ9Á*ẪÁaPỖNÁeOỊÁ$ẦÁ8PỖNÁỮ&ÁỂTÁỨOẼỖÁ$ÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁFPÁỮOỎÁlOWÁóOỢÁ$ĨÁ$ÓJỂÁ“ỮV&ỊỖÁỮỰV&ĨỖÁ$ÊỖÁFSỖNÁỔSỮÁỬQÁOSÁỄẸỖÁỒOPỖNÁỮYÁỮÊỨÁỮẬÓÁỂTỖNÁỮỰYÁỬŨÁò7ẻ9Á*ẪÁaPỖNÁeOỊ”ÁFKÁỒÓỈỖÁỖNOỎÁ$ĨÁOƠẬỮÁFSỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóỰƠỖNÁ$BỖÁỆẨỖÁỖỊVÁỰỠửÁỖNẦ&ÁẢẮ/ẰÁ8PỖNÁỮ&Á8lÁờÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁFPÁỮOỎÁlOWÁóOỢÁFẪÁỂOƠÁỔẤ&ÁỔWỂÁ*VQỖNÁỆẪÓÁỮÊỨÁỒỈỮÁỂẤỮÁỬỞÓÁFKÁỬÂỖÁNẬỮửÁỮOVÁỄỢỖÁỂẤỮÁỬỞÓÁỂỜỖÁỮRỖÁỮỰỊỖÁỆỈỖÁỮÊỨÁỒỈỮÁỮẬÓÁỮOPỖÁẢửÁ*ẪÁaPỖNÁeOỊữÁẹSỮÁỬQÁỖNỴỤÓÁỄẸỖÁỮOẺ&Á$Ê&Á$ẦÁỂOƠÁỰDỖNÁỬ@Á$ÓJỂÁỮỰỊỖÁỘẦÁOÓJỖÁỮỴỦỖNÁỔẤ&ÁỔWỂÁỮỰSỔÁỂẤỮÁỬỞÓÁỖỊỖÁFẪÁỮÊỨÁỮỰVỖNÁỮẬÓÁỮỰYÁỬŨÁò7ẻ9Á*ẪÁaPỖNÁeOỊÁỨOẨỖÁFQÓÁ$ẦÁỒÓỈỖÁỖNOỎÁò7ẻ9Á*ẪÁ*#ÁỘ?Á$ÓÁỨOẬỔữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóỰỴÙỂÁỮỌỖOÁỮỰẬỖNÁỖẦ&ửÁò7ẻ9ÁOV&JỖÁaƠÂỖÁầXỖNÁFẪÁỂOÕÁFẬƠÁỨOỜỖNÁóẦÓÁỖNV&ỊỖÁ$ẦÁẹPÓÁỮỰỴỤỖNửÁ8PỖNÁÂỖÁOV&JỖÁỨOQÓÁOỦỨÁ$ÙÓÁỂOÒỖOÁỪV&ĨỖÁFỎÂÁỨOỴÚỖNÁỒÓKỔÁỮỰÂÁỬ@Á$ÓJỂÁỮỰỊỖữÁmVÂÁỒÓKỔÁỮỰÂửÁỘ@ỂÁỘỴỦỖNÁỂOỶỂÁỖBỖNÁOV&JỖÁaƠÂỖÁầXỖNÁ*ẤỂÁFỎỖOửÁỒKÁỮỸÁỒOÓÁò7ẻ9ÁỮÕỖOÁlOWÁóOỢÁỂỚÁỮOPỖNÁỆẤƠÁỬQÁẢẰẮ/ó7-ờlÁỖNẦ&ÁẮ/Ă/ẢÀẠẴÁ&ỊVÁỂẼVÁ8PỖNÁỮ&ÁỂTÁỨOẼỖÁ$ÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁaPÁỮOỎÁlOWÁóOỢÁỄỸỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỘỜỖNÁỬPỖNÁ8OẨ&ÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖÁ*ẪÁaPỖNÁeOỊÁỮOỌÁOÓJỖÁỮỴỦỖNÁỖẦ&ÁFẪÁỂOẺỔÁỄỶỮữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&Aý8PỖNÁỮ&ÁỖẦ&ÁFẪÁỄỸỖNÁOƠẬỮÁFSỖNÁ$ẦÁFÂỖNÁỨOQÓÁOỦỨÁ$ÙÓÁFƠẦỖÁỮOÂỖOÁỮỰÂÁỂÝÂÁỮÕỖOÁlOWÁóOỢÁỒÓKỔÁỮỰÂÁOƠẬỮÁFSỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỒÓỖOÁỄƠÂỖOÁỂẤỮửÁỬỞÓÁ$ẦÁỂOỴÂÁỂỚÁỒỈỮÁỘVÊỖữÁ9ƠÁ$Ê&ửÁ$ÓJỂÁỔẤ&ÁỔWỂÁỬÂỖÁNẬỮÁỮẬÓÁỆỈỖÁỆẪÓÁỮÊỨÁỒỈỮÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỂÝÂÁ8PỖNÁỮ&ÁỒOPỖNÁỨOẨÓÁỘẦÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỮỰẤÓÁỨOHỨữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóỰỴÙỂÁỬ@Á$ÓJỂÁỮỰỊỖửÁò7ẻ9ÁOV&JỖÁaƠÂỖÁầXỖNÁ&ỊVÁỂẼVÁ8PỖNÁỮ&Á8lÁ$ÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁFPÁỮOỎÁlOWÁóOỢÁỮO@ỂÁOÓJỖÁỖNOÓỊỔÁ$ÓJỂÁỄỸỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖÁ*ẪÁaPỖNÁeOỊữÁò7ẻ9Á*ẪÁaPỖNÁeOỊÁỮOPỖNÁỆẤƠÁỂYÁỮOKÁỖSÓÁỄVỖNÁỬ@Á$ÓJỂÁ$ÙÓÁỖNỴỤÓÁỄẸỖÁFRỖNÁỮOỤÓÁỮV&ỊỖÁỮỰV&ĨỖÁ$ÊỖÁFSỖNÁỂẤỂÁOSÁỄẸỖÁỂOẺỨÁOẦỖOÁỂẤỂÁỪV&ÁFỎỖOÁỂÝÂÁỨOẤỨÁỘVÊỮữÁé@ỂÁỘỴỦỖNÁ8PỖNÁÂỖÁOV&JỖÁ$ẦÁỂẤỂÁỂÚÁỪVÂỖÁỂOỶỂÁỖBỖNÁỘÓỊỖÁỪVÂỖÁỨOQÓÁOỦỨÁ$ÙÓÁ8PỖNÁÂỖÁ*ẪÁaPỖNÁeOỊÁỖCỔÁỆCỮÁỮỌỖOÁOỌỖOÁ$ẦÁNÓẤỔÁỬẤỮÁ$ÓJỂÁỄỸỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỂÝÂÁ8PỖNÁỮ&Á8lÁ$ÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁFPÁỮOỎÁlOWÁóOỢữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóỰỴÙỂÁFỚửÁFẼVÁỮOẤỖNÁĂ/ẢÀẠẴửÁlOỚÁ8OÝÁỮỎỂOÁò7ẻ9ÁỮÕỖOÁầƠẦỖNÁ8PỖNÁóOV,ÁỂXỖNÁỂẤỂÁỬŨửÁỖNẦỖOÁỘÓỊỖÁỪVÂỖÁFẪÁỂỚÁỆVTÓÁFQÓÁỮOƠẬÓÁỮỰ@ỂÁỮÓỈỨÁ$ÙÓÁỖOẸỖÁỄẸỖửÁỘCỖNÁỖNOGửÁNÓẨÓÁFẤỨÁỖO=ỖNÁỒÓỈỖÁỖNOỎÁỂÝÂÁỖNỴỤÓÁỄẸỖÁ$ĨÁỖẬỖÁAỂẤỮÁỮĐỂAÁỮẦỖÁỨOẤÁỰVSỖNÁFRỖNữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóẬÓÁỆVTÓÁFQÓÁỮOƠẬÓửÁlOỚÁ8OÝÁỮỎỂOÁỮÕỖOÁầƠẦỖNÁ8PỖNÁóOÝ&ÁỒOEỖNÁFỎỖOửÁỖNẦ&ÁẮ/Ặ/ẢÀẠẶửÁ8PỖNÁỮ&ÁỂTÁỨOẼỖÁ$ÊỮÁỮỴÁ$ẦÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁFPÁỮOỎÁlOWÁóOỢÁFỴỦỂÁỮÕỖOÁỂẺỨÁỨOHỨÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỒOƠẤỖNÁỬẨỖÁỂẤỮửÁỬỞÓÁỮỰỊỖÁỄÓJỖÁỮÒỂOÁẠÀửẰOÂÁỮẬÓÁOÂÓÁ*ẪÁaPỖNÁeOỊÁ$ẦÁẻNOÓỖOÁởV&ỊỖửÁOV&JỖÁaƠÂỖÁầXỖNữÁaỈỖÁOỈỮÁỮOẤỖNÁẶ/ẢÀẠẴửÁFÚỖÁ$ỎÁỖẦ&ÁỔÙÓÁOỈỮÁOẬỖÁỒOÂÓÁỮOẤỂữÁóV&ÁỖOÓỊỖửÁ$ÓJỂÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỒOƠẤỖNÁỬẨỖÁỂÝÂÁỂPỖNÁỮ&ÁỖẦ&ÁỘẦỔÁỬẬỮÁỘŨÁFẺỮÁỔẦVÁỂÝÂÁỖNỴỤÓÁỄẸỖửÁỄƠÁFỚÁỮÕỖOÁlOWÁóOỢÁFẪÁỂỚÁỪV&ỈỮÁFỎỖOÁỮẬỔÁỄỸỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁFỈỖÁOỈỮÁỮOẤỖNÁẶữÁoÂVÁỒOÓÁOỈỮÁỮOỤÓÁOẬỖÁỂẺỨÁỨOHỨửÁỮÕỖOÁỬÌÁỰWỮÁNÓẺ&ÁỨOHỨÁOƠẬỮÁFSỖNÁỒOÂÓÁỮOẤỂÁỂÝÂÁFÚỖÁ$ỎÁỖẦ&ữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ!VỮOƠỰAýầƠẦỖNÁmV?y/Ứý

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Địa chỉ đỏ Khu kinh tế Thanh niên

Địa chỉ đỏ Khu kinh tế Thanh niên
2024-05-19 06:58:00

baophutho.vn Hơn 53 năm về trước vào tháng 2/1971, Khu kinh tế Thanh niên (KKTTN) được thành lập tại địa bàn 7 xã của huyện Thanh Sơn (nay là huyện Tân...

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Nhân rộng những mái ấm gia đình hạnh phúc

Nhân rộng những mái ấm gia đình hạnh phúc
2019-06-28 06:19:13

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội...

Cùng con “vượt vũ môn”

Cùng con “vượt vũ môn”
2019-06-27 17:43:02

PTĐT- Ngày 27-6, các thí sinh đã kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, không chỉ...

Yên Lập chăm lo nhà ở cho người có công

Yên Lập chăm lo nhà ở cho người có công
2019-06-27 07:46:02

PTĐT - Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng tại huyện Yên Lập luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long