Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2NOG7rOG7kErhu7XDiuG7kuG7kOG7teKAnOG7uFhV4buo4bu14bu4V+G7tcOU4buc4buQ4oCd4buvL0vhu7l24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4buk4bqz4buG4bqw4bq+4buzduG7iWw2bC3hu7XEkUrhurI94bu1QcODLeG6osaw4bu1w4rhurbDiuG7teG7qEtN4bu1xq9M4buQS+G7teG7gOG6pOG7teG7jknhu6jhu7Xhu6hL4buww4rhu7Xhurzhu6pQTOG7teG7qEtM4bu1w4rhu6rhu6JM4bu1w4rhu6zhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu14buOJeG7teG7qEtM4bu1bOG6s+G7iWzhu7XEqeG7quG7osOK4bu1SkzhurDhu7VB4bu34bu54bqu4bu14bu4U0zhu7XhurzhurJM4bu14buoS0zhu7Xhu6hQ4bu1S1Xhu6Thu7ViS+G7kuG6sOG7tUvhu5bDiuG7tSPhuqThu7VL4bugTOG7qeG7tWzFqOG7kuG7kErhu7XGr+G7quG7ouG7qOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQSuG6sj3hu7Xhur5M4buI4buQ4bu1xajhurDhu7Xhu44l4bu14buoS0zGsOG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1w4pLw5Phu7XDiuG6tsOK4bu14buoS03hu7XGr0zhu5BL4bu1w5ThurLhu7Xhu6RL4buu4bu1S+G7qj3hu5BL4bu1w4pX4buQSuG7tcOV4bqy4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu5BKWFRM4bu14buoS8SQ4buk4bu14buoS8agw5TGsOG7tcOV4buS4bu1w5Xhuqzhu5BKxrDhu7XDikvhuqbDlOG7tcOKS+G7sOG7qOG7tcOKS+G7kuG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6hLTeG7tcavTOG7kEvGsOG7tcOKS+G7kuG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu45LTOG7teG7uOG6suG7kuG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu14buoS0zGsOG7teG6tuG7kEvhu7XDlOG6rOG7qOG7tcOU4buE4bu1w4pL4bqw4bu14bu44bq64buQ4bu14bq+4buaTOG7teG7qEvhu4bhu5LGsOG7teG7kErhu5jhu5BK4bu14buoxajhu5zhu5BK4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu4bDlOG7tcOUTuG7kEvigKbhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r0zDlErhu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG7qeG6vOG6sOG7kuG7pEvhu6rhu6hL4buS4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry/hu7nhuq5B4bqgL8OA4bqu4bq+w4Dhu7nDg8OAw4Hhu7dB4buo4bu54bqi4bqgw4Dhu7fDgMOV4bu54bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ueG6rkHhuqAvw4Dhuq7hur7DgOG7ucODw4DDgeG7t0Hhu6jhu7nhuqLhuqDDgOG7t8OAw5VB4bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu4lL4buu4bu1S+G7qj3hu5BL4bu14buAWOG6sOG7tcOK4buS4buQ4bu14buoU0zhu7Xhu4BM4buKw5Thu7Xhu6hLTOG7teG7qMOd4bu1xq9Tw5TGsOG7tcOK4bq44buQ4bu14buoS8OJ4buQ4bu14bq+4bqq4buQ4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7teG7jj/hu7XDiuG6tsOK4bu14bu4w4nhu6jhu7Xhur7hu67hu5BKxrDhu7VKTMSQPeG7teG7qFThu7XDikXhu5Dhu7Xhu6hLTEnhu6jhu7Xhu6jFqFhTw4rhu7Xhu45LTOG7teG6vFhTw4rhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7teG7qEtM4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhu6nhurzhurDhu5Lhu6RL4buq4buoS+G7kuG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu54bquQeG6oC/DgOG6ruG6vsOA4bu5w4PDgMOB4bu3QeG7qOG7ueG6ouG6oMOA4bu3w4DDlcOB4bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ueG6rkHhuqAvw4Dhuq7hur7DgOG7ucODw4DDgeG7t0Hhu6jhu7nhuqLhuqDDgOG7t8OAw5XDgOG7qeG7jOG7pErhu7Phu7UvduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r0zDlErhu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG7qeG6vOG6sOG7kuG7pEvhu6rhu6hL4buS4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry/hu7nhuq5B4bqgL8OA4bqu4bq+w4Dhu7nDg8OAw4Hhu7dB4buo4bu54bqi4bqgw4Dhu7fDgMOV4bqg4bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ueG6rkHhuqAvw4Dhuq7hur7DgOG7ucODw4DDgeG7t0Hhu6jhu7nhuqLhuqDDgOG7t8OAw5XhuqLhu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjThurbDiuG7teG6vMOJw4rhu7Xhu6RL4buu4bu1S+G7qj3hu5BL4bu14buQSuG7nkzhu7XDiktU4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu6hLTOG7teG7qOG6tEzhu7Xhu4BM4buKw5Thu7Xhu6hLTOG7teG7uFNM4bu14buoRMOU4bu14buoxajhurThu5BK4bu1w5Xhu5Lhu7XDleG6rOG7kErhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r0zDlErhu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG7qeG6vOG6sOG7kuG7pEvhu6rhu6hL4buS4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry/hu7nhuq5B4bqgL8OA4bqu4bq+w4Dhu7nDg8OAw4Hhu7dB4buo4bu54bqi4bqgw4Dhu7fDgMOVw4Phu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhu6nhurzhurDhu5Lhu6RL4buq4buoS+G7kuG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu54bquQeG6oC/DgOG6ruG6vsOA4bu5w4PDgMOB4bu3QeG7qOG7ueG6ouG6oMOA4bu3w4DDlcSC4bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ueG6rkHhuqAvw4Dhuq7hur7DgOG7ucODw4DDgeG7t0Hhu6jhu7nhuqLhuqDDgOG7t8OAw5Xhuq7hu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmzFqOG6sOG7kuG7teG7gFBM4bu14bu4w43hu7Xhu4DDjeG7teG7qEtMxrDhu7XhurzhurJM4bu14buoS0zhu7Xhu7hTTOG7tcOK4buS4buQ4bu1xq/hurDhu6rhu7XDlFFM4bu1w5Thu5zhu5Dhu7Xhu6hLTOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bukS+G7quG7qEvhu5Lhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL+G7ueG6rkHhuqAvw4Dhuq7hur7DgOG7ucODw4DDgeG7t0Hhu6jhu7nhuqLhuqDDgOG7t8OAw5Xhu7nhu7fhu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3bhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhu6nhurzhurDhu5Lhu6RL4buq4buoS+G7kuG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu54bquQeG6oC/DgOG6ruG6vsOA4bu5w4PDgMOB4bu3QeG7qOG7ueG6ouG6oMOA4bu3w4DDleG7ueG7ueG7qeG7jOG7pErhu7Phu7UvduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7rOG7kErhu7XDiuG7kuG7kOG7tcWo4bqw4bu14bu4w43hu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDrhu6rhu6hL4buSxajhu7N2bOG7sOG7tTrhu5BL4bu14oCT4bu1NlnDiuG7teG6s+G7kuG6suG7kErhu68v4bukdg==

Tú Anh – Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Yên Lập chăm lo nhà ở cho người có công

Yên Lập chăm lo nhà ở cho người có công
2019-06-27 07:46:02

PTĐT - Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng tại huyện Yên Lập luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long