Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShL4buDcnbDqmtb4buxb2vhu4Nb4bqpw7o3WyIyW+G7hcO0W+G6q+G6t2tb4buvw6Bb4buucuG6t2tb4buEcnZbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVvhu69jalvhu69kcVvhu4Nmw6FmW+G7n3J24bq7cSEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShR4buF4buXZlvhu4NmN2tb4bufcjc/W+G6rDhsW+G7ouG7hXNbUeG7hW9ba+G7hcOia1ti4bulxqHhuqlbYuG7mWtbYuG6vVtr4buD4buFaVvhuqnDujdbIjJb4buFw7Rb4bqr4bq3a1vhu5tb4buJ4buFclsyP1vhu6/DoFvhu65y4bq3a1vhu4Rydj9b4buFcnbDqmtbxKjhurdqW1Hhu4U3bDpbS8O0Zlvhuqtya+G7g1ti4buZa1vhu6Phu4XDoWtbOGvhu4UqW+KAnFFyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4Nb4buxY2tbYuG6uVvhuqnhu4VhdltwbGvhu4NbcGxr4buDW+G7n3Lhu4/huqlbxKnDtFsg4bqqW2JsYWtbccWpW+G7iGpbNCIrWzFdXVti4bq7a1vhu4hqWzQiK1szMl1b4bux4bq9W+G7o+G7hWc3W3HDoVtr4buDYWtbcOG7jWvhu4NbUeG7hTdsP1ti4bulxqHhuqlba+G7hTlba+G7peG7leG6qVti4bq1cltx4bulW+G6reG6uVtx4buNa+G7g1vhu4VtN+KApj9b4bufcjdbceG7heG7l2Zb4buDZjdrW3Dhu6lb4bqrdWvhu4M/W2vhu4Vm4bq9cltibGFrW2LDoFvhuq1pW+G7r3Lhu49r4buDW+G6qeG6s+G7o+KApj9bceG7oWxr4buDW2JtW2vhu4Vm4bq9cltiZuG6v2pb4bqtaVtr4buncVvhu4PDoHY/W3B1cVvEqXNrW+G6q+G6p2tbYuG6u2tbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1tza+G7g1vEqXVxW+G6qXXhuqlb4bqtw7RbauG7k2Zb4buJ4buFZltx4buh4buXZltq4bulNz9bxKk5alvDoWvhu4Vb4buF4bul4buba+G7g1vhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4XDs1ti4bq7a1ti4buXZltw4buPa+G7g1twZmvhu4Vb4buFbGFxW+G7sTlbYmZbxKlhZlvhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a+KAnTpbUeG7oWxr4buDW2Lhu5lrW+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1vhuqnDuWvhu4Nba+G6uXJb4buhw7Jb4bqpOOG6qVvhu7FpW3Hhu6FnP1tibGFrW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G6rWlba+G7g8Oi4bujW3Nr4buDW+G6qXXhuqlb4bqtw7Rb4buJ4buFZltq4bulN1txbD9b4bqtaVvhu4Xhu6Vb4buFw7Nr4buDW+G7r3Lhu49r4buDW+G6qeG6s+G7o1vhu7E5W2Lhur1ba+G7g+G7hWlb4bqp4buZW+G7n3I3a1vhuqnhu4Xhu6fhuqlba+G6oWvhu4Nb4buJZuG6v2pbceG7oTc/W+G6qW1b4bqtZsOqa1vhu6Phu4U44bujW+G7r+G7qVvEqXdba+G6t2vhu4Nb4bqp4bqz4bujW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4M/W+G6reG7j1tx4buhZ1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhuq3hu5FbcHJr4buDW+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW2rhu6Xhu5lr4buDW3Fm4bq5clvhu6HDoGvhu4VbceG7hWw4cVtr4bul4buV4bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELhur9bxKk5alvhu6HDslvhuqk44bqpW2vDtGZb4bqrcmvhu4NbceG7oWxr4buDW2Lhu5lrP1vhu6Phu4Vta+G7g1vhu7Fm4bq5a1ss4bui4buwLlvhuqw4bFvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvW2LDoFvhu7Hhur1b4buJ4buFclsyP1vhu6/DoFvhu65y4bq3a1vhu4RydltxaGpb4buFZuG6v3JbceG7hcaw4bqpW3Hhurtb4buxOVvEqTlqW+G7sWbDquG6qVvhu7Hhu5VmWyIyW+G7hcO0W+G6q+G6t2s/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhu6/DoFvhu65y4bq3a1vhu4RydjpbUeG7hWNsW2JtKltCbGFrW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7g2xqW+G7hTlr4buFW8SpN2vhu4NbYuG6uVvhuqnhu4Vhdlvhu59yN1vhu4nhu4VyWzI/W+G7r8OgW+G7rnLhurdrW+G7hHJ2P1vhu4VydsOqa1vEqOG6t2pbUeG7hTdsW3Hhu6Xhu5lr4buDW+G7p2vhu4Nb4bux4buVZlvhu4hqWzRdKyA2XVti4bq7a1vhu4hqWzRdK1syMzJbYuG6uVtxw6FbUeG7hTdsP1ti4bulxqHhuqlbS+G7hTlba+G7peG7leG6qVti4bq1cltx4bulW+G6qeG7p2vhu4Nb4buFbTdb4bqtw6Nr4buDW+G6reG6uVtx4buNa+G7g1vhu69mW2rhuqFr4buDW3HFqVtr4bqhalsgXSIiW3Hhu6HhurlrW+G6qeG7mVtw4bubW+G7hWbDqmtbceG7oWFr4buDW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4NbYuG6s3FbcOG6sWtb4bqpbT9b4bqp4buFZuG6vXJb4buhw7Rr4buDW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4NbceG7oXJr4buDW+G6rWhr4buFWzA/Mmo/W+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nb4bqt4bq5W3Hhu41r4buDW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4Nb4buFZsOqa1vhuqlua1tx4bul4buZa+G7g1ti4buPZltx4buPcT9b4bqpdeG6qVvhuq3DtFvhuqltW2rDtHFb4buxOWZbYmbhur9qW2vhu6dxP1vEqXNrOltRcnZba+G7hWbhurlrW3Hhu6HhurlrW2JsYWtbYuG7peG7l2vhu4Nbazl2W+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7heG6s3Zb4bqpbVvhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1tq4bul4buZa+G7gz9b4buhw6Br4buFW3Hhu4VsOHFba+G7peG7leG6qVtqxINxOlvhu6Bm4bq5a+G7g1vhu7FpW3Hhu6FnW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4NbccWpW+G6qeG7kWvhu4Nba+G7hTlb4bqtOVtCZmvhu4VbUeG7hWlbS+G7g+G7q1ti4bq7a1vhuqnhu5Fr4buDW2vhu4U5W+G7jWvhu4NbS+G7g3J24buBa1tCaGvhu4VbUXJ24bq5a1ss4bqrOWZb4buJ4buFbMOha+G7g1syXWouW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cVvhu4nhu4VmW2rhu6U3W8Sp4buVa1tx4buF4bul4buXa+G7g1vhuq1pW2vhu4PDouG7oz9bc2vhu4M/W+G7sWlbceG7oWdba+G7g8Oi4bujW3DhurdyW2vhu4XhurNxW+G7ieG7hWzDoWvhu4NbMV0tMl3huqlqP1vhu4nhu4Vm4bq7a1vhu7Fmw6rhuqlbYmZbxKlhZlvhu6HhurNxW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqhazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buFY2xb4bufcjdrW3A4cVvhuqnDujdb4bui4buwP1ti4bq3dlvEqTlbYmxha1ti4bul4buXa+G7g1vhuqltW+G6qeG7j3Fba+G6vWtbceG7heG6s+G7o1tr4buF4bqzcVtxcnbhurtrP1tqw7RxW+G6reG6uWtbxKk5W3HDoVvEqXJ2W+G6q+G7peG7mWvhu4NbYuG6uVtxw6FbUeG7hTdsP1tqw7RxW+G6reG6uWtbxKk5W3Hhu6Xhu5dr4buDW+G7oTlsW+G7r+G6t3Zb4buxOVvhuqnhu5Fr4buDW2vhu4U5W+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1twZmvhu4VbcOG7j2vhu4Nb4bqrb+G6qVtxcnbhurtrP1vhuqtsW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVtq4bul4buZa+G7g1txZuG6uXJbceG7hWw4cVtr4bul4buV4bqpW2rEg3Fba+G6uWtbauG7k2Zb4buJ4buFZltq4bulN1vEqeG7lWs/W2vhu6Xhu5Xhuqlb4bqtaVvhu6dbYm9r4buDP1tx4buhOWtb4buxOWxb4bqp4buRa+G7gz9bcOG6t2s/W+G7seG7peG7l2tb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1twZmvhu4VbcOG7j2vhu4Nb4bqrb+G6qVtx4buFY2xbcXJ24bq7az9bccWpW2JtW+G7g+G6t3Zb4buhN1tr4buF4bura+G7g1vhuq3hu6fhuqlb4buvc+G6qVtr4buF4bulW3Hhu6Fsa+G7g1ti4buZa1vhu6Phu4XDoWtbOGvhu4Vb4bux4buVZlvhuqnhu5lb4bufcjdrW+G6rThsW+G6qeG7hWc6W1Hhu6E3bFti4buRZlvhu7Hhu5VmW+G7ouG7sD9b4buNa+G7g1tL4buDcnbhu4FrW0Joa+G7hVtRcnbhurlrP1tiYWZb4bqrZsOqa1vhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1vhuq05dltxw7Nbamxr4buDW2py4buPa1vhuqk44bqpW+G6qeG7mVvhu59yN2tb4bqp4buF4bun4bqpW2vhuqFr4buDW3Dhu5VqW+G6qW1b4bqtZsOqa1vhu6Phu4U44bujW+G7r+G7qVvEqXdba+G6t2vhu4Nb4bqp4bqz4bujW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4M/W+G6reG7j1tx4buhZ1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhuq3hu5FbcHJr4buDW+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW2rhu6Xhu5lr4buDW3Fm4bq5cj9b4buhw6Br4buFW3Hhu4VsOHFba+G7peG7leG6qVti4bq/W+G7sWbDquG6qVtiZlvEqWFmW3Bma+G7hVvhu4VsYXFb4bqpw7o3WyIyW+G7hcO0W+G6q+G6t2tbcOG7j2vhu4Nb4buxY2tbYuG6uVtrbWZb4buhZuG6uWvhu4Nb4buxOVvhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu4nhu4VyWzJba21mW+G6qeG7hXJr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtx4buFcsOia1vEqcahZj9bN2tbcWw5az9bduG6uWtbceG6t2pbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4buRa1tiaWvhu4Vb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFFhZlvhuq1y4buRZlvEqTlqW+G7sWbDquG6qVvhu7Hhu5VmW+G7ouG7sFvhuqw4bFvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvP1vhu41r4buDW0Lhu5NbUWbhurtrW+G7iOG7hXLhurlbLVvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVtS4bqsS+G6qlvhu6/DoFvhu65y4bq3a1vhu4Rydlvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxKltL4buDN3Zb4buJ4buFZltr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G6qW1bYuG7mWtb4buj4buFw6FrWzhr4buFW+G7seG6vVtx4buFxrDhuqlbceG7oWFr4buDW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4Nb4buxY2tbYuG6uVvhuqnhu4Vhdlvhu59yN1tiaTdb4bqtOWs/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhu6/DoFtiw6Bba+G6o2pb4bqt4bqjcVtx4buFxrDhuqlbceG6uz9bxKnhuqNr4buDW2vhu4Phu4VjW3db4buJZuG6u2tba+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1vhu7E5W+G6rThsW+G6qThsW+G6qeG6s+G7o1tx4buh4bq5azpb4bqqbFti4bq3dlvEqTlbcXJ24bq7a1ti4bul4buXa+G7g1trOXZba8Ojaltx4buhbGvhu4Nb4buFOWvhu4VbxKk3a+G7g1vhuq3DoWxb4buxw6pbYuG6uT9bceG7hXLDtOG6qVtwxrBb4bufcsOha1vEqXdb4bqpw7o3W1Dhu5tbS+G7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu7E5W+G7ouG7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tr4bq5a1tS4bqsS+G6qlvhu6/DoFtiw6Bb4buvZmtbd1vhu4lm4bq7a1vhuqnhu4XDrVtiYWxbceG7ocaw4bqpW3Fm4bq74bujW3HFqVtQ4bubOltCw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhuqjhu4VmW+G6qXXhuqlbUeG7hcO6dlvEqcahZj9b4bui4buFbmvhu4NbS+G7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu7E5W+G7ouG7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1vhu4VydsOqa1vEqOG6t2pbUeG7hTdsW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3W3Hhu4XGsOG6qVtiaTc/W+G7rzjhuqlbYmlr4buFW+G7hWbDqmtbceG7oWFr4buDW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4M/W3Foalvhu4Vm4bq/cltr4buDcnbhurlrW2vhu4XhurdrW+G7ieG7hTjhuqnhu4Vb4bufcjdrP1vhuqnhu4XDulvhu59yN2s6W0Jza+G7g1vEqTlbceG7oeG7peG7leG6qVti4bq3dltx4buFZlvhuqnhu41r4buDW2JsYWtbYuG7peG7l2vhu4Nbazl2W+G6qeG7hcOtW3HDouG7o1tx4buhcmvhu4NbYuG7kVvhuq3hurlbceG7jWvhu4NbasSDcVtx4buh4bq5a1tr4bq9a1ti4bul4buXa+G7g1vhuqnDuT9b4buJ4buF4buNa+G7g1vhuq3hu49bceG7oWdb4buhw6Br4buFW3Hhu4VsOHFba+G7peG7leG6qT9bceG7heG7l2ZbYmbhur9qW2JtW2rEg3FbYuG7peG7l2vhu4Nb4bqpN2xb4buF4buZa1tw4bq3az9ba+G6vWtba+G7hTlb4bqpw7o3W2rDtHFbcOG7j1vhu4XDtFvhuqvhurdrW+G7sWNrW2Lhu6Xhu5dr4buDP1tq4buTZlvhu4nhu4VmW2rhu6U3W+G7r3Lhu49r4buDW3Hhu4VoW2vhu6Xhu5Xhuqlb4bqp4buFw6F2W3Hhu6E5a1vhu59yN1vhu7Hhu6Xhu5drW2vhu4U5W+G6q+G6t2tbcWbhurlyW3Hhu4VsOHE6W1Fydltr4buFZuG6uWs/W3Hhu6HDoWZb4bufcjdb4buF4buZa1vhuqnhu4V14bqpW2vhuqFqW2LhurtrW2s3dj9b4buF4bq1clvhu4XhurtxW+G6qTjhuqlb4buFw7Rb4bqr4bq3a1twZmvhu4VbcOG7j2vhu4Nb4bubW2Lhurd2W2LDoFvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buFOVvhu5s/W3Hhu6Xhu5dr4buDW+G7oTlsW+G7iWbhurlrW+G6qeG7jz9bceG7jWtb4bqpN2xbcOG6t2s/W+G7seG7peG7l2s/W2vhur1rW2vhu4U5Jltx4buhbGvhu4Nb4buJ4buFZltiZuG6v2pbYuG6tXJb4buxOVtiZuG6v2pb4bqpcuG7j2ZbcXJ24bq7a1vEqTlb4bqr4buP4bqpW8Sp4bq5a1ti4bq5P1vhuqk3bFvhu4Xhu5lrW+G7heG6r2tbYmbhur9qW+G7g2bhu6s3W3FyduG6u2s/W2vhurlrW2vhu6Xhu5Xhuqlb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqltW+G6qeG7heG7k1tx4buFbDhxP1vhu4Phurd2W2vhu4PDouG7oz9bc2vhu4M/W+G7p1tib2vhu4NbauG7k2Zb4buJ4buFZltq4bulN1vEqeG7lWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buMa+G7g1vhu4jhu4Vy4bq5W2vhu4XhurNrW2pha+G7hSpb4oCcQuG6u2tbazd2W1LhuqxL4bqqW+G7r8OgW2LDoFvhuqltW+G7g2bDoWZb4buj4buFOOG7o1vhu4nhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW2vhu4PDouG7o1tza+G7g1vhuql14bqpW+G6rcO0W3FhZltibGFrW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7hTlr4buFW8SpN2vhu4Nb4bqtw6FsW+G7scOqW2LhurlbYmZb4bufcjdbIjJb4buFw7Rb4bqr4bq3a1vhu4nhu4VyWzJbcGZr4buFW3Dhu49r4buDP1tibVvEqTlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nb4buhw6Br4buFW+G6q2/huqk/W+G7heG7j1vhu4M3P1tq4bul4buZa+G7g1tx4buFbDhxW2vhu6Xhu5Xhuqlb4buJ4bq7cVtr4buPZlvhu6E3W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7ieG6uWvhu4VbcWbhurlyW+G6qcO6N1vhu6/DoDpb4buw4bq9W+G7iWZr4buFW+G7o+G7hWc/W+G7r8OgW2I3a+G7g1ti4bq9W2vhu4Phu4VpW1Dhu5tbS+G7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu7E5W+G7ouG7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1vhuqnhurdrW2Lhu49mW2vhu4Nyw7VrW+G7seG7j2tb4buF4buTW3Hhu6HGoVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1txZuG6uXJbceG7hWw4cVtr4bul4buV4bqpW2rEg3FbceG7oeG6uWtbcXJ24bq7a1ti4bul4buXa+G7g1trOXZbceG7oeG7peG7leG6qVtqdDdbauG7pTdb4bqtw6BsW2vhuqFqWyBdIDA6W1Fydlvhu7HDonY/W2Lhur9bxKk5alti4bulxqHhuqlbceG7hWhba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhuqnDuWvhu4Nb4buj4buFw6FmW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu4Vm4bq7a1ti4bqzcT9b4buDZsOhZltxw7M3W+G6qeG6t3Zb4bqp4buPZj9b4buFbDdbajlyP1tx4bul4buXa+G7g1vhu6E5bDpb4buuw6BbYsOgW+G7g2Y3bFvhuqnhu4VsW+G7ieG7hXJb4bqr4bq3a1vhuqnhu6VbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rP1vhu7HDomtbYsO0a+G7g1siMlvhu4XDtFvhuqvhurdrW+G7m1vhu4nhu4VyWzJba+G6o2pb4bqt4bqjcVvhuqnhu4XDultx4buh4bul4buZa+G7g1vhu7E5W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4NbceG7heG7p+G6qVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa+KApuKAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqhtW3Hhu4Xhur9bceG7heG6s3Zb4bux4buVZltx4buhOOG6qeG7hVtr4buFZsOqalvhuqnDujdbamhr4buFP1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4buvw6Bb4buucuG6t2tb4buEcnY/W+G7hXJ2w6prW8So4bq3altR4buFN2xbYsOgW2Lhu6U3W+G7oTdb4buDZsOhZlvhu6Phu4U44bujW3Hhu49mW+G7pXJba+G7hcOjalvhu4nhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qT9b4buDZsOhZltxw7M3W2vhu5NmW+G6reG7p+G6qVvhu69z4bqpW+G6qcO6N1siMlvhu4XDtFvhuqvhurdrOltCZuG6vXJb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1vEqXPhuqlbazl2W8SpOVtwxrBbYsO1a+G7g1tx4buFcsOia1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVvhu4XDtFvhuqvhurdrW+G6qXRr4buDW+G6qeG7hXJr4buDW3E3dlvigJzhu4Vm4bq7a1ti4bqzceKAnT9b4buDZsOhZlvhu6Phu4Vta+G7g1tqxINxW+G6rcOja+G7g1ti4bq/W+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW2rhu6Xhu5lr4buDW3Fm4bq5cltx4buFbDhxW2vhu6Xhu5Xhuqk/W3Fm4bq7a1tx4buVZltx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tx4buPcVvEqcO0W3Hhu6Foa+G7hVvhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4Vb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buJ4buFclsyW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW+G7ieG7hXJb4bqr4bq3a1vhuqnhu6VbS+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWZb4buJZuG6v3JbauG6p3I/W+G7g+G6o2tb4buJ4bq7cVtxaGvhu4VbxKk5a+G7g1tr4buD4buFw6w3W+G7r21qOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhuqw4bFvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvIS/hu6Mo

Báo Phú Thọ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
2024-06-22 07:29:00

baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Báo Phú Thọ vinh dự, phấn khởi đón nhận sự quan tâm, chung vui,...

Không để tình trạng xả rác bừa bãi

Không để tình trạng xả rác bừa bãi
2022-10-03 10:09:00

baophutho.vn Những năm gần đây, cuộc sống phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên, ngược...

Chuyện về túi nilon

Chuyện về túi nilon
2017-05-30 08:39:45

PTĐT- Bên chén trà, ông Nghị, ông Khánh, ông Lại cùng bàn luận chuyện thời sự trong nước, quốc tế. Bà Tuyến - vợ ông Nghị tay xách làn trong đựng vài cái hộp sứ từ bếp đi ra, đon đả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long