Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4buL4bugVsWo4bueQuG7jOG7mkI/UsWo4bugQj8q4buExajhu55CIEZCKuG7hsOTQk8+4buAQk9HUOG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOSP+G7oDrhu6ZPQsOS4bugUMOS4buOQlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uOG6vuG6viQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQw4lDL0RERMOSRUThurpDw4pF4bq8P+G6vsSQxJDDieG7pMOKLcSQROG6uMOKLSDhu4AtKuG7gMOT4bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhu4vhu6BWxajhu55C4buM4buaQj9Sxajhu6BCPyrhu4TFqOG7nkIgRkIq4buGw5NCTz7hu4BCT0dQ4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uOG6vuG6vuG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4Jq4bugW8Wo4bueQsWoSOG7pkLhu55LxahC4buMxKgwxIJCw5M6WcOTQiZXxajhu55CJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxahCxajhu57hu4IwQsOT4buCxajhu55C4bugUMagxahC4buM4buEUMSCQuG7jOG7uFBCJlfFqOG7nkJdTD9Cw5Phu6BKP0Jd4buCQj9Qxajhu6BCP+G7oEvFqELDkyHhu4BCxajhu54p4bu4UELDksSoxahC4buMKUDDk0LFqMSoxajhu55C4buk4buYxahCKuG7rkIqxqA/xIJCPzowQsWo4bugUOG7mMWoxIJCxajhu54pQMOTQuG7pOG7hFBCXeG7tlBC4buM4buoQuG7pOG7gkI/UsWo4bugQj8q4buExajhu55CVkLFqOG7oFDhu5zhu6ZC4bumVlBCPyop4bu4xajhu55Cw5Phu6hCxajhu6Bbxajhu55Cw5JQ4bucxahCT1Dhu5TFqEIk4bugPMOTQj/hu4QkxIJC4buk4buCQl1KxahC4buM4buWQsOTS8WoQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QsOZ4bugVsWo4bueQsOT4bugVELDkyHhu4BCKlDhu5jFqOG7nkLhu6ZZP0JdLMWo4bueQsWo4buCxq9C4bum4buCQiNCw5NGQsWoVsWo4bueQj/hu6BWxajEgkI/4bug4buCxajhu6BCP+G7oFPEgkLhu6ZQ4buWxahCxag7UOG6ruG6ruG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6reG7qEI/4bug4buaQsWo4buoUMSCQl1QxqDDk0JWQsWo4bugUOG7nOG7pkLhu6ZWUEI/Kinhu7jFqOG7nkLhu4zhu4DFqOG7nkI/Ksavxajhu55CP1LFqOG7oEI/KuG7hMWo4bueQuG7jOG7hsWo4bueQk/hu4bGr0Lhu4xZxajhu55C4bum4buCQuG7jFdQQj8pQMWo4bueQuG7nsSoMEIq4buAQsOZ4bugVsWo4bueQuG7gFBCw5nhu6Dhu4bDk0LDk+G7oFHFqOG7oELhu6Thu4JCw5PGr8WoQsWo4bueKeG7uFDhuq5CxqFCPyrGr8Wo4bueQsWoKeG7tsOTQsOTKMWo4bueQsWo4bugKUI/KuG7mMWoQuG7jFPhu4BCT+G7gsWoQj9Uxajhu6BC4bugUMagxahCxajhu4AwxIJCMUI/4bugPMOTQsOTIeG7gELhu6ZZP0JPWUIk4bugTMWoQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQl3hu5ZCT0bGr0JdxqBC4bumVlBCPyop4bu4xajhu55Cw5Phu6rFqEIw4buUOkLDmcOV4bumxIJCPyrGr8Wo4bueQuG7jOG7qELhu6Dhu4LFqOG7oEJdUEIgRkIq4buGw5NCTz7hu4BCT0dQQsWo4bu0UELDk1bFqOG7nkLDk1nFqOG7nsSCQuG7nsSoMEJGxajhu6BC4bugKSPFqOG7nkI/KnvDk0I/UOG7lCRC4buM4buUxahC4bumVlBCPyop4bu4xajhu57EgkLhu57EqDBC4bumSj9C4bumNUIlOuG7gMWoQuG7pOG7gkLhu6Dhu4LFqOG7oELhu4xZxajhu55Cw5nhu6Dhu4ZCJOG7oMOdQk9Q4buUxahC4buM4buAxajhu55Cw5JQ4bucxahCKuG7gEIjQsWo4bugUOG7ljpCxajhu7RQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4buD4buCxajhu55Cxajhu57hu4IwxIJCw5Phu6A7xajhu55CP+G7gELDkuG7nEJPST9C4buew4wkQuG7oOG7gsWo4bugQl1QQsOZ4bugVsWo4bueQuG7jMOUJELDkyHhu4BC4bumWT9CT1lCJOG7oEzFqELFqOG7ninhu7hQQsOSxKjFqELFqOG7oCnhuqJC4butRkIq4buGw5PEgkLhu4zDnULFqCnhu7bDk0JPTcWoxIJCXTw/Qj/hu4LFqEI/4bugOlfDk0Lhu6Thu4bEgkLDmeG7oOG7hMOTQsWo4bugw53huq7huq7huq5CTz7hu4BCT0dQQirhu4BC4buMKeG7uMWo4bue4bquQnDhu6BM4bumQsOT4bugUcSCQsOT4buoQsWo4bueKeG7uFBCw5Phu6rFqELFqOG7nuG7gMWo4bueQsWo4bugUOG7mMWoQk/hu5RCw5PGr8WoQj8q4buQxIJCw5JJP0LDk+G7oOG7qEIk4bug4buoxajhu55COuG7lELFqOG7nuG7gDBCPyrhu5jFqEJdVOG7gELhu6DDqMSCQuG7pOG7lkLhu4wp4bu4xajhu55C4buMVsWo4bueQsWo4bueKeG7uFBCJTrhu4BC4buk4buEUOG6rkJw4buEUELFqOG7oFDhu5Y6QiU64buGxahCSMWoQj8qxq/FqOG7nkLFqOG7oOG7gkLhu6Dhu4AwQsOT4buGw5NCJTrhu4bFqELDk+G7qMOTQl1U4buAQuG7oMOoxIJC4bumw4zDk0LDkixCw5Phu6AhQuG7oOG7gsWo4bueQuG7jEdCT1dCPypRQuG7jEswQuG7jCFC4bueUOG7rELhu4x7xajhu55CKuG7hsOTQk/hu5jFqELDk+G7hMWo4bugQk/hu4LFqEJIxahCJsavxajhu55Cw5LGr0IxQj/hu6A8w5NCw5nDleG7pkLFqOG7mMWoQsOZ4bugVsWo4bueQlE/QsWo4bueKeG7uFBCXU7FqELhu6bDjMOTQsWo4bugUOG7mMWoQl08P0Iq4buGw5NCIDpXxajhu55Cxajhu5bFqELFqOG7oOG7gsSCQl1U4buAQuG7oMOoxIJC4buk4buqxajhu55C4buMKeG7uMWo4bue4bquQnDhu4RQQsOT4buGw5NCxajhu7RQQsOTVsWo4bueQsOTWcWo4bueQsWo4bugKeG6okLhuqtQ4bua4bumQsOT4bug4bu4QiDhu45CTzoxP8SCQsWoSSRCw5NXxajhu55CP+G7oMav4buGP0LFqCnhu7bDk8SCQuG7nlfDk0LDk8SoMEIg4buAxajhu6Dhuq7huq7huq5Cw5Moxajhu55C4buMR0I/KiNCP+G7oOG7gsWo4bugQsWo4bu0UEI/TCRCw5nhu5Q/Qirhu4bDk0LDkyHhu4BCKko/QsWo4bugUOG7ljpCxajhu54p4bu4UELDksSoxajEgkLhu6BZQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQiZXxajhu55CI0Lhu6Dhu4BQQl3hu47FqELhu4wp4bu4xajhu57huq5CauG7oFvFqOG7nkLhu6Dhu4LFqOG7oEJdUEI/4bugUOG7lDpCMUI/4bugPMOTQsWo4buCMELDmeG7oFbFqOG7nkLFqOG7oFvFqOG7nkLhu57EqDBCRsWo4bugQuG7oCkjxajhu55CP+G7tlBC4bumVlBCPyop4bu4xajhu57EgkLhu6Thu4Lhu6ZC4bumSj9C4bumNUIlOuG7gMWoQuG7jFZCP+G7oFPEgkI/4bugVsWoQiDhu6jhu6ZC4bum4buCQsOT4buqxahC4buk4buCQuG7plk/Qj8qxq/FqOG7nkLFqOG7oFvFqOG7nkLFqOG7njowQsOT4bu0QuG7nsSoMEI/4buAUELFqOG7hMWoQuG7nlDhu4DGr0I/4bugVsWo4buexIJCP1Dhu5bhu6ZCTcWoQsWo4bueOjBCw5Phu7RCw5JTw5Phu6BCT8agxajhu6Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6EjQsOSVULDk+G7qsWoQj9YxahCP+G7hFBCxajhu6Bbxajhu55C4bug4buCxajhu6BC4buMWcWo4bueQj/hu6BQ4buUOkIxQj/hu6A8w5NCPyrhu5jFqELhu6Thu4JCw5LGr0LFqOG7oEzFqEI/4bugPMOTQsOT4bugKeG7gELhu4xLMELhu4whQl3hu5ZCT0bGr0JdxqBC4bumVlBCPyop4bu4xajhu55CXeG7gkI/4bug4buoUEIlOuG7jsWoQl08P0Iq4buGw5NCTz7hu4BCT0dQQsOZ4bug4buoQiZ94buAQuG7jMOdUELDkyzFqOG7nkLhu6RXUEImV8Wo4bueQlHDk+G7oELDmTTEgkLDk+G7oFRCT1Dhu5Q/QsWo4bue4bugVULhu4zhu5TFqEIlOjDhu5bFqELhu6RAUELDk+G7hkLFqOG7oMSoxahCw5Mh4buAQuG7plk/Qk9ZQiThu6BMxahCxajhu54p4bu4UELDksSoxajhuq5CxKnDjMOTQsOSLELFqOG7nuG7gsWo4bugQsOT4bugPMOTQsWoSMWo4bueQsOTLMWo4bueQuG7jFPhu4BCJOG7oCnhu7TFqOG7nkLhu4xHQj86MOG7mMWoQj8qOjDhu5bFqMSCQl1MxahC4buMWcWo4bueQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQj/hu6A6QuG7nsav4bumxIJCJOG7oMSoxahC4bukxq/hu4RQxIJC4buM4buaQirhu4bDk0Lhu4w7xajhu55Cxajhu7RQQiU6MELhu4xTxajhu6DDg0I/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQsOT4buGw5NC4bueUEZQQiThu6Dhu4YkQj/hu6A6QuG7nsav4bumxIJCXUzFqELDk+G7oDow4buaxajEgkIgfULhu6QxQirhu4bDk0LFqOG7oCnFqOG7nkJdTsWoQsOT4bugKeG7gEI/4bug4buaQuG7nlBbQsOT4bugxq9C4bumVlBCPyop4bu4xajhu55C4bukOlbFqEIm4buEw5Phu6DEgkLhu4zDlCThuq5CxKnhu7ZQQuG7jMSoMMSCQuG6reG7oFHFqOG7oEIk4bugIULDkyjFqOG7nkLhu4xHQk/hu4DFqELhu6Dhu4LFqOG7oEJq4bue4bugU0Lhu4xTxajhu6BCJldCw4nhurgvxJBDxJDEkC9q4bqrLeG6reG7nUIlOjBC4buMU8Wo4bugQl3hu5ZCIH1CJOG7oOG7hD9CXVBCJOG7oOG7hOG7pkLhu6Dhu4LFqOG7oELDk+G7oFHFqOG7oEI/Ksavxajhu55C4bukVcWo4bugQl17w5NCT0bGr0JdxqBC4bumVlBCPyop4bu4xajhu57EgkLDk+G7qELhu6BQxqA6QuG7pHvDk0I/4bugUELhu6Dhu4LFqOG7oEI/PkLFqOG7nuG7gjBCxJDhurgvw4ovxJBDxJDEkOG6rkJw4bug4buOxq9C4buM4buoxIJCJOG7oOG7hD9CP1Dhu5bFqEI/PkJEQi1CxJBCPypQxqA6QuG7jFjFqOG7nkLhu4xXUEJd4bu2UELhu6Dhu4LFqOG7oEJdUEJdPD/EgkI/4bugRlDEgkJP4busQirhu4bDk0I/4bugRlBCPyrhu5jFqEJdVOG7gELhu6DDqMSCQuG7pOG7qsWo4bueQuG7jCnhu7jFqOG7nkLhu6DGr8OMw5NCXeG7gsavQuG7oMagQj/hu6BXxajhu55CP+G7oMav4buGP0LFqCnhu7bDk0I/4bugRlBC4buMVkI/4bugU8ODQuG7jMOdQsWoKeG7tsOTQj/hu6BGUELDmeG7oFbFqOG7nkLhu4w7xajhu55CJTowQuG7jFPFqOG7oEI/KuG7mMWoQl1U4buAQuG7oMOoxIJC4buk4buqxajhu55C4buMKeG7uMWo4bueQiThu6BX4oCmQsSpw4zDk0LDkizEgkLDk+G7oOG7lEI/4buCUEIgfULhu6QxQuG7jEdCw5Phu6jEgkLFqOG7oCnFqOG7nkLDk+G7hsOTQuG7oOG7gsWo4bugQl1QQl1QQiThu6Dhu4Thu6ZCXU7FqELDk+G7oCnhu4BC4bugxq/hu4LFqEI/xq/hu4LFqELDk+G7oErhu6ZCw5I8P+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7h1BbQuG7nlLFqEJdxqBCJlDFqOG7oELhu6ZWUEI/Kinhu7jFqOG7nkLhu6Thu4JC4bumWT9CPyrGr8Wo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQl1QxqDDk0Lhu6Thu4Lhu6ZCKko/QiU64buAxahCPyrhu7DFqOG7nkLFqOG7oMON4bumQk9Gxq9CXcagxIJCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9Cw5Phu6BKP0Lhu6QpQMWo4bueQsOTOlnDk0ImV8Wo4bueQsOTIeG7gELhu6bhu7JQQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQl3hu4JCw5NGQsOTWcWo4bueQuG7jFjFqOG7nuG6rkLhuqvhu5pC4buk4buC4bumQuG7jClAw5NC4buMUOG7ljpCxajhu4IwxIJC4bum4buyUELFqOG7ninhu7hQQsOSxKjFqELDk0vFqELFqMSoxajhu55Cw5Phu4DGr0IxQj/hu6A8w5NCT0bGr0JdxqBC4bumVlBCPyop4bu4xajhu57EgkLDk0bFqOG7oEIlOuG7gMWoxIJC4bueUFtC4bueUsWoQl3GoEImUMWo4bugQsOT4bugOsWo4bueQk/DjcWo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQuG7oOG7gsWo4bugQuG7jFnFqOG7nkI/4bugUOG7lD9CP+G7oHvDk0Lhu6Dhu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBCxajhu6Ap4bqiQnDhu6Ap4bu4xajhu55CIDow4buYxahCPzow4buYxahCPyo6MOG7lsWoxIJCXUzFqELhu4xZxajhu55Cxajhu54p4bu4UEI/4bugxKjFqELDkyzFqOG7nkLhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oEI/4bug4buA4bumQuG7nlDhu4BCJTrDlT9Cw5Lhu7DFqELhu4wp4bu4xajhu55C4buk4buCxajhu57EgkLFqOG7nuG7rkIk4bugV8ODQsOS4buwxahCw5LDlCTEgkI/4bugOkLhu57Gr+G7psSCQsOZ4bugVsWo4bueQiBGQirhu4bDk0JPPuG7gEJPR1DEgkJP4busQirhu4bDk0Lhu4w7xajhu55Cxajhu7RQQiU6MELhu4xTxajhu6DDg0Lhu6BSxajhu6BCP+G7oOG7gsWo4bugQsWow5U/QuG7jMOUJEJdSMWoQuG7oOG7qOG7gELDkyzFqOG7nkLDk+G7oDrFqOG7nkI/4buAMEJPRsavQl3GoELhu6ZWUEI/Kinhu7jFqOG7nkLFqOG7nuG7gDBCP+G7hFBCw5nhu6A6QsOSxKjFqELDkynEgkLFqOG7tFBCw5NWxajhu55Cw5NZxajhu57huq7huq7huq5C4bqn4buYxahCw5Phu4TFqOG7oEIme0Jd4buCxq9Cw5M6WcOTQiU6MOG7lD9C4bukUMagP0LDkyHhu4BCw5Phu7RCJTrhu4DFqELDk+G7oDzDk0LFqEjFqOG7nsSCQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQsOTKMWo4bueQsOTS8WoQj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gELhu55Q4buG4bumQibhu4Y/xIJC4buk4buYxahC4buGxahC4bug4buCxajhu6BCXVBCXTw/Qirhu4bDk0JPPuG7gEJPR1BCw5Mh4buAQsOT4buGw5NC4buMV1BCPylAxajhu55CXVBCJOG7oOG7hOG7pkLhu4zhu5pCw5Msxajhu55Cw5Phu6A6xajhu55CP+G7gDBCT0bGr0JdxqDEgkLhu6Thu4Lhu6ZCw5Phu6DGr0Lhu6ZWUEI/Kinhu7jFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBCw5Phu4LFqOG7nkIg4buAxajhu6AtJuG7hMOT4bugLULhu4zDlCThuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qsOCxKlQxajhu6BC4bqrPMOT4bq0LyTDgg==

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
2024-06-22 07:29:00

baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Báo Phú Thọ vinh dự, phấn khởi đón nhận sự quan tâm, chung vui,...

Chuyện về túi nilon

Chuyện về túi nilon
2017-05-30 08:39:45

PTĐT- Bên chén trà, ông Nghị, ông Khánh, ông Lại cùng bàn luận chuyện thời sự trong nước, quốc tế. Bà Tuyến - vợ ông Nghị tay xách làn trong đựng vài cái hộp sứ từ bếp đi ra, đon đả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long