Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfDmeG7ncSp4bqi4bqtTOG7h8O54bqtbuG6rsO54bub4bqt4bq84bui4bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq11cG3hu53huq3huqDhuqzhuq3huqLDgOG6tMO9beG6rcO54bubw4NE4bqtbXnhuq3hu53hu6nhur3huq3hu53hu6Xhu4HDueG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t03hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqtw7rDveG7o+G6rcO54bq/ROG6reG6oMO14bqtdOG7keG6ouG6reG7neG7tUHhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu4XDueG7m+G6rW3hurbhur3huq1t4bq9w7rDs8OA4bq94bqt4bub4bujw6rDuuG6reG6oMOq4bqi4bqt4bqq4bq/4bqt4bud4buZ4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq1t4bud4bqo4bq94bqtbeG7ncOqROG6rWxnw7nhu5vhuq1tw6pt4bud4bqtQeG7ncOsw7nhuq3huqLhu59t4bud4bqtw7nhu5vGsMO54bqtdeG6rOG6veG6reG6quG6v+G6rXThu53hu6fhu6Phuq1u4bul4bqtbeG6vcO6w7PDgOG6veG6reG7m+G7neG7o+G6rXXhu4Hhu6Phuq3huqrhur/huq3huqLhuqbhuq1vdsO54bub4bqtQeG7ncODw7nhuq3DueG6tMO9beG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurli4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq3EkWNjQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL23huqNs4bq94bulQeG7ncOD4bqi4bud4bul4bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmJjYy/huqtiYm5i4bqp4bq5ZOG6uWNj4bqi4bq5Y8OpYnXhurst4bqi4bqiQ+G6qsO5LXRE4bulbuG7peG6o3NB4bub4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqfDmeG7ncSp4bqi4bqtTOG7h8O54bqtbuG6rsO54bub4bqt4bq84bui4bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq11cG3hu53huq3huqDhuqzhuq3huqLDgOG6tMO9beG6rcO54bubw4NE4bqtbXnhuq3hu53hu6nhur3huq3hu53hu6Xhu4HDueG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6uWLhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkWNj4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3JeG7neG6tuG6rW/hu7Hhuq0l4buldEThu6XhuqHhuq3DmeG7ncSp4bqi4bqtTOG7h8O54bqj4bqtxIPhu4bDueG7ncOh4bqtVEThu6Vu4bulL+G6rSUlW3vDmeG6r+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurck4bud4bujw7rhu6N6w4Phuq1N4bulw4BB4bqtLeG6rcO6duG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqt4bqixKlB4bqtb+G7peG6v8O54bqtdOG7o+G7kcO54bqt4bqiw4DEgm3huqHhuq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq1t4bq24bq94bqtw5nhu53EqeG6ouG6rUzhu4fDueG6oeG6rW/hu4Phuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1tw4LDg+G6reG7neG7qeG6veG6reG6oOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6reG6osOA4buf4bqt4bqiw4Phu5nhuq3DueG7ncOsw7nhuq3huqLhu4Hhu6Xhuq3Eg+G6vOG7ouG6r+G6rcO54budZ8O64bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6rW3Dqm3huq1u4buj4bqt4bqg4buHw7nhuq3huqrhu4XDueG6reG7neG7p+G6veG6rWxnw7nhu5vhuq3hu5t44bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t07huqbhuq104buj4buRw7nhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7meG6rcO54bq/ROG6reG6oMO14bqtb+G6tOG7tW3huq11ZkHhuq1vaOG6ouG6reG6ouG7geG7o+G6rW3Dqm3huq3huqLFqeG6veG6rcO54bud4bq/4bqtbXfhuq3huqLhuqThuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtZC9i4bqpYmPhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq3huqDhuqzhuq1u4bqww7nhu5vhuq3hurzhu6Lhuq1v4buV4bqtw7nhu53hur3DueG7neG6rW3hu53hu6fDueG7m+G6rUHhu53DrMO54bqt4bqi4bufbeG7neG6reG7neG7ocO54bud4bqt4buHw7nhu53huq1t4bq9w7rDs8OA4bq94bqtw7nhu51nw7rhuq1B4budw6rhuqLhuq3hu53hu6Phu5nDueG6rW/DqsO64bqtbeG7ncOqROG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdU4budw6pt4bqt4bqqw73hu6Phuq1tw6pt4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq1t4bud4bqo4bq94bqtbeG7ncOqROG6reG7neG7o+G7mcO54bqt4bqi4buB4buj4bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq3DusO94buj4bqtw7nhur9E4bqt4bqgw7Xhuq104buR4bqi4bqt4bud4bu1QeG6rW3hu53Dgm3huq3DueG7hcO54bub4bqtbeG6tuG6veG6rW3hur3DusOzw4Dhur3huq3hu5vhu6PDqsO64bqt4bqgw6rhuqLhuq3huqrhur/huq3hu53hu5nhuq3huqLhu53hu63DueG7m+G6rW3hu53huqjhur3huq1t4budw6pE4bqtbGfDueG7m+G6rW3Dqm3hu53huq1B4budw6zDueG6reG6ouG7n23hu53huq3DueG7m8aww7nhuq114bqs4bq94bqt4bqq4bq/4bqtdOG7neG7p+G7o+G6rW7hu6Xhuq1t4bq9w7rDs8OA4bq94bqt4bub4bud4buj4bqtdeG7geG7o+G6reG6quG6v+G6reG6ouG6puG6rW92w7nhu5vhuq1B4budw4PDueG6rcO54bq0w71t4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03Dqm3huq1t4bq9w7rDs8OA4bq94bqtbeG7p+G6reG6ouG7neG7leG6rUHhu53DquG6ouG6reG7neG7o+G7mcO54bqtw4Dhur3huq3DueG7neG6qMO54bub4bqtb8Oqw7rhuq1t4budw6pE4bqtw7nhu53hu6nhuq3hu7fhuq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq1tw6pt4bud4bqtQ+G6veG6o+G6rcOZ4buRw4Phuq1B4budw6rhuqLhuq3hu53hu6Phu5nDueG6rW/hu63hu6Phuq3huqLhurThu7XDueG7m+G6rXThu53hu4fhuq3DueG7m+G7neG7o+G6oeG6reG7neG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqt4bqgw7Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rWzDquG7peG6rW3hu53hu6Xhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqJE4bqtbOG7h+G7peG6rcO6xKnhuqLhuq1v4buV4bqtdHBB4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqtw7nhu5vhu4XDueG6rW3hu51ow7nhuq1tw4N2beG6reG6ouG7i8O54bqtbeG7scO54bub4bqtb+G7reG6ouG6rUHhu53DquG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdNw6pt4bqtbeG7h8O64bqtbOG7o+G7kcO54bqtbeG6tuG6veG6reG7neG7icOD4bqt4bud4buR4bqi4bqtbcOqbeG6reG7neG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqtbeG7neG6qOG6veG6rW3hu53DqkThuq3hu53hu6Phu5nDueG6rcO54bq9ROG6rW/hu5PDg+G6rXThu53hu7HDueG7m+G6rW/hurThu7Vt4bqtdOG7n23hu53huq3hu53hu6Xhu4HhuqLhuq1t4bud4bul4bqtb+G7kcO54bqtdOG7neG7o+G6rW/DqsO64bqtbeG7ncOqROG6rXXDvcO54bqt4bqiw73hu6Phuq3DunbhuqLhuq3DusOCbeG6rW924bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq1vcMO54bud4bqt4bqq4bq/4bqtdOG7neG7o+G7kcO54bqt4bqq4buj4buZbeG6rW7EqUHhuq114bqs4bq94bqtdOG7neG7scO54bub4bqtdHBB4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgOG7pcO54bub4bqtdOG7neG7o+G6rW/hu6fhuqHhuq1tw6pt4bqt4bud4buZ4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq3hu53hu6Phu5nDueG6reG6ouG7geG7o+G6rW3hurLDueG7m+G6rXThu59t4bud4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bqi4buL4bqi4bqtbeG7h+G6rW3Dqm3huq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6rW3hu53huqjhur3huq1t4budw6pE4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rXThu53Dg+G7scO54bqt4bqq4bujw7TDueG6rW5rw7nhuq1v4buRw7nhuq104bud4buH4bqtw7nhu4XDueG7m+G6reG7neG7keG6ouG6rcO54bq0w71t4bqt4bqiw4DhurTDvW3huq104bud4buj4bqtb8Oqw7rhuq1t4budw6pE4bqtb+G6tOG7tW3huq1uxKlB4bqt4bqiZuG6ouG6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3hu53hu6VobeG6reG7m8OsROG6rcOA4bq94bqt4bqi4bud4buj4buZ4bqi4bqt4bud4buB4buj4bqtbuG7peG6rcOqQeG6rXXhuqZt4bqtw7nhurTDvW3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5nhu53DrMO54bqt4bqq4bujw7TDueG6rUHhu53hurDhuq3huqLDgMOqbeG7neG6reG7neG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqtw7rDveG7o+G6rW3hurbhur3huq0k4bud4bujw7rhu6N6w4Phuq1s4bq/ROG6reG6ouG7qeG6reG7nUThuq3huqrGsMO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu5nhuq3huqLhu6PDtMO54bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3DueG6v0Thuq1t4bun4bqt4bqi4bud4buV4bqt4bub4bujxIJB4bqtbOG7h+G7peG6reG6quG7meG6rW7hu6Phuq3huqDhu4fDueG6reG6quG7hcO54bqt4bud4bun4bq94bqtbeG6tuG6veG6rcOZ4budxKnhuqLhuq1M4buHw7nhuqMv4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSThu6XDg8OAbcOz4bqn4bq3JeG7ncOz4bul4bqtJSVbe8OZ4bqxL0Hhurc=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên
2022-08-05 10:58:00

Ngày 5/8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian.

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số
2022-08-03 10:12:00

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long