Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShL4buF4bura+G7g1vhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqltww6lb4bqtdGvhu4Nba+G7kVtx4buhbGvhu4Nba+G6oWpbceG7lWYhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oS+G6oWpbIF0iMVvhuqnhu4XDrVvhuqlua1vhuqnhu4Xhu6U3W2LhurV2WyBbceG7hThr4buDW2vhu6s3W2LDoFvhu4nhu4Vk4bujW8SpYWZb4buxOVvhuq3hurd2W+G7g2bhu5dbxKk5W3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1ti4bq/W+G6qXRr4buDW+G6q8awW2JsOGtba+G7heG7q2vhu4Nb4buvclvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hcOqW3DDqVvhuq10a+G7g1tr4buRW3Hhu6Fsa+G7g1tr4bqhaltx4buVZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqg44bqpW+G6qeG7hXJ24bq5a1vhu4NmN1vhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqltxxalb4buFw6Br4buDW2vhu4Phu4Vm4bq5a1vhuqnhu6dyW3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7gjfhu6Fxa2Phu6E/W+G7hGbDquG7o1vhu4XDtGZbajh2W3Fna+G7hVtGQ0NDP1tKRlHigKZiw6BbYuG7pTdb4buhN1tr4buF4bura+G7g1vhu69yW+G7heG7peG7lWvhu4Nb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFw6pb4oCccGbhurlyW2tta+G7g+KAnVtww6lb4bqtdGvhu4Nba+G7kVtqYWvhu4VbasOpW3Hhu6Fsa+G7g1tr4bqhalsgXSIyOltCbVvEqTlb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFw6pb4buDaCUhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShGa1vhurNrWzDhuqohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbN8SpZuG7g2vhu7h9ambhuqvhuqvEqWN9WzfEqXHhu7h9w4Fr4buFW2pma+G7hVvhu4VvN31b4bqtbOG7oeG6q2Phu6Hhu7h9XX1bcOG7oeG6qeG7uH3hu4VxceG7oyovL2ZqN+G7g2NwOuG7sWtqY+G6q2Y3OuG7sWsvZmo34buDY3BfcuG7o8SpbDfhuqsvIF0iMS/hu7Fral8gXSIxXzYgNjBdMTQ64buK4bui4buCfSgh4bujKEvhu4Xhu6tr4buDW2LDtHFb4buj4buFOFtx4buhbGvhu4NbZmtb4bqza1sw4bqqW3DDqVvhuq10a+G7g1tr4buRW3Hhu6Fsa+G7g1tr4bqhalsgXSIyP1txYWxb4buhN1twxrBb4buF4bqz4bujW+G6q+G6p2tbcMOha1vhu69y4bqzcVvhu7Hhu5VmW+G7g+G6tWtba+G7heG7pVtqb2Zb4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6M6W1Hhu4VjbFtKRlE/W2JtW8SpOVvhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqlti4bulxqHhuqlb4bqtZuG6u3FbYuG6u2tba+G7heG7pVvigJxma1sw4bqqW+G6qeG7nVtr4buFw7PigJ06W1Hhu6Fsa+G7g1tibT9basaw4bqpW2ZrW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW8SpbGFmW+G7scOicVvEqWbDqnJb4buJ4buFOOG6qVtr4buFN3Jb4bqpbVtx4buF4bq/W2Lhu6XGoeG6qVtrYeG7o1vhu7E5bFvhuqk44bqpW2o4dltma1sw4bqqP1vhuqnhu4VsW+G7o+G7hWThu6Nb4bqp4buFc2vhu4NbZmtbasO0cVvhu6Phu4Vhalvhu7FmW+G7ocO0a+G7g1vEqeG7lWtb4bqpOOG6qVti4buPZltx4bulxqFr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4Vm4bq7cVvhuq1pW2JjbFtxYWZb4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW3Dhu5shL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbN8SpZuG7g2vhu7h9ambhuqvhuqvEqWN9WzfEqXHhu7h9w4Fr4buFW2pma+G7hVvhu4VvN31b4bqtbOG7oeG6q2Phu6Hhu7h9XX1bcOG7oeG6qeG7uH3hu4VxceG7oyovL2ZqN+G7g2NwOuG7sWtqY+G6q2Y3OuG7sWsvZmo34buDY3BfcuG7o8SpbDfhuqsvIF0iMS/hu7Fral8gXSIxXzYgNjAiXSI64buK4bui4buCfSgh4bujKOG7sDlsW2vhuqFqWyBdIjI/W3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pW2JjbFtww6lb4bqt4bqjcVti4bq1cltx4buF4bq3altr4buFw6Lhu6Nb4buxOWxbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4bqp4buNa+G7g1tw4bubOltL4buF4bura+G7g1vhuqnhu4Vm4bq74bqpW2LDtWvhu4Nb4buFw7VbYmNsW3E3dltx4buF4buNa+G7g1tqZmvhu4VbcMOpW+G7g2Zz4bujW+G6qTjhuqlba+G7heG6t2tb4buxZuG6uWtb4buJ4bq7cVtr4buPZlvEqWbhurlrW8SpYeG6qVtqOVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qeG6tWtba+G7hWhrW+G7sTlsW2Jmw6prW3Hhu4VsYWZb4bqpw7o3W+G7hW86W+G6qDjhuqlbceG7hWbhurtxW+G6rWlbceG7hWNsW+G6q8OyZltw4bun4bqpW+G7ieG7hcOzY1tiY2xbcTd2W3DDqVvhu4nhu4VyduG6u2tb4buJ4buFZ+G6qeG7hVvhuqk44bqpW2vhu4XhurdrW+G7sWbhurlrW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu7E5bFvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtw4bun4bqpW+G7ieG7hcOzY1tx4buFY2xba+G7hW1qOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qDjhuqlb4bqp4buNa+G7g1txdlvhuqnDuWvhu4NbcMOpW+G6reG6o3FbYuG6tXJbceG7heG7qVtr4buD4buFZsOqalvhu7Hhu5VmW+G7iWdr4buFW3Hhu4Xhu41r4buDW2pma+G7hVvhu4nDqGpbceG7hWNsW+G6qTjhuqlb4buna+G7g1vhuqt1a+G7g1txdHZb4bqp4buFw61r4buFW2vhu4Xhu6Vb4buF4bul4buVa+G7g1vhuqvhuqdrW3Dhu6k3W+G6qeG7heG7qzc/W+G7hcO0Zltr4buD4buFaVtx4buhcnbhur1rW+G7hWhr4buFP1vhu7Fm4bqrY2xbYjlsW3FhbOKApiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qDjhuqlbceG7hWbhurtxW+G6rWlbcGbhurlyW+G6qThba+G7heG6t2shL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqzDoWxbasOicVtqOHZbcWdr4buFW2I3a+G7g1vhuq3hu6Xhu5Xhuqlb4buxOWxbasO0cVvhu4NmN2ZbYmxha1tq4buVZjpbSsOicVvhu4nhu4XhuqVyW3DDqVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6rWlbxKlsYWZb4bqtw7Nb4buxOWxba+G6oWpbIF0iMltr4buF4bula+G7g1vhuqk44bqpW3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlvhuqt0a+G7g1tx4buh4bubW2vhurlrW+G6rcOhbFtqw6JxW+G7sTlb4buhZuG6uWvhu4NbceG7pVvhu4Xhu5lrOltL4buDOXZb4bqpOWvhu4Nba+G7hWbhur1yW3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pP1vhu4PDtWpb4bqpw6FbcGo34buhceG7o+G7hWxrY1tww6lbcWfhuqnhu4Vb4buFxqHhu6Nb4bqtw7Rb4bqpw6FqW+G6rWbhurtrW+G7n3JkcVvhu7HhurdrW3E3djoh4bujKCFmauG7g1s3xKlm4buDa+G7uH1qZuG6q+G6q8SpY31bN8SpceG7uH3DgWvhu4VbamZr4buFW+G7hW83fVvhuq1s4buh4bqrY+G7oeG7uH1dfVtw4buh4bqp4bu4feG7hXFx4bujKi8vZmo34buDY3A64buxa2pj4bqrZjc64buxay9majfhu4NjcF9y4bujxKlsN+G6qy8gXSIxL+G7sWtqXyBdIjFfNiA2MCI0NDrhu4rhu6Lhu4J9KCHhu6Mo4bqo4buF4bqva+G7g1vhu4Vha1tr4buF4bulW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbS2zhu4lbS2zhu4lb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hcOqW+G6qW1bceG7heG6v1vhuq1m4bq7a1tqOWtb4buFaGvhu4Vb4bqpw6FqW+G7p2vhu4Nb4buxOVvhuq05a1vhuqtmW+G6qeG7hXLDtHFb4bqpw6FqW+G7p2vhu4NbceG7hTlr4buFW+G6rcO0W+G6qcOhalvhuq1m4bq7a1vhuqvhurNyW+G7seG6t2tbcTd2OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFFydlvhuqk44bqpW3Fma1txxIPhuqlb4buJ4buF4buNa+G7g1txxalb4bqtw7NbceG7hcO6W2JsYWtb4bqtZVvhu4nhu4VtN1tqw6Bb4buFbTdb4bqtw6Nr4buDW+G6q+G6s3Jb4bux4bq3a1txN3Zba+G7heG7pWvhu4Nb4buj4buF4bq1a1tq4bq9alvhuqnhu41r4buDW+G7sWbDquG6qVvhuqnDujdb4bqtYWtbcMOpW2Lhu6XGoeG6qVvhuq03bFvhuq1v4bqpW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqk44bqpW8Sp4buV4bujW+G6rcOhbFtqw6JxOlvhu7BoW+G7scOidj9b4buJ4buFZltxZmtbccSD4bqpW2LDtHFba+G7hcOi4bujW+G7sTlsW2rDtHFb4buna+G7g1vhuqt1a+G7gz9b4bqpOOG6qVvhu6dr4buDW+G6q3Vr4buDW+G7ieG7hTjhuqlbcMOpW+G6rWbhurtxW+G7sTlbccawW+G6rcOhbFvhu7HDqjpbUWZrW3HEg+G6qVtww6lb4bqp4buFw61b4buv4bq3altr4buFw6Lhu6NbYuG7pcah4bqpW3Hhu4Xhu41r4buDW3Fma1vhu4Vha1vhuqnhu4Xhurtb4buxOVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qW1bYuG7pcah4bqpW+G6q+G7q1vEqWbDqnJbxKnhu6VyW3Hhu6HhurlrW+G6qTjhuqlb4buna+G7g1vhuqt1a+G7g1vhu4nhu4U44bqpOlvigJxK4buTZlvhu6dr4buDW+G6q3Vr4buDW+G6qeG6tWtb4buj4buFw6FmW3HGsFt3W3Hhu4Xhu6fhuqlb4buxOVtxxrBb4bqtw6FsW+G7scOq4oCdP1vhu4I34buhcWtj4buhW+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3E6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqoOOG6qVtx4buhcmvhu4NbceG6t2pb4bqr4burW8SpZsOqcltiZuG6vXJb4buJ4buFZuG6v2tb4bqtw6Nr4buDW+G7o+G7heG6tWtbauG6vWohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbN8SpZuG7g2vhu7h9ambhuqvhuqvEqWN9WzfEqXHhu7h9w4Fr4buFW2pma+G7hVvhu4VvN31b4bqtbOG7oeG6q2Phu6Hhu7h9XX1bcOG7oeG6qeG7uH3hu4VxceG7oyovL2ZqN+G7g2NwOuG7sWtqY+G6q2Y3OuG7sWsvZmo34buDY3BfcuG7o8SpbDfhuqsvIF0iMS/hu7Fral8gXSIxXzYgNjAgMTE64buK4bui4buCfSgh4bujKEvhu4M5dltrN3Y/W2vhurtyW2rDtHFb4bqp4buNa+G7g1txdltqcuG7j2tbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtba+G7hWbhur1yW3Hhu4U3dlti4buRZlvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbceG7hWbhurtxW+G6rWlbxKnhu6VyW3Hhu6Hhu6tb4buFbMSD4bqpW+G6qeG7hXJ24bq/a1tqYeG6qeG7hVtqYWvhu4NbcDdyW+G7ieG7hWZbYsOgW+G6qTlmW2LEg3E/W3Hhu4VoW+G7n3LDoVvEqTlba+G7hWbDqmpb4buxdVvhu6Phu4Xhu6fhuqlbcWHhu6M6W+G7rnJb4buF4bul4buVa+G7g1tq4buVZlvhuq3hu5FbcHJr4buDW3Hhu4XhurlqW2rDtHFbxKnhu5Xhu6Nb4buj4buF4bq1a1tq4bq9alvhu5tbceG7oeG6uWtb4bqpdGvhu4NbYuG6v1vhu4lm4bq/altwbDhxW2pvZltx4buF4bunOltL4buF4buXW2JtP1vhu7Fmw6rhuqlbceG7hTd2W2Lhu5FmW+G7hTd2W+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqtp4bqp4buFW3Hhu6Fsa+G7g1tqYWvhu4NbcMOpW+G6q+G7gVvhuqs5a+G7g1vhu4Xhu5lrOlvigJzhuqg44bqpW2pha+G7g1vhu7E5W+G7ieG7hWxbxKnhu6VyW3Hhu6Hhu6tbYuG7pcah4bqpW2Jm4bq9clvhu4nhu4Vm4bq/a1vhuq3Do2vhu4Nb4buj4buF4bq1a1tq4bq9altww6lb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW3DGsFvEqWZr4buFW+G7hWxhcVvhuqnhurVrW3Hhu4Vm4bq7cVti4bq/W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qeG7jWvhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G7iWZr4buFW+G6q2w3a+G7hVtx4buhbGvhu4NbxKnDrGvhu4Vb4buxxrDhuqlb4buJ4buzW3Hhu4Vyw6JxW3Dhu4/igJ0/W+G7gjfhu6Fxa2Phu6Fb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buFw6JrW+G6q2bDqmtb4bqrZltiw7Rr4buDIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buCZjhqW2Lhu4/huqlbYmbhur1yW+G7hTlr4buFW0pm4bqp4buhbHBs4buHcVstW1A3cXY3W0s34bqrY8SpxKk3W2LDoFti4bulN1vhu6E3W2Jpa+G7hVtr4buD4buFw6w3W2rhu5VmW+G7seG6vVvigJxxZ2vhu4Vb4bqrZltiw7Rr4buD4oCdOltCbVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qW5rW8SpOVtr4buD4buFw6w3W+G6q3Rr4buDW+G6qeG7hWxbajh2W3Fna+G7hVvhuq3DoWvhu4Nb4buFN3ZbcGo34buhceG7o+G7hWxrY1vhu4nhu4VmW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q3Rr4buDW2o3a+G7g1tx4buFY2xb4bqt4bq5a1tqaGvhu4U6W0Jm4bq9cltibVvhuqltW2vhu4Phu4XDrDdb4buhw6Nr4buDP1vhuqs3a+G7hVtxZ2vhu4Vb4bqpw7o3W+G6rWFrW3Hhu6Fsa+G7g1vigJxiOGpbauG6t3bigJ1b4buxOVvhuqtmW+G6qeG7hXJ24bq/a1tx4buFY2xb4bqtYWtbccWpW3Hhu4Vm4bq7cVvhuq1pW2s5dltx4buVZltx4buFZuG6u3Fb4bqtaVvhu4nhu4U44bqpP1txxalbamFr4buDW2s5dltx4buVZltqYWvhu4Nb4buJ4buFOOG6qToh4bujKCFmauG7g1s3xKlm4buDa+G7uH1qZuG6q+G6q8SpY31bN8SpceG7uH3DgWvhu4VbamZr4buFW+G7hW83fVvhuq1s4buh4bqrY+G7oeG7uH1dfVtw4buh4bqp4bu4feG7hXFx4bujKi8vZmo34buDY3A64buxa2pj4bqrZjc64buxay9majfhu4NjcF9y4bujxKlsN+G6qy8gXSIxL+G7sWtqXyBdIjFfNiA2MCAzXTrhu4rhu6Lhu4J9KCHhu6MoSmbhuqnhu6FscGzhu4dxW8SpOVtqw7RxW3Hhu6Fsa+G7g1tr4buFZuG6vXJb4bqp4buNa+G7g1txdltiN2vhu4NbxKk5altx4buFY2xbd1tx4bul4buba+G7g1trOXY6W+G7hG9bcMOpW3FhbFvhu6E3W2rDtHFbceG7heG6u1vhu4XDqltq4buVZlvhuqnDujdb4bqpOOG6qVvhu6dr4buDW+G6q3Vr4buDW+G6qeG7jWvhu4Nb4buxZsOq4bqpOlvhuqg44bqpW+G7p2vhu4Nb4bqrdWvhu4Nbazl2W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61bceG7hWNsW+G6q8OyZlvhu7FpW3Hhu6FnW+G6qcO6N1vhuq1ha1tqOVvhuqlua1vhuqnhu4VsW+G7o+G7hWThu6Nb4bqpOOG6qVtiw7Vr4buDW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nb4bqpw7Rr4buDW3E44bqpW+G7seG7lWZb4bqtYWs6W+G7gjfhu6Fxa2Phu6Fb4buDb2ZbYm1bxKk5W+G6qTjhuqlb4buna+G7g1vhuqt1a+G7g1vigJxr4buFw6JrW+G6rWbhurtxW3Hhu4VjbFtr4buD4burW+G6qcOha+G7heKAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqrhu6tbxKlmw6pyW3Hhu4Xhu41r4buDW2pma+G7hSEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1s3xKlm4buDa+G7uH1qZuG6q+G6q8SpY31bN8SpceG7uH3DgWvhu4VbamZr4buFW+G7hW83fVvhuq1s4buh4bqrY+G7oeG7uH1dfVtw4buh4bqp4bu4feG7hXFx4bujKi8vZmo34buDY3A64buxa2pj4bqrZjc64buxay9majfhu4NjcF9y4bujxKlsN+G6qy8gXSIxL+G7sWtqXyBdIjFfNiA2MCA2Ijrhu4rhu6Lhu4J9KCHhu6MoSm9mW2vhu4Phu6Xhu5dmW2Lhur1yW+G6qW1b4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJb4bqr4burW8SpZsOqcj9bYuG7jWZb4buJ4buFZlti4bulxqHhuqlb4buDb2ZbxKk5W+G6q+G7q1vEqWbDqnJbxKnhu5VrOltR4buhbGvhu4Nba+G6oWpbIF0iMj9b4buxZsOq4bqpW3Hhu4VyW3Hhu4XDouG7o1vhu7E5W8Sp4bulcltx4buh4burW+G6q+G7q1vEqWbDqnJbcMOpW3Hhu4Xhu41r4buDW2pma+G7hVvhu4Xhu5lrOlvhuqh1W3Hhu4Xhur8/W+G7o+G7heG6t2tbcWfhuqnhu4Vb4bqr4burW8SpZsOqcltww6lbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7hXNbceG7oW9r4buDW+G7sTlbceG6oWvhu4Nb4bqp4bul4buXa+G7g1vhu4Xhu5lrOltKb2Zb4buna+G7g1vhuqt1a+G7g1ti4bq9clvhuqltW+G7ieG7hcOhW2vhuqFr4buDW+G7o+G7heG6t2tbcWfhuqnhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7heG7q2vhu4Nb4bqp4buTW2o4dltx4buF4buNa+G7g1tqZmvhu4UhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buDOWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFZsOq4bujW+G7hWbDqmtbazd2W2I3a+G7g1tx4buhN2vhu4Vb4bqpw6BmW+G7seG6vVtr4buF4bura+G7g1vhu4NoW+G7g29mW8SpOVtx4buF4bq7W+G7hcOqW3Fm4bq74bujW3Hhu4VjbFvhuqnDujdbceG7hWbhurtxW+G6rWlb4buJ4bq7cVtr4buPZltGa3Fj4buha2NxW8SpOVvigJxma3Fj4buha2NxW2zhu4dbceG7hWZr4buDcOKAnT9b4oCcZmtxY+G7oWtjcVts4buHW2Phu7Fj4buhdnHhu4Vma+G7g+KAnVvhu4U3dlvigJzhu61j4bqtW2zhu4dbceG7hWZr4buDcOKAnToh4bujKCFmauG7g1s3xKlm4buDa+G7uH1qZuG6q+G6q8SpY31bN8SpceG7uH3DgWvhu4VbamZr4buFW+G7hW83fVvhuq1s4buh4bqrY+G7oeG7uH1dfVtw4buh4bqp4bu4feG7hXFx4bujKi8vZmo34buDY3A64buxa2pj4bqrZjc64buxay9majfhu4NjcF9y4bujxKlsN+G6qy8gXSIxL+G7sWtqXyBdIjFfNiA2MDA2Ijrhu4rhu6Lhu4J9KCHhu6MoS+G7heG7pWvhu4NbYm1b4buJ4buF4buNa+G7g1vhu6Phu4XDoWZbceG6s3Fb4bqpw6Fb4bux4bq9W0ZrcWPhu6FrY3E6W0JtW8SpOVvhu7Hhur1b4bqpOOG6qVvhuq3DtFvhuqnDoWpb4bqtZuG6u2tb4buxOVvhuqk44bqpW+G6qWxrW+G6qeG7hWbhu6Nb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW2Lhu49mW3Hhu6XGoWvhu4NbceG7heG7peG7l2vhu4Nba+G7gzl2W+G7sTlbYsO0cVtr4buFZuG6uWtbceG7oeG7m1tr4bq5a1tx4buF4buNa+G7g1tqZmvhu4U6W0JtW+G6qcO5a+G7g1vEqTlb4bux4bq9W+G7sWbDquG6qVvhuqlya+G7g1vhuqnhurPhu6Nb4buJ4buFw6Fba+G6oWvhu4Nb4buFZuG6v3Jb4bqtZuG6u3Fb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW+G7p2vhu4Nb4bqrdWvhu4Nbajlb4bqp4buFc2vhu4NbcTdbcOG7qVvhuqt1a+G7g1ti4bq/W8SpOWpb4bqp4buFc2vhu4NbceG7heG7jWvhu4NbamZr4buFW+G7heG7mWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqo4buF4bqva+G7g1vhu4Vhaz9b4bqpOOG6qVvhu6dr4buDW+G6q3Vr4buDW+G6qeG7jWvhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G6qcO6N1vhuq1ha1tww6lb4buFb+G6qVvhu6Phu4Vsa+G7g1vhuqk44bqp4buFW8SpOWpb4buxZsOq4bqpW+G6qcO6N1vhuq1ha1ti4bq/W+G6qeG7hcOtW+G6qeG7hWxb4bqtYWtba+G7heG7q2vhu4Nb4bqr4burW8SpZsOqclvhuq1ha1vhuqnhurVrW2vhu4Voa1tx4buF4bqzdltxYWZbceG7heG7l2ZbYmbhur9qW+G6rWFrW+G6qeG6tWtbceG7heG6s3Zb4bqp4buFc2vhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oSsO0cVti4buPZltx4bulxqFr4buDW3Hhu4Xhu41r4buDW2pma+G7hVvhu4Xhu5lrW3HDomtb4bqrdWvhu4NbxKnGoWZbceG7heG6u1vhu4nhu4XDoVtr4bqha+G7g1vhuqnDujdbceG7hWbhurtxW+G6rWlb4bqrZltiw7Rr4buDW+G7sTlb4bqpOOG6qVvhuq3DtFvhuqnDoWpb4bqtZuG6u2tbYuG6v1vhu59yN2tbcDhxW+G7sTlb4buDZjhqW3A4cVvhuqk44bqpW2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6qcO6N1vhuqnhu4Vza+G7gz9bceG6oWvhu4NbcMawW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4buDZuG7qzdba+G7heG7q2vhu4NbceG7heG7p1tx4buhbGvhu4NbceG7heG6u1vhu4Nm4buVZltx4buFxrDhuqlb4buxOVvhuqk44bqpW3Hhu49mW3E44bqpW+G6qcO6N1vhuqnhu4Vza+G7g1tx4buh4bq5a1vhu61j4bqtOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEJmw6prW3FsOGtbYjhqW2rhurd2IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7oWxr4buDW+G7sTlmW2vhuqFqW+G7n3I3P1vhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW2LDoFvhuqvhurVrW+G6q+G6tWtbceG7hTd2W2Lhu5FmW3HFqVvhu7Fmw6rhuqlbanI3W+G7o+G7heG6tWtbauG6vWpb4buxOVvhu6Phu4XhurVrW+G6qeG7p2vhu4M/W+G7hW9banLhu49rW3Hhu4Vy4bq5W2vhu4NsOWY/W+G6qeG7hcOtW3Hhu6HDoVtxZuG6vWtb4bqp4buFbFtr4buF4bura+G7g1vhu4NoW3Hhu4XGsOG6qVtwxrBbcOG7qVvhuqt1a+G7gzpbQm1b4bqp4buFZ2vhu4VbxKk5W2Jmw6prW3FsOGtbYjhqW2rhurd2OiHhu6MoIWZq4buDWzfEqWbhu4Nr4bu4fWpm4bqr4bqrxKljfVs3xKlx4bu4fcOBa+G7hVtqZmvhu4Vb4buFbzd9W+G6rWzhu6Hhuqtj4buh4bu4fV19W3Dhu6Hhuqnhu7h94buFcXHhu6MqLy9majfhu4NjcDrhu7FramPhuqtmNzrhu7FrL2ZqN+G7g2NwX3Lhu6PEqWw34bqrLyBdIjEv4buxa2pfIF0iMV82IDYwMTUxOuG7iuG7ouG7gn0oIeG7oyjhu7A5bFvhuqly4buPZltr4bqhalsgXSIxP1vhu69yW+G7heG7peG7lWvhu4Nbazl2W2LDoFvhuqnhu4VyduG6v2tbccWpW+KAnOG6q25r4buDW2vhu6Xhu5Xhuqlba+G7hcOz4oCdW3Hhu4U5a+G7hVvigJzhuqtua+G7g1twcuG7j2bigJ06W0vhuqFqWyBdIjJb4bqp4buFc2vhu4NbcMOpW3Hhu4XGsOG6qVtwxrBbceG7oeG7m1tx4buFOWvhu4VbasO0cVvigJxx4buFOOG6qVtr4bul4buV4bqp4oCdOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEbhuqrhuqhb4bqrxrBbYmw4a1vhu6HDo2vhu4M/W3Hhu6Fsa+G7g1tr4bqhalsgXSIxP1vhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbcMOpW+G7o+G7hcOhZlvhuqnhu4VmWzIzPzNbccO9W1JQ4bqqW+G6qeG7hWxb4oCcYjhqW2rhurd24oCdP1vhu7E5W3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+KAnGI4altq4bq3duKAnVtiN2vhu4NbceG6oWvhu4NbceG7oeG7peG7m2vhu4NbICAjLyJba+G6oWo/W2vhu4U3a+G7hVvhu4PhurPhu6NbM1vEqeG6tWtbcGxb4bux4buVZltwxrBbceG6oWvhu4NbceG7oeG7peG7m2vhu4Nb4bqpw7o3W3FsOWtba+G7gzlr4buFW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7o1tGUTpb4bqqxrBbYmw4a1vhu7E5bFtr4bqhalsgXSI1P1vhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbcMOpW3Hhu49rWyIgNFtxw71bUlDhuqpb4bqp4buFbFvigJxiOGpbauG6t3bigJ06IS/hu6MoIeG7oyhR4buFY2xb4buwa2pj4bqrZjch4bujKA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những smartphone đáng mua trong tháng 11

Những smartphone đáng mua trong tháng 11
2014-11-04 08:40:00

Thực tế trên thị trường xách tay, một số dòng điện thoại này đã có mặt nhưng được bán với mức giá "trên trời", trong tháng 11 này, sản phẩm chính hãng sẽ đường hoàng được lên...

Máy bay cứu thương không người lái

Máy bay cứu thương không người lái
2014-11-01 14:27:00

Nhà sáng chế sinh viên Alec Momont tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) vừa trình làng "máy bay cứu thương không người lái", dùng cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim ngay...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long