Cập nhật:  GMT+7
w4Phu5bhuqbDgkpSw4lAQHfhurThu7TGocagI1JN4bq0xIJp4buWKFThu5TDglTGr1Thu5TDgktIVMOCUeG7lsavVOG7lMOCSsOJU8OCSuG7luG7oj3DgkzDmsagw4JU4buU4buWw6hVw4Mv4buW4bqmxILDg+G7tMSCw4PGoFPhu5TDgsOJUsag4buUVHfhurRSTeG7mCPhurTDgkDhu7hKd+G6tOG7liMj4bu04bu3Ly/EqMOJVeG7tOG7lj0j4buWVcOBKVQvVVJLS8OJI8OJLzxNxKhAxqAjTS9RxqBU4buWLSNNL+G6puG6pOG6pOG6t8Op4bqxMEVD4bqz4bqqL+G6rOG6pOG6puG6pC/huqbhuqwv4bqm4bqsQuG6rELhurfDqeG6scSQ4bqx4bqmL+G6puG6rEJF4bqkQkVEREVEQuG6pF/huqThuqThuqRSVeG7lFXDgVDhu7Thu5ThurTEgi3DguG7mT3DicOCI+G7uMOZw4JK4buWPXvDlFTDgilXxqDDgkrhurhKw4LDiVThu5bDguG6u+G6usOC4buZPcOJVOG7lMOCxqHhu7g9VOG7lMOCKeG6usOCxqHhu7jDjVTDgsO54buAVMOCxqHhu7jhu5rDgi3DguG6scOJVMOCSsavVOG7lMOCI+G6uErDglPhu4Qjw4Ij4bu4w4xUw4JR4buWPcOCS0hUw4JKOsOC4bqo4bqxw4I+4bq+w4Lhurfhu5Y9w4LhurvDmsOJw4LhuqAj4buW4bq6VOG7lsOC4bu04buW4buow4LDucagw5Qjw4LGoeG7uOG7nOG6osOCI8avxqDDgkw6WUrDgsSoxqDhu44jw4JU4buWxqDDlT3DguG7luG7sMOCVMavVOG7lMOCS0hUw4Ij4bu4VVThu5TDglHhu5Y9w4JM4bq+w4Lhu7Thu5ZJVMOCTEk9w4Ij4buWVeG6uCPDglThu5Thu5bDqFVBw4IpOlZUw4JS4buMVMOCSsOaw4Ij4buWPcOCVOG7lsOM4bu0w4JR4buW4bq4w4IjLMOCKcagw5RKw4JK4buWPXvhu5BUw4JM4busxqDDgkpWw4JKST3DgkpIe8OCI+G7uOG7qlThu5RBw4Ipw4wjw4JUPcavxqDDginhurrDglLhurpTw4JU4buU4buWw5XDguG7tOG7lirDgcOD4bu0xIIwVOG7lsOCSuG7luG7osOCxqHhu5bhu4BU4buUw4Itw4JnxqBU4buWw4Ip4bq6w4LGoeG7luG6ulThu5bDgi3DgmdNVMOC4bu4w4nDgsOdw4Lhu7jGoOG7jFThu5TDgilXxqDDguG7lsOJxqDDgsSo4bq6VMOCI8OJe8OCI+G7uOG7hlThu5RBw4JKw5rhu7TDglThu5bhu4Qjw4JT4bq+xqDDglNXxqDDglLhurpTw4JMOllKw4LhuqjDguG7lMagw4lUw4JU4buW4bq6w4JKSeG7tMOCxKjhu6hUQcOCUcagVOG7lsOCI+G7jsOC4buUxqDDicOCTOG7nFThu5bDguG7lOG7hOG7tMOCVOG7lsagw5U9w4JR4buWw5rDglHhu5bhu4BUw4HDgmbhu5bGr1Thu5TDgkrhu5bhu6I9w4LEqMOaw4Ijw4l7w4JK4buWSeG7tMOCVOG7lsOMVMOCTMOaxqDDglThu5Thu5bDqFVBw4LEqOG7glThu5TDgkDhu6jDginhu6hUw4Ij4buaSuG7lsOCUj97w4JMOllKw4IjLMOCKTpYVMOCIzpZSkHDgkrhu5bhu4BUw4JUPcavxqDDguG7luG7pMOCTOG6vsOCU+G6vFThu5bDgkvhurxUw4JMw409w4IjOsOCKeG6ulXDgsSoPcavVMOCxKjhurhUQcOCSuG7luG7jsOCxKjGoOG7jlTDguG7lOG7rsOCI+G7luG6ulThu5bDguG7tOG7luG7ilPDgkzhu5DDgkzDmlThu5TDgkzhu6rDglPhu7BKw4Lhu5TGoMOJw4JLKlThu5RBw4JS4bq6U8OCSuG7qOG7tMOC4bu04buWw4nDginhurrDgkrhu5ZJI8OCTOG7qCPDgcOC4bq74bq6VOG7lMOCVOG7gFPDgiPhu5Y9w4JU4buWw4zhu7TDgkomw4nDguG7lMagw4nDgkzhu5xU4buWw4Lhu6xUw4JM4buiVOG7lsOCIyzDguG6rOG6pMOCI+G7uMagw5Q9w4JM4buqVOG7lMOCI+G7uMOdw4JS4buMVEHDgkrDmsOCTMagw5U9w4JRxqDDlFTDgkDhu4ZTw4JAIcOJw4IjxqDDlFTDglThu5Thu5bGoMOCKeG6usOCPkh7w4JLLlThu5TDglThu5bhurrDgkohw4nDglHhu5bDiVThu5TDgiPhu7jDiVThu5TDgcOD4bu0xIIwVOG7lsOCSuG7luG7osOCxqE9e+G7jFTDgi3Dgsah4buWVlNBw4LDrcOJVOG7lsOCLcOCw6BUw4JU4buUVeG6usagw4Ij4buWPcOCVOG7lsOM4bu0w4IjLMOCTOG7qlThu5TDguG7uD3hu7BU4buUQcOCSuG7luG7gFTDglQ9xq/GoMOCTOG6vsOCVOG7lsOMVMOCSuG6uErDgkrGr1Thu5TDgiPhu7jhu5xU4buWw4I+SHvDgksuVOG7lMOCKSzDicOCKeG6usOCVOG7luG7psOCw53Dgkzhu6LDicOC4bu04buWOlZU4buUQcOCI+G6vFXDginGoMOUSsOCUuG6ulPDgkrhu5ZVw4JCw4Itw4JEw4JSw4lVw4JM4buwVOG7lEHDglPhu67GoMOCVOG7gFPDgkrhu5ZVw4Ij4buWPcOCVOG7lsOM4bu0w4IjLMOC4bqmQsOCLcOC4bqo4bqkw4Ij4bu4xqDDlD3Dgkzhu6pU4buUw4HDg+G7tMSCMFThu5bDgkrhu5bhu6LDguG7l+G6uD3Dgi3Dgsah4buWw4pVw4JKw5rDglPDiXvDglPhu4ZUw4Lhu5ZWVMOCTDpZSsOCI+G7lizDicOC4buWOsOdVOG7lMOCVOG7lMavxqDDglThu5bhurrDgkpJ4bu0w4LEqOG7qFTDginhurrDglPDilThu5bDgik6WFTDglThu5bhu6bDgkomw4nDgsSo4buow4JTT8OBw4LGoT17w4Ij4buW4buOw4JKPeG7sErDgkDhu6hU4buUw4JKP1Thu5TDguG7lOG7hOG7tMOCUeG7lsOaw4JR4buW4buAVMOCS1XDgkA7SsOCUeG7luG7pk3DguG7lMagw4pTw4JAJCNBw4JKVVTDgkrhurjGoMOC4buAVMOC4buW4bukSkHDglNPw4Lhu5TGoOG6usOCTMOJPcOCe+G7jj3DgcOCMFThu5bDgkrhu5bhu6LDgkzhur7DglPhurxU4buWw4JL4bq8VMOCTMONPcOCIzrDginhu6hUw4JTPcOJw4JT4bq4e8OCKeG6usOC4buW4bukSsOCUuG6ulPDgkzDjD3DguG7tOG7lirDgsSo4bq4VMOCw53Dgkrhu5ZZw4Lhu7Y94buMw4Ip4bq6w4Ijw4xUw4JLKlThu5TDgsSo4bq+w4JMw4w9w4JM4buQw4JK4buW4buAVMOCVD3Gr8agw4JSWVRBw4JK4buwVOG7lMOCKVfGoMOCI+G7lj3DglThu5bDjOG7tMOCIyzDguG7lOG6ukHDginhu6IjQcOCUiTDiUHDgkrhurhKw4JSVeG6vMagw4Ij4bu44bq4xqDDgkpIe8OC4bqgTOG7hErDgsSoxqDDlCPDglLhurrDguG7tj1JI8OCSsOKVOG7lsOCxKjhurhUw4Ip4bq6VcOCS+G7ouG7tMOCI+G7jiPhuqLDgkzhur7Dgkrhu5ZVw4Ij4buWPcOCVOG7lsOM4bu0w4Ij4bu4PVThu5TDgsSo4bucVOG7lsOC4buW4bq6VOG7lMOCVOG7gFPDguG7lMONVMOC4bqq4bqkw4Ij4bu4xqDDlD3Dgkzhu6pU4buUw4HDg+G7tMSCaeG7lihU4buUw4Lhu5bhu7DDglTGr1Thu5TDgktIVMOCVMOaxqDDgiPhu7jhu4xUw4JMw5U9w4JKw5rDglPhu7Ajw4JMxqDhu5BTw4JK4buWPVThu5TDgkzDmsOCUuG6uuG7t8OC4buW4bukw4JMw5U9w4JKw5lUw4Ij4bu4w5NBw4JSJErDguG7uMOJw4LDncOC4bu4xqDhu4xU4buUw4Lhu5Thu4Thu7TDglHhu5bGr1Thu5TDguG7miPDglHhu5bDmsOCUeG7luG7gFTDgktVw4Ij4buWxqDhu449w4Ip4buoVEHDgiPhu5bGoOG7jj3DglHGoFThu5bDglThu5Thu5bGoMOUU8OCQMOKVMOCPj1JI0HDgiPhu7hVVOG7lMOCTMagw5U9w4JRxqDDlFTDgkxJI8OCTMOJxqDDglPDiVThu5bDglMkVEHDgkrhu4JUw4JK4buuxqBBw4Lhu5TGoOG6uMOCSsOKw4JSTVXDgiPhu5bDiVThu5TDgcOBw4HDgmnhu5ZYw4JALsOC4bu2PXvhu44jw4IjSFPDguG7tOG7lklUw4JMST3DglHhu5bGr1Thu5TDglPDlCPDglPhu6bGoEHDglThu4xUw4JKPeG7sErDgkDhu6hU4buUw4JU4buU4bq6e8OCSuG6ulThu5TDgkw6WUrDgkrDisagw4Ij4buWxqDDlFRBw4Lhu5TDmuG7tMOC4bu04buWw41Uw4Ip4bq6VcOC4bu04buWVVThu5TDgiPhu7jhurpVw4I+w5rDicOCTMOaxqDDguG7lMagw4pTw4JU4buU4buWw6hVw4JKJsOJw4JM4buiw4nDguG7tOG7ljpWVOG7lMOBw4Phu7TEguG6teG6uFThu5TDglHhu5ZIU8OC4bu04buWKkrDglThu5ZJI8OCUuG6usOCw4lU4buWw4LGoeG6vMOCw7nhu4BUw4LDrcOJVOG7lsOCLcOCUeG7lsagw4LDiVThu5bDguG7uFjGoMOCUuG6ulThu5TDginhurpVw4JR4buWPcOCaeG7luG6usOCaEl7w4Lhu5ZVw4lU4buUw4IpPUHDgj7DicOCI+G7uD1U4buUw4IjSFPDgj7hur5Bw4Ij4buW4bucw4JU4buUOljGoMOCKVnDgkomw4nDgsOJVOG7lsOCTOG7sCPDglThu5Thu7Ajw4Lhu7Y9w4nDgkxYxqBBw4JM4buQw4JS4bq8xqDDgkrhu5ZVw4LDiVThu5bDguG7lsOJxqDDgkw7w4nDgkpVVMOCI+G7llbDgkvhurzGoMOBw4Lhu5fDiT3DgkzDmsOCw4lU4buWw4I+SHvDgksuVOG7lMOCKVfGoMOCSuG7luG7osOCaeG7lD174buSVMOCxqHhu5bhu6LDgsOgVEHDguG7uOG7qsagw4JKJVThu5TDglThu5bDiT3DgsSo4buGI8OCI8OJe8OC4busVMOCTOG7olThu5bDgko94buwSsOCQOG7qFThu5TDgcOC4bq5xqBYw4Ij4buW4bucw4LDiVThu5bDgkzhur7DglLhurrDguKAnMavVOG7lMOCSsOK4oCdw4JKJsOJw4JT4buwI8OCSuG6uFThu5bDgiPhu5ZZw4JUw5XDgkrDmsOCPXvDgiPhu5pUw4Lhu7Y9w4lU4buWw4JU4buAU8OCUuG6ulPDglHhu5bGr1Thu5TDguG7luG7jiPDginGoMOUSsOBw4Phu7TEgsah4buWTVXDglThu5bDjFTDgj5OI8OCSibDicOCxKjDiVTDglLhur5U4buWw4JM4bq8VcOCUeG7lj3DgktIVMOCSjrDguG6qOG6scOCLcOCPuG6vsOC4bq34buWPcOC4bq7w5rDieG7t8OCI+G7luG7nMOCSsOKw4JCw4Lhu5bhu7DDglTDmsagw4Ij4bu44buMVMOCTMOVPcOCSuG7lknhu7TDguG7luG6ulThu5bDgiPhu6gjw4JK4buWJsOCI+G7uDpWVOG7lEHDgkrhu5bhu5pU4buWw4JA4bq4SuG7lsOCSibDicOC4bq1w4pU4buUQcOC4bu04buW4bq44bu0w4JSPcOMI8OCSibDicOCaeG7luG6usOCVDpXSsOCKeG6usOCSuG6uErDguG7tj17w4JM4buiVOG7lsOCSibDicOCTOG7osOJw4Lhu7Thu5Y6VlThu5TDgcOC4bq74bq6VOG7lMOCVOG7gFPDgkzDlT3Dgkzhurwjw4JLw4lU4buWw4Lhu5bGoMOUPcOC4oCc4buUxqDDicOCTOG7nFThu5bDginhu4BUw4Lhu5bDmsOJ4oCdw4HDguG6u+G6usOCxqHhu5bhurpU4buWw4LhuqDhurfGocO54bqi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng cường thanh tra thuế cuối năm

Tăng cường thanh tra thuế cuối năm
2009-11-24 18:10:00

Thanh tra thuế là một trong những chức năng chủ yếu của cơ quan quản lý thuế. Theo Luật quản lý thuế, công tác thanh tra đã chuyển hẳn từ cơ chế thanh tra nhằm vào tất cả các...

Trạm Thản hôm nay

Trạm Thản hôm nay
2009-11-23 16:32:00

Trạm Thản là một xã miền núi ở phía Bắc huyện Phù Ninh. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, người dân Trạm Thản luôn kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đảng bộ và nhân dân...

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường
2009-11-23 09:44:00

hẩn trương và kiên quyết - Trải qua quá trình khai thác và sử dụng liên tục, đến nay hầu hết các công nghệ, thiết bị sản xuất của nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn đã lạc...

Người mang thương hiệu chè Việt đến với năm châu

Người mang thương hiệu chè Việt đến với năm châu
2009-11-23 07:45:00

Không chỉ làng chè Phú Thọ mà có lẽ cả làng chè Việt Nam không ai còn lạ gì Đào Văn Liệu – Giám đốc công ty chè Khánh Hoà ở xã Yên Kỳ (Hạ Hoà). Cả cuộc đời của ông gắn bó với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long