Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4bujUOG7skPDk1Hhu5bGr0PFqFdDUFPGr1BD4buCJUPhu4whxq/hu6BDP0fGr0MwO0s6Qz9Gw5JQQ1Dhu7bGr0NQUeG7mjtDKjtHQ+G7pkzGr0NmZsOCL1DEkOG6pMOCJeG6pMOCUcWo4bugQ+G7huG7plHhu6DGr+G7uULhu6bDleG7njpCQz8mw5Lhu7lCUDo6JcODLy/Dk+G7huG7qCVQOzpQ4buo4bqwIsavL+G7qOG7puG7jOG7jOG7hjrhu4YvIMOVw5M/UTrDlS/hu6RRxq9QLTrDlS9FRMSQRC/EkEUvxJBF4bq6RcOJN+G6usOJ4bq+4bq64bqpL8SQReG6uuG7gERFw4nhurjEkMOK4bq64buAw4lfRERE4bum4buo4bug4buo4bqww5kl4bugQuG6pC1Da+G7oOG7hDFDRcOJLcSQxJDhuq5DcSY7xq/hu6BDOkrFqEPhu4lQOzHhu5bGr0PDklfGr+G7oC1DcTxDIkvGr0Mi4buEQ3FR4buWOkPhu6RR4buaxahDxq9Jxq/hu6BD4bumPCPGr+G7oEPhu6NQLENxUOG7rEPhu45IQzrhu7JDw5JQPsOSQ1DDnVFDxq/hu6BQVEMlUOG7skPDk1Hhu5bGr0NqV0NQU8avUEPhu4IlQ+G7jCHGr+G7oEM/R8avQzA7SzpDP0bDklBDUOG7tsavQ+G6snDhu69w4buF4bq0Q1BR4buaO0MqO0dD4bumTMavQ2Zm4bqwQ+G6q31DUMOdUUPGr+G7oFBUQ8OS4buqQ+G7jkZRQ+G7jFHhu5rGr0Phu4UjJUMlUEzGr0Nw4buvcOG7hUM6JuG7qMav4bugQ8OSV8av4bugQ8av4bugUFHhu5olQ+G6suG6qeG7o2bhurRDw5Io4buGQ+G6rcOdQ+G6qVfGr+G7oEM6UDzhu7bGr+G7oOG6rkNwPUPhuqlXxq/hu6BDOlA84bu2xq/hu6Dhuq5DcD1DceG7hFFDxq/hu6A7MeG7lMavQyLhu4RDaldRQzomPEDGr+G7oOG6rkPhuq3hu4bGr0Phu587R8avQ+G7pjJDw5Lhu4LDkkPhu4lQO0PDklfGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJeG6rkPhu4XDnVFDa1fGr+G7oEPhu4xKxq9DOlXGr1Dhuq5D4bqpUFFDw5Ihw5JD4bqtR+G7qEMi4buaQ8WoV1FDOiY8QMav4bug4bquQ3EmPEDGr+G7oEPhuqliQ+G7iVHGr1BDOuG7lkMi4buEQ8Wow506Qz9YQ+G7juG7tsavQyJU4bquQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJUPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkM6UOG7hMavUEMlUEzGr0Phu6RRxq9QQzrhu5ZDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq/hurDDgiXhuqRw4buvcOG7hUPhu6bhu4RDIlHhu5rDkkPhu4IlQ+G7jCHGr+G7oEPhu6ZR4buUxq9DOiHDkkPDklBR4buWxq9D4bumPCPDkkMlUOG7sMav4bugQ8av4buge+G7hkM64buyxq/hu6BDUCMlQyLGoENQRsavQ8OSUOG7lkNXQ8avUFHhu6LFqEPFqFdRQzomPEDGr+G7oOG6rkPhu6Dhu6olQyVQTMavQzpJxq/hu6BDUFHhu5o7Qyo7R0M/R8avQzA7SzpDIuG7hOG7qEPDkuG7gsOSQyo74buCQzomU8avUEM6e0M/R8avQzA7SzpDOkbhu6hDJuG7hkM/R8avQyVQTsWoQ+G7juG7lsavQ8OS4buCw5JDw5JXxq/hu6BD4buO4buoRsavQ+G7jFTDklBDIiFDxq9Qw4zFqEPGr0rGr+G7oEPDkuG7huG7qENQUeG7mjtDPztLOkM/UcavUEM6UOG7glFDIuG7hEPhu6BRR8WoQzpQUeG7nDtDJihRQybhu6hDw5JQ4buoQ8OS4buoxq9Dxq/hu6A8QFFDIuG7hEPFqFdRQzomPEDGr+G7oOG6sENxUMOV4buoQzpQWMav4bugQ+G7pOG7lEPDkijhu4ZDcSY7xq/hu6BDOkrFqENw4buvcOG7hUPhu7FR4buaOkNr4buGxajhuq5DOibhu6jGr+G7oEMi4buwxq/hu6BDxJBEQ8avScWoQzp7Q8SQ4buA4buAw4otRUREw4pDw5JHQ8avPOG7uMOSQ+G7jkhDw5Lhu6pDOibhu5TGr0PDiUREQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJUPhu4IlQ+G7jCHGr+G7oENw4buvcOG7hcSCQ+G7o1AsQ3FQ4busQ+G7puG7hEM6VcavUEPhu448I8OSQ+G6qeG7o2ZDw5Io4buGQ+G6rcOdQ+G6qVfGr+G7oEM6UDzhu7bGr+G7oEPDklDhu6zGr0Phu6bhu4TFqEPhu45R4bucxahDw5JQVUPhu45G4buoQzom4buoxq/hu6BD4buCJUPhu4whxq/hu6BDxahXQ1BTxq9QQ+G6qeG7o2bhurBDYuG7lsavQ8av4buGMeG6rkPDkuG7qkM6JuG7lMavQ8OJREPhu4zhu6jhu4bGr1BDxq/hu6BQUeG7miVD4buOSEPhu4IlQ+G7jCHGr+G7oENw4buvcOG7hUMi4buEQ+G7jkY6Q+G7jjwjw5JDxq9QUcagO0Phu6Thu5Y6Qyo7R0Phu47hu4LGr+G7oEPhu6RQUsOSUEPhu6bhu5pDOibhu6jGr+G7oEMiUeG7msOSQ8avSsav4bugQ8OS4buG4buoQ1BR4buaO0MqO0dDP0fGr0MwO0s64bquQ+G7oFFHxahDOlBR4bucO0NXQ8avUFHhu6LFqEPFqFdRQzomPEDGr+G7oOG6sENxOzFDIk0x4bquQ8avUFHGoDtDw5Lhu7ZDPz1DP0fGr0MwO0s6Q8OSV8av4bugQ8av4bugUFHhu5ol4bquQ+G7jFTDklBDIiFDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9Dw5Lhu7DGr0M6WcavQzpGUUPFqMOdOkM/WEMiS8avQ+G7jsagQ0fGr1BDUDw9xq/hu6BD4buO4buWxq9DP0fGr0MwO0s6Qz9Gw5JQQ1Dhu7bGr0M6JuG7qMav4bugQ8OSV8av4bugQ8av4bugUFHhu5ol4bqwQ2vhu6A7MeG7lMavQ8avUErGr0Phu4zhu6hDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQz9Hxq9DMDtLOkPhu6ZGw5JDUE074bquQ+G7oEoxQ8avUFHGoDtDxq/hu6A7MUPDkuG7tkNXQ8avUFHhu6LFqEPFqFdRQzomPEDGr+G7oMSCQzJDOlA+w5JDw5Io4buGQ8OS4buCw5JDxq9Q4buEQz9Hxq9DMDtLOkPhu6RRxq9QQ+G7jOG7qOG7hsavUEPDklA84buGQyo74buGxq9DOkrFqEPhu47hu5bGr0MiS8avQ+G7jsagQ8av4buEMcSCQ8OS4buCw5JDw5JQ4buWQzrhu4RRQyo7R8avQ+G7pjLhuq5DMFtD4bumMkMi4bu4UUMiUUMlUEbFqEMixqBDV0PGr1BR4buixahDxahXUUM6JjxAxq/hu6BDw5JQPOG7hkPhu448I8OSQ8OS4buoUUM6JuG7rMav4bugQ8av4buUxq9Dw5JQPOG7hkPhu448I8OSQyo74buGxq9DOkrFqEPhu44sxq/hu6BDxag+w5LhurBDYuG7nEPGr0rGr+G7oEPDkuG7huG7qENQUeG7mjtDKjtHQ1Dhu6hGOkPhu47Dncav4bugQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJUM6UMOV4buoQ1A84bu4xq/hu6BDw5PGoMavQyJdxq/hu6Dhuq5Dw5JMxq9D4buOTjFDxahGxq9QQyJR4buaw5JD4bukUDsx4buWxq9Dw5Lhu4Lhu6hD4buCJUPhu4whxq/hu6Dhuq5D4buO4buCxq9QQ+G7oFHhu4JDPUPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu7ZRQ+G7jkhD4buCJUPhu4whxq/hu6BDIuG7hEPGr1BKxq9DJsOdxq/hu6BDxahXQ1BTxq9Q4bqww4Il4bqkxKlIxq9QQ+G7jkbhu6hDw5Io4buGQ8OSUDzhu7bGr+G7oEM6JlPGr1BD4bqp4bujZkNwPUPhuqlXxq/hu6BDOlA84bu2xq/hu6BD4buOSEPhu6BR4bu4UUM6UFHhu5o7Q8Wow506Qz9YQ+G7pOG7ljpDKjtHQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ+G7juG7tsavQyJU4bquQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJUPhu45IQz7Gr+G7oEPhu4whxq/hu6BDUCMlQyVQTMavQ3Dhu69w4buFQzom4buoxq/hu6BDOlBAUUPhu6BR4buGxq9DInvhu4ZDKjvhu4bEgkM6UChDOiHDkuG6rkPDkuG7tkNQw51RQ+G7jkw7Qzo8Q+G7juG7nEM6UH3DkkNQUeG7msavQ+G7jH1D4buCxq9DOiZTxq9QQ+G7jFHhu6LGr0PDkijhu4ZDUCMlQyVQTMavQ+G6qeG7o2ZD4buO4buGxq/hu6BD4buOPCPDkkPhuq3DnUPhuqlXxq/hu6BDOlA84bu2xq/hu6BDIuG7hEPFqMOdOkM/WEM64buyQ8OSUD7DkkMqO1jDkkM64buWQ+G7oFHhu7hRQzpQUeG7mjtDOkZRQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqMSCQ8OSUFHhu5bGr0Phu6Y8I8OSQyLGoENw4buvcOG7hUM6JuG7qMav4bugQ8OSV8av4bugQ8av4bugUFHhu5olQzp7Q8av4buGMUPhu47hu5bGr0PGr0nFqENFREVEQyLhu7hRQ8WoIcOSQzpR4buUO0Nw4buvcOG7hUPhu448I8OSQ+G7giVD4buMIcav4bugQybDncav4bugQyZIUUM6RlFDOks6Q8OSR0PDkuG7gsOSQ8OS4bu2Qz89Qz9Hxq9DMDtLOkPDklfGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJeG6sENxUMOV4buoQ+G7juG7quG6rkM6JuG7qMav4bugQ+G7oFHhu4ZRQ+G7juG7qEbGr0M6e0PGr+G7hjFD4buO4buWxq9Dxq9JxahDRUTEkOG6ukPDkuG7qkM6JuG7lMavQ+G6ukTDgUPDkuG7tkM/PUM/R8avQzA7SzpDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQUeG7miXhuq5D4buMVMOSUEMiIUPDkijhu4ZDKjtYw5JD4bugUeG7hkM/4buYQ8avUE3Gr0M6UD7DkkPhu45MMUPhu44oQyLGoEPhu6YjUUNSw5JQQ8OSKOG7hkMiUeG7msOSQ+G7giVD4buMIcav4bugQ3Dhu69w4buFxIJDReG6usOBQ8OS4bu2Qz89Q+G7giVD4buMIcav4bugQ3Dhu69w4buFQ+G7juG7nEM6UeG7ljpD4bukUeG7msWoQzp7Q+G6ui3hur7DgUPFqD7DkkM6UeG7lDtDOlAhQ8avScav4bugQ+G7pjwjxq/hu6AvQ8SQQ+G7juG7tsavQyJUQz9Hxq9DJVBOxajEgkM6e0PGr0nFqENFRMSQ4bq8LUVERURDw5Lhu6pD4buARMOBQ8OS4bu2Qz89Qz9Hxq9DMDtLOkPDklfGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJeG6rkPhu4xUw5JQQyIhQ8avUE3Gr0M6UD7DkkPhu45MMUPhu44oQ+G7piNRQ1LDklBDw5Io4buGQyJR4buaw5JD4buCJUPhu4whxq/hu6BDcOG7r3Dhu4VDIuG7hEPDkuG7qkPhurpEw4FDw5Lhu7ZDPz1DP0fGr0MwO0s6Q8OSV8av4bugQ8av4bugUFHhu5ol4bquQ+G7jFTDklBDIiFD4buCJUPhu4whxq/hu6BDcOG7r3Dhu4Xhuq5DOlHhu5Y6Q+G7pFHhu5rFqEM6e0Phur4txJDDicOBQ8WoPsOSQzpR4buUO0M6UCFDxq9Jxq/hu6BD4bumPCPGr+G7oC9DxJBD4buO4bu2xq9DIlRDP0fGr0MlUE7FqOG6sMOCJeG6pHFGUUNQw51RQ8av4bugUFThuq5D4bumSMavUEPhu45G4buoQ+G6qVfGr+G7oEM6MUPhuqnhu7JDJVBMxq9Dw5NR4buGQ+G7hVnGr+G7oEPhu4Xhu4RDLUPhu4Xhu4RDa8OdUUMi4buEQ+G6qVfGr+G7oEM6MUPhuqnhu7JDJVBMxq9D4buDUUsxQ+G7o1Dhu6jGr+G7oEPhuqlQSjtD4bugUeG7uFFDOlBR4buaO0PGr1Bdxq/hu6BD4bugUUdRQyVQ4buCJUNw4buvcOG7hUPhu45IQ+G7jjwjw5JD4buCJUPhu4whxq/hu6BDOlDhu4TGr1BDw5JXxq/hu6BDOkZRQ8OSV8av4bugQzoxxIJDUFHhu5o7Qyo7R0M6e0PDklA84bu2xq/hu6BDOiZTxq9QQ+G6qeG7o2ZD4buOw5XFqEPhu6ZGUUPDklDhu6hD4buM4buo4buGxq9QQ8av4bugUFHhu5ol4bqwQ+G7hTsxxqDGr0Nr4bug4buG


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trạm Thản hôm nay

Trạm Thản hôm nay
2009-11-23 16:32:00

Trạm Thản là một xã miền núi ở phía Bắc huyện Phù Ninh. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, người dân Trạm Thản luôn kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đảng bộ và nhân dân...

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường
2009-11-23 09:44:00

hẩn trương và kiên quyết - Trải qua quá trình khai thác và sử dụng liên tục, đến nay hầu hết các công nghệ, thiết bị sản xuất của nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn đã lạc...

Người mang thương hiệu chè Việt đến với năm châu

Người mang thương hiệu chè Việt đến với năm châu
2009-11-23 07:45:00

Không chỉ làng chè Phú Thọ mà có lẽ cả làng chè Việt Nam không ai còn lạ gì Đào Văn Liệu – Giám đốc công ty chè Khánh Hoà ở xã Yên Kỳ (Hạ Hoà). Cả cuộc đời của ông gắn bó với...

Viettel Phú Thọ phát triển 400 ngàn thuê bao

Viettel Phú Thọ phát triển 400 ngàn thuê bao
2009-11-23 07:36:00

Ngày 21-11, tại Trung tâm hội nghỉ tỉnh, Chi nhánh Viettel Phú Thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Các đồng chí: Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên...

Cụ Thúy giữ nghề làm nón

Cụ Thúy giữ nghề làm nón
2009-11-20 14:59:00

Buổi sáng phiên chợ nào cũng vậy, người dân khu 3 xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa cũng thấy cụ bà Lê Thị Thúy đeo khoảng hơn chục chiếc nón trắng tinh đi bán tại chợ quê. Hình ảnh về cụ...

Người nông dân không cam chịu đói nghèo

Người nông dân không cam chịu đói nghèo
2009-11-20 14:56:00

Mỗi khi nhắc tới anh Nguyễn Văn Thành- Hội viên nông dân Chi hội 2, xã Phú Lộc (Phù Ninh), hầu hết người dân trong xã đều thể hiện sự trân trọng và cảm phục trước tinh thần, ý...

Sản xuất rau an toàn ở thành phố Việt Trì

Sản xuất rau an toàn ở thành phố Việt Trì
2009-11-20 14:51:00

Theo số liệu thống kê, hiện nay thành phố Việt Trì có 130ha đất canh tác sản xuất rau các loại, trong đó có gần 40ha chuyên, còn lại là đất 1 vụ lúa hoặc cây trồng hàng năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long