Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7kGvhu7fhu5FqN8awbGjhu6s34bupa+G7s8OqN+G7pWvhurnDtDfDqmvhu6Phu5FqN8Oq4buxw7Q34bqwL0s54buQOTAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buOa2w3w7Thu63hurE34bupa+G7qzfhu6fhu6vhurF9N+G7geG7neG7kWo34bupc2w34bu54bqzN+G7qWt0bDfhu6lsaeG7qTfDteG6teG7kWs3w6p34buRajfDteG6szfDtOG7reG6sTfDquG6seG7kzfhu4Fs4buLw7Q3w6p24bqxN+G6v2/Dqms3w6rhu7HDtDfhu7nhurM3w6rhu7HDtDfhurA3Iks54buQOSA34bupxanDujfhu5Fo4buRN+G7kWrhu6vDgDdrbOG7i8O0N2ty4buRN8Oqa+G7kzfhur/hu6034buPa+G7neG7kWo34bula8OibDfDteG6szfhu5Fq4burw4A3w6pyN+G7geG6tWw34bq/b8Oqazfhu5FreDfhu4Fl4burN8O04but4bqxN2vDqDfhu7nDveG6sTfhu6fhu6vhurFbN+G7uGzDrMOqN+G7pWvhu5Xhu5FqN8Oqa+G7o+G7kWo3w6rhu7HDtDfhu7nhurvhu5E34bula8OibDfhur/hu7PhurE34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34bq9bMOs4buRN+G7pWvhurfhu6U34buB4buLN+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo3xrB5w6o3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqms3w6p24bqxN8Oqcjfhu6lr4buLN+G7j2nhu6k3a3Xhu6U34bu5c2w3amzDomw34bun4burw4Bp4bupN8Oq4bq3w6o34bupxalsw6zhu6s3w6preeG7kWpbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vuG7kzfhu4Hhu5l9N8Oq4bq3w6o34bupa2XDgDfhu6lr4bur4bujw6o34buA4bud4buRan034buoZMOAN8OAN8O14bur4bud4buRN+G7p+G7q+G6seG7kTfhu6lkw7Q34bupbsO0N+G7j2xpw7Q34buRa2zDreG7qzfhur1sw6zhu5E34bula+G6t+G7pTfhu4Hhu4s3amzhurE34bup4bqn4buRajfGsHnDqjfhu4HDrTfhu49r4bq34buRan03amzhu7Hhu6U3w6pyN+G7qWvhu4s3w6pr4buj4buRajfDteG6tWw34buRa+G7t+G7kWo3w4Bp4burN+G7qeG7ozdqZMOAN+G6vcOs4buRa3034buRa8SR4bupN8O14bqzN+G7kWvhu7fhu5FqN+G6vcOs4buRazfhu6lr4buH4buTN8O04but4bqxWzfDiuG7reG7kWo34bu5c2w34buRa+G7t+G7kWo34buRcTfDteG7s8OqN8OqduG6sTfDgDdr4buXw6p9N+G7uWzDrMOqN+G6p+G7kTfhu6vhu6Phu5FqN+G7gWXDgDfhu4F2N8Oqa8SR4bupN+G6vXA34bq/eMO54buRajfhu7nhurM34buR4bqn4buRajfhu7nDqeG7kTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7qWtk4buRN+G7qWvhu4s3w6p24bqxN8O0cWw3w6rhurc34buRa2Thu5F9N8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfhu49r4buT4bqxN2vhu5fDqjfhu4HhuqvDqjfhur1sw6zhu6k3w7V44burN+G6oDfhu6lzbDfDtOG7oeG7qTfGsOG7ozfDteG7k+G6tWw34bupa+G7s8OqN+G7pWvhurnDtDfDquG7mTfhu6nhurfDqjfhur/hu6/hu5FqN2vhu7fhu6s3a2zDrOG7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo34bu5bMOsw6o3w6pr4buj4buRajfDteG6tWw3w6rhu7HDtFsw4bulMTlbN8av4bu34bqxN8Oqa+G7q+G6sTAv4bulMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buTw7Xhur/hur/hurHhu6nhurEvQeG7h+G6vcawbOG7qeG7hy/GsOG7q8OqLeG7j2vhu5Phu4ct4bq/4buTbC3GsOG7k+G7kWovYTg5OS85Lzlh4bqhYeG6r8OgOcOg4bqvYcOKLzlh4bqh4bqvOTnDo+G6oTnDoDjDoOG6o1/DquG7q8O0OVvhu43hu6VqNjEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vOG6teG7kTfhu4HhuqU34bupw73hu5FqN+G7kWpr4buHN+G7kWtsw63hu6s34bu5w6034bulxanhu5Phur1s4buT4bupbMOqN+G7qcWp4buT4buRajfGsOG7t+G6sTfDqmvhu6vhurE3amzhu7Hhu6U34buPaeG7qTdrdeG7pTfDquG6t8OqN8O14buT4bq1bDfhu7lsN+G7j2vhu6vhurnhu5E3w6rhu5k3w7V1bDfhu6nFqeG7k+G7kWo34bq/4bq1N+G6v+G6s8OAN+G7geG7izfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qeG6sTfDquG7mTfhu6lr4buLN+G7qcWp4bq34buRazfDgeG6sTfhur3DrOG7kWs34bupw6nhu6k34buR4buZbDfDqmvhu6vhu5FqN+G7ueG6szfhur3DrOG7kWs3w6rhu7HDtDfhu5Hhu5lsN8WpbGjhu5FqWzfGr+G7t+G6sTfDqmvhu6vhurE3amzhu7Hhu6U3amzhu7c3w6pr4buTN2vDrDfhu6lr4buj4buRajfhur1o4buRN+G7qcWp4buT4buRajfDqnI34bupa+G7izfhur3hurXhu5E3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G6vW7hu5FrN+G7qWt4dOG7kWo34bu54bqzN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bq/4bq1N+G6v+G6s8OAN+G7ueG6szfFqeG7q+G7oeG7qTfhu49r4bud4buRajfDquG7mTfhu7lsN+G7qcWp4but4buRajdqZMOAN2vhurVsN8Oqa+G7kzfGsOG7szfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfDqnbhurE34bu5bDfhu49r4bur4bq54buRN8Oq4buZN8O1dWxbMOG7pTFhWzfhu6jGoWwwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxqFsN8O14bqzN8O04buh4bupN2ps4bqxN+G7uW834bup4burw4DDrOG7qTfhu7l0bDfDqmvhu5M3a2Xhu6s3a2nhu6k3w6rhurfDqjfDteG7k+G6tWw34bupa3nDqjfhuqfhu5E34bu54bqzN8Oq4buZN+G7qWvhu4s34buBeHXDqjfDqmtpN+G6vWxp4buRN+G7ueG6szfhu6lreMO64buRajfhu6lrecOqN+G7qWvhu4fhu5M34buRa2zDreG7qzfDquG6t8Oqazfhu49r4bq3w6o34buRa+G6seG7qzfhu5FreDfhuqfhu5E3xrDhu6Phu5FqfTfhu5F4c+G7kWp9N8OB4bqz4buTN2vhu5PhuqvDqjfhur/hu63hu5FqN+G7geG7izfhu6nFqeG6seG7kWo34bupxaltN+G7qcWpaOG7kTfhu4HDsuG6sTfhu6lrecOqN+G6p+G7kVs34buoxqFsN8Oqd+G7kWo34buBeHXDqjfhur1saeG7qTfhu4Fp4buRN+G7qcO9N8O1ZOG7qzfhur/hu63hu5FqN+G7geG7izfDqmvhu7fhurE3xanEkeG7qTfhu5FrbMOt4burN+G6vcOs4buRa3034bup4burw4A34buRa2xo4buRN2tsw6zhu5E34buR4bqxw4A3w6prdjfDgGnhu6s34buBeHXDqjfhur/hu63hu5FqN+G7geG7izfDqmvhu6Phu5FqN8O14bq1bDfDquG6t8OqN+G7uWw34buPa+G7q+G6ueG7kTfDquG7mTdr4bq1bDfDqnfhu5FqN+G7kWt4N8aw4buzN+G7kWts4buJw7Q34bupxanhu63hu5FqWzfhu6jGoWw3w7ThurHhu5FqN8O14bq1bDdrcmw34bupa8O6N8Oq4buZN8O04butbH034bup4burw4A34buRa2xo4buRN8Oq4bq3w6o3w6pr4burw4Bo4buRN2ps4bqxN+G7ueG6u+G7kTfhu49r4burw4Bo4buRN8Oqa+G7seG7kWo34bup4bqxN+G7kWjhu5E34bqn4buRN2E34buRa+G6t+G7kWs34bupxqFsN8O04buh4bupN+G7kWrhurPDgDdr4buT4bqrw6o34bu54bqzbDfDteG6t+G7qTfhu6nGoWw34bupxanhu5Phu5FqN+G6veG7t+G6sTfhuqfhu5E34bu54bqzbDfDtWXhu5E3w7Thu6Hhu6k34bup4burZeG7kX034buB4buLN8Oq4buZN+G7gXh1w6o3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDojfhu6nhu6Phu6k34buRa8SR4bupWzDhu6Uxw6FbN+G7kMSRw7QwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buAZMOAN8O14bqzNzbhu6nFqXU34bupa3Y2N+G7geG6rcOqN8O14buzw6o3w6pr4buTN+G6veG6tcOqazfDqmXhu6s3w6pr4buj4buRajfDqsOiw7Q3w6rhu7HDtFs3w4rhurfDqjfhu5Fr4bqzN+G7j2vhu5PhurE3a+G7l8OqN+G7pWvhurfhu6k3a2zDrOG7kTfhu5HEkcO0N2ps4bux4bulN+G7geG6ucOAN+G7kWvhurHhu5FrN+G7p+G7q+G6tzfhu6nFqW7hu5FrN8awbOG7kWs3xrDDouG7kTfhu7nhurM3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhur3hurXDqms3w6pl4burfTfDteG6s8O0N+G7qeG6p+G7kWo34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqms3w6p24bqxN8Oqcjfhu6lr4buLWzDhu6Uxw6BbNz1p4buRN8O04bq1w6prN+G7ueG6szfDteG7seG6sTfDtOG6tcOqazAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDlOG7meG7kTfhuqfhu5E3eOG6sTfhu6lrbcOqazfDqnbhurE34buRanh0bDfhu5Hhu53hu5FqN+G6v2Thu5F9N8OAaeG7kTfDtOG6tcOqazfhu7nhurM3w7Xhu7HhurE3w7ThurXDqms3w6preeG6sTfDqmvEkeG7qTfGsHI34bq94bqx4buTN2rhu5/DtDfFqcSR4bupN+G7kWtsw63hu6s3w6prxJHhu6k34buPa+G6t+G7kWo34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu7nhurM3w6pr4buj4buRajfhu53DgWw3a+G7meG6sVs34buQa+G7t+G7kWo3w6rhu5Phu5E34bu5w6nhu6k34buBeHXDqjfDqmvhu5M34bqn4buRN+G7kWtsw63hu6s3w7Xhu7HhurE3w7ThurXDqms3a+G7k+G6q8OqN8OAaeG7kTfDtOG6tcOqazfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6praTfhu4Hhu6E34bqn4buRN8OqduG6sTfDqmvhu7Hhu5FqN23hu6k3w6rhu5k34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo3w7Thuq3DqjfDquG6t8OqN+G6vcOs4buRazfhu5FreDfDquG7scO0Wzfhu4Dhu6NsN+G7uXNsN8Oq4buT4buRN+G7kWp4dGw3w6p34buRajfhu7nDqcOAfTfDquG6t8OqN8O14buT4bq1bDdr4bq14bupN+G7keG6s8OAN2ps4bux4bulN+G7geG6ucOAN+G7kWvhurHhu5FrN+G7p+G7q+G6tzfhu6nFqW7hu5FrN8O14bqz4buRazfhur3DrOG7kWs34bu54bqzN+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo3a8OsN8O0bOG7ieG7kTfhur9vw6prN8OqZeG7kTfhu6lrbGnhu6k34buB4buLN8Oqa+G7o+G7kWo3w7XhurVsN+G7uWzFqeG7q+G7qTfDquG7scO0N8O1ZMOAN8O14bqx4buRWzfhu5Bo4buRN+G6p+G7kTfDtOG7oeG7qTfGsOG7q8SR4bupN+G6p+G7kTdr4bqz4buRajfhu5Fq4bqzw4A3w6rhu5k3w4Bp4buRN8O04bq1w6prN2vhu5PhuqvDqjfDteG7seG6sTfDtOG6tcOqazfhu4Hhu4s3w6rhu5k34bupa+G7izfhu6nhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN2vDrDfDtGzhu4nhu5E34bq/b8Oqa3034bula+G7leG7kWo34bupxanhurfhu5FrN+G7gXh1w6o34bu5bMWp4bur4bupN8Oq4buxw7RbMOG7pTHhuqFbNyPhu7Hhu6U3auG6szAv4bulMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buTw7Xhur/hur/hurHhu6nhurEvQeG7h+G6vcawbOG7qeG7hy/GsOG7q8OqLeG7j2vhu5Phu4ct4bq/4buTbC3GsOG7k+G7kWovYTg5OS85Lzlh4bqhYeG6r8OgOcOg4bqvYcOKLzlh4bqh4bqvOTnDo+G6oThhxIM5YV/DquG7q8O0YVvhu43hu6VqNjEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTAv4bup4bqx4bq9w7Xhu4cxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vOG6teG7kTfhu6lreHThu5FqN8aw4bu1N+G6v+G7r+G7kWo3w4Hhu7Hhu6U3auG6szfhu49rbDfhu6PDtDdr4buT4bqrw6o3beG7qTfhu5FrxJHhu6k34bq94bq14buRN8Oqd+G7kWo34bq9bGnhu6k34buBaeG7kTfDquG7neG7kWo34bq/4buv4buRajfDqnbhurE34buR4buZWzcj4bux4bulN2rhurM3w7XhurM3w7Thu6Hhu6k3w7Thu5nhu5E34bqn4buRN+G6vXA34bq/eMO54buRajfDquG7mTfhu6lr4buLN+G7qeG6p+G7kWo3xrB5w6o34buBw6034buPa+G6t+G7kWo34bu54bqzN+G7kWrhuqfhu5E3w6pr4bqr4buRN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qcWpbMOs4burN8Oqa3nhu5FqN+G7uWxow7Q34bupa3h04buRajfDgcOiw4A3xanhurE34bupxanhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6o3w6preeG7kWo3w6rDosO0fTfDquG7scO0Wzfhu5Br4bu34buRajfhu6nFqXh04buRajdrdeG7pTfDquG7scO0N+G7qWt4dOG7kWo34buPaeG7qTdrdeG7pTfhu7lzbDfhu4HhurHhu6s3w6pyfTfGsOG7o+G7qX034buRa3nDqjfhu4Fl4burWzfhu45p4bupN+G7p+G7q8OiN+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN8OqduG6sTfhur3hurfDqjfGsMOyN8av4bup4buH4bula+G7h+G7kTfFqOG7h+G7keG7keG6scWp4bq/N+G7qWvhu6vhu6HDqjfhu6jFqXh04buRajfhu4DhurVsN2vhu5fDqjfhu5Dhu4fhur3FqeG6scaw4buP4bqxNyLDlOG6riA3w6pr4buTN+G6vWxp4bupN8OB4bux4bulN2rhurM3amzhu7Hhu6U3w7XhurPDtDfhu6nhurHhu5E34buRa+G7t+G7kWo3w6prcTfGsOG7q+G7kWo3a+G7q8OAaeG7qX034bula+G7rTfhu5HDrX03w7XhurPDtDfDteG7k+G6peG7kWo34bq/b8Oqazfhu6lsaeG7qTfhu7nhurM3amzDosO0N+G7qW7hu5FrN+G7qcWp4bq14buRajfhu5Fqa+G7heG7qTfDtHdsWzfDlOG7oeG7qTfGsOG7ozfhu5Fqa2xo4buRN8OqeeG7qzfGsOG6seG7qzfhu4Hhu5k3w6p34buRajfDqmvhu5M34bupa8SRw4A34buRa+G7t+G7kWo3a+G7k+G6teG7qTfDqmvEkeG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo3w4Hhu7Hhu6U3auG6szfDquG7mTfhu6nhurfDqjfhur/hu6/hu5FqN+G7kWrhuqfhu5E3w6pr4bqr4buRN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qcWpbMOs4burN8Oqa3nhu5FqN+G7uWxow7Q34bupa3h04buRajfDgcOiw4A3xanhurE34bupxanhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6o3w6preeG7kWo3w6rhu7HDtDfDteG6szfhu5Fq4burw4Bo4buRN+G7kWtk4buRN+G6v+G6u+G7kTfhu4Fp4buRN+G7geG6seG7qzdr4buX4buRajfhu7nhurM34bup4bqn4buRajfhu6lsaeG7qTfhu4F0w7Q34bq/4bqlbFs3w4rhurfDqjfhu5Fr4bqzN+G7j2vhu5PhurE3a+G7l8OqN8Oq4buV4buRN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qTfhu5F4c8OqN8OB4bux4bulN2rhurM3w6rhu5k34bupa+G6s+G7kWs34bula2Xhu5E3w6p24bqxN8Oqw4DGsOG7qeG7h2zhu5Hhu4d9N8O04buh4bupN+G6scOBbOG7qTfhurHDtGzhu5E3w6rhu5k34bupa+G7izfhu6Vr4bujbDdrdeG7pTfhu7lzbDfhu5Fr4bu34buRajfGsGzhu5FrN+G7qeG7ozfDin034buGN+G7ueG6szfDqmvEkeG7qTfGsOG7h8O14buH4buRbOG7q8O0N+G7qcWp4buT4buRajfhu6nhurfDqjfhur/hu6/hu5FqN8Oqa+G7o+G7kWo34budw4HDgDdr4buZ4bqxWzfDisOAxrDhu6nhu4ds4buR4buHN8Oq4buV4buRN8Oq4buZN+G7qeG6t8OqN+G6v+G7r+G7kWo34buPbcOqazfhu6lrbcOqazfhu6lpN+G6veG6s+G7kzfhur3hurXDqms3w6pl4burN+G7qcWp4buT4buRajdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqmt9N+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfDquG7mTfhu49rw6I34buR4bqn4buRajfDteG6s8O0N8O14buT4bql4buRajfhu7nhurM34buB4bq34buRazfhu6nhurHhu5E34buRa+G7t+G7kWo3w6prcTfhu5Fq4bqn4buRN+G7kWpr4buF4bupN+G6v+G7kzfhu4F0w7Q34bq/b8Oqazfhu4Hhu5fhu5FqN8O14bq1bDfDujfhur3hu6E3w7ThurfDgDdr4budN2vEkeG7pVsw4bulMeG6o1s34buOa+G7k+G6sWw3w7XhurHhu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7jmvhu5PhurFsN8O14bqx4buRajdqbOG7seG7pTfhu6nhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN8awecOqN+G7gcOtN+G7j2vhurfhu5FqN8Oqa+G7kzfhur/hurF9N8O04buh4bupN+G7qWvhurPhu5FrN+G7uWxo4buRN+G7qcWp4buT4buRajc24buB4buhbDfhu6fhu6tk4buRNjfhur3DouG7kzfhu7nDrDfDqnI34bupa+G7izfDqmvhu6Phu5FqN8O14bq1bDfhu5Fr4bu34buRajfhu6nhurfDqjdr4bq1bDfDqnI3a+G7l8OqN+G7ueG6szfGsGzhu5FrN2vhu5fDqls34bq+4bqxN8Oqd+G7kWo3w7XhurM3NuG6vXnDqjfFqcOow7Q2N+G7kWrhuqfhu5E34buRasO94bqxN+G7ueG6szfDqmvhu6Phu5FqN8O14bq1bDfGsOG7szfDgWTDtDfhu5Frw6nhu6U3w6p24bqxN+G7uWw34buPa+G7q+G6ueG7kX034bu5bMWp4bur4bupfTfDtGXDtDfhur3DrOG7kWs34bu54bqz4buTN8Oqcjfhu6lr4buLWzfhu7hs4bup4bqxw7Rs4buRN+G6sDfDquG7mTfhu6nhurfDqjfhur/hu6/hu5FqN+G7p+G7q+G6seG7kTfhu6nFqeG7l+G7kWo34bupxanhu5Phu5FqN+G7p+G7q+G6tzfhu6nFqW7hu5FrN2tu4buRazfhu6lr4bqz4buRazfDquG6t8OqN8O04budN8O1bGjhu5E34buPaeG7qTfDujfhur/hurF9N2ps4bux4bulN+G6v+G6sTfhu49rxqHhu4c3w7ThurXhu5FrfTfGsOG6p+G7kTfDqmvhuq3Dqn034buRZOG7kWo3w6rhurHhu5M34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqms3w6pr4buTN+G7qeG7k+G6s+G7kTfDqnI34bupa+G7i1s3w4rhurfDqms34bup4buj4bupN+G7kWvEkeG7qTfhu4Hhu4s3w6rhu5k34buRauG7q+G7n+G7kTfhu7ls4bup4bqxw7Rs4buRN+G6sDfDteG6szfhu6nDqeG7kTfhur/hu6/hu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWvhu7PDqjfhu6Vr4bq5w7Q3xrBj4buRN8Oq4buZN+G7qcWp4buT4buRajfhu6nhu7M34buRa2xo4buRN8Oqa3nhurE34bq94buH4bup4bqxLcOq4bqxxanhu5Phu6nhu4fhu5E3IuG7qWzDreG7kTfhu7ls4bup4bqxw7Rs4buRN+G6sCB9N8O04bqzN+G7j2vhu5PhurFsN8O14bqx4buRajfDteG6szfhu6lr4buzw6o34bula+G6ucO0N8WpxJHhu6k3amzhurPhu6s3w6prxJHhu6k34buR4bqzw4BbMOG7pTHDo1s34buoxanhurMwL+G7pTEw4bup4bqx4bq9w7Xhu4c3xrDhu6nDgMO14buHLDbDtOG6scWpamzhu5E+YeG7pcOBN+G6seG7q+G7qeG7kzYxMOG7qcWpMTDhu6nhur8xMGzDtGo3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7k8O14bq/4bq/4bqx4bup4bqxL0Hhu4fhur3GsGzhu6nhu4cvxrDhu6vDqi3hu49r4buT4buHLeG6v+G7k2wtxrDhu5Phu5FqL2E4OTkvOS85YeG6oWHhuq/DoDnDoOG6r2HDii85YeG6oeG6rzk5w6PDoOG6rzjhuqPDoDhfw6rhu6vDtMOhW+G7jeG7pWo2MTAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMC/hu6nhurHhur3DteG7hzEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxanhurM3w6rhu5k34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhu7lsN+G7j2vhu6vhurnhu5E3amTDgDfDquG7scO0Wzfhu6hr4buH4buTN+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN8OqduG6sTfDquG6t8OqN2vhu5fDqjdqbMOiN+G7j2vhu5PhurE3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqms3w7o34buoxal4dOG7kWo34buB4bq1bDdr4buXw6o3S+G6scWp4bu54bqxxanhur99N8O6N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7kWp4dGw34bur4buj4buRajfhuqE34bup4bq3w6prN2vhu5/hu5FqN+G7qcWp4bqzN2vhuqnhu5FqN+G7kWrhurPDgDfhu7nhurM3w7VsaOG7kTfhu6nhu6/Dqjfhu6nFqeG7k+G7kWo3a+G6sWw34bup4burZeG7kX03w6pyN+G7qWvhu4s3xrDDouG7kTfGsGzhu5FrN8Oqa8SR4bupN2zhu5Hhu6nhu4fFqcSp4buHxanhu5Phu5E34buPa+G6t+G7kWo34buB4buhw6o34bup4bujN+G7kWtsw63hu6s3asSR4bulNzk4N8O1ZeG7kTfhu5Fr4bu34buRajfhu5FqeHRsN+G7j2vhu53hu5FqN+G7q+G7o+G7kWo34bupxanhurNbN8OKa8SR4bupN+G7keG6s8OAN8Oq4buZN+G7qeG6t8OqN+G6v+G7r+G7kWo34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfDquG6t8OqN+G6vcOs4buRazfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E34buRa2zhu4nDtH034bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfDquG7mTfDqsOiw7Q3w6rhu7HDtFs34buA4buf4buRajfhu6lrdGx9N+G7qcWp4bqzN8Oqd+G7kWo3amzhu7Hhu6U3amzDosO0N+G7kWrhu6E34buB4buhw6o34bupa3nDqjfhuqfhu5F9N+G7kWts4buJw7Q34bupxanhu63hu5FqN+G7uWnhu6k34bupa3hy4buRan034bupaDfhu6Vr4butN8Oqa2Thu5F9N8O14bqx4buTN+G7pWtwbH03xrDhu6Phu6k3xanhu4Phu6lbMOG7pTHEg1s34buoa2/hu6k34bq94buVMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGtv4bupN+G6veG7lTfhur1wN8aw4bur4buRajfhu49nw7Q34bu54bqzN+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/DqmtbN+G7jmfDtDfDquG7mTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa+G7s8OqN+G7pWvhurnDtDfDquG7mTfhu6lr4buLN+G7qWvhu7HDqjfhu4HhurnDgDfhu6fhu6vhurc34bupxalu4buRazfGsMOi4buRN8awbOG7kWs34bq94bq1w6prN8OqZeG7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo3w7Thurfhu6t9N+G7geG7n+G7kWo34bupa3RsN2ps4bux4bulN+G7j2vhurfhu5FqN+G7geG7ocOqN+G7qeG7o3034bu5bDfhu49r4bur4bq54buRN8Oq4buZN2vhurVsN8OBZMO0N+G7kWvDqeG7pTfDqnI34bupa+G7i1s3w4pyN+G7qWvhu4s34bupa2xp4burN+G7j2fDtDfGsGc3w7XhurPDtDfhu6nhuqfhu5FqN+G7kWrhu6vDgDfDqnI3w7Thuq3Dqjfhur3DrOG7kWs34bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7kWts4buJw7R9N+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfDteG6szfDqsOiw7Q3w6rhu7HDtFs34buQaOG7kTfhuqfhu5E34buRa2zDreG7qzfhu6lrb+G7qTfhur3hu5U34buB4buLN+G7ucO94bqxN2ps4bu3N8SRw7Q3w6pr4buTN8Oqcjfhu6lr4buLfTfhu7nDveG6sTfhu6Vr4buV4buRajfhu5Fqw73hurE3w6rDosO0N8Oq4buxw7RbMOG7pTHhuq9bN8OK4bq3N+G7ueG6szfDquG6t8OqN8O14buT4bq1bDfGsOG7lTAv4bulMTDhu6Uxw4pr4bux4buRajdqbOG7seG7pTfhur1wN8aw4bur4buRajfGsOG7h8O14buH4buRbOG7q8O0N+G7ueG6szfhu6Vr4buV4buRajfDqmvhu6Phu5FqN+G7geG7ocOqN+G7qeG7o1s34buoa+G7h+G7kzfhu5Fqa2xo4buRN8OqeeG7qzfDqnbhurE3w6rhurfDqjfDqmvhu6vDgGjhu5E3amzhurE34bqw4buRa3034bu5bMOsw6o34bq9cDfGsOG7q+G7kWo34buBZcOAN+G7gXY3xrDhu4fDteG7h+G7kWzhu6vDtDfGsGc3amzhu7Hhu6U3w6pyN+G7qWvhu4s3xrDDouG7kTfGsGzhu5FrN+G7kWtsw63hu6s34bulxanhu5Phu6nhu4ds4buRN8Oq4buZN+G7qeG6t8OqN+G6v+G7r+G7kWo34bup4bqn4buRajfDqnh04buRajfDtGzhu4nhu5E34bq/b8Oqa3034bupa+G6seG7kWs3w7Xhu5fDqjfDquG6t8OqN+G7uWw34buPa+G7q+G6ueG7kTdqZMOAN+G6vcOs4buRazfDquG7scO0WzfGr+G7h8O14buH4buRbOG7q8O0N8Oqa3Y3w4Bp4burN8Oq4buZN+G7qcWp4buT4buRajfDquG7k+G7kTdr4bqz4burfTfhu6nhu53DtDfDquG7q+G6sX034buRauG6seG7kzfGsOG7lX03w6rhurdbW1s34buoxanhu5Phu5FqN8Oq4bq3N2vhu59sN8Oq4buZN+G7kWtsw63hu6s34buTw7Thu4dq4bqxLcOhfTdqbOG7seG7pTfDtOG6t+G7qzfGsMOi4buRN8awbOG7kWs34bupaTfhur3hurPhu5M3w6pr4buj4buRajfDqsOiw7Q3w6rhu7HDtH034buRZOG7kWo3w6rhurHhu5M34buPa8OiN+G7keG6p+G7kWo3w7Rs4buJ4buRN+G6v2/Dqms3w6pr4buTN8Oqcjfhu6lr4buLWzfhu6hr4buH4buTN+G7qGzhu5E34bupecOq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

Món ăn thuốc trị bệnh quáng gà

Món ăn thuốc trị bệnh quáng gà
2009-11-25 08:58:00

ãn Ông nói: huyết đủ thì mắt sáng, tai nghe rõ, đi đứng nhanh nhẹn. Huyết kém thì mắt mờ, tai điếc, đi đứng chậm chạp. Phép chữa là tư bổ can thận, điều hoà thị lực bằng uống...

Những điều chưa biết về cây lô hội

Những điều chưa biết về cây lô hội
2009-11-25 08:17:00

ha đam hay còn gọi là lô hội, long tu, lưỡi hổ có thể coi là một tủ thuốc nhỏ trong nhà. Gel ở lá của nó có thể đắp ngay lên các vết bỏng, từ bỏng ga tới cháy nắng. Tuy nhiên,...

Ăn trứng ngỗng đẻ con như ý?

Ăn trứng ngỗng đẻ con như ý?
2009-11-24 14:10:00

n bảy trứng ngỗng sẽ sinh con trai, ăn chín trứng ngỗng sinh con gái; muốn con thông minh, mẹ nên ăn nhiều trứng ngỗng… là những kinh nghiệm mà trong “thế giới các bà bầu” vẫn...

Thuốc giảm đau từ thiên nhiên

Thuốc giảm đau từ thiên nhiên
2009-11-24 07:56:00

ầu cù là Tiger Balm là một loại dược phẩm có nguồn gốc thảo dược, được bào chế từ công thức đặc biệt từ thời các hoàng đế Trung Hoa. Sản phẩm này được sản xuất tại Singapore,...

Chuối: Vị thuốc rẻ tiền, nhiều công dụng

Chuối: Vị thuốc rẻ tiền, nhiều công dụng
2009-11-23 13:32:00

huối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành phần những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng...

Miền Bắc lạnh, bệnh nhân nhập viện tăng

Miền Bắc lạnh, bệnh nhân nhập viện tăng
2009-11-23 09:25:00

hời tiết miền Bắc trở lạnh khiến lượng bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan đến đường hô hấp, da liễu… tăng nhanh. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, sẽ có những...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long