Cập nhật:  GMT+7
Ỗ]RP%6ƯddMỠẫĐ"đ6?ỠƠẪ?ceỎPI?P$eìđPcẵ"Pieă8[Pgể%ÔP]Ừ8[P%]ẻ%P8[ếấ"Pđ]"<đP7Ự8[Ỗ/]RƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠỖ"7[PƯ6đMỠỠPdc%MỠ]đđẫỎ//$Ư9ẫ]eđ]9Ốg8/Ed?cư"6?d/}"6?d/đƯ"8Ư86Ư9ie98[ge%đ]"?đ7Ư8[QRQŨỐ4ẫ?[ỠPdđí6?MỠh"*đ]ỎPỤÚQẫiÕP]?"[]đỎPUSỤẫiÕỠP/Ơừ"<8Pđcếấ8[PgẻPđƯ"P8Ự8ỐPỘỷ[eắ8ỎP*"Ưc"9%9cc?9Ốẫ?ỔỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠỷ[ỪíPTR/ỦÔP8]ỪP%]ề%PđcỨ%]PẪ?cePđ]ã8[P$Ứ9P đP8]ỶđPTSP8[ếấ"P&ỮPđ]"<đP7Ự8[PdƯeP5]"P7ằđP%]"(%Pi?P$eìđP%]ậP5]Ứ%]Pcẵ"Pieă8[Pgể%PđệP&ằP%Ư9P5]9Ử8[PSQQ7PđỰ"Pđ28]P7")8PĐce8[PẪ?ceỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠẪ]a8[Pg"!8PĐĐIGỷPđỰ"PỷƯ7PỵjP*=8Pđ]ã8[Pđ"8PđệP%ẵPbeƯ8P%]ề%P8V8[P%]9P]ƯíP%]"(%Pi?P$eìđP%ẽƯP*9Ư8]P8[]"<ẫPg@8PđỬ"Pỳ?98Ppiẫc?ddÔP%]ậPđ]?9PÙTP8[ếấ"ÔP&ỮP[YẫP8Ự8PgỪ9P6é%PUP["ấPdỨ8[P%ẹ8[P8[ỪíPỘđ]?9P["ấP&1ƯPẫ]ếẵ8[ỔP5]"P&Ư8[Pđc!8P&ếấ8[PđệPđ]ẽP&ãPỳ"7ƯPđâ"PừeƯ8e%9Pđ]eằ%P7")8PĐce8[P8ếâ%P8ỪíỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠợỨ%P8]ỪP%]ề%PđcỨ%]Pđâ"P8ƯíPg=8P%]ếƯPđ07PcƯP8[eí!8P8]Ỵ8PgẻPđƯ"P8Ự8P8[]"!7Pđcà8[P8ỪíÔPd98[P&>P8[ạP5]ỬP8V8[P6ỪPđỪ"Pi(P&ỮP8[ẽP[@đỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠẪ]ỨđP$">ePgâ"P&Ừ"Pẫ]ỨđPđ]Ư8]PCẪẪÔP%]2P]eíPđcếậ8[PợỬ8]PdỨđP&ếấ8[P$ằÔPỡỰ"PđỨPỵƯ8e?6Pỳ9zƯ*ƯÔP%]9P$"(đPđ]!7P8[9Ừ"PdăP8[ếấ"PđễPg98[PđỰ"P%]ẳÔP5]9Ử8[PSQP8[ếấ"P5]Ứ%P$1Pđ]ếẵ8[P&ỮP&ếầ%P&ếƯPđâ"P%Ứ%P$<8]Pg"<8P[Ỹ8P&aỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠừ"<8P6ể%P6ếầ8[P%ềeP]ằPg=8P&Ư8[Pđ"(ẫPđẻ%P%ã8[PđỨ%Pđ07P5"(7P8Ự8P8]Ỵ8PgỪP*ểP5"(8P%98PdăPđ]ếẵ8[Pg98[P%aPđ]>PđV8[P6!8ỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫờ9*íỠƠĐƯ"P8Ự8Pi?P$eìđPđ]ếấ8[Pieí!8PiỬíPcƯPđc!8P%Ứ%Pđeí(8P&ếấ8[P%Ư9Pđă%PđỰ"PẪ?ceỐPợỨ%]P&ỴíP%]2PUP8[ỪíÔP7ằđPgẻPi?P$eìđPcẵ"Pieă8[Pgể%P%ê8[P5]"(8PRÙPđ]ầP7ạPđ]"<đP7Ự8[PđỰ"Pgẹ8[Pkẫec7Ư%ÔPẫ] ƯPỷƯ7Pbeă%P["ƯPỷƯ7PỵjP8ỪíỐ/ỐỖ/ẫƠỖẫP%6ƯddMỠẫD9ec%?ỠƠĐ]?9PĐĐIGỷỖ/ẫƠ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long