Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYSsOiMcOp4bu4bsOiw7Thu4nDqeG6teG7uOG7tjhbNuG7uDXhuqXhuq9u4bu24busVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WEpO4bq4LeG7uOG7tzFv4bu4bsOiLsOp4bq14bu4buG7h+G6peG7uMOpw6Iyw6nhu7jhu7Zuw6Lhu4fDqeG6teG7uDUu4bq54bu24bu4NuG7jyzhu7jhu4fDqeG6teG7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uMOiw6rhu7jGocOt4bql4bu4w6lm4bql4bu4N2/DqeG6teG7uG5s4bqpw6nDouG7uG5sw6rDqeG6tcav4bu4LeG7uOG7tsOCw6rhu7bhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7hubCzhurnhu7huw6LDtOG7icOp4bq14bu4NsOi4bq54bu4Ni424bu4NsOiLm/hu7jDosOqNuG7uOG6teG6peG6v+G6peG7quG7uDjEg+G7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7g2Ljbhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu7g24bq74bu4buG6o8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDcsw6nDouG7uG0uNsOi4bu4w6nDo2/hu7g2w6Iub+G7uMOpIeG6ueG7uDjDtOG7izbhu7jDqeG6tcOi4bqr4bu4OMOjw6nhu7jDqcOiMsOp4bu4bsOiw7Thu4nDqeG6teG7uG5s4buZNuG7uG7huqXDo2rhu6rhu7g2w6Iub+G7uMOpIeG6ueG7uDUyw6nhu7jDosOqNuG7uOG7nSzhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uMahxIPhu7g4w7Thu4s24bu4NeG7g+G7uGXDoeG7uGXDreG6peG7uMOpw6Iyw6nhu7huw6Is4buj4buw4bu44bu3w6o24bu44bud4bq5w6nhurXhu7huw6zhu7jhurXhuqUw4buj4bu4NuG7jyzhu7jhu7bDvSzDqeG7uMSR4bql4bqjw6nhu7jEkSg24bu24bu4N+G6vcOp4bq14bu4w6LDquG7uMOJ4bq1b+G7o+G6t8Op4bu4LeG7uE5sMcOp4buq4bu44bq1w6LhuqXhu7jGoWbhuqXhu7jGoSHhurnhu7jEkeG6qTbDouG7uDUhw6nhu7g44bqx4bu4w6nDosOt4buq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG7DoiBl4bu4biBl4bu4buG7h+G6peG7uMOp4bq1w6Ji4bu4NsOiezbhu7g24bq9w6nhu7g24bq74bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMah4bql4bqvNuG7uGTDoi424bu4w6nhu5cs4bu4w6nhuqPDqeG7uG3huqHhu7huw6Jv4bu44budw6Nq4bu4xqHEg+G7uGtv4bqj4bu4OOG6seG7uGTDouG7h8Op4bq14bu44bu2NeG6qeG7tuG7uG5sLjbDouG7rFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WEXDreG6peG7uG0uw6nhurXhu7htw61l4bu4NsOi4buP4bu4w6nDojJu4bu4w6nDoiHhu7huw6LDrOG7uMOiw6rhu7g4POG7uDjhu4fDqeG6teG7uDjhu4/hu7g24bq5w6nhu7g2w6Iub+G7uDYuNuG7uDbDouG6peG7quG7uG5n4bu4w6lm4bql4bu4w6nhurXhurko4bql4buw4bu4xqDhu5Ms4bu4w6nhurXhu4XhuqXhu7jhu6PhuqPDqeG7uOG6tcOiw6Phu6rhu7jDoizhuqXhu7g14buD4bu4NuG6ucOp4bu4buG7h+G6peG7uDg84bu4w6nhurXDojnhu7hub+G7o+G6o8Op4bu4NeG7g8av4bu4w4k+ZeG7uMOpLOG7o+G7uMOiw6rhu7hkw6I5w6nhu7huw6LDtOG7icOp4bq14bu4Ni424bu4NsOiLm/hu7jDqeG6teG6uSHhuqXhu7hu4bqlxIPDqeG7uG7DosO04buJw6nhurXhu7g24bq9w6nhu7g24bq74bu4ZWZu4bu4asOiMcOp4bu4a28h4bu44bu2OFs24bu4NeG6peG6r27hu7bhu7Dhu7Dhu7Dhu7hKw6Ixw6nhu7hrbyHhu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uGTDqGXhu7huw6I54bq54bu44bu2asOi4bq5w6nhurXhu7g14bqt4bu24bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4Ni7huqXhu7jDomZq4bu44bq14bqlMOG7o+G7uDbhu5HDqeG6teG7uG7hurnhu6rhu7hlW27hu7jDqeG6teG6uSHhuqXhu7g24bq74bu4Ny7DqeG7uG7DrOG7uOG6teG6pTDhu6Phu7jhuqXDqeG7uMah4bql4bu4buG6p8Opw6Lhu7g34bq9w6nhurXhu7g2w6Lhu5fhu7g4MmXhu7hsMG7hu7g4w6Fqxq/hu7jhu7PhurnDqeG7uDbDoi5v4bu4N+G6vcOp4bq14bu4w6LDquG7uMOJ4bq1b+G7o+G6t8Op4bu4LeG7uE5sMcOp4bu4w6LDqjbhu7jhurXhuqXhur/huqXhu6rhu7huw6Lhu5k24bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4a2/hu6Phu7g44bqpw6nDouG7uHPDqeG7uG7hurkhw6nhu7jhurXhuqUs4bq54bu4bsOi4buHw6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOw6I54bq54bu44bu2w6LDtMOtw6nhurXhu7g3NMOp4bu24bu4NuG7jyzhu7jhu7ZF4buz4bu24bu4N+G6vcOp4bq14bu4w6LDquG7quG7uDZv4buD4bql4bu4NW9n4bql4bu4bmws4bq54bu4bsOiw7Thu4nDqeG6teG7quG7uDYuNuG7uDbDoi5v4bu4ZcOt4bql4bu4OMO04buLNuG7uGXhu4nhu7jDomZq4bu4a28h4buw4bu4SsOiMcOp4bu4bsOiw7Thu4nDqeG6teG7uDXhuqPDqeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDomZq4bu4OMOzw6nhurXhu7jEkSHhu7hsMG7hu7jhu7Y4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7tsav4bu4LeG7uEVmbuG7uDbDouG6pcOjNuG7uGXDteG7uDUp4bq54bu4w6LhuqXhurFl4bu4OMOhauG7uDcuw6nhu7huOWXhu7g4KG7hu7g2w6JvM8Op4bu4a2/hu6Phu7g44bqpw6nDouG7uG7DtGnhuqXhu7hs4bq74bql4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bu1w7TDrMOp4bq14bu4w6nDosO04bu4w6LhuqXhurFv4bu4NsOiw7Nu4bu4NT7DqeG7uGTDouG6uT7DqeG7uDbhu48s4bu4ZWZu4bu4xqEh4bql4bu4w6nhurXDtMOs4bql4buq4bu44buHw6nhurXhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jDosOq4bu44bu2NWfhu7htb8Op4bq14bu24bu44buf4bu4ZOG6pcOjw6nGr1cvalgt4bu44buz4bq74bu4bsOi4bqx4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG3hu4Phu7g2Ljbhu7g2w6Iub+G7uDjDtOG7izbhu7huw6LDtOG7icOp4bq14buq4bu4NuG6u+G7uDbDoi5v4bu4NsOiw7Qs4bu4NuG6u+G7uOG7nTnhu7hlLuG7o+G7quG7uOG7nTnhu7g4KGrhu7g44bql4bqvw6nhu6rhu7jhu5054bu4ZS7hu6Phu7g44bql4bqvw6nhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uG3huqHhu7g24bq74bu4xJHDszbhu7g2McOp4bu4N8Oyw6nhurXhu7g4w6PDqeG7sOG7sOG7sOG7uOG7tsOCw6rhu7huLOG7tuG7uGXhurnDqeG6teG7uDYuNuG7uDbDoi5v4bu4w6LDqjbhu7huMmrhu7hu4buDbuG7uMahIeG7uMSRb+G7h8Op4bu4w6nDosOt4bu4asOiKeG6peG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4OMOzw6nhurXhu7g2Ljbhu7hrb+G7o+G7uDjhuqnDqcOi4bu4OCll4bu4NSnhurnhu7hzw6nhu7hu4bq5IcOp4bu44bq14bqlLOG6ueG7uG7DouG7h8Op4bq14busVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buGw6nhurXhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jDosOq4bu4xqHhu5Ms4bu4N+G7kW7hu7jEkcOs4bql4buq4bu4NSzhu7jhurXhuqUsw6nhu7jDqcOiIeG7uG7DosOs4bu4w6LDquG7uCHhurnhu7jEkeG6o8Op4bu4buG6pcOjw6nhurXhu7jGoWjhu7huLOG7o+G7uG4uw6nhu7huw6LDtOG7icOp4bq14busVy9qWEVmbuG7uGXhurvDqeG7uGtvIeG7uMOpw6Lhur/hu7g4w7PDqeG6teG7uMSRw7M24bu4OMOzw6nhurXhu7jhu5/hu7jDqeG6tcOiYizhu7g4POG7uG5s4buJ4bu4w6nhuqPDqeG7uOG7tjhbNuG7uDXhuqXhuq9u4bu24bu4NeG6pcOjbuG7uDUs4bq54buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bu1b+G7o+G7uE0sVy9qWA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Bố ơi, cứu con….!”

“Bố ơi, cứu con….!”
2023-05-25 16:13:00

baophutho.vn “Bố ơi, mẹ ơi, con đau quá!”. Tiếng thều thào của cậu con trai thứ hai khiến cho ông Vũ Văn Tiến (khu Cầu Tiến, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê)...

Không tùy tiện tăng giá mùa lễ hội

Không tùy tiện tăng giá mùa lễ hội
2015-04-09 08:17:00

PTO- Sắp tới lễ hội, khách du lịch thập phương nhiều người đã hành trình sớm về Phú Thọ thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên. Nhiều người với nhiều câu chuyện, tâm...

Phòng chống đuối nước!

Phòng chống đuối nước!
2015-04-09 08:14:00

PTo- Mùa hè cùng với diễn biến khó lường về thời tiết, khí hậu luôn tiềm ẩn tác động, "hiểm họa" về thiên tai, dịch bệnh. Trong lao động, sản xuất, đời sống sinh hoạt những ảnh...

Khuyến học ở dòng họ Bùi Lịch

Khuyến học ở dòng họ Bùi Lịch
2015-04-09 07:09:00

PTO- Những năm qua, dòng họ Bùi Lịch, xã Sơn Vi trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến tài, khuyến học của huyện Lâm Thao.

Tham gia giao thông kiểu... “sành điệu”... !

Tham gia giao thông kiểu... “sành điệu”... !
2015-04-07 07:39:00

PTO- Những học sinh vai khoác túi đựng sách vở, quần áo mặc "ngắn hết cỡ", chân gác lên yên xe, đầu không đội mũ, hồn nhiên điều khiển xe đạp điện chúng ta thường bắt gặp trên đường.

Chuyện Dự án - Nghe và phân tích!

Chuyện Dự án - Nghe và phân tích!
2015-04-03 14:21:00

PTo- Những ngày gần đây dư luận xôn xao trước việc thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai thực hiện Dự án thay thế cây, chặt hạ 6.700 cây xanh và Dự án lấn sông Đồng Nai để xây dựng...

Bản thiết kế được bổ sung

Bản thiết kế được bổ sung
2015-03-27 08:37:00

PTO- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức gấp hội nghị để thông qua đề án xây dựng và thiết kế nhà điều hành sản xuất của đơn vị.

Xin lỗi... tôi đang làm việc với lái xe !

Xin lỗi... tôi đang làm việc với lái xe !
2015-03-26 07:46:00

PTO- Từng là cán bộ ở huyện khá nhiều năm rồi chuyển công tác, có việc quay lại thăm địa phương, qua khỏi cầu vượt sông Bứa thấy đường mới làm rộng phẳng ông giục lái xe mau rẽ...

Suy nghĩ từ một đám cưới

Suy nghĩ từ một đám cưới
2015-03-25 07:41:00

PTO- Quê tôi một làng quê của miền trung du, đất không rộng người không đông nhưng giầu tình làng nghĩa xóm.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long