Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhuq4sUuG6teG7kiwuKiLhu5LhurPEkeG7klk24buS4bq14bq3UyLhu5LDneG7rMOi4buSIjssLj1d4buS4bq14bq3MiI74buSIjsgUy7hu5J9LMOhLuG7kuG6uCkiLOG7kuG7q+G7tOG6vS5ZIMOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDknMoIizhu5JVIizhu5Lhurkq4buS4bq1LiIs4buSw50g4buSWVJZ4buS4bq1OeG7klksY1nhu5JYVSDhu5Lhurkq4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSWcOiIjvhu5JZ4buw4bqv4buSWSwg4buS4bq1LOG7sMOq4buS4bq14bq3PSLhu5LhurUsxJFZ4buS4bq1JOG7kuG6uSrhurXhu5LDneG7rMOi4buS4buyw5rhu5JY4buk4bq14buS4buy4busw6Lhu5JbIFEiO+G7kuG6tWThu5IiO1PDquG7kuG7luG7li/GoOG7kuG6uVPhu5LhurUhIizhu5Lhu7IkIuG7kuG6tSzhuqEu4buS4buyLiZd4buSLC4qIuG7kuG6tVQuS+G7kuG6uSrhurXhu5LDneG7rMOi4buS4buyw5rhu5JbIFEiO+G7kuG6tzgiO+G7kuG6teG6tz0i4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5LGoFDhu5h9XeG7lkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5bhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4bui4bue4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9ZTFhRIOG6ryzDouG6tSwgTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7muG7lOG7nC/hu5Thu5Thu5TDneG7nOG7mFDhu5jhu6Dhu5RQ4bq14bugxqDhu5jhu55b4buYLeG6teG6teG6veG6uSIt4buU4buW4buY4buaLeG6teG6t1EiLcOdUcOiTOG6u+G7tFjhuq/hu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhuq4sUuG6teG7kiwuKiLhu5LhurPEkeG7klk24buS4bq14bq3UyLhu5LDneG7rMOi4buSIjssLj1d4buS4bq14bq3MiI74buSIjsgUy7hu5J9LMOhLuG7kuG6uCkiLOG7kuG7q+G7tOG6vS5ZIOG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buW4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu6Lhu57hu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOScy4qIuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kuG6ueG6reG7klksUsOq4buS4bq14bq3PSLhu5LDnVMi4buSfSwgUSLhu5LDneG7rMOi4buSWeG6qVHhu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buSw53hu6zDouG7kl0z4buSIixT4buSImLDoFnhu5Lhuq7hu7Rd4bu04bq94buSw6Phu5J9LMOi4buS4bq5xJFZ4buSXTPhu5LDtVEi4bq1UeG6t+G7tFtbS+G7kiI7IFMu4buSfSzDoS7hu5Lhu6vhu7Thur0uWSDhu5LhurUsUiI74buS4bueL+G7luG7mOG7lsagTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7sTtTw6rhu5Lhu5Thu5Qv4buaS+G7kl044bq14buS4bqzNuG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buSWFUg4buS4bq5KuG7kl01LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kixTIjvhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tVQu4buS4bur4bu04bq9Llkg4buS4bq1LDUiO+G7klhSIOG7kuG6uWRR4buS4bqvLFLhurXhu5IsLioi4buS4bqzxJHhu5JZNuG7kuG6teG6t1Mi4buSw53hu6zDouG7kiI7LC49XeG7kuG6teG6tzIiO+G7kiI7IFMu4buSfSzDoS7hu5LhurgpIizhu5Lhu6vhu7Thur0uWSBL4buSIsOhLuG7kuG6vVXDquG7kuG6t1Hhu5Lhurnhuq3hu5IiOeG7kjsuUyLhu5J9LCBRIuG7ksOd4busw6Lhu5JmfVFbLeG7j+G7kuG6tSzDojhZ4buS4bqzw6Phu5Isw6nDouG7klnhuqlR4buS4bq04buu4bqv4buS4buyIFMi4buSw53hu6zDouG7kn0sIeG7kuG6sMOiNlnhu5I7LlHhu5Lhuq7hu7ThurXhurcwW+G7tCDhurPhu5Lhu6vhu7Thur0uWVEiIOG6s+G7kk7huq7hu7Rd4bu04bq9T+G7kiw3LuG7kuG7suG7rMOi4buS4bq1LFIiO+G7kiJTw6rhu5J9LC4kIuG7kuG7lOG7kiI7YuG6oS7hu5LhurUsLirhurXhu5JdVCI74buS4bq5U+G7klDhu5IiO2LhuqEu4buSWCnhu5LhurUsYsOhIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LOG7tCDhu5Lhuq8sMCI74buS4bq5Lj0i4buS4bq04bq04bq84bq44bux4buS4bq1VC7hu5Lhu6vhu7Thur0uWSBL4buSLCgiLOG7klUiLOG7kuG6uSrhu5LhurUuIizhu5LDnSDhu5JZUlnhu5LhurU54buSWSxjWeG7klhVIOG7kuG6uSrhu5JdNS7hu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5JZw6IiO+G7klnhu7Dhuq/hu5JZLCDhu5LhurUs4buww6rhu5LhurXhurc9IuG7kuG6tSzEkVnhu5LhurUk4buS4bq5KuG6teG7ksOd4busw6Lhu5Lhu7LDmuG7kljhu6ThurXhu5Lhu7Lhu6zDouG7klsgUSI74buS4bq1ZOG7kiI7U8Oq4buS4buW4buWL8agS+G7kuG6teG6t2LDoFnhu5JZVeG7kn0sLuG7kuG6vVXDquG7kuG6t1Hhu5Lhurnhuq3hu5IiOeG7kjsuUyLhu5J9LCBRIuG7kmZ9UVst4buP4buSIjtTw6rhu5IsNV3hu5Lhu6Iv4bua4buS4bq5ZFHhu5Lhurc3Lkvhu5LhurPEkeG7kuG6uS4qWeG7kuG7smLhuqNZ4buS4buyUiIs4buSOy5S4buSW1Phu5Lhu7LDmuG7kn0sLiQi4buS4bq1KCIs4buS4bq14bq3VCI74buS4bq3MeG7kuG6tzzhu5LDneG7rMOi4buSWVMiO+G7kuG6tSw9XeG7kiI7LC49XeG7kuG6teG6tzIiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurQhIizhu5Lhu7IkIuG7kuG6tSzhuqEu4buS4buyLiZd4buSLC4qIuG7kuG6tVQuS+G7kuG6uSrhurXhu5LDneG7rMOi4buS4buyw5rhu5JbIFEiO+G7kuG6tzgiO+G7kuG6teG6tz0i4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5J9LCBVIjvhu5LGoFDhu5h9XeG7lkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtVJZ4buS4bq1OeG7klksY1nhu5JYVSDhu5Lhurkq4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buS4bur4bu04bq9Llkg4buS4buyUiIs4buSOy5S4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5J9LMOi4buS4bq5xJFZ4buSw53hu6zDouG7klsgUSI74buSLC4qIuG7kuG7ssOa4buSO+G7sOG6r+G7kuG7sjUu4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5LhurUsUyIs4buS4bqvLDbhu5Jyw6JRw51RW1F7UeG6t1Hhu5JZ4bqpUeG7kiJiw6BZ4buSIlPDquG7kuG6uVPhu5LhurViw6EiO+G7kuG7smLDoSI74buS4bq5w6Au4buSw50uKiLhu5LhurUhWSzhu5LDneG7rMOi4buSWyBRIjvhu5LDnSDhu5LhurPEkeG7klk24buSIjnhu5JdOOG6teG7kjsuUyLhu5J9LCBRIuG7ksOd4busw6Lhu5JZ4bqrIjvhu5JZ4bqpUeG7kuG6ruG7tF3hu7Thur3hu5IsNy7hu5LhurUsUiI74buS4bueL+G7luG7mOG7lsagTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDknMuKiLhu5JZUlnhu5LhurU54buSWSxjWeG7klsuPSLhu5LhurHDolEi4buS4buyUSI74buS4buyUiIs4buSOy5S4buS4bq1LC4q4bq14buSLFQu4buSWeG6qVHhu5LhurPEkeG7klk24buSIlPDquG7kuG7sjYu4buS4bq5w6Au4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI7TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tOG6tyAiO+G7kuG6tSw1Ijvhu5JYUiDhu5JZLMOiIjvhu5IiO1PDquG7kuG7lOG7lC/hu5pL4buSWVJZ4buS4bq1OeG7klksY1nhu5JYVSDhu5Lhurkq4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buS4bur4bu04bq9Llkg4buSWFEg4buSOzdd4buSw7Xhu7Rdw51RS+G7knLhurfhu7Thu7Qi4bqu4bu0UVnhu7RL4buSZlsuUSJ6UeG7kuG7q+G7tOG6vS5ZUSJR4buSw7UgIuG6teG6t1Hhu5Lhu7Rb4buSceG6t1FZfS4iO0vhu5Lhu4/DteG6si5ZW+G7tOG6tSDhurNL4buSw7VR4bq34bq1IMO14bq3IeG6tS5ZUeG7kmbDtUvhu5IiPcOi4buS4bq3NOG7kuG7suG7qsOq4buSW1Phu5Jb4busIuG7kuG6tSxj4buS4buW4buS4bq14bq3ICI74buS4bq5MSI74buS4buW4buSIsOZXeG7kuG6uWRR4buS4bqxw6JR4buS4bqu4bu0XeG7tOG6veG7kuG7ssOa4buSWSzhuqnhu5Lhur/hu5JZLOG7tOG7kjsu4buww6Lhu5JZUlnhu5LhurPEkeG7klk24buSWy49IuG7kuG6scOiUSLhu5Lhu7IkIuG7kuG6tzHhu5Lhurc84buSw53hu6zDouG7kuG6teG6tz0i4buSWC4mIkvhu5LhurPEkeG7kuG6uS4qWeG7kuG6syPhu5JbU13hu5LhurXhurfhu6xd4buS4bq14bq3MiI74buS4bq1LD1d4buS4bq1KCIs4buS4bq14bq3VCI74buSNeG7kiIsLj9d4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI7S+G7kizhuqnDquG7kiwgVC7hu5JdNS7hu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5LhurM2Ijvhu5JZ4bqpUeG7kuG6sy4iLOG7kuG6ueG7ruG6teG7klguJiLhu5IiJMOi4buSfSw1Ijvhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kllVIizhu5JYUiDhu5LhurlT4buSIjvDmSLhu5JZLMWoIuG7kn0p4bqv4buS4bq1LOG6oS5Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LDUiO+G7klhSIOG7klnhuqsiO+G7kiIs4buwIuG7kl1UIizhu5LhurXhurdSWSzhu5IiLC4qXeG7klnhuqlR4buS4bq14buu4bqv4buS4buyIFMi4buS4bqu4bu0XeG7tOG6veG7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6uS4qWeG7kuG6tcOZIjvhu5JZYuG6oSI74buS4buy4busw6Lhu5LhurVi4buS4bq5UyDhu5JZw6Hhu5LhurPDo+G7kixU4buS4bq14busIjvhu5J94buF4buS4bq1LMOi4buu4bq14buSIizhu6Zd4buSIuG7qiI74buSWVEg4buSfSxV4buSIsOZIjvhu5Lhurnhu64i4buSLFMiLOG7klEi4buS4bq1IFMi4buSWeG6qVHhu5JZUlnhu5I7LlMi4buSfSwgUSLhu5LDneG7rMOi4buSWeG6qyI74buSIixi4buSXVQiO+G7kltiw6Au4buS4bq54buuIuG7klksw6LDqiYi4buSw53hu6zDouG7kuG6tSw14buS4bq5JeG7kuG7suG7sOG6teG7klsuJSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq04bq3ICI74buSfSwu4buS4buyMEvhu5Lhuq7hu7Rd4bu04bq94buS4bq1LGRR4buSIizhu64i4buS4bqzxJHhu5JZNkvhu5LhurMgIjvhu5JZLCDhu5Lhurfhu6YiO+G7kuG7suG7qsOq4buSW1Phu5LhurVRLuG7kiJUIuG7klsuPSLhu5LhurHDolEi4buS4buyJCLhu5JZLFLDquG7kiI54buSIuG7pl3hu5IiOyBTLuG7kn0sVeG7kiLDmSI74buSfS4mXeG7kuG6syBS4bq14buSWeG6qVHhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurQs4bu0IOG7kuG6ruG7tF3hu7Thur1L4buSfSbhu5LhurVk4buSIsOZXeG7kuG7luG7mOG7mFBL4buSWVJZ4buS4bqzxJHhu5JZNuG7kjsuUyLhu5J9LCBRIuG7ksOd4busw6Lhu5J9LC4kIuG7ksagUOG7mOG7kiIs4buqIuG7kuG6s8SR4buSWeG6qVHhu5LhurXhu67huq/hu5Lhu7IgUyLhu5IiU8Oq4buS4bq1LC4q4bq14buSXVQiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurcgIjvhu5IiLMOpIjvhu5Iiw5ld4buSO+G7rCLhu5Lhu7Lhu6rDqkvhu5Lhuq7hu7Rd4bu04bq94buSWy49IuG7kuG6teG6rVnhu5Lhu7I2LuG7kl3FqOG6teG7kuG6ucOgLuG7kixTIjvhu5JbIFThurXhu5LhurPEkeG7klk24buSWy49IuG7kuG6scOiUSLhu5Lhu7IkIuG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6tSzDmV3hu5LDnTHhu5LhurlT4buSfSxRLuG7kuG6tSxSWeG7ksOd4busw6Lhu5J9LCFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LFIiO+G7kuG7li/hu5bhu5jhu5bGoEvhu5IsUyI74buSWSzhuq1Z4buSWTUiO+G7kiIs4buqIuG7kuG7ssOa4buSWCnhu5JYMyI74buS4bq14bq3ICI74buS4buW4buS4bq54bqt4buSLDNR4buSLCBUIuG7kuG6tVQu4buSWcOh4buS4bqzw6Phu5JbMlnhu5LDneG7rMOi4buS4bq1VC7hu5JYUSI74buS4bq44bu04bq3UVnhurfDonpL4buS4buRNSI74buS4buxUV3hu5Lhu6vhu7Thur0uWSBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq04bq3YsOgWeG7kuG7sjBL4buS4bq5UyDhu5LhurUsUiI74buS4bugL+G7luG7mOG7luG7lEvhu5Lhurnhuq3hu5IiOeG7kjsuUyLhu5J9LCBRIuG7ksaww6ItZlvhuq8sUeG7ksOj4buSXTPhu5LDneG7rMOi4buSxrDDoi3hu6tRWyAgWC1aUVHhuq/hu5IiOyBTLuG7kn0sw6Eu4buS4bq4KSIs4buS4bur4bu04bq9Llkg4buS4buyw5rhu5J9LC4kIuG7kl044bq14buS4bqzNuG7kiI7YuG6oS7hu5Jd4buw4bq14buS4bq1IVksTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4bqyIMOi4bq3WeG7tOG7kMOS4buxO8OiNyLhu5LhurThurThurzhurjhu7HDky/huq/Dkg==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long