Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZEPhu5pN4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5Dhu6Thu6Fb4buC4bup4buGQuG7oSXhu7Phu4bhu6E24bur4bqg4buhw5REw4LDkuG7oVPhu5LhuqDhu6HhuqDhu6Dhu6HDlOG7jkThu6FD4buQVOG6puG7huG7oWRDxanhu4ZD4buhZEPhu5Dhu6Thu5UvQ3Hhu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buX4bqpZDgt4buhN0Lhu6lU4buhcuG7py1xcsO14buh4bqpQ+G7hOG7oT3EkOG7ocOUQ+G7muG7oWRD4buaTeG7hkLhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7oWThurjhu4ZD4buh4buQ4buk4buhW+G7guG7qeG7hkLhu6El4buz4buG4buhNuG7q+G6oOG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOD4burROG7ocOAROG6rOG7kOG7oVsqNyXhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HDikPhu5Dhu6FR4bue4bqg4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWRD4buQ4buk4buhUeG7qeG7oSrhu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6FbKjcl4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWRD4buQ4buk4buhw4Phu63hu6HDlETDgsOS4buhU+G7kuG6oOG7oeG6oOG7oOG7ocOU4buOROG7oVPhu63hu6Fk4buz4buG4buh4bqpQ+G7mkvhu4ZCw7Xhu6FD4buQVOG6puG7huG7oWRDxanhu4ZD4buhZEPhu5Dhu6TDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5RE4buGLcOU4buQ4bqgLcOV4buQLcOKRMSC4buGL3FwcCR7PeG7pXF1dcWoL3JwcXEvw7ovcXJ1JSXDuiXhu6dxcsO6L3Fyw7pycXRwdXPDuXDhu6dzX8OUROG7hsOU4buQ4bqgw7RCROG6quG7n+G7ocWp4bq+RELhu4Zs4buf4buAROG6ouG6ouG6vsSC4buf4buX4buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVw5Thu47hu5fhu5XDlOG6ouG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZEPhu5pN4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5Dhu6Thu6Fb4buC4bup4buGQuG7oSXhu7Phu4bhu6E24bur4bqg4buhQnjDkuG7oULDk8O14buhw5Thu47FqeG7guG7ocODxKhE4buh4bqg4buY4buGQuG7ocOD4burROG7oeG6okThuqbhu4bhu6HhuqDhu6Dhu6HDlOG7jkThu6FT4but4buhZOG7s+G7huG7oeG6qUPhu5pL4buGQuG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buX4buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buX4buVw5Lhu5dk4burROG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7ocOURMOCw5Lhu6FT4buS4bqgw7Xhu6HhuqlD4buE4buhPcSQ4buhw5RD4bua4buhZEPhu5pN4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhZOG6uOG7hkPhu6Hhu5Dhu6Thu6Fb4buC4bup4buGQuG7oSXhu7Phu4bhu6E24bur4bqg4buhw4Phu63hu6HDgMaw4buC4buh4bqgxrDhu4Lhu6HDisOCw5Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDisOa4buhQ0fDkuG7ocOUQ+G7nOG7oeG7gOG7mk1E4buhw5TGsOG7gMO14buhWyo3JeG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOKQ+G7gsaw4buhaGZdw7Xhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7hOG7oeG7huG6tOG7kOG7ocOA4bu5w5Thu6HDlEXhu4ZD4buhQ0Xhu4ZD4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOC4buhLeG7oVPhu63hu6FD4buIROG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcOG7p8O14buhw5JD4buaS+G7hkLhu6FD4buaTOG7hkLDteG7ocOKw4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ+G7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcXDhu4/hu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7ocOAxrDhu4Lhu6HhuqDGsOG7guG7oeG6oEPhu5BU4bq04buG4buhw4PhuqThu4/hu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqBD4bu1w5Thu6FR4bu14buGw7Xhu6HDlOG7juG7seG7oeG6vk1E4buh4bqgQ+G7tcOU4buhUeG7teG7huG7ocOU4burROG7ocOKw5rhu6FDR8OS4buhUeG7qeG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buh4bq+TOG7huG7ocOD4but4buhUeG7qeG7ocODxanhu4ZC4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pDxalE4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7ocOU4bq44buGQ8O14buh4bqg4buE4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw4PDguG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhZEPFqeG7hkPhu6FkQ+G7kOG7pOG7oeG7hkPhu5rhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6Fb4buK4buhJEPEkOG7oTZE4buGQ8O14buh4bqi4bue4buhxrDhu4bhu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBDw7Xhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6F04buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HDkkPEkMWp4buhZOG7s1Thu6E3xanhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4bq44buGQ+KApuG7oSrhu6tE4buh4bqiROG6puG7huG7oSrhu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6FbKjcl4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWRD4buQ4buk4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4DGsOG7guG7oeG6oMaw4buC4buhw4rDgsOU4buh4buM4buQ4bux4buhw4rDmuG7oUNHw5Lhu6HDlEPhu5zhu6Hhu4Dhu5pNROG7ocOUxrDhu4Dhu6FbKjcl4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FR4bup4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6FD4buaTOG7hkLDteG7oeG7hkNE4bqm4buA4buhUeG7lOG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oS1T4but4buhQ+G7iEThu6HhuqDhu5bFqeG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhZEPFqeG7hkPhu6FkQ+G7kOG7pOG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcXDDtOG7lcOS4buXJOG7oOG7ocOU4buOROG7oVPhu63hu6Fk4buz4buG4buh4bqpQ+G7mkvhu4ZC4buhw4Dhu6lU4buhw5RI4buhUeG7kEThu6Hhu4Dhu6Lhu4ZC4buhw5Thu47hu5pM4bqg4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOU4bue4buQ4buh4bqg4buWxanhu6HDg+G7tcOU4buh4buG4buaTOG6oMO14buh4bqg4buWxanhu6HDlOG6uOG7hkPDteG7ocODeOG6oOG7ocOAROG6psOU4buh4bq+4bup4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4DDjEThu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buh4buG4bqk4buG4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhUeG7qeG7ocOUQ8OC4buhQkRMROG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw4BEw4Lhu4bhu6HDg+G7iOG7hkLDteG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buh4bqi4buaTEThu6HDleG7nuG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6oOG7lsWp4buhw5Dhu7Hhu4ZCw7Xhu6HDleG7nuG7ocODROG6pOG7kOG7oUPhu6nhu4ZD4buh4buG4buv4buGQuG7ocOD4buI4buGQsO14buh4bq+ROG7hkPhu6FD4buC4burw5Thu6HhuqDhu5bFqeG7oSRDxJDhu4ZD4buhw5JD4buWw7Xhu6HhuqDhu5bFqeG7oWThurjhu4ZD4buh4buQ4bukw7Xhu6FbKjclw7Xhu6HEkT03JeG7ocOU4bq44buGQ8O14buh4bqpQ+G7kuG7oWRDR+G7ocOD4but4buh4bqgS+G7ocOA4bux4buG4buhw4pE4bqk4buA4buh4bqgQ8OC4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bq+4bur4buA4buhw5JDxrDDlMO14buh4bqi4buQVOG7ocOU4buOReG7oeG7hkPDicOS4buhw4Phu4jhu6HDlOG7r+G7hkLhu6HDlOG7juG7mk/hu4ZCw7Xhu6HDgOG7seG7guG7ocOD4bux4buA4buhxanhu4bhu6HDlUThu4ZD4buhU+G7reG7oUPhu4hEw7Xhu6HDlOG7q+G7guG7ocOUROG6pOG7huG7ocOD4bqk4buh4bqgQ+G7guG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oS3hu6FT4but4buhQ+G7iEThu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHFw4buhUeG7qeG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7ocOURMOCw5Lhu6HDlEPEguG7gsO04buVw5Lhu5ckxrDhuqDhu6FV4buhw4pEw4Lhu4bhu6HhuqDhu6Dhu6HDlOG7jkThu6HDg+G6pOG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oVHhuqThu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOU4buv4buGQuG7ocOU4buO4buaT+G7hkLhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oVHhu6nhu6FCROG7sUThu6Hhu4zhu5BUw4LDlOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oVHhu7Xhu4bhu6HDg+G6pOG7oeG7huG7sVThu6HDlUThu4ZD4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buM4buQxrDhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG7hkPhu5rhu43hu6EkQ8OC4buhw4Phu4jhu6HhuqBD4buC4buh4bqgxrDhu4bhu6HDgOG7iOG7oeG6oEvhu6HDlU/hu4/hu6FRROG6puG6oOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpRMO14buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlcaw4bqgQ+G7oeG6oOG7lsWp4buhN0Phu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4buGQ+G7muG7oTXhu5Dhu7nDlOG7oSXhu7Phu4bhu6Hhu4zhu5Dhu7Phu4bhu6HDlOG7nuG7oVHhuqbDteG7oTXhu5Dhu7nDlOG7oWRDROG7ocOD4buQxanhu6HigJPhu6E0Q8SC4buG4buhw5RD4buaT+G7hkLhu4/hu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buhw43hu6Hhu4ZDROG6qOG7gOG7oeG7gMONROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6FR4bup4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlFThu6HDikPFqUThu6HDlEPGsOG6oMO14buhUeG7ueG7huG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buGw7Xhu6HhuqBDw4Lhu6HDgETDguG7huG7ocOKQ+G7gsaw4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLDteG7ocOVROG7hkPhu6FD4buC4burw5Thu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVHhu5jhu4ZC4buhw4DDieG7oeG7seG7hkPhu6FD4buaT+G7hkLhu4/hu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOKQ8aw4buA4buh4bqgQ1DFqeG7ocOA4bqm4buGQ+G7oVHhu6nhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buGw7Xhu6HDlEPGsEThu6HDg+G7iOG7ocOSQ+G7lOG6oOG7oVHhu5Thu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7ocOA4bqm4buGQ+G7oVFE4bqm4buG4buhw4PFqeG7ocOKQ+G7gsWp4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu4/hu6HDlOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bhu6Hhur5V4buh4buGQ+G7qeG7oeG7huG7mkzhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hurrhu4ZD4buhUeG7nuG6oOG7oUJEw4zhu4ZC4buh4bqg4buzVOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7j+G7oUNK4buhw5Thu45O4buhw4pE4buGQ+G7ocOSQ8SQ4buhw5JDRuG7hkLhu6HhuqBDw4zhu4ZC4buhQ+G7q+G7huG7ocOD4bux4buA4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oVHhu5Thu6HDg8ON4buGQuG7oVPhu5Dhu7Phu4bhu6FycHDhu6fhu6HigJPhu6FycHFw4buP4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buhw4Phu6nhu4Lhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7hkJD4bqk4buhQnbhu4bhu6FRTEThu6FCROG7sUThu6Hhu4zhu5BUw4LDlOG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buhUeG7qeG7ocOU4buv4buGQuG7oeG6oOG7mk3hu4ZC4buh4buM4buQ4bux4buG4buh4bq+VeG7oeG7hkPhu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bq+4bq64buGQ+G7oVHhu57huqDhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDikNB4buQ4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLigKbhu5XDkuG7lyrhu6tE4buh4bqiROG6puG7huG7oSrhu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6FbKjcl4buhw5Thurjhu4ZD4buhUeG7qeG7oSrhu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6FbKjcl4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWRD4buQ4buk4buhw4Phu63hu6FCROG7sUThu6HDg8aww5Lhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7ocOUQ+G7kOG7iOG6oOG7ocOUQ0Hhu4Dhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buhUeG7qeG7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOU4buhw5TEqOG7ocOD4burROG7ocOAROG6rOG7kOG7ocOV4bqy4buhw5Thu7nDkuG7oUNOw5LDteG7ocOSQ+G7s+G7huG7oeG6vuG7guG7q0Thu6HDg+G6rOG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw4PDguG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgS+G7oeG7jOG7kMWp4buG4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5RDxILhu4Lhu6HDlENB4buA4buh4buM4buQVOG6pOG7huG7j+G7ocOD4buK4buGQuG7ocOUQ01E4buhw4pDeeG7hkLhu6HDg8OJ4buGQ+G7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7ocOUTETDteG7oSrhu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6FbKjcl4buhw5Thurjhu4ZD4buhUeG7qeG7oVsqNyXhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOV4bqy4buhw5Thu6/hu4ZC4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6FCRMaw4buA4buhw5XGsMOU4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqDhu5Thu6HDlEPhuqzDteG7ocODROG6pOG7kOG7oeG6oEPhurjhu4ZD4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBD4buaxanhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDg+G6rOG7oULhu4TDkuG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOUQ+G7kuG6oOG7ocODQVThu6HDleG7nuG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6E0ZC1oW8O04buhKkThu4ZD4buhZsag


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long