Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynhu55mw7pdZnN3bGZd4oCcbMSR4oCdXWPhu5FnXWvhu6U6XeG7heG7p+G7lWzhu4VdduG6tXNd4but4buXZ13huqs54bqrXeG6q21sKC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvIDYyMy8yNmIwICIyNTI2ciA0IDIyMGogO+G7ieG7n+G7hVtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spRmlsZl3DoGxmXWvhu5FyXeG7n2bDul1mc3dsZl1jw6htXeG6qTg6XeG6qcO1bF1ka11mw7PhuqtdcWdsZl1yZ+G7gXNdZsOz4bqrXWPhuqFdcnDhu51dcmZhbGZd4buhc2RsXXJmc+G7keG6qzpdcmbhu6fGoWzhu4VdcmbhurV3XcSpZmddcmY4a13hu4VnOF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4bueUkNSXS1dS+G7l2ddY+G6s3c6XcOZd13huqk4bF3hu7dS4buEUl3hu6Fzw7Xhuqtd4buFZzhdY+G6oV3huqtuXeG6q+G7j2zhu4Vd4but4bqjbF3hu4Xhu6tnXVPhuqhMQl3hu61hXeG6qDhsXeG7t1Lhu4RSXeG6qznhuqtdcsOsbGY6XXJmYWxmXeG7n2bDtV1jw6pdbOG7hWbDrV1y4bqjbOG7hV3huqvhu6fGoWzhu4Vd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q11yc8OibF1ycDg6XcSpZ+G7gWtdcW05cl3huqs54bqrXXJzd+G6vWxdY+G7p8ahbOG7hTpd4bufZjlyXWZn4bq/bF124burXWp4XWzhu4VmZ+G6u2tdbOG7heG7p8ahZ11jZ11r4buPXXLhu486XXZkXWs5d13hu61nXeG7n2bDoWtd4buhc3ddY8OtbGZd4butw6pdY+G7kWdda+G7pV3huqnDoG1dZmfhu4FrXcSpZmddcmY4a13hu4VnOF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFOl1j4bqv4bqrXeG6qWfhur9yXWPDtWdd4but4buXZ11s4buF4bunxqFnXWNnXWvhu49dcuG7jzpddmRdazl3XeG6q2bhu51dcnDDqV1ka13EqWbhu49s4buFXWPhu5FnXWvhu6Vd4bqpw6BtXWZn4buBa+KApigv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4VdcXDhuqtAWy8v4bqrO+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8gNjIzLzI2YjAgIjI1MjZyIDQgMjIwajA74buJ4buf4buFW10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WynEqGbhu49s4buFXcSpZm5dY+G7gV3huqnDo3Jd4buF4bqv4bufXWxm4buxbOG7hV1maWxmXcOgbGZd4bqrOeG6q11ka11sZsOyOl1mw7PhuqtdcWdsZl3EqWbhu49s4buFXWPhu5FnXWvhu6Vd4bqpw6BtXWZn4buBa11s4buFw7RnXXE4c13EqWZnXXJmOGtd4buFZzhd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hV3huqt1bOG7hV3hu63hu5dnXeG6q2Y4XWtlXXJw4bq7bF3huqs54bqrXXJzd+G6vWxdY+G7p8ahbOG7hV1yxrBdcmZhbGZd4bufZsO1XXLhu5dnXWzhu49s4buFXXJm4buPbOG7hTpdY+G6r+G6q13huqln4bq/cl1qYV1yw6FnXeG6qznhuqtd4bqr4buTbOG7hV1ycOG7p8ahbOG7hV1SRjpdUkbhuqpROl1SRuG7nlJdcnBtbOG7hV1yZsahZ11jZ+G7gWtdY8Oic13hu4VnxqFdZsOz4bqrXeG6qXPhu5NnXXE4bOG7hV1mOHddxKlmZ11yOGxdZsOz4bqrOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WynEqGbhu49s4buFXeG6q2bDrF3huqs54bqrXWRrXWxmw7JdbOG7hcO0Z11xOHNd4oCcauG7p8ahZ+KAnV1j4buRZ11r4bulXeG6qcOgbV1mZ+G7gWtda2FdbOG7hTh3XeG6q8OgXeG7n2bDul1mc3dsZl3huqvhu6Vs4buFXWM4bOG7hV1qYV3hu4Xhu6fhu5Vs4buFXXbhurVzXeG7n2bhu5dyXWrGoV3hu6Fzd11jw61sZl3hu63Dql3hu61n4bq/4bqrXWPhu5FnXWvhu6Vd4bqpw6BtXWZn4buBa13EqWZnXXJmOGtd4buFZzhd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTtdRmfhur9sXWw4d11yaWxmXXJww6Fs4buFXeG7n2bDul1mc3dsZl3EqWZnXWPhu6c4XWNubF3huqttbF1jZ11mw7Phuqtd4oCc4buhc+G6u2zigJ1dY+G7kWdda+G7pV3huqnDoG1dZmfhu4FrXWY4d11j4buRZ11r4bulXWxm4bunbOG7hV3huqtm4bunOF3huqthZ13hu6FzOGddY3Rs4buFXeG6qznhuqtmXeG6q2ZtXWbDs+G6q11xZ2xmXWJn4buHbF1wOF1r4buRcl3huqs54bqrZl1yZuG7p8ahbOG7hV12c3fhurtsO11MZuG7p13hu63huqV3Ol3huqtmaGxmXeG6q2Y4XWtlXWrDoWddamFdbGbhu7Fs4buFXWzhu4Xhu6fGoWddxKlm4buPbOG7hV1qYWtd4buF4bun4buVbOG7hV1yZmldamFrXXE4bV3hu4VnOW1dYsO64bqrXeG6q21sXeG6qzlnXcSpZmddcmY4a13hu4VnOF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFXWvhu5FyXeG6qznhuqtmXWN0bOG7hV1qc+G6pXI7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV1xcOG6q0BbLy/huqs74bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLyA2MjMvMjZiMCAiMjUyNnIgNCAyMjBqMTvhu4nhu5/hu4VbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJw4bun4buX4bqrXWNuOl1Kc+G6pXJd4buEZzhtXXJm4buPbOG7hV1j4bunxqFs4buFXeG6qeG7kV3hu61hXeG6qznhuqtdTOG7hWbDrV1jw61sZl1m4bun4buXbOG7hV1i4bqtbDpdduG7q13hu59mw6FyXeG7rWdd4bufZsOha11mYWxmXeG6q2ZobGZd4bqr4bulbOG7hV1jw6pzXeG6q25d4buhc3ddY8OtbGZdcnDDqV1ka11yxrBdNF1yc+G7k2ddcnDhu51dauG6u2xdxKlmZ11s4buFw7RnXXJw4bq7bF12ZF3hu4XDo2xdazl3XeG6qcOjcl3huqlz4buR4bqrXWPhu5FnXWvhu6Vd4bqpw6BtXWZn4buBa13huqthZ13hu6FzOGddY3Rs4buFXeG7oXN3XeG6qznhuqtmO11M4bq9c11s4buF4bunxqFnXWNnw6pzXcSpZmfhu4FsXXZkXeG7hcOjbF1rOXddxKlm4buPbOG7hV1j4buRZ11r4bulXeG6qcOgbV1mZ+G7gWtd4bqrbl3huqthZ13hu6FzOGddY3Rs4buFXeG7oXN3XeG6qznhuqtmXeG6q2ZtXXJww6ldZGtdbOG7hcO0Z11ycOG6u2xddmRdcsawXTRdcnPhu5NnXXJw4budXWrhurtsXXHhurld4bqpw61d4bufZsOhcl1yZ8OqbDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4busaV3hu63huqV3Ol1yZmfhur1yXWzhu4Vm4buLXeG6qznhuqtd4bqp4bql4bqrXeG6q2Y4XWtlXWbhuqF3XWphXWxm4buxbOG7hV1s4buF4bunxqFnXXJz4bqzbF1yZsO5XUpz4bqlcl3hu4RnOG1dcmbhu49s4buFXXJw4bun4buX4bqrOl3huqnhurtsXeG6q8OhbGZdY25d4bqrOeG6q11sZmFdcnDhu6fGoWzhu4Vd4bqr4bulbOG7hV1s4bq7bF1yc3fhurtsXXJwc3fDqmw6XeG7n2bhu5Nd4bqpZ+G6vWxdanPhuqVyXThsXXJtYWxd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTpdauG7m2ddaOG6q2Zd4bqrw7k4XeG7rWfhur/huqtdY+G7kWdda+G7pV3huqnDoG1dZmfhu4FrXcSpZmddcmY4a13hu4VnOF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFXeG6qcSDbOG7hV3hu61n4bq/4bqrXWvhu51dauG7l+G7n11iw6F3XWxm4buxbOG7hV3EqeG7i11s4bqjbOG7hV3huqvDomxdcmZn4bq9cl3huqtmbV1mw7PhuqtdcWdsZl3EqWZnXXJmOGtd4buFZzhd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTpdYzhsXXZkbF1sZuG7sWzhu4VdxKln4bq9bF1yZsWp4bqrXeG7rcOqXThsXXJtYWxd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTpdcnBzd8OqbF1yZuG7j2zhu4VdcuG7l2dd4bufZsO6XWZzd2xmXWxmxINrXWPDoGtd4bqpw6BtXThsXXJtYWxd4bqrZm1d4bqrOeG6q11ka13hu61hXWxm4buxbOG7hV1s4buF4bunxqFnXcSpZjnhuqtdxKlmZ11yZjhrXeG7hWc4XeG7hWc4bV1yZuG7j2zhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV1xcOG6q0BbLy/huqs74bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLyA2MjMvMjZiMCAiMjUyNnIgNCAyMjBqMjvhu4nhu5/hu4VbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/hu7dzcmZtcFsp4bu3bGZdUnQoL+G7nyk=

Anh Tú

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xe container ngang nhiên đi vào đường cấm

Xe container ngang nhiên đi vào đường cấm
2018-10-30 13:45:30

PTĐT - Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 9h30 ngày 30-10, tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, liên tiếp 2 xe container có biển số 15R 129.05 và 15R 127.30 đã di...

Nhiều ô tô cố tình đi ngược chiều

Nhiều ô tô cố tình đi ngược chiều
2018-10-19 10:14:56

PTĐT - Ngày 20-7-2018, việc phân luồng lại giao thông đoạn km11+500 - km21+100, Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chính thức được thực hiện, cấm tất cả các xe...

Họp chợ trên đường !

Họp chợ trên đường !
2018-09-11 07:54:29

PTĐT-Trên tuyến tỉnh lộ 320 đoạn đi qua địa phận xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao xuất hiện chợ “cóc” họp nhiều tháng nay lấn chiếm 1/2 làn đường. tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao...

Vô tư đốt rác dưới chân trạm biến áp

Vô tư đốt rác dưới chân trạm biến áp
2018-06-15 20:02:48

Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 14 – 6, tại chân trạm biến áp thi đua 5 (số 381 đường Tiên Dung, vành đai công viên Văn Lang) xảy ra tình trạng đốt rác...

Bao giờ gia súc không còn “chiếm” đường đô thị?

Bao giờ gia súc không còn “chiếm” đường đô thị?
2018-04-27 15:14:39

PTĐT-Khoảng 13h ngày 27-4, tại ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Du, thành phố Việt Trì, một đàn bò “vô tư” nằm nghỉ ngơi giữa đường, gây cản trở giao thông.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long