Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7m+G7njrhuqrhu6Hhu57hu6rhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7ouG6quKAnOG7oeG7mCbhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qsOS4bu24bug4bqqw5Lhu7bhu6Dhuqrhu6bhu57hu7Thuqrhu7Lhu6bhuqrhuqXhu4BP4bqq4buHV+KAneG6quG7sT/hu4jhu6bhuqrhu4Hhu6Dhu4A94bqq4buh4bueUeG7puG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buf4buA4bum4bui4bqqQ8OJL0ThuqrhurAmKU/huqrhu6Q74bum4bui4bqq4bq44bqq4buh4buYJuG6quG7geG7oOG7gD3huqrhu6Hhu55R4bum4bq2w4Phuqom4buC4bug4bqqw6zhu54/4bqqw5Phu6DhuqomUE/hu57huqrDmVJP4bue4bqqKnvhuqrhuqnhu5Thu6bhuqrhu4c74bum4buiw4PhuqomU+G7puG7nuG6quG7m+G7njrhuqrhu6Hhu57hu6rhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qsOZ4bua4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqot4bqq4bumR+G7pOG6qkRCREXEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqqQ0RCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6quG6vEPEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy9PxIJO4bq+xag94buePybhu57FqMSCW+G7pi/Dk+G7jCrDmibFqD0v4bum4buMXSovREVC4bq6L0NDQ8OTRUNCQkNCQybhurjhurxDQ8OZRS3DisSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjhurxDxJDhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6p+G7ni7huqomUk/hu57huqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6quG6pTvhu6Dhuqrhu6lH4bum4bqq4budP+G6vuG7puG7ouG6qj3hu57hu4Am4bqqw5JY4bum4bui4bqq4oCc4buh4buYJuG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqw5Lhu7bhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6quG7puG7nuG7tOG6quG7suG7puG6quG6peG7gE/huqrhu4dX4oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6rT7huqrDmeG7muG6qj3hu57hu4Am4bqqw5JY4bum4bui4bqqT8av4bqqT+G7gE/huqrDklfhu6bhu6LhuqpP4bueUOG6oOG6quG6pTvhu6Dhuqrhu4nhu6Dhu6bhu57huqrhuqfhu57hu4g/LeG6qnQg4bqqW+G7oOG7kuG7puG6quG6peG6p+G7h+G6quG7oSU/4bum4bui4bqqKOG7suG7puG7ouG6quG6qeG7hOG7puG7osOD4bqq4bqlUOG6qibhu54o4bqq4buhU+G7puG7nuG6qi4gw4Phuqrhuqfhu54u4bqqJlJP4bue4bqq4buH4bqpxKnhuq3huqomU+G7puG7nsOD4bqq4buhJShA4bum4bui4bqq4bqpxajhu4bhu6bhuqrhuqnhuqXhu53hu4fhuqomU+G7puG7nuG6ouG6quG6pTvhu6Dhuqrhu6lH4bum4bqq4budP+G6vuG7puG7oi3huqrhu5vhu57Gr+G6quG6pVDhuqom4bueKOG6quG7oVPhu6bhu57huqouIMOD4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqi4bqq4bub4bueO+G7puG7ouG6qsOs4bue4buA4bum4bue4bqq4buh4buG4bugLeG6quG7m+G7nsav4bqq4bqlUOG6qibhu54o4bqq4buh4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiYlPk/huqrhu6FT4bum4bue4bqqLiDhuqLhuqpP4buAT+G6qsOSV+G7puG7ouG6qk/hu55Q4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG6peG7oeG7qeG6quG7oVPhu6bhu57huqouIMOD4bqq4buh4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiYlPk/huqrhu4fhuqnEqeG6rcOD4bqqw5lG4bum4bue4bqqw5Lhu4LFqOG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4buew4PhuqpwM+G6qk7hur7hu6bhuqrhu4nhu6Hhu6Hhu53huqomU+G7puG7nuG6ouG6qsOZRuG7puG7nuG6qsOS4buCxajhuqpP4buAT+G6qipAw4PhuqpO4bq+4bumw4Phuqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqrDksWo4buG4bum4bqqJuG7nsag4bqqTy7hur7huqomU+G7puG7nsOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqq4bup4bug4buWJuG6quG7oSVR4bqqTzvhu6bhu6LhuqrDkuG7ruG7puG7ouG6qsOS4buExajhuqpO4buG4bqqT8Wo4bum4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqqQ0RCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6quG6uEVDPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqD3hu54/JuG7nsWoxIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERULhurovQ0NDw5NFQ0JCQ0PDiibhurjhurjhurjhurjDmeG6vC1DRMSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjhurhFQ+G6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bqn4buAT+G6qsOS4buC4bug4bqqTuG7oMagP+G6qibhu57hur7hu6ThuqrDkz7huqrhu4vhu5rhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57hu4Am4bqqw5JY4bum4bui4bqq4buh4buYJuG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqw5Lhu7bhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6quG7puG7nuG7tOG6quG7suG7puG6quG6peG7gE/huqrhu4dX4bqq4buxP+G7iOG7puG6quG7geG7oOG7gD3huqrhu6Hhu55R4bum4bqqREJERcOD4bqqw5JX4bum4bui4bqqT+G7nlDhuqrhuqfhu54u4bqqJlJP4bue4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57huqrhuqU74bug4bqq4bupR+G7puG6quG7nT/hur7hu6bhu6LhuqrDmuG7nsOM4bum4bui4bqqw5JS4bum4bue4bqg4bqq4buh4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrDmeG7tuG7oOG6qk9H4bum4bqqw5PDjeG7puG6qk8u4bq+4bqqxKnhu6Io4bu24bug4bqg4bqq4oCc4bupUeG6qsOZ4bu44bug4bqqUE/hu57huqrhu6Qo4bu24bug4bqq4bumR+G7pOG6qibhu55R4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4ggw4PhuqpbUeG6qsOZ4bu44bug4bqqUE/hu57huqomJUfhu6Thuqrhu6ZH4buk4bqqJuG7nlHhuqo94bue4buE4bug4bqqJiVX4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOKAncOD4bqqJlPhu6bhu57huqrhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqw5k/4buu4bum4bqqIuG7gE/huqrDklLhu6bhu57huqpb4bug4buWT+G6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4ggw4PhuqomJVfhu6bhu6LhuqolPOG7puG7ouG6qk/Gr+G6qlvhur7hu6DhuqomJeG7qOG6qsOSw41P4bqqTuG7oOG7libhuqokP+G6vuG7puG6qiYl4buq4bum4buiw4Phuqrhu6JI4bum4bqqw5nhu6Dhu5Thu6bhuqpb4bu04bug4bqqJD/hu4DhuqomJVHhu6bhu57huqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqrDk+G7oOG7luG7psOD4bqqTuG7lOG7puG6qlt94bum4bui4bqqTy7hur7huqomU+G7puG7nsOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qk/hu57FqOG6quG7nuG7ruG7pOG6quG7puG6viDhuqrhu6Thu4bhuqpP4buexajhuqpP4buE4bqqT+G7gE/huqom4bue4buY4bqq4bue4buW4bqq4buk4bq+4bug4bqqKuG6vj/EguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqJD/hur7Dg+G6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYl4buGxajhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIMOD4bqqJiVX4bum4bui4bqqJTzhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqKuG7iD/huqolWOG7puG7ouG6qlvhu4bhuqrDkuG7gibhuqrDmuG7mCbhuqokP+G7hOG6qiZQT+G7nuG6qk8+T+G6oOG6quG6pVHhu6bhu57huqokP+G7iOG7puG6quG7pMOd4bug4bqq4bumR+G7pOG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiZT4bum4bue4bqqJiVX4bum4bui4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDisSCQkJC4bue4bq+4bqqJTzhu6bhu6LhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6LDg+G6qkThuqomJeG7oOG7lj/huqpP4buIIOG6qiLhur7hu6bhu57huqo94bue4buI4bum4bqqJuG7gOG7puG6ouG6qsOT4bug4buW4bum4bqqJlBP4bue4bqqw5LEqCbhuqolPOG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqo94bueLuG6qiLhur7hu6bhu57Dg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7qOG7puG6qsOSxKgm4bqqJiVW4bum4buiw4PhuqomM+G6qsOZ4buW4bqqw5JY4bqqT+G7nuG7jOG6qj3hu54u4bqqJTzhu6bhu6Lhuqomxajhu4bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6qsOS4buCJuG6qsSQw4rDg+G6uuG7ueG6ouG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYl4buGxajhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qiLhur7hu6bhu57Dg+G6qk/hu4gg4bqqTsav4bum4bui4bqq4buk4buAJuG6qibhu4LFqOG6qk/hu4Thu6bhu57huqokP+G6vuG7puG6qsOS4buu4bqqJuG7nlLDg+G6qk/hu7LhuqokP+G6vuG7psOD4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4buqT8OD4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqq4bui4bug4bq+xajhuqom4bue4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6qk/hu4bhu6bhu6LhuqrDmeG6vuG7puG6qibhu7Dhur7huqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqrhu6Thu5DDg+G6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqqTuG7hMWo4bqqW+G7lsOD4bqq4bui4bugfeG6quG7olHhu6bhuqrhu6Thu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqoq4bug4bum4bue4bqqJuG7nuG7gOG7oMOD4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqLeG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qlvhu4bhuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6quG7puG7ruG7puG7ouG6qibhu57hu67hu6bhuqrhu6Thu7Thu6DhuqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qMOTJuG7nj/hu6RO4bqq4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqpDREJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqq4bq84bq6RT0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy9PxIJO4bq+xag94buePybhu57FqMSCW+G7pi/Dk+G7jCrDmibFqD0v4bum4buMXSovREVC4bq6L0NDQ8OTRUNCQkNFw4omxJBFQ+G6vMOZQi1DQsSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjhurzhurpF4bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThuqfhu4BP4bqqw5JX4bum4bui4bqqT+G7nlDhuqrDmUbhu6bhu57huqrDkuG7gsWo4bqqJlPhu6bhu57huqom4bue4bq+4buk4bqq4bui4bug4bq+4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqom4buC4bug4bqq4buL4bua4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqqQ0RCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOKQ8OJPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqD3hu54/JuG7nsWoxIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERULhurovQ0NDw5NFQ0JCQ8OJ4bq8JsSQQ8SQ4bq8w5lELeG6vMSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjDikPDieG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSXFqOG7puG7ouG6qk/hu57hu6Dhu5jhu6bhuqrDmSjhu7hP4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqom4buY4bqqLeG6qiJG4bqq4bueWOG7oMOD4bqq4bub4bueOuG6quG7oeG7nuG7quG6qiLhu4BP4bqqw5JS4bum4bue4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6quG7nuG7huG7oOG6quG7nuG7qOG6vuG6quG7ouG7oH3hur7huqomR+G7puG7ouG6qiYlKEDhu6bhu6LhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqpb4bu04bug4bqqTuG7hMWo4bqqW+G7luG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osOD4bqq4bueKOG7tOG7puG7ouG6qibhu7Thu6DhuqomR+G7puG7ouG6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqoi4bq+4bum4bue4bqqW+G7huG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7osSC4bqq4buhPOG7puG7ouG6qk4o4bu0T+G6qk/hu54/IMag4bum4bqqw5JZ4bug4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qiZH4bum4bui4bqqJiUoQOG7puG7ouG6qibhu57hu4zFqOG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqoi4bq+4bum4bue4bqq4buexq/hur7huqpP4buAT+G6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6ouG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP+G6qiQ/4buEw4Phuqom4bug4buYJuG6qsOa4bug4buW4buk4bqqJuG7huG7oOG6quG7puG7oj8g4buS4bumw4Phuqrhu6ZH4bum4bui4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqW+G7huG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOZ4buI4buk4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qk7hu5Thu6bhuqpbfeG7puG7ouG6ouG6qsOSV+G7puG7ouG6qibhu57hu7bhu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqoi4bq+4bum4bue4bqq4buexq/hur7huqrDkuG7ruG6qibhu55Sw4Phuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrDkuG7guG7oOG6ouG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6quG7pOG7tOG7oOG6quG7nuG7huG7oOG6quG7nuG7qOG6vuG6qlvhu7Thu6Dhuqom4bue4bug4buS4bum4bqq4bum4bue4bug4buS4bum4bqqW+G7huG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqpDREJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RFQuG6ui9DQ0PDk0VDQkJEQ+G6uibDiuG6uELhurjDmeG6vC3DicSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjhurxCQuG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bqn4buAT+G6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qibhu4Lhu6Dhuqrhu4vhu5rhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqpDREJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RFQuG6ui9DQ0PDk0VDQkJEROG6vCbDikLDisOKw5lDQi3hurrEglU94bui4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4bub4bueOuG6quG7oeG7nuG7quG6qj3hu57hu4Am4bqqw5JY4bum4bui4bqq4oCc4buh4buYJuG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqw5Lhu7bhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6quG7puG7nuG7tOG6quG7suG7puG6quG6peG7gE/huqrhu4dX4oCd4bqq4buxP+G7iOG7puG6quG7geG7oOG7gD3huqrhu6Hhu55R4bum4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qENEQkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqnGoOG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYl4buGxajhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIMOD4bqqJiVX4bum4bui4bqqJTzhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqREJEReG6qsOS4buCJuG6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6qibhu57hu6Dhu5gm4bqqJuG7nj5Pw4Phuqrhuqfhu54u4bqqJlJP4bue4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqJlPhu6bhu57huqrhuqU74bug4bqq4bupR+G7puG6quG7nT/hur7hu6bhu6LhuqrDmuG7kj/huqrhu6Lhu6rhu6DhuqpP4buAT+G6qk/EqD3Dg+G6qk/hu4BP4bqq4bum4bui4buG4bum4buew4PhuqpP4buAT+G6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buiw4PhuqpP4buAT+G6qk/hu7LhuqokP+G6vuG7psOD4bqqw5PFqOG6vuG7puG7nuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3Dg+G6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqpbIeG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqW+G7huG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOT4buI4bum4bqqJsWo4buG4bum4bqqJlPhu6bhu57huqomUE/hu57huqpPPk/huqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIMOD4bqqJiVX4bum4bui4bqqJTzhu6bhu6LhuqLhuqo94buexKjhu6bhuqrDksSoP+G6quG7nsWo4buG4bum4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qlso4bu4JuG6quG7pCxP4bqqJuG7oOG7kj/huqomJVfhu6bhu6LhuqomJeG7kuG7puG6qsOKxIJCQkLhu57hur7huqolPOG7puG7ouG6qiZLPeG6qiYlP+G7puG7osOD4bqqJiVX4bum4bui4bqqW+G7huG6qk/hu54/IMag4bum4bqq4buexq/hur7huqpExIJEQkLhu57hur7huqpP4buIIOG6quG7osOd4bqqw5nhu7Thu6bDg+G6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqIuG6vuG7puG7nuG6qj3hu57hu4jhu6bhuqom4buA4bum4bqqW+G7tOG7oOG6qiYl4buS4bum4bqqRMODReG6qiYl4bug4buWP+G6qk/hu4gg4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw6zhu5jhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqoqVuG6qsOJROG6uMOJL8Os4buHLXDhuqXEqeG6reG6quG7puG7ouG7hiDhuqpEw4ovQ0QvREJExJDhuqpPLuG6vuG6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4buexILhuqrhuqlX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqqJuG7oOG7mD3huqomLE/huqrDmeG7huG7pOG6qiZWJuG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qiQ/4buE4bum4bqqw5kww4PhuqpO4buExajhuqpb4buW4bqqW+G7huG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qiU84bum4bui4bqqJj7huqrhu6bhu57hu6Dhu5Lhu6bDg+G6qiU84bum4bui4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6quG7nljhuqrDkko/4bqq4bum4buiP1fhu6bDg+G6qiU84bum4bui4bqqw5LDjU/huqrDkyzhu6bhu6LhuqLhuqrDkkwg4bqq4buk4buC4bum4bue4bqqJuG7nuG7iOG7pOG6qk/hur7hu6bhu57huqolPOG7puG7ouG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJsOD4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqq4bumR+G7puG7ouG6qio/xKgmw4PhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4buiw4Phuqrhu57hu6Dhu5Y/4bqqJD/hu4ThuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqomJcWo4bum4bui4bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgm4bqqw5nhu4jhu6Thuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqW+G7huG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qsOSV+G7oOG6qiU84bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqpDREJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqq4bq8ROG6vD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy9PxIJO4bq+xag94buePybhu57FqMSCW+G7pi/Dk+G7jCrDmibFqD0v4bum4buMXSovREVC4bq6L0NDQ8OTRUNCQkTEkOG6uCbDieG6vMSQQ8OZ4bq6LUTEglU94bui4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4bub4bueOuG6quG7oeG7nuG7quG6qj3hu57hu4Am4bqqw5JY4bum4bui4bqq4oCc4buh4buYJuG6qiYlV+G7puG7ouG6qk/hu4gg4bqqw5Lhu7bhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6quG7puG7nuG7tOG6quG7suG7puG6quG6peG7gE/huqrhu4dX4oCd4bqq4buxP+G7iOG7puG6quG7geG7oOG7gD3huqrhu6Hhu55R4bum4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qENEQkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqo4bq8ROG6vOG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMSp4bui4bq+IOG6qirhur4/4bqqw5nhu5rhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7osOD4bqq4bqlUOG6qibhu54o4bqq4buhU+G7puG7nuG6qi4g4bqq4bqlO+G7oOG6quG7ieG7oOG7puG7nuG6quG6p+G7nuG7iD/Dg+G6quG6p+G7ni7huqomUk/hu57huqpw4bqlxKnhuq3huqomU+G7puG7nuG6quG6pTvhu6Dhuqrhu6lH4bum4bqq4budP+G6vuG7puG7osOD4bqq4bub4buexq/huqrhuqVQ4bqqJuG7nijhuqrhu6Hhu54o4bu24bum4bui4bqqJiU+T+G6quG7oVPhu6bhu57huqo/M+G6quG7m+G7njvhu6bhu6LhuqrDrOG7nuG7gOG7puG7nuG6quG7oeG7huG7oOG6qk874bum4bui4bqqT+G7gE/huqrDklfhu6bhu6LhuqpP4bueUOG6qsOZRuG7puG7nuG6qsOS4buCxajhuqomU+G7puG7nuG6quG7m+G7njrhuqrhu6Hhu57hu6rhuqrDkkbhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qibhu4Lhu6DhuqrDrOG7nj/huqpP4buE4bum4bue4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qsOs4bueP+G6qsOT4bug4bqqJlBP4bue4bqqw5lST+G7nuG6qip74bqq4budP1ZP4bqq4bui4bug4bq+4bqq4bqp4buU4bum4bqq4buHO+G7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qOG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqqQ0RCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6quG6vEPhuro9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RFQuG6ui9DQ0PDk0VDQkJERUQm4bq6REXDicOZxJAtQ8SCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqPeG7nuG7gCbhuqrDkljhu6bhu6LhuqrigJzhu6Hhu5gm4bqqJiVX4bum4bui4bqqT+G7iCDhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqq4bum4bue4bu04bqq4buy4bum4bqq4bql4buAT+G6quG7h1figJ3huqrhu7E/4buI4bum4bqq4buB4bug4buAPeG6quG7oeG7nlHhu6bhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqoQ0RCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjhurxD4bq64bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6qkNEQkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqrhurzDicOJPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqD3hu54/JuG7nsWoxIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9ERULhurovQ0NDw5NFQ0JCRMOJRSbhurrDiuG6uEPDmcSQLcSQxIJVPeG7ouG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG7m+G7njrhuqrhu6Hhu57hu6rhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7ouG6quKAnOG7oeG7mCbhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qsOS4bu24bug4bqqw5Lhu7bhu6Dhuqrhu6bhu57hu7Thuqrhu7Lhu6bhuqrhuqXhu4BP4bqq4buHV+KAneG6quG7sT/hu4jhu6bhuqrhu4Hhu6Dhu4A94bqq4buh4bueUeG7puG6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqhDREJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qOG6vMOJw4nhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurJOw5nFqE/DmiQ/xagm4buM4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqgmJeG7oE/hu57Dk+G6vuG7puG6qOG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMSpR+G7pOG6qkRCREXDg+G6qiZT4bum4bue4bqq4bub4bueOuG6quG7oeG7nuG7quG6qj3hu57EqOG7puG6qsOSxKg/4bqqJiVX4bum4bui4bqq4bq8RMOJ4bue4bq+4bqqJTzhu6bhu6LhuqomSz3huqomJT/hu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqw4pFw4nEgkJCQuG6qk/hu4gg4bqqPeG7nuG7iOG7puG6qibhu4Dhu6bEguG6quG6p+G7gE/huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu54oQOG7puG7ouG6qinhu6bhu6Lhuqo94bue4buAJuG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7oeG7mCbhuqomJVfhu6bhu6LhuqpP4buIIOG6qirhu5DhuqrDk+G7oOG7muG7puG6qiXhur7huqrDklfhu6bhu6LhuqrDmcWo4buCJuG6qibhu4Lhu6DhuqpP4buAT+G6qsOSUuG6vuG6qj3hu54o4buy4bum4buixILhurIvPeG6tOG6si9Ow5nFqE/DmiQ/xagm4buM4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPTU/JuG7nsWoJeG6qOG6tOG7qVThu6bhu57huqrhu4fhu4bhuqot4bqq4budP1ZP4bqq4bqp4buC4bug4bqyLz3hurQ=

Vĩnh Hà - Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phòng ngừa “bà hỏa” dịp Tết

Phòng ngừa “bà hỏa” dịp Tết
2024-02-08 12:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội Xuân năm...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long