Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDoiThu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LFqHbFqeG7n2I/w4Phu4HFqeG7n2JFQmLhu6Xhurhi4buh4buDxanhu6FiRHBi4bulasWpYsOz4buhcOG7leG7p2JEdOG7gWLhu6HDqOG6tS/hu6Fkw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59ixILDg8OzOOG6qy8vw7Phuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvZMOqZcOpL8Opw6rDsmRkw6nhurnhur/hurnhur3huq5k4bq54bq/4bq/4bq94bq54bulZOG6r8O64bqg4buf4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oiw5Phu4fDs2LDs+G7tWLhuqLhurDhu4HFqWLDs+G7oeG6rMOzYsWpaMWp4bufYuG6oOG7oXdwYuG7oUHhuqBi4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxaliw7PhuqbDgMWp4bufYsOz4buh4buVYm/hurB5w7Niw7nhu6Fpw7Ni4bqg4buh4bq0w7Ni4buhbOG6sGLhuqLhurBmYuG7jXdwYkThu7dwYm/hu4Ni4buk4buZYj/hu6FzYuG7puG6vmLhu6Dhu4XFqeG7ocSDYsO54buh4bqwYsSRT8SDYuG6oOG7oeG6puG7ucWp4bufYsWodsWp4bufYj/Dg+G7gcWp4buf4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8OiJD/hu4w/Yi1iJuG7h8Wp4bufYsSRYy3DqsSDYjpPxajDkmLhuqDhu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LFqHbFqeG7n2I/w4Phu4HFqeG7n2LhuqDhu6F3cGLhu6FB4bqgYkThu7dwYsOz4buHw7Nixanhu5/hu4PFqeG7oWLDs+G7oeG6rMOzYsWpaMWp4bufYuG7pXDhu5nFqWLhuqLhurDhu4HFqWLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLDs+G6psOAxanhu59iw7Phu6Hhu5Vib+G6sHnDs2Lhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWJvcMahxali4bqg4buh4buH4bqgYsO54buhacOzYuG6oOG7oeG6tMOzYuG7oWzhurBi4bqi4bqwZmLhu413cGJE4bu3cGJv4buDYuG7pOG7mWI/4buhc2Lhu6bhur5i4bug4buFxanhu6HEg2LDueG7oeG6sGLEkU/Eg2LhuqDhu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LFqHbFqeG7n2I/w4Phu4HFqeG7n8SDYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG6oOG7oXdiXXDGoeG6rmI/w4Ny4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsSCw4PDszjhuqsvL8Oz4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL2TDqmXDqS/DqcOqw7JkZMOp4bq54bq/4bq54bq94bquZOG6ueG6v+G6v+G6veG6ueG7pcSR4bqvw7rhuqDhu5/huqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhu6fDs+G7jy3GsG/DuuG7j8Oz4bquYsOy4buf4bun4buPw7Jw4buBYkRww7Lhu4/GsGLhu6fhuqDDqWJww5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSCw4PDszjhuqsv4buB4bqg4bqgxIIvxrDhuqDhu4/FqS/hu6fhu4/DsnDhu4Ev4bqu4buh4bqw4bunb+G6oeG6oDjFqeG7j8SQxIIvZMOqZcOpL8Opw6rDsmRkw6nhurnhur/hurnhur3huq5k4bq54bq/4bq/4bq94bq54bulY+G6r8O64bqg4buf4bqrYsOy4buB4bqu4buBLeG7gcOD4bufxII44bqrY+G6o2PhuqNk4bq74bq/4bqjY+G6o2ThuqNk4bqjZGNjYeG6o2PhuqNk4bq/xJFj4bqjZGPDqmPhuqtiw7Lhu4Hhuq7hu4Et4bquw4nhuqDhu4844bqrRHDDsuG7j8awL+G7p+G6oMOp4bqrYsOy4buB4bqu4buBLeG6rnDhuq7hu6Xhu4844bqrJOG7oeG6puG7ucWp4bufYsWodsWp4bufYj/Dg+G7gcWp4bufYuG6r+G6r+G6r+G6q2LDsuG7geG6ruG7gS3hu4/FqcOzxrDDsuG7jzjhuqvGsMSQw5PFqMWoIiDhurnGsMavP2Xhu6FdZOG7nuG7n8SQby86UOG6vSThurDFqeG7o8O54bq5xq/hu55ww5PDs8OS4bufcOG7gcO64bquw7rEkOG7oyTDuT/hu6XEgjDhuqDhu6Dhu47huqLhur0k4bqi4bq9xJDEgk/FqcSRxajDicWow4PDqiVww7JFw5PFqeG7j8O6w6rDgyJhxJFP4bq5MHrhu6HDk+G7pWU64buP4bueJeG7jmHEkU8w4bui4buBZMawxJBd4bq7xahPw7Nv4buBw7LDqeG7pmNjZOG7jiIv4bukekQi4bqwMOG6u+G7nibhu4/hu6Mkw5MkxILhu6Xhu5/DmcOp4bun4buhKm/hurvDsuG6u8OzZeG7p2RjY+G7oeG7oFDhu59hZcOSYWXDkuG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosWpxrDFqeG7ny3huq7Dg+G7gcWp4bufLWThurllw6nhur3hurnDqcOpw6pk4bqv4bun4bqgw6nhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGLhuqLhurDDieG7leG6rmLhu41zxanhu6FixIJ3YsSRw6ovJeG7jC06T8Wow5Ji4bqg4buh4bqm4bu5xanhu59ixah2xanhu59iP8OD4buBxanhu59iw7lxYsWp4buf4buDw4liZGQtw6ktxJFjZMOqxINib+G7g2Lhu6Dhu4XFqeG7oWLhuqDhu6FmcGLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWJvcMahxali4bqg4buh4buH4bqgYsO54buhacOzYuG6oOG7oeG6tMOzYuG7oWzhurBi4bqi4bqwZmLDssawYuG7jWdiw7Phu6li4buh4buDxanhu6FiRHBiRHBi4bqg4buh4buF4bunYuG7oeG7g8Wp4buhYsOz4buhccWp4buhYuG7jeG6pkHDs2LhuqLhurDDiWLhu41zxanhu6Fi4bqu4buFcGLDueG7ocawZsWpYsSRxINi4buNcOG7l+G6sGJkY2Lhuq7hu6HhurB5w7Nixanhu5/hu6FzYuG7jXPFqeG7oWLEgndiZGPEkS/EkWNkw6kvxajhu4wtw5MkYsOzw4Lhu4Fiw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4JiROG7l2JFQmLhuqDhu6Hhu4Xhuq5iRHBi4bqg4buh4buF4bunYuG7oeG7g8Wp4buhYsOz4buhccWp4buhYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu6V1xanhu6FiROG6qsOzYuG7jWrhuq5i4buN4buBcOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LEgsODw7M44bqrLy/Ds+G6r2/hu4HGsOG6oOG7oeG6sOG6ruG7ocaw4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi9kw6plw6kvw6nDqsOyZGTDqeG6ueG6v+G6ueG6veG6rmThurnhur/hur/hur3hurnhu6Vl4bqvw7rhuqDhu5/huqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buFcGLDs0Lhu4Fi4buh4buDxanhu59ixIJ3YmTDqmPDqWItYmTDqmPhurvigKbhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4bq0YuG6ruG7oeG7m8SDYm/hu4Ni4bug4buFxanhu6Fi4buNZ2Lhuq5w4buVxali4buh4buDxanhu6FiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n8SDYuG7pUHhuqBi4bun4buHcGLhuq52xanEg2Jv4buBxrBi4bqi4bqw4buBxanhu6Fib8Otxanhu59iw7NC4buBYkXhu5XhuqBixIJp4bquYsOz4buhcOG7leG7p2LDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4buN4buBcGLhuq7Dg+G7h3Bi4bqg4buhw7XhuqBiROG7t3Biw7JwxqHFqWLhuq5xw7Phu6Fiw6nhur3Eg+G6uWLhu6fEkWLhuq7hu4VwYsSRYsOzQuG7gWLhu6Hhu4PFqeG7n2LEgndiZOG6veG6v8SRYkThu4Niw7NC4buBYuG7oeG7g8Wp4bufYsSCd2Jkw6pjw6liLWJkw6pj4bq7xINi4buN4bqm4bu5xanhu59i4bug4bqyxanhu59iXeG6puG7tcWp4buf4bqvYsWo4buf4buDw4liZGMtxJEtxJFjZMOqxINib+G7g2Lhu6Dhu4XFqeG7oWLhu41nYuG6ruG7oeG7h8awYsOyw4Bi4buneeG6rmLhuqDhu6Frxaliw7JwxqHFqWLhuq5xw7Phu6Fi4bulasWpYsOz4buhcOG7leG7p2LFqeG7oeG6psWp4bufYsOz4buh4bqm4buBYuG7ocaw4buDxali4bquxrDhu4PFqWLhuq7Dg3DGoeG6rmLhu43hu5vEg2LDs+G7q8WpYuG7peG7hXBiZMOqxINlYuG7p8SRYuG7pWrFqWLDs+G7oXDhu5Xhu6diw7Phu6F0YuG7n3Dhu7dw4bqvYjpPxajDkmLhuqDhu6Hhuqbhu7nFqeG7n2Lhu41nYsOJ4buZ4bqwYsOza+G6sGJv4buDYuG7oOG7hcWp4buhYuG6oOG7oWZwYuG6ruG7oeG7h8awYsOyw4Biw7N2xanhu59i4bquw4Nyxanhu6FiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n2LDs+G7oXDhu5Xhu6diw7LhurTFqeG7n2Lhuq7Dg+G7h3Bi4bqg4buhw7XhuqDEg2Lhuq7Dg2Zi4bul4buFcGLhu6FwxqHFqWLhuq7Dg+G7hcWp4bufYuG7jWrhuq5ib+G7gcWpYuG7jWvhurBiRcawxanhu59i4bquw4Phuqbhu7fDs2LFqeG7n+G7g8OJYsSR4bq7LcOpLcSRY2TDquG6r2I/4buh4buVYsWp4buh4bqmxanhu59iw7Phu6HGsGLhu43hu5XFqWLFqeG7gcOJxINixILhu4HhurBixanhu6Fw4buX4bqwYuG6ruG7oeG7h8Wp4bufYkRsxali4buNecWp4bufYm/hu4Ni4bug4buFxanhu6FiRG7FqWLDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7oWrhuqBi4buh4buDxanhu6Fixanhu5nFqWLDs+G7h8OzYsOz4bu1YuG6ouG6sOG7gcWpYsOz4buh4bqsw7Nixaloxanhu59ib2nhuq5ib+G6sHnDs2LhuqDhu6FmcGLEgkJiw7LhurTFqeG7n2JvcMahxali4bqg4buh4buH4bqgYsOz4bqmw4DFqeG7n2LDs+G7oeG7lWJv4bqwecOzYuG6ruG7oeG6qsOzYuG7oXDGocWp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsSCw4PDszjhuqsvL8Oz4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL2TDqmXDqS/DqcOqw7JkZMOp4bq54bq/4bq54bq94bquZOG6ueG6v+G6v+G6veG6ueG7pcOp4bqvw7rhuqDhu5/huqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LigKZiROG7g2LDs0Lhu4Fi4buh4buDxanhu59ixIJ3YmThur3hur/EkcSDYuG7jeG6puG7ucWp4bufYuG7oOG6ssWp4bufYl3huqbhu7XFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiJuG7geG6sGLDueG7oXBi4bufcGZwYuG6ruG7reG7gcSDYjpPxajDkmLhuqDhu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LFqHbFqeG7n2I/w4Phu4HFqeG7n2LEguG7k2Lhuq5w4buV4bqgYuG6ruG6tMOzYuG6rnDhu5XFqWLhu6Hhu4PFqeG7oWLDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2LDuXDhu5vhu6di4bquw4Phu4HEg2JFQmLhu6XhurjEg2LFqeG7n2jFqWLDs+G7ocOsxali4bqucsWp4buhYuG6rsOD4buFxanhu59i4bqu4buHcGLhu6Vqxaliw7Phu6Fw4buV4bunYuG6rsOD4buZxali4buNc+G7gWJv4buDxanEg2Lhuq5w4buV4bqgYuG6ruG6tMOzYuG6rsODcOG7m8WpYsO54buh4buBcGLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLFqWjhu6di4oCc4bquw4Ns4bquYuG6ruG6qmJEaMWpYuG7p3DFqeG7oWLhu412YuG6ruG7oXPigJ3Eg2Lhu5/hu6nhuqBi4bqg4buha8WpYuG7peG7g+G7p2LDs+G7ocawYsOycMahxali4bun4buFxrBi4bqu4buh4buDxanhu6Fi4bqg4buhd2LFqeG7n+G7g8OJYsOz4buDxanhu59iw7nhu6Hhu4HFqeG7n2Lhuq7Dg+G7gcWp4bufxINi4buhcMahxali4buN4buFcOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4buA4bqw4bqu4buhxrDDg+G6q8OiP+G7oeG7gcWp4buhYj/Dg+G7g+G6tS/huqDDog==

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường
2018-08-20 07:38:21

PTĐT - Xác định người dân là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng nhiều...

Nghề gánh lễ thuê

Nghề gánh lễ thuê
2018-08-19 08:11:12

PTĐT-Không biết từ khi nào, hình ảnh những người phụ nữ hành nghề gánh lễ thuê đã trở nên thân thuộc với du khách gần xa mỗi khi có dịp hành hương về với đất Tổ Vua Hùng.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
2018-08-16 07:41:44

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 và yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long