Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw5rEqXZww7Xhu4k1w7rEqeG6r8O6NeG6u8SpZcO1NcOqw7Thuq/DtTXhu6dx4buPNcaww7Xhu4k1xanEqXY1w7rEqeG7n2o1w7nGsMSDNcOyasOt4buPNcWp4bulxIM14buP4bqvxrAiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQg4bq64bqv4bq7NcO1xKnhurE1w7LEqcO0xIM1xKnhu5nhurs1xanEqcaw4buj4bq7NeG7tGppw7U1w5Xhu4nEqWpmw7U14bq7d8awNUA1w7LEqcO0xIM1w7nGsOG7m+G6uzXhu4lqxIM1w5rEqeG6r8O6NVtKw7Xhu6fhur/hu6Xhu49dNcOq4bq1NcWpbOG7jzXhu6XEgzXDusSpdnDDteG7iTXDusSp4bqvw7o14bq7xKllw7U1w6rDtOG6r8O1NeG7p3Hhu481xrDDteG7iTXFqcSpdjXDusSp4bufajXFqeG7pXZx4bq7NcOyxKlqNcO6xKnhuq/FqTXhurlpw7XEqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICLFqcSD4bq54buN4bq/NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04buPxIPhu6Xhu4lqw7UpOMO64bu5NcSDxrDFqcO0NCAixanhu6UgIsWp4bq9ICJq4buP4buJNeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurt74bq5xIPDtMO6xKnGsMWpxKnDtHvhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py83YWFhL2HhuqPhur05NuG6oWHDoDY2xak5NsOhN2Hhu403e8Ozw7rhu4k0NS8gIi/FqeG6vSAiL8Wp4bulICLFqeG7pSAixanhur0gIi/FqeG6vSAiL8Wp4bulICIvxanEg+G6ueG7jeG6vyAiw7ogw5Jnxak1w7nGsOG6szXDteG7icSpambDtTXhurt3xrA1w7XhurFBNcOqdnPhurs1w6rDosO14buJNcWp4bqzajXFqeG7pWbDtTXFqeG6t8O6NeG6u8SpazXDmuG7jMOU4bumNcOUw5Xhur41w7Xhu4nhurFBNTkvNzd7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurx5xIM14bu14bqxw7Q14bq74bqv4bq7NeG6vWPGsDXEqWppxrA14bunceG7jzXhur12cWo14bq94bq3w7Xhu4k14buNxrBiw7U14bq7xKnGsEHDrcO1NeG6u+G6r+G6uzXFqWc14bq54bqxw7Q1xrDDteG7iTXFqcSpdjXFqeG7pcO0w7Xhu4k14buP4bqvxrA+NeG6u+G6r+G6uzXDtcSp4bqxNcOyxKnDtMSDNcSp4buZ4bq7NeG6u+G7kTXFqcSpw6014bu54bqv4bq7NcOqbcO1xKk1w6p2c+G6uzXDteG7icawQTXhurtwNeG7j+G6peG6uzXhurlpw7XEqTXGsMO14buJNcWpxKl2NcO6xKnhu59qNXQ14bq5acO1xKk1w7XEqWLDtTXhu7XhurFqNcWpxKnhuq/DteG7iTXEqcO04bqt4bq7NeG7teG6sWo1w7XDouG7jzXFqeG7pXZx4bq7NcOyxKlqNeG6uWnDtcSpNcOqdnPhurs1w7rEqeG6r8WpNcSpamnDtTXDtcSpcjXhurvEqWXDtTXDqsO04bqvw7U1xKlsw7XEqTXhurPDtcSpNcWpxKnGocO14buJNcO5xrDEgzXhurvEqeG7scO6NeG6u+G6pcWpNeG7jXHDujXDqmppw7U1xanDtOG6r8O1NVvhurrFqDXhu6fhurvEg8O1XXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOVxKnhu7PDteG7iTXDteG7icSpambDtTXhurt3xrA1xanhu6Vmw7U1w6rhu6PDteG7iTXhu7XEkcWpNeG6u8SpbjXhu6XEgzXhu6XhuqfDteG7iTXhurvhuq/hurs1xalnNeG6ueG6scO0Ncaww7Xhu4k1xanEqXY14bu5xrBjxak1xKlqacO1NcWp4bulw7TDteG7iTXhu4/huq/GsDXDteG7icSDQTXFqXg1w7XEqeG7s8O14buJNeG7iWrEg2o1w6rDtOG6t8O1NcOqZMawNeG7j3FqNcSpbMO1xKk1xanEqeG6scO1xKk14bq74bqv4bq7NeG6u8Oiw7U14bq5acO1xKk1xrDDteG7iTXFqcSpdjXhu7li4buPNeG7jWPDtT41xanEqcSR4buPNeG6u8SpazXFqeG7pXZx4bq7NeG6u+G6szXDssSpajXhurvhuq/hurs1w7LEqeG7m2o1xrA1w6p2c+G6uzXDusSp4bqvxak1xKlqacO1NcO1xKlyNeG6u8SpZcO1NcOqw7Thuq/DtTXEqWzDtcSpNeG6s8O1xKl7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurrEqWvDtcSpNeG7tWw14bu1xJFBPjXhu7VqaeG6uzXDusSp4bqvxak1xKlqacO1NeG7pcSDNeG6u+G6r+G6uzXFqWc14bq54bqxw7Q1NOG7jWvDtcSpNeG7ieG6r+G6uzQ1w7XhurFBNeG6u8Spa8O1xKk14buN4bqxNeG7j+G7o8WpNcWp4bulw7TDteG7iTXDtcSp4buzw7Xhu4k1QWfGsDXFqeG7mzXFqWpmw7U1w7nGsEFnxak1xKnhu6E1xanhu6VzNeG6u8Spw7Q14bq7xKllw7U1w6rDtOG6r8O1Ncaww7Xhu4k1xanEqXY14bunceG7jzXDqsOtNcWpeDXDquG7kTXDtWLDteG7iTXhurvEg8O0NcSpamnGsDXDucaw4bqzNeG6u8Sp4buzxIM1xanhu6VteyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajhu6Vmw7U14bq7cDXhu6d0NcOq4buRPjXhurvhuq/hurs1w7XEqeG6sTXDssSpw7TEgzXEqeG7meG6uzXDquG6tTXFqWpnw7U1xKnhurHDtcSpNcOyasOt4buPNcWp4bulxIM14buPw6nGsDXhu4/huq/GsDXhurvhu63EgzU4YcOhNcWpbMO1xKk1w7Xhu4nGsEFpw7U14bu1ambDtTXDssSpxqHDteG7iTXhu4/huqXhurs14bq5acO1xKk1xrDDteG7iTXFqcSpdjXFqeG6t2o1xanEqXJqNcOqasOt4buPNcWpxKnDvTXDteG7icSpamnhu48+NcWp4bulw7TDteG7iTXDquG7kTXhurvhu5E1N8Og4bqjNcO14buJdnJqNeG6u+G7kTXDteG7icawQTXhurtwNcO6xKnhuq/FqTXhurlpw7XEqTXGsMO14buJNcWpxKl2NeG6vcO0NeG7j+G6peG6uzXhurlpw7XEqTXFqeG6peG6uzXDteG7icSp4buFw7U1w7rEqeG7n2o14buP4bq1w7U1xalrw7XEqTVb4bq6w5TDmuG6vF17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7RqaeG6uzXDsmrDreG7jzXFqeG7pcSDNeG6u+G6r+G6uzXhu4/DqcawNeG7j+G6r8awNeG7iWrhu6nDujXhurvhuq/hurs1w7XEqeG6sTXDssSpw7TEgzXEqeG7meG6uzXDusSp4bqvxak1xKlqacO1NeG7teG6sTXFqeG6r+G6u8SpNcWpY8WpNeG6u+G6szXhurvhuq/hurs1xalnNeG6ueG6scO0Ncaww7Xhu4k1xanEqXY1xanhu6XDtMO14buJNcWpbMO1xKk1xanhu6XhurfDteG7iTXDteG7icawQWbDtTXhu7Xhu4fDtTXDssSpxqHDteG7iTXhurltNcWpxKljxak1xanEqcO04bqvxak1xal4NeG7j8OpxrA14buP4bqvxrA14bq74butxIM1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6u+G7kTXDteG7icawQTXhurtwNcaww7Xhu4k1xanEqXY+NcOq4budw7Xhu4k1xanEqXJqNcSp4buZNeG6u+G7r8O14buJNcWpamfDtTXEqeG6scO1xKk14bq7xKllw7U1w6rDtOG6r8O1NeG6ueG6p8O14buJNcSpbMO1xKk14bqzw7XEqTXhurvEqcO0NeG6u+G6r+G6uzXFqWzDtcSpNcO14buJxrBBacO1NeG7tWpmw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDkmfFqTXDucaw4bqzNcOyasOt4buPNcWp4bulxIM14bq7xKnDtDXFqcSpY0E14bq74bqv4bq7NcWpZzXhurnhurHDtDXGsMO14buJNcWpxKl2NcOq4bq1NcOqdnPhurs1xals4buPNcWpxKljQTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14buP4bqvxrA14bq74butxIM1w6E1xalsw7XEqTXDteG7icawQWnDtTXhu7VqZsO1NVs5LF014bq94burNeG6u+G6r+G6uzXhurvEqWXDtTXDqsO04bqvw7U1xKlsw7XEqTXhurPDtcSpNcO6xKnhu59qNcOyxKnGocO14buJNeG6u8SpbjXhu6XEgzXhurljxak1w7LDgDXhur1jxrA1xKlqacawNcawNeG6uXZxxrA1w7XhurHDtHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOaxKnhurNqNcWpcWo1NzXDqmfDtTVhNcO1w6Lhu4814bunxIPGsDXDsmfFqTXDucaw4bqzNcOyasOt4buPNcWp4bulxIM14buP4bqvxrA+NcO1xKnhu7PDteG7iTXGsDXhurl2ccawNeG7j3FqNcOqdnPhurs1w7rEqeG6r8WpNcSpamnDtTXFqeG7pWbDtTXhurvhuq/hurs14bq7xKllw7U1w6rDtOG6r8O1NcSpbMO1xKk14bqzw7XEqTXDusSp4bufajXhurvhu63EgzXDoTXhurlpw7XEqTXDtcSpYsO1NcO14bqxQXs1w5Xhu4nEg0E14bunxIPGsDXDquG7kTXhurvhuq/hurs14bq5acO1xKk1w7XEqWLDtTXDqnZz4bq7NcWpamfDtTXEqeG6scO1xKk1w7rEqcOpxrA1xanEqcawxJHFqT414bq74bqv4bq7NeG7j8OpxrA1w7rEqWLDtTXFqWvhurvEqTXhurvhuq/hurs1xrA14bq5dnHGsDXDteG6sUE14bq7xKnDtDXFqcSpY0E1xKnhu5k14bq5bTXhurvEqWXDtTXDqsO04bqvw7U14buP4bql4bq7Ncaww7Xhu4k1xanEqXY1w7rEqeG7n2p7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDksSpajXFqcSp4bq/w7Q14bq94buXajXhurvhuq/hurs14bq5acO1xKk1w7XEqWLDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14buTw7Xhu4k1a8WpNcO1xKljxak1NzXDtcOi4buPNeG7p8SDxrA1w7rEqcOpxrA1xanEqcawxJHFqT414bq74bqv4bq7NcO1xKnhurE1w7LEqcO0xIM1xKnhu5nhurs1w7LEqcahw7Xhu4k1xanEqWNBNeG6u+G7kTXhur1jxrA1xKlqacawNcWp4bqvajXDusSp4bqvxak1w7XEqeG7s8O14buJNcaww7Xhu4k14bq5dnHGsDXDteG6sUE+NeG7j8SDw7Xhu4k14buN4bq3ajXEqUE14bu14buZw7Xhu4k14bu1aDXhu7VqaeG6uzXDqmVBNeG7jeG7q2o14bq7w6LDtTXhurlpw7XEqTXGsMO14buJNcWpxKl2NcO14buJxINBNcWpeDXDqmTGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMavw7Xhu4k1xanEqXY1w7rEqeG7n2o14buN4bqxNeG7j+G7o8WpNcWp4bulw7TDteG7iTXhurvhuq/hurs14bq5acO1xKk1xrDDteG7iTXFqcSpdjXhu4liQTXFqcO9NeG7tcO0w7Xhu4k1xKnhurHDteG7iTXDqmTGsHs1xajEqeG6v8O0NeG7p+G7mzXhu41qacawNcWpeDXEqOG7o2o1xrDDteG7iTXFqcSpdjXhu47Dgz41YWEsNeG6uWnDtcSpNcO1xKliw7U14bq74buRNcWpxKnDrTXhu6fhu5vDteG7iTXhu6fhu5HFqTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14buTw7Xhu4k14buP4bujxak1w7XDouG7jzXhu7XhurE14bq7xKluNeG6u+G7kTU3w6AsNeG6uWnDtcSpNcO1xKliw7U14bq74buTw7U14bun4bubw7Xhu4k14bunxIPGsDXDoTXDtcOi4buPNcO6xKnhuq/FqTXhurlpw7XEqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG7r8O14buJNeG7j3FqNeG6u8SpbjXhurvhu5E1N8OhLDXhu6fhu5s14bq5acO1xKk1w7XEqWLDtTXDqnZz4bq7NeG6u8SpZcO1NcOqw7Thuq/DtTXhu4/huqXhurs14bq5acO1xKk1xanhu6XDtMO14buJNeG7iWrEg2o1w6rDtOG6t8O1NeG6uWnDtcSpNcOqxIPDteG7iTXDssSpw7TEg8O1xKk14bu14burw7Xhu4l7NeG7tGpp4bq7NcO6xKnhuq/FqTXEqWppw7U14bunceG7jzXDssSpxqHDteG7iTXDtcSp4buzw7Xhu4k14buJauG7qcO6NcO1YsO14buJNeG6u8SDw7Q14bq7cDXEqeG7o2o14bun4bubw7Xhu4k14bq7xKnDtDXhurlpw7XEqTXDtcSpYsO1NeG7j+G6sTXhurvhu5PDtTXhu4lq4bupw7o14bq74bqzajXFqcSpamnDtTXhur1t4bq7xKk14bu14buxNeG6u8Spw6Lhu4814bun4buR4bq7NeG7p3fhurs1w7LEqeG7leG6v3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKnhur/DtDXFqMWo4bu44bu0w5UiL8O6IA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những smartphone đáng mua trong tháng 11

Những smartphone đáng mua trong tháng 11
2014-11-04 08:40:00

Thực tế trên thị trường xách tay, một số dòng điện thoại này đã có mặt nhưng được bán với mức giá "trên trời", trong tháng 11 này, sản phẩm chính hãng sẽ đường hoàng được lên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long