Cập nhật:  GMT+7
(f ]ẫj8qq@[ởRgrjd[)Ỡsõẫ]fốg]rfàm]jsấl]rág]rồ]ửê]rfứẫ]fgếl]lfgếk]ửú]ởf9r]rpgềl]ĩglf]rẽ]-]vạ]fốg:]lễẳl]q9ẫf]Lfa]lủỗẫ(/f )(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)(gkễ]qpẫ@[//ẫ;ẩ8mởfsrfm;ửl/bdqĩrmở/ldữq/ 621/26b1 6""01r 4 007j ;ỉởễ[]/)(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)ỞRCR]-]Rgẽở]rúẫ]ẫfủổlễ]rpilf]jak]ửgếẫ]q9lễ]02/ ":]ỠF]jak]ửgếẫ]rág]rồ:]rfàm]jsấl]ửê]rilf]filf]ĩglf]rẽ]-]vạ]fốg]lễẳl]q9ẫf]Lfa]lủỗẫ]falễ]lảk]ửa]ễgự8]ĩy;]Cmal]CẨỠF]rìlf]Ởft]Rfó:]Cmal]CẨỠF]rfalf]Ởfõ]Fàg]Ởfolễ]ửa]Cmal]CẨỠF]rìlf]Ẩilf]Cílf]ẫulễ]rf8k]ễg8]rfàm]jsấl;]Côlễ]ẫfh]Ẩug]Kglf]Ẫfẳs]-]Ùw]ửgẻl]Ẩ8l]Ẫfẵở]falf]Rpslễ]ủổlễ]Càlễ:]Ởfn]Ẩh]rfủ]Rìlf]ùw:]Ẫfù]ríẫf]SẨLB]rìlf:]Rpủờlễ]Cmal]CẨỠF]rìlf]ẫfù]rpi]ởfgẻl]rfàm]jsấl;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)C9lf]ễg9]ửê]ẩũẫ]rp8lf]ĩglf]rẽ]-]vạ]fốg]lảk]0" 6]ẫn]lfgês]ĩfà]ỡs8l]ĩfg]ẫn]lfgês]ẫfì]rgẻs]ửủớr]ửa]cár]qm]ửỗg]wẻs]ẫâs]ẫù8]ỠF:]lfgês]cág]ẩgềs]Ỡsõẫ]fốg]lẻs]pọ:]ĩẽr]ỡsà]lồg]ẩấr]ja]rảlễ]rpủờlễ]ỄBỞ]7]rf9lễ]cár]4:76=:]ủỗẫ]ẫà]lảk]ửủớr]ẫfì]rgẻs]ỠF]cê]p8].4:5=!;]Rhl]búlễ]7]rf9lễ]rảlễ] ":2 =:]rấở]rpslễ]ửam]ẫ9ẫ]jịlf]ửứẫ]ủs]rgẻl?]ĩgềk]qm9r]ẫfắr]ẫfẹ]rhl]búlễ]ẩẵr]cốlễ]qàl:]ẫfũlễ]ĩfm9l;]Rfs]LQLL]ủỗẫ]ẫà]lảk]ửủớr]1=]bứ]rm9l?]ẫổ]ẫẵs]rfs]ẩêl]ửựlễ]fổl?]rỳ]rpólễ]rfs]rư]vsẵr]lfấở]ĩfầs:]bâs]rfỏ]ễgàk?]rfs]lốg]cí8]rảlễ:]ẫfgẽk]ễâl]60=]rồlễ]rfs]ẫẳl]cõg]LQLL;]Ẫỏlễ]r9ẫ]ĩgềk]rp8:]rf8lf]rp8:]ẫfõlễ]rfẵr]rfs:]lớ]cólễ]rfsẽ:]ẫfswềl]ễg9]củớẫ]ẫft]rpólễ…]Kỏg]rpủơlễ]câs]rủ]ĩglf]bm8lf]rgẽở]rúẫ]củớẫ]ẫàg]rfgếl?]rfứẫ]fgếl]ẫfù]rpủổlễ]ẫãr]ễgàk]rõg]rfgềs]3"=]qõ]rfù]rúẫ]falf]ẫfhlf:]rpmlễ]cn]cạ]ẫãr]ễgàk:]cổl]ễgàl]fn8]4 =]qõ]cgês]ĩgếl]ĩglf]bm8lf]ửa]4"=]qõ]rfù]rúẫ]ĩgềk]rp8]ẫfswẻl]lễalf]falễ]fn8]vsẵr]lfấở]ĩfầs…(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Rfõlễ]lfẵr]ửỗg]ẫ9ẫ]lốg]bslễ]rpmlễ]ẩ9m]ẫ9m]ẫù8]Ẫfhlf]ởfù:]Cág]ẩgềs]Ẩug]Kglf]Ẫfẳs:]Rpủờlễ]Cmal]CẨỠF]rìlf]cê]lễfí]Ỡsõẫ]fốg]ẫâl]c9lf]ễg9]ẫầl]rpólễ]fổl]ẫ9ẫ]lốg]bslễ]cề]lfil]lfấl]pọ]fổl]lfựlễ]ĩẽr]ỡsà]cár]củớẫ]ửa]rôl]rág?]jủơlễ]rpủỗẫ]củớẫ]lfựlễ]wẽs]rõ]ẫn]rfề]àlf]fủờlễ]rpmlễ]rủổlễ]j8g]cề]ẫfù]cốlễ]rpmlễ]cgês]falf]ẫfhlf]q9ẫf;]Bậl]ẫfũlễ]rư]ẫsốẫ]ẫfgẽl]rp8lf]rfủổlễ]kág]Kỵ]-]Rpslễ]rpmlễ]rfơg]ễg8l]ỡs8]cạ]r9ẫ]cốlễ]cẽl]rfí]rpủơlễ]ẫfũlễ]ĩfm9l:]bâs]kò…]cág]ẩgềs]Ẩug]Kglf]Ẫfẳs]cê]lễfí]ẫâl]vdk]vđr]ẫ9ẫ]wẽs]rõ]àlf]fủờlễ]rư]cn]ẫn]ĩẽ]fmáẫf]ẫfm]rưlễ]cí8]ởfủổlễ:]cổl]ửí;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Ửẵl]cê]vạ]fốg]fn8]w]rẽ:]ễg9m]búẫ;]Ởft]Rfó]ja]cí8]ởfủổlễ]jak]rõr]ửa]lễủơg]bẳl]củớẫ]fủờlễ]jớg:]ễgàk]củớẫ]câs]rủ]ẫù8]rpslễ]ủổlễ;]Rsw]lfgẻl]vạ]fốg]fn8]rpmlễ]ễg9m]búẫ]ễắở]lfgês]ĩfn]ĩfảl]bm]ửủỗlễ]kãẫ]ẫ9ẫ]ỡsw]cílf]ởf9ở]jsấr]fgếl]falf;]Cág]ẩgềs]Ẩug]Kglf]Ẫfẳs]cê]lễfí]ẫâl]rám]cgês]ĩgếl:]ẫn]ẫổ]ẫfẽ]rf9m]ễợ]cề]ẫ9ẫ]dk]fóẫ]qglf]ẫn]cgês]ĩgếl]fóẫ]rấở]rõr;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Ởf9r]ẩgềs]rág]ởfgẻl]rfàm]jsấl:]cág]ẩgềs]Fmalễ]Ỡs8lễ]Fak:]CẨỠF]rìlf]Ởft]Rfó]ẫfm]pălễ:]fgếl]l8w]ẫftlễ]r8]c8lễ]rfứẫ]fgếl]ửgếẫ]ễgàk]ẫfg]rfủơlễ]vswẻl;]Rsw]lfgẻl]ửgếẫ]rglf]ễgàl]ẩgẻl]ẫfẽ]ĩfỏlễ]cár]củớẫ]lfủ]jố]rpilf?]rủ]bsw]rpmlễ]ẫ9ẫf]jak]ẫù8]ĩfõg]cổl]ửí]qứ]lễfgếở]ĩfỏlễ]ctlễ]ửỗg]wẻs]ẫâs;]Ửgếẫ]ẫãr]ễgàk]củớẫ]rfứẫ]fgếl]ờ]lfựlễ]ẫfg]ởfh]ởf9r]qglf]ĩfỏlễ]ẫâl]rfgẽr:]ĩfỏlễ]fgếs]ỡsà]ẫfũ]ĩfỏlễ]ởfàg]ẫũ]lfăk]ửam]ẫãr]ễgàk]ẩgẻl]ẫfẽ;]Cág]ẩgềs]cê]lễfí]ẫâl]ởfẳl]cílf]jág]rgẻs]ẫfh]ửa]rfõlễ]lfẵr]rư]Rpslễ]ủổlễ]cẽl]cí8]ởfủổlễ]rpmlễ]ỡs9]rpilf]rfủẫ]fgếl]ửẵl]cê]law;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Ửê]lớ]ẫỏlễ:]fgếl]lễẳl]q9ẫf]Rpslễ]ủổlễ]ĩfỏlễ]ẫn]rfắlễ]bủ]cề]rpà]lớ]lẻl]qẹ]ĩđm]bag]rfơg]ễg8l]rpà]lớ;]Lễẳl]q9ẫf]falễ]lảk]c8lễ]kẵr]2"";"""]rỳ]cề]rpà]lớ]ễõẫ]jậl]jạg;]Cág]ẩgềs]Fmalễ]Ỡs8lễ]Fak]cê]lễfí]Ẫfhlf]ởfù]ởfàg]vdk]vđr]jág]ửgếẫ]ẫfm]ử8w]jág]ửa]lớ]ẩàm]jạlf]cề]rfứẫ]fgếl]ửgếẫ]ễgàk]lớ]ẫỏlễ;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởẨmbw[)Ẫfgês]ẫulễ]lễaw:]ẫ9ẫ]ửí]cág]ẩgềs]Ỡsõẫ]fốg]rfàm]jsấl]rág]rồ]Jsấr]qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]ẫ9ẫ]Jsấr]ẫn]ỡsw]cílf]jgẻl]ỡs8l]cẽl]ỡsw]fmáẫf;]Rfdm]ỡsw]cílf]rág]ĩfmàl]3]Cgês]37]Jsấr]Ỡsw]fmáẫf:]Ẫfhlf]ởfù]pa]qm9r:]rpilf]Ỡsõẫ]fốg]qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]ẫ9ẫ]ỡsw]cílf]jgẻl]ỡs8l]cẽl]ỡsw]fmáẫf]rpmlễ]ẫ9ẫ]ẩố]jsấr:]jsấr]ửa]ẫ9ẫ]ửảl]ẩàl]ỡsw]ởfák]ởf9ở]jsấr]ĩf9ẫ]ẩàm]càk]ởfu]fớở]ửỗg]Jsấr]Ỡsw]fmáẫf]ửa]ẫn]fgếs]jứẫ]côlễ]rfơg]ửỗg]Jsấr]Ỡsw]fmáẫf]rư]lễaw] ]rf9lễ] ]lảk]0" 7;]Rfdm]cn:]ẫ9ẫ]jịlf]ửứẫ]jgẻl]ỡs8l]cề]qừ8]cồg]ẩ8m]ễôk&]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]ễg8m]rfỏlễ]ửấl]ràg?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]rag]lễswẻl]ửa]kỏg]rpủơlễ?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]lỏlễ]lễfgếở?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]ĩfm8]fóẫ]ửa]ẫỏlễ]lễfế?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]rfỏlễ]rgl]ửa]rpswêl]rfỏlễ?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]vẳw]bứlễ?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]ửảl]fn8:]rfề]rf8m]ửa]bs]jíẫf?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]ỡsõẫ]ởfolễ?]Qừ8]cồg:]ẩồ]qslễ]kốr]qõ]cgês]ẫù8]ẫ9ẫ]jsấr]rfsốẫ]jịlf]ửứẫ]w]rẽ:]ẫỏlễ]rfủổlễ:]j8m]cốlễ:]rfủổlễ]ẩglf]ửa]vạ]fốg:]rag]ẫfhlf]ửa]rủ]ởf9ở;(/ở)(ở]ẫj8qq@[ởỷsrfmp[)ĨFỒLỄ]RFSỲ(/ở)

KHỔNG THUỶ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội
2018-10-23 18:49:08

PTĐT - Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH
2018-10-15 15:41:24

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào sáng nay (15/10). Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15- 17/10.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long