Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G7lsOow60oaOG7ncawxJHDrSjDomUo4oCcw6Iyw63hur0o4bq3NMOq4oCdKOG6szLhurMo4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKOG6u+G6ocawKOG6teG7hyhzw63hursmL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6sjLhurPhur0ow6LDqmThu50o4bub4buX4buHKOG6teG7hyhzw63hurso4bq9w6rEkcOtKMOtMcawKGgzKOG7m8OqYmko4bub4bq94budbeG6syjDreG6vXLDreG6uyjDrTHGsCMo4bqzMuG6syjDreG6vTMow63hurvhur3DqmLDrSjhurNz4budKMOiMcOt4bq7KOG7m+G6vcO6KMOt4bq74bq9w6rEkWkoaW/hu5so4buZ4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7meG6vTLhu5ko4bqz4bq9w7kxKOG6teG7hyhzw63hurso4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKGnhu4/Dqijhu6UzKOG7leG7nTIo4bub4buX4buBw63hur0ow60zxrAow6Jyw7ThurMo4bq7xKnDqihoMyhow6rEkeG7nSjhu5nhur0y4buZKGnDqsOpw60o4bq14buH4bqz4bq9KMOicsO1w63hursoacOqxJHDreG6uyjhu6UzKOG6tXLhu4/DqihocuG7k8OqPSYv4buZPybDqmnhursoxqHhu5fhurNYIeG6veG7m+G7m+G7meG7uC8v4bq3McOs4buZ4bq94bud4bub4bq9w6w94bulw60vw6xo4bq14bq1MeG7mzEv4bun4bql4bq3xqHDquG7m+G6pS/GoeG7neG6sy1n4bq9w6zhuqUt4bq1w6zDqi3GocOsw63hursvPikpMC8iLzw+Plt9e+G6tiAiMCkvPD59XTBbe10iPil9XV/huqVbXeG6vTHhu5stIiIpMD1m4buZ4bq7IT8mL+G7mT8m4buZP+G7msagKEnDquG6s+G6vTHhuqVoKOG7mMOqxqHhu5vDqsOt4bql4buXIyjhurPhur3hu53GsGLDrSjhurvDqjEo4bq14buHKHPDreG6uyjhu5EoSOG6pcOsacOqw63GoeG7m+G6peG7lyMoSTHGocahKOG7pTMoaDMow6I0w6oo4bq1w6rEkcOtKOG6s3AxKOG7pMOqxJHDrSjhurThu4coc8Ot4bq7IyjhurzhuqXDrSjhu6UzKEnDqsOpw60o4bq14buH4bqz4bq9KOG6vcSp4bqzKOG6vMOsMShH4burIyjhu5vDqsOtKOG7lznDreG6uyjhurPhu4so4bub4bq9ZSjhurvDquG7o+G7mSjhu5vhu5fhuqko4bq1w6PDrSjhu5vhur3hur/hurPhur0oc8Ot4bq7KOG7peG7j8OqKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu5vhur114bqzKOG7meG6veG6r2ko4bulbcOtKGfhur/hurPhur0o4bub4bq94bq/4bqz4bq9KOG6szLhurMo4buZ4bq9NcOtKHPDreG6uyjhurXhu4coc8Ot4bq7PSbhu5k/4bua4bq94bqlw6wo4buaxqAoxqDhurPDrOG7m+G7myjhurw9KMagw6rhurPhur3huqXhu5fhuqXhu5cjKOG6usagKMON4bq9w6oo4bqzcDEo4bq8xKnhurMo4bulw6rEkcOtKOG6tOG7hyhzw63hurso4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKEYx4bq54bq54bqlIyjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjGryhJw6zhu53DreG7myjGoMOqw60xw6oo4bulMyhoMyjhurPhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vShH4bq9w6wxKOG6tOG7hyhzw63hurso4bulMyhJw6rDqcOtKOG6teG7h+G6s+G6vSMo4bukw6rEkcOtKMON4bq9w6ooZ+G6vcOsMShJ4buvIyjDreG6vcO5w63hurso4bub4bq9w7oow63hurvhur3DqsSRaSjhu6Xhu4/Dqijhu5vhu5dzw63hursjKGg04bqzKOG7pTMoxqHDuTEow6I2KOG6s+G6vcOsKOG6szLhurMoZ2Phu5so4buV4budNSjhu5vhur/hurPhur0o4bqzdeG6sz0m4buZP+KAnOG6sjLhurMow63hurvhur3DqmLDrSjhurNz4budKOG6s+G6vcOsKOG7m+G6veG6o8awKOG7m+G7l8OqZcOtKOG7pcSpw63hursoaW/hu5soxqFtKOG6szIow63hur3huqHDrSjhurPhu4so4bub4bq9ZSjhurXhu5/DreG6uyjhurMy4bqzKGjDqmThu50o4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKOG6szHDrCjhur3hu43DrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOiw6pk4budKOG7m+G7l+G7hyjhur1zMSjhur3huq3DreKAnSMoxqDDquG6s+G6veG6peG7l+G6peG7lyjhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5s9JuG7mT9Iw6rEkeG7nSjhu5nhur0y4buZKGnDqsOpw60o4bq14buH4bqz4bq9KOG6tXLhu4/DqihocuG7k8OqKGgzKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu5nhur0y4buZKMOiYeG7myhpb+G7myhocsO0w63hurso4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKOG6u+G6ocawKOG6teG7hyhzw63hurso4buRKOG6tXLhu4/DqihocuG7k8OqKOG6s3AxKOG7m+G7l+G6qT0oSTPDreG6uyjhurdiw60o4bub4buXw6zDreG6uyhpw6rEkcOt4bq7KMah4bqrKOG6veG6o+G7mSjhu5vhur3hu50oaW/hu5soaHLDtMOt4bq7KMOt4bq9aijhurMy4bqzKOG6s+G6veG6o+G7myjhurXhu4coc8Ot4bq7Iyjhu6V0MSjDonAow6JlKOG6vcSRKGnDqsOpw60o4bq14buH4bqz4bq9KGfhur1sw63hurso4bubNMOsKOG7lzEo4buZ4bq9NcOtKHPDreG6uyjhurXhu4coc8Ot4bq7PSbhu5k/SMOqxJHhu50o4buZ4bq9MuG7mShpw6rDqcOtKOG6teG7h+G6s+G6vSjDonLDtcOt4bq7KGnDqsSRw63hursoaDMo4bqz4bq9w6wo4bub4buX4bqpKDfDrShpb+G7myhocsO0w63hursow63hur1qKOG7m+G6vXXhurMo4buZ4bq94bqvaSjhurvhuqHGsCjhurXhu4coc8Ot4bq7PSbhu5k/4bua4budxrAow63hur3DqmLDrSMo4bqzNSjGoMOq4bqz4bq94bql4buX4bql4buXKOG7pTMo4buYw6rGoeG7m8Oqw63huqXhu5cow6Jk4budKOG6szXDreG6vSjhurcyw6wo4buXOcOt4bq7KMOt4bq9w7nDreG6uyhow6rEkeG7nSjhu5nhur0y4buZKMOtM8awKOG7peG6scOtKMOiMcOt4bq7KOG7m+G7l8Osw63hurso4bq7w6oxw6oow6LDrDTDrSjhu5vhur3DuijDreG6u+G6vcOqxJFpKOG7pTMo4bqz4buJw60ow63hur3DqmThu50o4bqz4bqh4budKOG6vWrDqijhurPhur1yMSjhurPhu4soaMO1w6oo4bq7w6o1w6o9JuG7mT/igJxH4bq9bMOt4bq7KOG7m+G6vcO6KDLhu5ko4bq14buhw63hurso4bubNMOqKMOt4bq9M+KAnSbhu5k/SWHhurMo4bq14bufKOG6s+G6veG7gyjDonIxKGlv4bubKGhyw7TDreG6uyjhu5fhuqPhu5sow63hur1qKMOt4bq9csOt4bq7KGjDqsSR4budKOG7meG6vTLhu5koacOqw6nDrSjhurXhu4fhurPhur0o4bul4bqxw60o4bqz4buLKOG7m+G6vWUo4bq74bqhxrAo4buZ4bq9NcOtKHPDreG6uyjhurXhu4coc8Ot4bq7KMOtYcOt4bq7KMOtZD0m4buZPybhu5k/4oCcw43hur3DucOt4bq7KMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG6t8OqZeG7nSjhur3DqsSRw60o4buZ4bq9NcOtKHPDreG6uyhn4bq9w6ooaDNpKMOt4bq9cijhu6XEg8awIyjhurcxw6wo4bq7bmko4bqzNSjDreG6vcO5w63hursow63hurtyw7XDqijhu5Xhu50yKGnhurHDrSjhurM1aSMoxqHhuqso4bqz4buLKGjDqmThu50oaHLDtMOt4bq7KGfhur0y4bqzKMOt4bq9MeG7neKAnSMoxqDDquG6s+G6veG6peG7l+G6peG7lyjDreG7i8OqPShIcsO0w63hurso4bub4bq9deG6syjhu5nhur3huq9pKOG6teG7hyhzw63hursow6JyMSjhu6Uzw6wo4bqz4buNKOG7m+G6vWUo4bub4buX4bqpKOG6s8Ojw60ow6Jyw7ThurMo4bub4bq/w63hur0o4bubw6wyw60o4bqz4bq94bq/w63hur0oxaky4bqzKOG7pTMo4buZ4bq9NcOqKMOicsO04bqzKMahdSjhurvDqjJpKMahMuG7myjhurPhur1h4bubKOG6s+G6veG6qyjhurNwMSjhurcy4bqzKMah4buFKMOiZSjhurPhu4so4bub4bq9ZSjhurvDqjXDqijhu5Xhu53GsGPhu5soacSpw6oo4bub4buBw63hur0o4bq94budbcOt4bq7Iyjhu5nhur01w60oc8Ot4bq7KOG6s+G7iyjhu5vhur1lKMWpNcawKOG7lzE9JuG7mT8m4buZP+G6sjLhurMow63hur0zKMOt4bq74bq9w6piw60o4bqzc+G7nSjhurNxw63hursoZ+G6vWzDreG6uyjhurPhur044bqzKOG6s+G6vTjDrSjhu6VkKGlz4bqzKMOibyjhurXhu53DreG6uyjDrTThu5koaTMo4bqz4buNKOG7m+G6vWUoaW/hu5sow6JzMSjhu5vhu5fhuqko4bqz4buLKOG7m+G6vWUo4bqz4bq94buH4budKMOidcOt4bq7KGfhur3Dqigy4buZKOG6teG7ocOt4bq7KGjDqsSR4budKOG7meG6vTLhu5koacOqw6nDrSjhurXhu4fhurPhur0o4bq1cuG7j8OqKGhy4buTw6oo4bq9McawKGnDqsOpw60o4bq14buH4bqz4bq9KMOicsO1w63hursoacOqxJHDreG6uz0o4buk4buBKOG7m+G6vWMo4bqzNSg+KMOt4bq9Myhn4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKMOiZOG7nSjhu5vhur1tw63hursow63hur3huqPhu5so4buXOcOt4bq74bu4KOG7muG7ncawxJHhu5sow6Jtw6ooZ+G6vWzDreG6uyjDonLDtOG6syjhu5vhur3Duigy4buZKOG6teG7ocOt4bq7KOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu5nhur0y4buZKMOtM8OsKOG7mzTDqijDreG6vTM9KOG7muG6veG6pcOsKOG6tOG6ocOtKOG7muG7l+G6vw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Để đôi mắt mãi khỏe mạnh

Để đôi mắt mãi khỏe mạnh
2009-07-07 09:07:00

ghiên cứu hợp tác giữa Mỹ và Australia cho thấy chất béo có lợi sẽ giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan tuổi tác (AMD). Một nghiên cứu khác tại Mỹ đã tìm ra loại vắc...

Ngộ độc sâu róm ở trẻ em

Ngộ độc sâu róm ở trẻ em
2009-07-07 07:50:00

ào mùa sinh trưởng của các loài sâu bọ, trẻ em đi chơi hè rất dễ bị tai nạn ngộ độc do bị “sâu đốt”. Đã có trường hợp trẻ bị sốc phản vệ nặng do đụng phải sâu róm khi trẻ tìm...

Nỗi lo về giải khát có đá

Nỗi lo về giải khát có đá
2009-07-06 21:07:00

Trong những ngày hè nóng nực, khi uống các loại giải khát chúng ta thường cho thêm đá. Quả thực đá đã làm tăng thêm cảm giác mát và ngon miệng của nước giải khát lên rất nhiều....

Việt Nam có 226 người nhiễm cúm A/H1N1

Việt Nam có 226 người nhiễm cúm A/H1N1
2009-07-06 09:09:00

Bộ Y tế cho biết: Ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 lên 226 người. Trong số 11 người mắc mới, có...

Thịt đỏ và những điều cần biết

Thịt đỏ và những điều cần biết
2009-07-06 08:20:00

n nhiều thịt đỏ liệu có tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư? Đó là vấn đề được đưa ra tranh luận bởi không ít các cuộc nghiên cứu, các chiến dịch ở cả hai phía bênh vực và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long