Cập nhật:  GMT+7
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQxqEu4buaI2E+4buaMuG7quG6qeG7mjLGrz7hu5owPDg94buaMuG7pjM8w5QvPOG7ouG7kHgpPD4/M+G7muG7uOG6ueG6q+G7mjzhurfDouG7muG6qcOZ4bu44buaKT7hur/DmuG7mnfDreG7muG7geG7pOG7msOs4bqr4bqt4bqp4bqnw5oxPsOa4bua4bu4PDThu5rhuqk8WOG7heG7muG7uDxY4bqp4bua4bu2JDThu5rhu7g14buaMeG6tz7hu5rhuq0m4buaKT5iw6Lhu5opPsWoMuG7mjMp4bqr4buF4bua4bu4xIPhu5rhuqk8NMOZPuG7mjw1w5rhu5ojPi4y4bua4buB4bukMynhu5oxPj8z4bua4bql4bqrw5oz4bua4bqp4bqr4bqjPuG7muG6qcOZ4bu44bua4buOw6x34buXw5XDkuG7mnfhuqHhuqnhu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5owPMOZ4bu44bua4bqp4bumPuG7mnfDreG7miPGr+G7muG6qX0y4bua4bqnw5rhu5oxNOG7pj7hu5rhu4Hhu6rhu7jhu5rhu4M+M+G7muG6qeG6p1vhu5rhuqszKeG7muG6qTzDqeG7mkDDmuG7mjzhu6rhu7jhu5rhuqnDocOSw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoDzhuqnhuqnDok4vL+G7tsOaNMOiPOG6q+G6qTw0w5Lhu4EzLzQxQEDDmuG6qcOaL+G7hz3hu7bhuq0+4bqpPS/huq3huqvhu7gtMDw0PS1AND4t4bqtNDMpL+G7nuG7nOG7nFUvUy/hu6Lhu57hu55R4buew7pR4bugVeG7l8O6L+G7ouG7nlBSVeG7oOG7nuG7nlThu6Lhu6BTUV9U4buc4bugQMOa4bqrLcOaMy1SU+G7nFXDkiDDoinGoOG7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVw5nhu7jhu5ozPOG7pOG7mjA8NMOa4buaPDfhu7jhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaxqHhu6Xhu5rhuqzhu4VAMz3hu4Xhu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5rhu57DklBRUOG7mjMpw6nhurE+4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDw0xagzKeG7muG7ouG7nOG7mjPhu6gyw5Lhu5rhu6U34buaMzzDnTPhu5rhuqk8WOG7heG7mjM84bq/Mynhu5ozKcOp4bqxPuG7muG7qDPhu5rhu6Lhu5rhu7bhur/DmuG7muG7uMOZ4buaMsOjPuG7muG6qeG6q1kz4bua4bqtJuG7mik+xagy4bua4bug4buiSuG7mjMp4bqr4buF4bua4bu4xIPhu5rDojzDmeG6qeG7muG6qeG6pz4uM+G7muG7tiwzPOG7msOsd+G7l+G7muG6reG6rzLhu5rhuq004bua4buB4bqvPuG7mjM84bq/Mynhu5ozKcOp4bqxPuG7mjA8YTMp4bua4buoM8OS4bua4buVNjPhu5rhu6gz4buaPOG7pjM84buaMzxXM+G7muG7geG7pD7hu5oxWTMv4bqp4bqrWTPhu5rhuqk8feG7mik+xagy4bua4bugUUrhu5ozKeG6q+G7heG7muG7uMSD4buaMuG7quG7uOG7msOsd+G7l8OSw5TDouG7kHfhuqHhuqnhu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5owPMOZ4bu44bua4bu4xJHDmuG7msah4bul4buadz0x4bu2NOG6q+G6pzM94bua4buB4bqvPuG7mjzEgzPhu5pSw5JT4buc4buc4buaMynDqeG6sT7hu5rhuqnhuqc0Mynhu5oj4bqh4bua4bqp4bqr4bqjPuG7mlFU4buaLeG7mlJV4bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rDkuG7muG7lcOZ4bu44buaMzzhu6Thu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5ozPMOdM+G7muG6qTxY4buF4buaMzzhur8zKeG7mjMpw6nhurE+4buaMuG7pOG7muG6qTzDqeG6sTMp4bua4buD4bqr4buFPzPhu5oz4bumw6Lhu5rDmuG7gz7huqnhu5rhu7YkNOG7mjQyPSnDmi3hu6Dhu5ojxq/hu5opPsWoMuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7olFK4buaMynhuqvhu4Xhu5rhu7jEg+G7muG6qTw0w5k+4buaPDXDmuG7miM+LjLhu5rhu4Hhu6QzKeG7mjE+PzPhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqnhuqvhuqM+4bua4bqpw5nhu7jDkuG7mng84bq/Mynhu5ozKcOp4bqxPuG7mkBjMynhu5ozPD474bqr4buaQFnhuqvhu5phMT7huqvhu5ozPFjhuqnhu5rhuq0m4buaKT7FqDLhu5owPDTFqDMp4buaUeG7nErhu5rhuq3hur3hu5rDojzDmeG6qeG7muG6qeG6pz4uM+G7muG7uMSRw5rhu5rhu7YsMzzDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqo4bqs4bua4bubMT56w5rhu7Y94bqpPOG7muG7rTQ8M+G6rTQzw5Phu5ozPOG7pOG7mjMpPD4/M+G7muG7uOG6ueG6q+G7mjA8NMOa4buaPDfhu7jhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7muG6qeG7pj7hu5rhu4A+LDPhu5rhuqzhurnhu7jhu5owPDg9w5Phu5rGoeG7peG7muG6qOG6qyjhuqnhuq3hu5rhu47hu5rhu5k04bqt4bqpNDPDk+G7msOsMzzDleG7muG7uDw04bua4bqn4buwMynhu5rhu7jDmeG7uOG7miNZ4buF4buaQFfhu4Xhu5rhuqk8WTPhu5owPjM84bua4buB4buk4bua4buBOTMp4buaMuG7puG7uOG7muG7uFkz4bua4bqnWOG6qeG7mjM8Pjvhuqvhu5rhu7g8WOG6qeG7muG7tiQ04buaNDI9KcOaLeG7oMOT4buaI+G7rOG7uOG7muG7tj4s4bqp4buaMeG7pOG7muG7l+G7pcOsw5Lhu5rhuqzhur3hu5oxPj8z4bua4bql4bqrw5oz4buaKT7hur/DmuG7mjQyPSnDmi3hu6Dhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqk8W+G7mjHhur3hu7jhu5ox4buk4bua4bqnWOG6qeG7muG6pznhu5rhuqfhu6QzKcOSw5TDouG7kHg84bq/Mynhu5rhu7g8WOG6qeG7muG7tiQ04bua4bu4NeG7mjHhurc+4buaM+G7pOG7heG7miM1Mynhu5rhu4HDmj7hu5rhuqnhuqc24bua4bql4bqrw5oz4bua4bqp4bqnNzMp4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bu4PDrhu5oj4bqh4buaQD4zPOG7mkDDqeG6tTMp4buaPOG7sDMp4buaMynhu6Thu4Xhu5rhu4Hhu6Thu5ojV+G7heG7muG7uGUzKeG7mjHhu6Thu5oxZuG7mkA04buaIy7hu5rhu7g8YjMp4bua4bqpw5rhu5rhu7bhuqPhu5rhuq3huqszKeG7muG6qTw/MuG7mkBZ4bqr4buaYTE+4bqrw5Phu5o84bumMzzhu5ozPFczw5Phu5rhuqXhuqvFqOG7muG7tsSDw5Phu5rhu7jDmeG7muG7geG7pOG7muG6peG6q8Wo4buaNeG7uOG7muG7uDw14bua4buB4bukNOG7muG6qTzhur3hu7jhu5ojxIMz4buaPOG7sDMp4buaMynhu6Thu4Xhu4zDlMOi4buQ4bqmw6gz4buaPCzhu5oyPiEz4buaQFvhu7g84bua4bu4w5nhu7g84bua4bu4PMOhMynhu5ox4bumPuG7muG7tiwzPOG7muG6qzMp4bua4bqpPMOp4buaQMOaw5TDouG7kHZZM+G7miNZ4bqr4bua4bqpPj8zw5Phu5oy4bqh4bqp4buaw6I8w6nEgzMp4buaw6I8w5nDouG7miM+O+G6q+G7muG6qeG6p1vhu5ozPOG6q8OhMuG7mjLhu6Thuqvhu5rhuqk+LuG6q+G7muG6qTzhuqvhu4U64bqp4bua4bu4PDThu5rhuqk8WOG7heG7muKAnEDhu6bhu4XigJ3hu5o8LOG7mjI+ITPhu5pAW+G7uDzhu5rhu7jDmeG7uDzhu5rigJzhu7g8Pjoz4buaI1jhuqvigJ3hu5rhu4Hhuq8+4bua4bu2LDM84bua4bqrMynhu5rhuqk8w6nhu5rhuq0m4buaMeG7pOG7muG7uMOZ4bu4POG7muG6qcOh4bqp4buaMzxY4bqp4buaIy7hu5rhuqnhuqdb4bua4bqrMynhu5rhuqk8w6nhu5pAw5rhu5o84buq4bu44bua4bqpw6HDksOUw6Lhu5DDgjzDqcSDMynhu5rDojzDmcOi4buaM+G7pOG7heG7miPDqeG6t+G7uOG7mik3PuG7mjHhu6Thu5rhu4Hhu6rhu7jhu5rhu4M+M+G7mjMp4bq7w5rhu5rhuqszKeG7muG6qTzDqcOT4buaMuG7rOG7uOG7mkBj4buaMzXhu5rhu7g14bua4bqpezM84bua4bu4PFjhuqnhu5ojPjvhuqvhu5rhuqnhuqdb4bua4bu2LDM84buaPMSDM+G7mjHhu6Thu5ozKeG7qDPhu5ozKeG6u8Oaw5LDlMOi4buQ4oCcd+G7rOG7uOG7mkBj4bua4bqt4bq94buaMDzDmeG7uOG7muG7tj4s4bqp4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bql4bqrw5nhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5ojPjvhuqvhu5rhuqnhuqdb4buaMeG7pOG7muG6p1jhuqnhu5ozPDjhu5ozPMOpMynhu5rhu7g8YjMp4bua4bqpw5rhu5rhu7hZM+G7mjw+LuG6q+G7muG6p+G7sDMp4bua4bqp4bqnNDMp4buaMzw+O+G6q+G7mjE04bumPuG7muG6qzMp4bua4bqpPMOpw5Phu5rhuq3hur3hu5rhuqk+OjPhu5rhuqnhuqc+LjPhu5rhu7jEkcOa4bua4bu2LDM84bua4bqpPMOp4bqxMynhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhu7bhu6rhuqnhu5ojWeG6q+G7muG6qeG6u+G7mjM84bq/Mynhu5rhuqk8w5rhu4Xhu5oj4bqjPuG7muG6p1jhuqnhu5ozPDjhu5rhuqnhuqc0Mynhu5rhuqk84bqxPuG7mik+w5oz4buaQOG7pD7igJ3Dk+G7muG6qOG6rOG7mnY9M+G7mnY+4bu4POG6qT0zKD0xQMOT4bua4buAPiwz4bua4bqqMynhu5rhu7bDqeG6r+G6q+G7mnfDrcOT4bua4bu4PDThu5rhu7Y+OuG6qcOSw5TDouG7kOG7guG6q+G7mjzDqeG6rzMp4bua4bqp4bqnNDMp4buaMyk8Pj8z4bua4bu44bq54bqr4bua4bu4PDThu5rhuqk8WOG7heG7muG7geG7quG7uOG7muG7gz4z4bua4bu4ZTMp4bua4bu4NeG7muG6qTwu4buaKT5iw6Lhu5owJDThu5pA4bukPuG7muG7uOG6q+G6oeG7uOG7muG6rcOhMynhu5rhu7jEkcOa4buaMynDqeG6sT7hu5rhu7YsMzzhu5ozPMOpMynhu5rhu7YsMzzhu5ozPFcz4bua4bu4WTPhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhuqk8PTThu5pAOT7hu5oxV+G6q+G7mkDhu6Q+4buaIy7hu5rhu4M9MuG7mjE+LOG6q+G7miM+O+G6q+G7mjPhu6Thu4Xhu5rhu7g14buaI2IzKcOSw5TDouG7kOG7gD4sM+G7muG6qjMp4bua4bu2w6nhuq/huqvhu5rhuqXhuqvDoeG7uOG7mik+w5rhu5ojxq/hu5rDojzDmeG6qeG7muG6qeG6pz4uM+G7mjE04bumPuG7muG7geG7quG7uOG7muG7gz4z4buaM+G7pOG7heG7mjM8w6kzKeG7mjM14bua4buB4bu0M+G7muG7uDzDqcOa4buaI8Op4bq34bu44buaI8Opw5rhu5rhuqfDmuG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKcOS4bua4buAPiwz4bua4bu4ZTMp4buaMeG7pOG7miPEgzPhu5rhu4Fb4bua4bu2xag04bua4bqp4bqn4bq34bua4bu4PDThu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5oz4buk4buF4bua4bu4YzMp4bua4buB4bqvPuG7mjzGrzMp4buaeDThu4HDmuG6p+G6qT7huq3hu5rDrMO5w5Phu5rhuq0m4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7muG7geG7quG7uOG7muG7gz4z4buaIz474bqr4bua4bqp4bqnW+G7muG6qzMp4bua4bqpPMOp4buaQMOa4buaPjPhuqk94bqnMT3huqswPjMt4buew5LDlMOi4buQ4bunM+G6qT3huqcxPeG6qzA+My3hu57hu5rhuq0m4buaMHvhu7g84bua4bqpPHvhu7g84buaPCzhu5oyPiEz4buaQFvhu7g84bua4bqp4bumNOG7muG6p8Oa4buaMzzhur8zKeG7muG6qTrhu5rhu7bhu6Q04bua4bu4NeG7mjA8xajhu5oz4buoMynhu5rhuqlYM+G7muG7uGEzKeG7muG7uMOZ4bu44bua4bqpOuG7muG7tuG7pDThu5rhuqszKeG7muG6qTzDqcOS4bua4bqo4bqr4buF4buaMzw+PzPDk+G7muG7uDxd4bua4bui4bucLeG7olFK4bua4bu2LDM84buaMzxXM+G7muG7tlvhu5rhuqszKeG7mkDDmuG7mjzhu6rhu7jhu5rhuqnDoeG7mjM8fTPhu5rhuqk8WOG7heG7mjA8w6E+4bua4bqr4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu7jEg+G7muG6qTwu4buaPDfhu5rhuqk84bqr4bua4bu4NOG7mjHhu6Y+4bua4buB4buk4buaw6I8w6nEgzMp4buaw6I8w5nDouG7miM+O+G6q+G7muG6qeG6p1vhu5oz4buk4buF4bua4bu4NeG7mjLhuqHhuqnhu5o84bumM+G7muG7uDw64buaMeG7pOG7muG6rSbhu5opV+G7heG7muG6p8Oa4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqnhuqc+LOG6q+G7muG7uDzhurkzKeG7mik+w6EzKeG7mjM8w6nhu5rhu7hiMuG7muG7geG7pOG7muG6qTzDqeG6sTMp4buaMeG7pOG7msOiPMWoPuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qTw9NOG7mkA5PuG7muG7uDzhu6zhuqnhu5rhu7bhurM+4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7bDmeG7uOG7muG6rSLhu5opPuG7pOG6q+G7mjA+Mzzhu5ozKTw+LDLDksOUw6Lhu5Dhu4Dhu6rhu7jhu5rhu4M+M+G7mjPhu6Thu4Xhu5rhu7g14bua4bu4POG6ucOa4buaMuG6oeG6qeG7mjzhurfDouG7muG7uDxY4bqp4buaM+G7sDLhu5rhuqnhuqc/M+G7muG7tjvhu5oy4bus4bqp4bua4bu4xJHDmuG7muG7uMOZ4bu44bua4bqpOuG7muG7tuG7pDThu5rhuqszKeG7muG6qTzDqeG7mkDDmsOS4buaxqE+O+G6q+G7mjPhu6Thu4Xhu5rhuq0m4buaKT5iw6Lhu5o8LOG7mjI+ITPhu5pAW+G7uDzhu5ozPMOdM+G7muG6p8Oaw5Phu5rhu7g0PuG7mjHhu6Thu5rigJwwKuG7muG6qTxj4oCd4bua4buB4buk4bua4bqpWDPhu5rhu7hhMynhu5ozNcOSw5TDouG7kOG6qOG6rOG7muG7lzThuqspMcOa4bqt4bua4bqs4bu4POG7h8Oa4bqn4bqpej0z4bqp4bqn4bqr4bu2PeG6p8OT4buaw7k+w5ky4buaI8Oh4bu44bua4bulLOG7muG6qTzDoTMp4bua4bqs4bq54bu44buaMDw4PeG7msO5NOG6rTw9M+G7muG7juG7tsOaMynhu5rhu6czQD7DmjPDmsOV4buaMeG7pOG7muG6qeG6p8Op4bqzMynhu5ozPDUy4buaMyk8Pj8z4bua4bu44bq54bqr4bua4buB4buk4buaI8av4bua4bu4YTMp4bua4bu2w6Hhu5owOuG6qeG7muG6peG6q8Wo4buaM+G7pOG7heG7muG6qeG7pj7hu5rhu6XhuqE+4bua4bqpPMWoNOG7msahPjvhuqvhu5rhuqnhuqdb4bua4bqrMynhu5rhuqk8w6nDksOUL8Oi4buQw5TDouG7kMOUw6Lhu5Dhuqg8PTThu5rhu5dXM+G7muG6qOG6p3s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Ngộ độc sâu róm ở trẻ em

Ngộ độc sâu róm ở trẻ em
2009-07-07 07:50:00

ào mùa sinh trưởng của các loài sâu bọ, trẻ em đi chơi hè rất dễ bị tai nạn ngộ độc do bị “sâu đốt”. Đã có trường hợp trẻ bị sốc phản vệ nặng do đụng phải sâu róm khi trẻ tìm...

Nỗi lo về giải khát có đá

Nỗi lo về giải khát có đá
2009-07-06 21:07:00

Trong những ngày hè nóng nực, khi uống các loại giải khát chúng ta thường cho thêm đá. Quả thực đá đã làm tăng thêm cảm giác mát và ngon miệng của nước giải khát lên rất nhiều....

Việt Nam có 226 người nhiễm cúm A/H1N1

Việt Nam có 226 người nhiễm cúm A/H1N1
2009-07-06 09:09:00

Bộ Y tế cho biết: Ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 lên 226 người. Trong số 11 người mắc mới, có...

Thịt đỏ và những điều cần biết

Thịt đỏ và những điều cần biết
2009-07-06 08:20:00

n nhiều thịt đỏ liệu có tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư? Đó là vấn đề được đưa ra tranh luận bởi không ít các cuộc nghiên cứu, các chiến dịch ở cả hai phía bênh vực và...

Sử dụng nguồn nước hợp lý, đảm bảo vệ sinh

Sử dụng nguồn nước hợp lý, đảm bảo vệ sinh
2009-07-03 09:09:00

nh minh họa- Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với con người; nước dùng để sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, ăn uống, bảo quản các loại thực phẩm, dùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long