Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdw5N94bq74bqlIzjhu5Phu4nhurvhuqUj4budIeG6rSPDs27hur8j4bu34buF4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I8OzbuG6veG6u+G6pSPhu53huq3hurc4I8Oz4bqn4buNOCNhNeG7oSPDs24oOOG6pyPhurvhuqfhuq3hurfhurkj4bufeyPhuqdo4bqtIznhur0h4bq74bqnI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2xZL+G6pyTDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhuqbDoSE5QMOd4bq64bqlKeG7oSMqPS8kPSPDszzhuq0j4bqmKSPhurpo4bqt4busI8OTaeG6u+G6pSPDiUHDiUEj4buc4bqt4bq3w7Mj4bq6IeG6ueG7rCPDieG6rcSD4bq7I+G6p+G6reG6t2wj4bu34buF4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I0Hhu5k4I8OzaSM44bqn4buZOCPDs2nhurvhuqUjZeG6r8OzI+G7ueG7lyMo4bq7I+KAnMOTfeG6u+G6pSM44buT4buJ4bq74bqlI+G7nSHhuq0jw7Nu4bq/I+G7t+G7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCPDs+G6p+G7jTgjYTXhu6Ejw7NuKDjhuqcj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7n3sj4bqnaOG6rSM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsI1fDk+G6uuG7nuG6puG7ueG6ulgjaiPhu5zhuq3hurfDsyPhuroh4bq54oCdI+G6peG6rSHhuq0jYeG6vTzhursjJT0kJS0lPSQ/WS9sw53hu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWcOzITfDqcOhI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhurkhbuG6peG6reG6u+G7qiVs4bufIyHDssOz4bq9QMOdWcOzbsOdWcOzOcOdWWzDnVnhuq3hurnhuqUj4bqtOcOZQDjDs8OpPT1f4bu34bq94bq7w7PDoeG6u8OzTMOpITjDoeG6puG6vcOpOcOhbiRfw5I4w7Nuw6lf4bu3X+G6usOh4bujb1/DgTnhuq3DsyRf4bqt4bq54bql4bqs4bq4deG6pMOBX+G7ueG6rE9Mw4l14bugQCNvbjjDmUDhuqfDs8OzbOG7qi8vOSHhurvhuqU44bq94bq74bqlbyHhurvhu67hu53hursvOGzhu50vw5Jsw6nhur0hOS/hurrDoeG7o28vJT0kPy8kPS/huqfhursqPSQk4buuxJFs4bqlQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4bu14bq8TuG7ucOBTi3hu7XhurzDk8OT4bq84bq44buqI2/huq3DqeG7ncOhbiMkbOG7nyNv4bq9w6nhuq054buwI+G7teG6vE7hu7nDgU4tw4nDgcOCw5Phu6ojb+G6rcOp4budw6FuIyRs4bufI2/hur3DqeG6rTnhu7Aj4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu6ojPz09bOG7n+G7sCPhu7XhurxO4bu5w4FOLcOT4bq8TOG7qiNv4bqtw6nhu53DoW4jJGzhu58jb+G6vcOp4bqtOeG7sCPhu7XhurxO4bu5w4FOLU7huqzhuqThuqbDk+G7qiNv4bqtw6nhu53DoW4jJGzhu58jb+G6vcOp4bqtOUDDnVkvw7M5w51ZL8OzbsOdWcOzbsOdWcOzOcOdWWzDneG6pmjhuq0j4bq74bql4bqnYiPDs2nhurvhuqUjZeG6r8OzI+G7ueG7lyMo4bq7I+KAnMOTfeG6u+G6pSM44buT4buJ4bq74bqlI+G7nSHhuq0jw7Nu4bq/I+G7t+G7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OFkvbMOdw7Phuqfhu404I2E14buhI8OT4bq64bue4bqm4bu54bq6I2oj4buc4bqt4bq3w7Mj4bq6IeG6ueKAnSPhuqXhuq0h4bqtI2Hhur084bq7IyU9JCUtJT0kP+G7rlkvbMOdWS/DsznDnVkvw7Nuw51ZL8OzITfDqcOhw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG6uuG6p13hurkjOOG6p+G6rSEjb+G6oyPhu50pI+G6p8OtI8OzbsSpI+G7t+G7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyPhu5zhuq3hurfDsyPhuroh4bq5I+G7neG7k8Spw7MjbcOyISPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjw7PhuqcoOOG6pyPDs+G6p+G7mTgjw7Nu4bq94bq74bqlI23Dsigjw7Nu4bqr4bq74bqnI+G6p2jhuq0j4bq74bqnNGwjbcOyZjgjw7Phuq/hu6wjw7Phu5Uj4bq7feG6uSMlPT0s4busI8OJ4bqtxIPhursj4bqn4bqt4bq3bCPhu7fhu4XhurvhuqUjYeG6vSnhursjQeG7mTgjbOG6p2bhuq0j4bqnxKlsI+G7neG7i+G6rSPDk2nhurvhuqUjw4lBw4lBI+G7nOG6reG6t8OzI+G6uiHhurkjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI+G7ueG7lyMo4bq7I+KAnMOTfeG6u+G6pSM44buT4buJ4bq74bqlI+G7nSHhuq0jw7Nu4bq/I+G7t+G7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCPDs+G6p+G7jTgjYTXhu6Ejw5Phurrhu57huqbhu7nhurojaiPhu5zhuq3hurfDsyPhuroh4bq54oCd4buuI+G7ueG7lyMo4bq7I+G6p+G7k+G7i+G6u+G6pSPDs+G7i+G6rSPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u+G6pzThursjw7Phuqfhu5k4Izjhuqfhur0jOCjhursjN2gjOOG7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6u+G7rCPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jb8ahIznDteG6u+G6pSPDqSHhur0jYWjhurvhuqUj4bud4bqxI8OzM+G6uSNtw7Ih4bq7I8OzbuG7geG6u+G6pSM4w7QhI8OT4bq64bue4bqm4bu54bq64busI+G6pcOqbCNs4bqnM+G6uyPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u33hurvhuqUjw6nhu5c4I+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSM4w7QhIzgo4bq7IzdoI+G7nSkjw7NpIzjhuqfhu5k4Izjhu4XhurvhuqUjYeG6vSnhursjw7Phuqfhu4XhurvhuqUjbcOyISPDs+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8Op4buTxKnhurvhuqUjw7M0bCPDs+G6p+G6s+G7rCNhZuG6rSPDs+G6p+G6vTzhuq0jw7M84bqtIzjDrCNvauG7rCNtw7IhI2HDquG7rCPDs33hurvhuqUjOOG7k+G7ieG6u+G6pSPhu51iI8Oz4bqn4bqv4busI+G7nSHhuq0jw7Nu4bq/IzjDtCEj4bu34buF4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I+G7nOG6reG6t8OzI+G6uiHhurkjw7Nu4bq94bq74bqlI23DsiHhursj4bqn4bq3I8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPhu50pI8OzbuG6veG6u+G6pSPhu597I+G6p2jhuq3hu6wjOD7huq0jw7Phuqfhuq3hurfhursjYeG6reG6scOyI2Xhuq3hurfhursjw6kp4bq5I+G7neG6reG6tzgj4budKSM4w7JoOCNvZuG6u+G6pSM44bqn4bq9I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDqSHhur0jYWjhurvhuqUjw7M84bqtIzgoOCM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurds4busI2FiISNs4bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEj4bu54buXIyjhurvhu6wjw7Phu5UjYcOqI+G6u+G6pzHhursjbmjhurvhuqUj4bq54buFI+G6p+G6q+G6u+G6pyNuISPDs+G6vSnhursjbcOyZjjhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bq6ZuG6rSPDs+G6reG6r2wjw7Phuqcp4bq74bqnIzjhu4XhurvhuqUjw7Nu4bq94bq74bqlI+G6peG6rSHhuq0jYeG6vTzhursjJT09LC0lPSQk4busI+G6peG6rSHhuq0jYeG6vTzhursjJT0kJS0lPSQ/4busI+G7ueG7lyMo4bq7I2F7I+G6pcOqbCNs4bqnM+G6uyPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u+G6pzThursjw7Phuqfhu5k44busI3Ajw7Phuqfhu5k44busI8Oz4bqnIeG7oSNhaeG6rSPhuqcp4bq74bqnI+G7neG6rSM4w7QhI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSNvxqEjOcO14bq74bqlI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6peG7rCM44buF4bq74bqlI2Hhur0p4bq7I+G7nSkj4bq74bql4buT4buJ4bqtI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPhu53hurEjw5Phurrhu57huqbhu7nhurrhu7Aj4bqlw6psI2zhuqcz4bq7I8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO14busI+G6ucO1OCPDs+G6rcSDw7IjOMO0ISNBPOG6rSPhuqdo4bqtI+G7nuG6rCPhu7fhu4XhurvhuqUjYeG6vSnhursj4buc4bqt4bq3w7Mj4bq6IeG6ueG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hu7fDtSPDs+G6p+G6syPDqSkjOCjhursjN2gjOOG7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyM4w6wjb2ojw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEj4bu54buXIyjhursjYXsjw7Phuq3huq/hursj4bqnKeG6u+G6pyPDs+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8Op4buTxKnhurvhuqUjw7Phuqcp4bq74bqnIzjhu4XhurvhuqUj4bud4buL4bqtIzjhuqfDtCNvxqEjOcO14bq74bqlI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSNh4bqzIzg+4bqtI8Oz4bqn4bqt4bq34bq7I2Hhuq3hurHDsiNl4bqt4bq34bq7I8OpKeG6uSPhu53huq3hurc44busI8Oz4bqnw7Ij4bq74bqnNGwjOOG6p+G6vSPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jw6kh4bq9I2Fo4bq74bqlI8OzPOG6rSPhurvhuqfhuq3hurHDsiM44buF4bq74bqlI8Oz4buhI+G6u+G6p+G7kyPhu7fhu4XhurvhuqUjw7Phu6Ejw5PhurrhuqbhuqYj4bu34buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6reG6t2wjOOG6p+G6qeG6u+G6pyPhu58oOCPhu5zhuq3hurfDsyPhuroh4bq5IyQjV+G7nGThurvhuqcjTOG6p+G7jThY4busI+G7t+G7heG6u+G6pSPDs+G7oSPDgiFv4bqn4buhI1dBZ+G6u+G6pSPhuroh4bqtWOG7rCPhu7fhu4XhurvhuqUjw7Phu6EjOGkjbOG6pzPhursj4buew7Iyw7Mj4bq74bqnNGwjZeG6pzXDsiPDs+G6p8O04buhI28+4bq7I+G6ueG6reG6seG6uyPDk27DsuG6u+G6pSNXQSkj4bq6MOG6u+G6pVjhu6wj4bu34buF4bq74bqlI8Oz4buhI0Xhuqfhur0o4bq74bqlI28+4bq7I8OT4bqn4buVISPDk+G6p+G6rcSD4bq7I+G6psOy4bqv4oCmWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUFo4bqtI+G6u+G6peG7kSPhuqXhuq0+4bq74bqlI+G7neG6rcSD4bq7I2Xhuq3Eg+G6uSM44bqn4buZOCM4w7QhI+G7ueG7lyMo4bq7I28hw7IjZeG6p+G6rSNh4buTxKk4I8OzNGwj4bqnw7Iy4bq7I2F7IzjDqiPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjZeG6reG6r+G6uyPDs+G6p+G7mTgjOMOsIzc+4bq74busI28xw7Ijb1s4I+G7neG6sSM4KDgj4bq7aOG6rSM5w7LhurvhuqUjw6nhuq3Eg+G6uyNtw7Ih4bq7I2Hhuq/hursjw5Phurrhu57huqbhu7nhurrhu6wjw7Phu5UjYcOq4busI8OpKeG6uSPDs2bDsyM44buF4bq74bqlI8OzKDgjw7PDsuG7ocSD4bq7I8OzbsOy4buh4bqx4bq7I+G7neG6sSPDk+G6uuG7nuG6puG7ueG6uiPDszzhuq0jOMOsI29q4buuI+G7tT7hursjw7Phuqcx4bq7IzgoOCM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsIzjhu5HhurvhuqUjOMOqI2/hu5cjw7Phuqch4buhI2Fp4bqtI+G7neG6sSPhurvhuqc04bq7I8Oz4bqn4buZOOG7rCM4IeG6uSNl4bqvw7MjYcOq4bq74bqlI+G6pcOqbCM44bqn4bq9I2/hu5cjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjN+G6seG6uyPhu53hu5vhurvhuqUjOMO0ISPhurvhurHhursjZeG6reG6u+G6pyPDs+G6ryPhu50pIzjDtCEjOOG6p+G6qeG6u+G6pyM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsI8Oz4bqn4buF4bq74bqlI23DsiEj4bud4bqt4bq3OCPhursx4bq74bqlIzgh4bq9Izjhuqcyw7Mjw6nhu5PEqeG6u+G6pSM4w7JoOCNvZuG6u+G6pSM4w7QhI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPDqSHhur0jYWjhurvhuqXhu6wj4bqnxKlsI8OzKDgj4bud4buL4bqtI2E84bqtIznhuq3hurfhursj4bq74bql4buT4buJ4bqtI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPhuqVb4bq7I+G7neG7i+G6rSPhurnDtTgjw7Phuq3Eg8OyI2zhuqcow7Mjw7Nu4bqt4bqz4bq7IzfhurHhursj4bud4bub4bq74bqlI8Oz4bqn4buF4bq74bqlI23DsiEjOCg4I+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSM3PuG6vSPhu53hurcj4bq54buF4bqtI8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peG7rCPDs+G7heG6uyPDs27hu4HhurvhuqXhu6wjOOG6pzJsI+G6pynhurvhuqcjbOG6pyhsI8Opw7I0w7Phu6wjIeG6uyPDs+G6vSnhursj4bud4bq3I2/huq3hurvhuqcjw6kh4bq9I2Fo4bq74bql4busI2Ep4bq9I8OzPOG6veG7rCNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyPhurvhuqXDsmfhursj4bq74bqnMeG6uyPDqeG7lzjigKZZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5PhuqfDoeG6vSNB4bu3T+G7nOG6ulkvbMOd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long