Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rEoiw6zDnWrhu4lrY+G6r8OdMuG6seG6pcOdNDtk4bumw5004bq9Y8OdNMOqMsOdxKnDtMOdM25j4bqvw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw51q4buJYWPDnTTDoibDnTE6Y8OdauG6pWPhurHhu7Av4bqx4bu04bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6zhurA1JjNZ4busS3ZDeMOdauG6pWPhurHDneG7k+G7jybDnTEmY8Od4bqxOmPhurHDneG7kyFjw50xLGPDncSpw6rDneG7tOG7tiMvS3ZDeC3huqhKQ8Od4buTw6DDneG7k+G6t+G6oTLDnWoiw6zDnWrhu4lrY+G6r8OdMuG6seG6pcOdNDtk4bumw5004bq9Y8OdNMOqMsOdxKnDtMOdM25j4bqvw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw51q4buJYWPDnTTDoibDnTE6Y8OdauG6pWPhurHFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rErhurE1ZMOdNMSR4bumw50yPzLDncSpaeG7psOdMSZj4bumw51j4bqvOmPhurHhu6bDnTRkOmPDnWrhurHhuqPDneG7kzrDnU/hu5fDnTEmY8OdY+G6sX1jw50zfWPDnTI/MsOd4bqxa+G7l+G6oWPhu6bDnWrhurE6Y+G6seG7psOdauG6scOiw5nDneG6qOG6sSBjw51q4buJw7Lhu4Vj4bqvw5004bq9Y8OdNMOqMsOdauG7ieG6t+G6o2PDneG6qeG6sSbhurfDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnTI/MsOdY+G7geG6t8OdM2tj4bqvw51q4bqxNWTDnTTDoMOdY+G6r+G6scOiw50ybybDnUrhu4dj4bqvw50ybjLDnXnDsmdj4bqvw50x4buBw53hu5LhurfhuqFqw51DJmLDnWo74bq3w5134bq9Y+G6r8Od4buTIWPDncSpw6rDneG7tOG7tiovSnd5duG7kkMt4bqo4bqwd0Phu6bDnUJKVeG6sErhu4pKw51j4bqvOuG7l8Od4buyJMOdauG6sT9j4bqvw53hu7Lhu7TDnWMhYsOd4bu24buy4bu24bu2w53hu5PDoMOd4buT4bq34bqhMsOdNOG6vWPDnTTDqjLDnWrhu4nhurfhuqNjw53huqnhurEm4bq3w51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTPDojLhurHDneG7k27DncSpw7TDnTNuY+G6r8OdNMOyZ2Phuq/DnTHhu4HDnWrhurE1ZMOd4bqx4bq1Y+G6scOdauG6seG7jTLDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw51q4buJYWPDnTTDoibDnTE6Y8OdauG6pWPhurHDncOM4bqxbMOdSuG6scOpxajDnXnhur9j4bqvw51q4bqxZ+G6t+G7psOdauG6t8Ohw6zDnWpuMsOdauG7ieG6t+G6o2PDneG6qeG6sSbhurfDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnWPhuq/hurHhurdhYsOdamwy4bumw50yxJHDneG6seG6t+G6oWvDneG7i2ssw50y4bqx4bqlw500O2TDnTJvJsOdd+G6sW/DnWrDojLhurHDnU/hu5fDnTEmY8OdY+G6sX1jw50zfWPDnWrhuqVj4bqxw51qO+G6t8Odd+G6vWPhuq/DneG7kyFjw53EqcOqw50jJSojL0t2Q3gt4bqoSkPDnWPhuq864buXw53hu7bhu7bDnWrhurE/Y+G6r8Od4bu04bu2w51jIWLDneG7tuG7suG7tuG7tMOd4buTw6DDneG7k+G6t+G6oTLDnWrhurfDocOsw51qbjLDnTLhurHhuqXDnTQ7ZMOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdM8OiMuG6scOd4buTbsOdauG6sWvDncOs4bqx4bqzw5004bq34bqhY8OdasO0w53huqnhurHhur1j4bqvw50z4buPY+G6r+G7pMOdMuG6sWvhu5fhuqNjw5004buH4bq3w50x4bq34bqjY8OdxKnDqsOd4buVNcOd4buTOsOd4bqrKMOsw500PGrDnTImYjXhu4kmw51q4buJYWPDneG7lTXDneG6vcOdauG6vcOd4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6scOd4buTImPDnWos4bq3xajDnXfhurHhuqXDnTQ7ZMOd4buJOsOdxKlkP2rDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDneG7k+G6t+G6oTLDnTM/Y8OdauG6sTjDnTRda8OdMmvDquG6t+G7psOdxKnDtMOdM25j4bqvw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw500w6rhurfDneG7k2bhurfDnTI/MsOdw6zhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhurfhuqFjw51q4bqxa+G7gTLDnTPhurfhuqFjw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTJvJsOdMuG7hcOd4buLayZj4bumw5004buFY8Od4buTw6LDneG7kzrDnTI/MsOdw6zhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhurfhuqFjw50yP8OdY+G6sX1jw50ybybDnTI/Y8OdMeG7geG7psOdMuG6vWPhuq/DnTLhurHhu40y4bumw53hu5PhurdhY8OdMuG6seG7jTLhu6bDnWPhuq/DsmfhurfDneG6qyZkw5004buBY+G6r8OdauG6sWvhu4Eyw53DrOG6sTtiw53hu5PhurfDneG7i2ssY8Od4bqrxqHFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rMSoacOd4bqu4bq3JmTDnWrhurHhur1j4bqvw53hu5MiY8OdaizhurfDmcOdd+G6seG6pcOdNDtkw50yPzLDnWrhu4lrY+G6r8Odan1iw500IWPhuq/DneG6qeG6t+G6o2LDneG7lTXDnTLhu4XDneG6r+G6t2bhurfDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8OdMj8yw51j4bqxOsOdMmtj4bqvw50yW8Osw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnWrhu4nhurfhuqNjw53huqnhurEm4bq3w50zP2PDnWrhurE4w500XWvDnTJrw6rhurfDneG6qeG6seG6t8OdMuG6sW/DncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqvw51q4bq34bqhY8OdNMOhY8OdNCFj4bqvw53huqnhurfhuqNiw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdauG6t+G6oWPhu6TDnTEsZMOdNCxiw500w6Fjw51q4bqxP2Phuq/DnT3DnWMhYsOd4bu24buy4bu24bu2w500O2rDnWrDquG6t8OdauG6seG6t+G6o2vDnSrhu7JTw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdauG6t+G6oWPDneG6r+G6tyZkw51q4bqx4bq9Y+G6r8OdauG6sWvhu4Eyw500w6rhurfDnWrDsmhj4bqvw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTPDojLhurHDneG7k27DncSpw7TDnTNuY+G6r8OdNMOyZ2Phuq/DnTHhu4HDnTTDsmgyw50zP2PDnWrhurE4w500XWvDnTJrw6rhurfDnTThuqPDncSpw7TDnTNuY+G6r8OdM8OiMuG6scOd4buTbsOdauG6sWvDncOs4bqx4bqzw5004bq34bqhY8OdasO0w53huqnhurHhur1j4bqvw50z4buPY+G6r8Wow51K4buHw50y4bqx4buNMsOdamvhu5dhY8OdauG7iWvhu5fDoGPhu6bDneG7kyJjw5004buBY+G6r+G7psOd4buXYWvDnTJda8OdMuG6sW/DncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqvw51q4bq34bqhY8Od4bqv4bq3JmTDnWrhurHhur1j4bqvw51q4buJYWPDnTTDoibDnTE6Y8OdauG6pWPhurHDnWrhurFr4buBMsOdNMOq4bq3w51qw7JoY+G6r8OdauG6sWvDncOs4bqx4bqzw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw53EqcO0w50zbmPhuq/DnTTDsmdj4bqvw50x4buBw53DrOG6sSzhurfDnTM/Y8OdauG6sTjDnTRda8OdMmvDquG6t8Od4buTOsOdxKnDtMOdM25j4bqvw50zw6Iy4bqxw53hu5Nuw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw5004bqjw53huqvDsmvDnWrhurHhur1j4bqvw53hu4trJsOdMj8yw51q4buJO2LDnWrhurFrw53DrOG6seG6s8OdauG6sTVkw53hu4tr4buXw500w6Jj4bqxxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6x34bq9Y+G6r8OdJmPDnWrhuqVj4bqxw50y4bqx4bqlw500O2TDneG6q8O1MsOd4bqrw7JoY+G6r8OdMixj4bqxw53EqT9qw53huq/hurcmZMOdauG6seG6vWPhuq/DnWrhurfDocOsw51qbjLDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8OdMj8yw51j4bqxOsOdNF1rw51qw7LDnXZESuG7psOdY+G6sTrDnTJrY+G6r8OdMlvDrMOdM8OiMuG6scOd4buTbsOdauG6sWvDncOs4bqx4bqzw51qIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw5004bq3w6Brw51q4bq3w6Fqw53huq/hurcmZMOdauG6seG6vWPhuq/hu6TDneG7lcO0w53DrOG6sTtqw51j4bqv4bqx4bq3YWLDnWrhurE1ZMOd4buLa+G7l8OdNMOiY+G6scOdMm8mw51D4bqv4bqxw6LDnTTDomPhurHDncSpw6rDneG7tOG7tuG7uC/hu7bhu7Lhu7bhu7QvQ3ktd8OMw51j4bqvOuG7l8Od4bu2JcOdauG6sT9j4bqvw53hu7Thu7bDnWMhYsOd4bu24buy4bu24bu0w50ybybDnXfhurHhurNj4bqxw53DrOG6sW/DnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdY+G6r8OyZ+G6t8OdNOG6t8Oga8Od4bqp4bqx4bq34bqjY8Odw6zhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhurfhuqFjw53huqnhurHhur1j4bqvw500b8OdNOG6t8Oga8Od4bqp4bq34bqhY8OdNOG6t8Od4buTOmTDneG6qzpjw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPDnTThurfhuqFjw51qw7TDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTPhu49j4bqvw53huq994buXw50yLGPDnWrhu4lpw53huq/hurcmZMOdauG6seG6vWPhuq/FqOG7sC/DrOG7rOG7sMOs4busxKhpw51K4bqx4bq9Y+G6r8OdauG6t2PDneG7kzrDnUrhu4lr4buXw6Bjw51q4bqx4bq9Y+G6r+G7psOddj9kw53DjOG6sWzDnUrhurHDqeG7psOdeTrhurfDncOM4bqxP2rDnWrhurEmY+G6scOd4buTOsOdSuG7iWvhu5fDoGPDneG6seG6tWPhurHDnWrhuqVj4bqxw53DrOG6scOq4bq3w53hurFow6zDnTLhurE8asOdMuG6sTnDneG7k2bhurfDncSoacOd4bqu4bq3JmTDnWrhurHhur1j4bqvw53hu5MiY8OdaizhurfDnWrhurfDocOsw51qbjLDnTQg4buXw51iO2PhurHDnWpr4buXYWPDnWrhu4lr4buXw6Bj4bumw53hu5MiY8OdNOG7gWPhuq/DnTLhurFvw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdauG6t+G6oWPDnTM/Y8OdauG6sTjDneG7kzrDncSpw7TDnTNuY+G6r8OdM8OiMuG6scOd4buTbsOdauG6sWvDncOs4bqx4bqzw5004bq34bqhY8OdasO0w53huqnhurHhur1j4bqvw50z4buPY+G6r8OdauG6sTVkw53hu4tr4buXw500w6Jj4bqxxajhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG7oWtq4bqxZOG7iVnhu6x2xahK4buwL8Os4bus

B.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuân vững niềm tin

Xuân vững niềm tin
2022-01-08 08:55:00

baophutho.vn Năm thứ hai liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với nỗ lực vượt khó, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị,...

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2022
2022-01-07 17:20:00

baophutho.vn Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NH NNVN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng...

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại
2022-01-07 09:25:00

baophutho.vn Năm 2021, hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử (TMĐT) kết nối cung cầu luôn được Sở Công thương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực...

Điểm tựa thoát nghèo bền vững

Điểm tựa thoát nghèo bền vững
2022-01-07 09:17:00

baophutho.vn Cho vay đối với hộ mới thoát nghèo là một nội dung trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long