Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZjVw4bq44buL4bq+4bq84buAw4N44buLeMO94buRw73hu4vhurrhu4BM4bur4bq+4buLdUnhur7hu4vDusO94buv4bqi4buLdOG7j3Thu4vEqEhDw4N44buL4bqi4buVdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLdOG7j3Thu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7iyZV4buM4buFL3nEqWbhu4Xhur7hu41z4bqgw7nhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6ouG7jeG6vHjDvcOD4bq7auG6uEvhu4vhu43hu4Dhur7EgsOsZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4WcO54buNdcOsZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhuqLhu43hurx4w73Dg+G6u2rhurhL4buL4buN4buA4bq+xILDrGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4Uv4bq+dWbhu4Xhur51ZuG7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWbhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7heG6uGY1eUbhu4vhur5IQ8ODeOG7i1R54buzw4N54buL4bq4eUbhu4vEqMON4buN4buLdHnhu7nhu4vDusO0xILhu4s14bqo4buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7iyZV4buM4buLdEbhu43hu4tUeeG7s8ODeeG7i+G6uHlG4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i+G6vnnhu4/EguG7i3jDieG7i8OA4bu34bq44buL4bq+eUTDvcOq4buLdUnhur7hu4vDusO94buv4bqi4buLdOG7j3Thu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg8Oq4buLxKhIQ8ODeOG7i+G6ouG7lXThu4vhur7hurzEgsODeOG7i+G6uuG7gOG7j+G7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i3R54buAccOD4buLc+G7t+G7i8Sow7Xhu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4t04buPdOG7i3R5SELDg3jhu4vhur7hurzhu7XDg3nDquG7i3XDjOG7i+G7j8OD4buLJlXhu4zhu4vDg3nhu5fhuqLhu4t5w7TDg+G7i3R54bur4buL4bq+4bqkw73hu4vDuuG7jeG7i3Thu4904buLdcOM4buL4buPw4Phu4vhurh54buRw73hu4t4w73hu43hu4t5w7TDg+G6veG7i8O64bqmw4N44buL4bq+eUTDveG7i8O6cUzhu4vDg3nhu43Dg3nhu4vhur7DveG7q8OD4buLw7rhuqzhu4t4w73hu5HDveG7i8ODeOG7o8ODw6rhu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i8OK4buK4buLdeG7hMODeOG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLxKjhuqTDg+G7iyZV4buM4bq/4buFL+G6uGbhu4Uv4bq+dWbhu4Uv4bq+4bq8ZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7heG6vuG7jXPhuqDDueG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bqi4buN4bq8eMO9w4Phurtq4bq4S+G7i+G7jeG7gOG6vsSCw6xm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buF4bq4ZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrHnhur7hur7hurjhursvL3Phu43EguG6uHnhu4Dhur55xILhur/EqMODL8SC4bqgdXXhu43hur7hu40vSsO5c8OKw73hur7DuS/hur7DvcODLeG6vuG7gHQtw4rhu4Atw4DDvcO5w4MvxKnhu4nhu4lUV1Phu4zhu4lTVeG7jC9q4buJxKnhu4kvbC/EqWpqw7PEqWzDs8OyU29tL8Spamxvb+G7icOybMOzw7Nuam1fxKnDs2ptb8SpbMSp4bq/w4Hhurh4w6xm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4XhurhmKuG7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i3nDveG7reG7gOG7i+G6uuG7gOG7keG7i8OK4buK4buLdeG7hMODeOG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLxKjhuqTDg+G7iyZV4buM4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZuG7heG6uGY1eUbhu4vhur5IQ8ODeOG7i3jDveG7jcSC4buLU+G6rOG7iz3hu6vhu4t5xILDtHR54buLxKjDteG7i8Oa4buh4buA4buL4bq+SMOq4buLKnjhu6PDg+G7i3nDtcODeOG7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6osOq4buLU+G6rOG7izXDtcO94buLdHnhu7PDg3nhu4vhurh54bqkw73hu4t5xJDhurjhu4vEqEPDveG7i3Thu4904buLdELhu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6oMO94bupw4Phu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i8OAeXHDg+G7i+G6vuG6vEhCw4N44buLecSCw7XDg+G7i+G6vuG7n+G6vuG7i3Thu4904buL4bq+eUbhu4vhur7hu4R04buLdOG7ocOD4buL4bq+ecO94bur4bq+4buLw7rhu6/hu4vhur7DveG7q8OD4buLecO1w4N54buLw7rDteG6ouG7i+G6uHnhu4/Dg+G7i3Thu4904buLw4B5xILhu5HDg+G7i8So4buNTOG7i+G6vnnDucSC4buLw4Dhu6vhu4t5xILDtHR5w6rhu4tz4buRxILhu4vDuuG7keG6ouG7i3R54buf4bq+4buL4bqgSMSQw4N44buLxKjDteG7i+G6vuG6vOG7j8ODeeG7i+G6vuG7tcODeeG7i+G6vuG6vMO0w4N44buLw7rhu6/hu4t14bqmw4Phu4vDuuG7q8OD4buLdOG7gOG6pMO94buLw4Phu5nhuqLhu4vhuqJDw73hu4vhur7DveG7q8OD4buLecO1w4N54buLw7rDteG6ouG7i+G6uHnhu4/Dg+G6v+G7heG6uGZT4bqs4buLKsOCw4N44buLw4N4ecO94but4bq44buLxKjDteG7izF54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8ODw4LDg3jhu4vhur55w4LDg+G7i3R5RuG7i+G6vuG6vOG7tcOq4buL4bq4eeG6pMO94buLecSQ4bq44buLxKhDw73hu4tT4bqs4buLPeG7q+G7i3nEgsO0dHnhu4vEqMO14buLw5rhu6Hhu4Dhu4vhur5Iw6rhu4t04buPdOG7i3RC4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhuqDDveG7qcOD4buL4bq64buA4buNw4Phu4vEqMO14buLdOG7j3Thu4vhur7hu7nDg3nhu4vhur554buA4bqsdOG7i8OAeeG7gOG7i8Sow4x04buLKuG7jeG6ouG7i8OKw4LDg3jhu4tZ4bqmw4N44buL4buHKsO9w4N54buLU+G7tcODecOq4buLKuG7jeG6ouG7i8Oa4bu3w4N5w6rhu4s1eeG7j8O94buLU+G7tcODecOq4buLWUjDg3jhu4vhurXhu6nDg8Oq4buLU+G7lXThu4sqw73Dg3nDquG7i1nhu5HDveG7i1VIQsODeOG7g+G7i8Sow7Xhu4vhur7hu7nDg3nhu4s1eeG7jcODeeG7i1nhuq7hu43hu4vDg3h5w73hu6nDg+G7i3RJ4buA4buLw7rhu7Hhu4tL4buA4buf4bq+4buLdcOM4buL4buPw4Phu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i3RC4buLw4pF4buLecO04buL4bq+4buhw4N44buLw4PDgsODeOG7i+G6vnnDgsOD4bq/4buF4bq4ZlPhuqzhu4s94bur4buLecSCw7R0eeG7i8Sow7Xhu4vDmuG7oeG7gOG7i+G6vkjhu4t04bqu4buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i+G6uHnhuqTDveG7i3nEkOG6uOG7i8SoQ8O94buLdOG7j3Thu4t0QuG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bqgw73hu6nDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLS+G7iuG7i+G6oE3hu4t04buPdOG7i8SoSEPDg3jhu4vhuqLhu5V04buL4bqgw73hu6nDg+G7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLw7rhu6vDg+G7i3XDjOG7i+G7j8OD4buL4bq+ecSC4buP4bq+4buLw4NIQ3Thu4t0RuG7jeG7i+G6vnnDtcODeeG7i+G6uHnhuqThu4s1eeG7j8O94buLU+G7tcODeeG7i8Sow7Xhu4t1w4zhu4vhu4/Dg+G7i+G6vuG7mcODeOG7i3RIRMODeOG7i+G6vuG6vOG7jcODeOG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i3Phu7fhu4tM4buL4bq+4bur4buLdHnEguG7i3Phu63Dg3nhu4vEqMO94butw4Phu4vDuuG7jeG7i8OAecSC4buN4buL4bq+4bu5w4N54buLKsO9w4N54buLU+G7tcODeeG6v+G7hS/hur51ZuG7hS/hur7hurxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWY1ecO5xILhu4tUecO9w4N54bq4eeG7gOG6v8Sow4M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Sức mạnh dời non lấp biển

Sức mạnh dời non lấp biển
2009-07-15 15:28:00

Hơn 30 vạn cựu thanh niên xung phong là gương sáng cho hàng chục triệu thanh niên hôm nay phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực thi đua, vượt khó vươn lên, đóng góp sức mạnh...

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu
2009-07-15 12:57:00

Sáng 15/7, tại cuộc họp báo về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tạm thời chưa giảm giá bán lẻ đối với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long