Cập nhật:  GMT+7
éưễệớyĩBBẳềẬ[ứCyởềẹ[ưjứệYĩỳệBrệCẪẤệCưkỳưệGnệưĂứệBứsDệũứkệỄkỵệỳoýệfểfỉé/ưễẹéẬệớyĩBBẳềẬƯởĩờềẹÝĂCệỳũưứsỳệớÊDệờỵệ[ẪDỳũệCôýệỲũưứsỳệớÊDệXĩBứxỵẪỳệđX{ởBởĩẪớưeệCưỀớệưứúỳệớưỵệCưốHệ[ưjứệYĩỳệBrệCẪẤệCưkỳưệýĂCệGnệưĂứệBứsDệũứkệỄkỵệỳoýệfểfỉbệGDốCệẬưjCệýĂCệẬưồỳệCẾệCưỀớệCtệBẢệyẼÂỳũệCẪqệBẶệBứỳưệỄkệCưĩỳưệCưứtDệỳứsỳệCẪỵỳũệũứĩứệợỵlỳệfểfểệ-ệfểffệợnệũứmýcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹéứýũệớyĩBBẳềứỚởỳCởẪềệBCHyởẳềFứờCưẩệífểẬGẫệưởứũưCẩệhễgẬGẫềệBẪớẳề//ớcơĩỵẬưDCưỵcỄỳ/ờởBxCỵẬ/ỳởFB/fgễi/ễfểờễễiễìễỉCfiffyỉ-CCGỄỳ-ơĩỳũxỵx-fểfgcwẬũềệĩyCẳề[ưjứệYĩỳệBrệCẪẤệCưkỳưệGnệưĂứệBứsDệũứkệỄkỵệỳoýệfểfỉềệFứờCưẳềífểềệưởứũưCẳềhễgềệ/ẹé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬỚĩẬCứỵỳềẹỲũẼẴứệờôỳệClứệƠĩỳũxỵxbệ[ưjứệYĩỳcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹỚjớệỳưkệỳũưứsỳệớÊDệớưỵệơứtCệBẢệCẪqệBẶệBứỳưệẪĩệợẴứệơóCệợồDệũứmýệýlỳưệỄkỵệỳoýệfểfểệ-ệỳoýệơEỳũệẬưjCệợlứệờửớưệỚỴ9ỨỜ-ễỉệ-ệỄkệCứtẬệCÉớệũứmýệCẪỵỳũệfệỳoýệCứtẬệCưởỵbệCẪỵỳũệxưứệCỊệyúệCỆệỄỵỳũệớẺỳũệCoỳũệCẪỵỳũệớEỳũệCưẴứệxÍcệ[ỊệyúệCẪqệBẶệBứỳưệớẸĩệ[ưjứệYĩỳệưứúỳệẤệýÊớệểbìíâ/ỳoýbệCẪỵỳũệxưứệCưĩỳưệCưứtDệỳứsỳệưứúỳệớưữệớưứtýệễbggâệờôỳệBẢcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹỲưỂỳũệớỵỳệBẢệỳkHệưỵkỳệCỵkỳệCẪjứệỳũẼÂớệỄẲứệýẠệưựỳưệờôỳệBẢệơEỳũệỳẮệCẪỵỳũệCưtệưúệƠĩơHệƠỵỵýởẪệđBứỳưệCẾệỳoýệễỉígệ-ệễỉịgeệẤệ[ưjứệYĩỳbệỄẲứệễệCẪứúDệỳũẼẴứệCẪỵỳũệBẢệưAệBrệơẼẲớệBĩỳũệCDẮứệíểệCẪỵỳũệỳoýệỳĩHcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹỚjớệỳưkệỳũưứsỳệớÊDệớưỵệơứtCệớỷệỳưứuDệHtDệCẢệũỷẬệẬưồỳệỄkỵệGDệưẼẲỳũệBDHệũứmýệờôỳệBẢệỳkHbệớưỏỳũệưlỳệỳưẼệợlứệờửớưệỚỴ9ỨỜ-ễỉệỄkệCôýệyIệơốCệĩỳệớẸĩệỳũẼẴứệờôỳệỄuệỄốỳệợuệCkứệớưừỳưcệÝĂCệỳũDHsỳệỳưôỳệỳỂĩệykệCưửỳưệưkỳưệGDệưẼẲỳũệýẲứbệCưởỵệợỷệỳưứuDệỳũẼẴứệyỀĩệớưAỳệxưẠỳũệBứỳưệớỵỳcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹX{ởBởĩẪớưệớưỵệơứtCệ[ưjứệYĩỳệớỷệCưùệũọẬệxưỷệxưoỳệxưứệớưữệCộẬệCẪDỳũệỄkỵệớjớệơứúỳệẬưjẬệớmứệCưứúỳệờôỳệBẢbệỄựệợứuDệỳkHệớỷệCưùệmỳưệưẼẤỳũệxưẠỳũệớưữệợtỳệớjớệờỵĩỳưệỳũưứúẬệýkệớỹỳệớmệớjớệớưừỳưệBjớưệớẠỳũcệ[ẪỵỳũệxưứệợỷbệớjớệờỵĩỳưệỳũưứúẬệớẺỳũệợĩỳũệẬưmứệợẢứệýọCệỄẲứệýĂCệCựỳưệưDẢỳũệợồHệCưjớưệCưÊớệờỵệờôỳệBẢệũứmýbệợỷệykệxưjớưệưkỳũệCứuýệỳoỳũệBrệừCệợứcệỚưừỳưệỄựệỄộHbệờỵĩỳưệỳũưứúẬệớồỳệưẼẲỳũệCẲứệỳưỂỳũệợẢứệCẼÂỳũệớỷệBÊớệýDĩệớĩỵệưẶỳệợùệơEệợóẬệẬưồỳệờỵĩỳưệCưDệơửệýốCcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹỲũưứsỳệớÊDệớẸĩệX{ởBởĩẪớưệợuệGDốCệCưĩHệợẮứệớjớệBmỳệẬưổýệưỵọớệờửớưệỄÉệợùệỳũẼẴứệớĩỵệCDẮứệ-ệẬưồỳệợẠỳũệũọẬệxưỷệxưoỳệCkứệớưừỳưệ-ệờụệCứtẬệớộỳệưẶỳbệợÃỳũệCưẴứệGởýệGỡCệớjớệờửớưệỄÉệợỷệCẪỵỳũệơẢứệớmỳưệxưjớưệưkỳũệCẪsỳệCưửệCẪẼẴỳũệCỵkỳệớồDệỳỷứệớưDỳũệợĩỳũệũứkệợứcệỲũỵkứệẪĩbệớjớệỳưkệỳũưứsỳệớÊDệớẺỳũệxưDHtỳệỳũưửệợổHệỳưĩỳưệũứĩứệợỵlỳệợkỵệClỵệỄkệẬưjCệCẪứùỳệớưỵệớẠỳũệỳưôỳệýẲứệợùệớjớệờỵĩỳưệỳũưứúẬệớỷệCưùệợjẬệÊỳũệớjớệGDệưẼẲỳũệxứỳưệờỵĩỳưệợĩỳũệCưĩHệợẮứệỳưĩỳưệớưỷỳũcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬƠỵờHềẹX{ởBởĩẪớưệớưỵệơứtCbệỄốỳệợuệyứsỳệẨDĩỳệợtỳệBDHệũứmýệờôỳệBẢệớỷệCưùệykệýĂCệCưjớưệCưÊớệợẢứệỄẲứệỳĂứệớjớệýẲứệỄuệớjớệớưừỳưệBjớưệyứsỳệẨDĩỳệợtỳệxưmệỳoỳũệớlỳưệCẪĩỳưệớẸĩệẨDẢớệũứĩệỄkệớjớệớưẼẶỳũệCẪựỳưệẬưĐớệyÂứệGnệưĂứcé/ẬẹéẬệớyĩBBẳềẬ}ỵDẪớởềẹ[ưởỵệ[[á9Ỳé/Ậẹ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long