Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDgi5SIC7hu5jhurTDoCBK4buYw7XDmjDhu5jDojggTOG7mOG6sS5Tw6Lhu5gu4bql4bq/4buYLCFT4buYw6LhurM84buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mOG7suG7sCDhu5jDojnDneG7mOG7sWPhuqMgLOG7mCzhu6Yg4buY4bq74bqhIeG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7suG6peG7mF08w50u4buYw505ICzhu5jhu7Q4ICzDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOSISIs4buY4bq14bqzw51J4buSLy/DnU1ZUjDhurEu4bqlw6IuME3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoOG7lOG7lOG7nC/hu5xR4buy4buc4buW4buc4buU4bug4bua4bucw6Lhu5bhu55QUeG7lsagXeG7lk194bqxLOG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4LhurMpIC7hu5jhu7IhOiDhu5jhu7QhJuG6peG7mMOi4bqzNyAs4buY4bu04bql4buYw53huqtS4buYw7Thu6vDteG7mOG6u+G7pCDhu5guMVLhu5jhu7Lhu7Ag4buYLCFSIOG7mOG7sWPhuqMgLOG7mMOqw5nhu5jDguG7rMOi4buYw4Iu4bumICzhu5jDolUh4buY4bu0IT8i4buY4buy4bql4buYXTzDnS7hu5jDnTkgLOG7mOG7tDggLOG7mMOqw5nhu5jhu6kuw5rhu5jDtMOp4bqlTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jOG6sMOC4buTw4Lhu5gt4buYw4IuUiAu4buY4bq0w6Ag4buYXVThu5gu4bql4bq/JiDhu5giISog4buYIOG6pyHhu5jDnTHhu5jhu5rGoOG7mOG7suG7sCDhu5jDojnDneG7mMOd4bqtICzhu5jhurUhIC7hu5jhurU3ICxM4buYw6LhurMwICzhu5jhu7QxTOG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Fj4bqjICzhu5jDnS4hJSLhu5gs4buuIOG7mOG7nuG7lMOM4buY4buy4buwIOG7mOG6tTdN4buYw4LhurMwICzhu5ggLuG6uSAs4buYIOG7pCLhu5jhurfhuqVS4buYw502ICzhu5jDolPDneG7mFnDmjDhu5jDojggTOG7mCwpIOG7mCwh4bq54buYWcOaIOG7mOG6teG7psOd4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mOG7suG7sCDhu5jDojnDneG7mOG7sWPhuqMgLOG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mF3huqU2IOG7mOG7tGPDo8Od4buY4bq34bqlUiDhu5jDouG7sCJM4buYw50u4bqn4buYw6LhurMzICzhu5jhurtU4buY4bqxLlPDouG7mC7huqXhur9Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jHQhJiDhu5ggUuG6v0zhu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCDhu5gu4bql4bq/JiDhu5jDnTHhu5jhu5bhu5bhu5jhu7Ih4buYw6Iow50u4buYXTzDnS7hu5jhurXDqUzhu5jDouG6szAgLOG7mOG7tDHhu5jDnTHhu5jhu5bhu5jhu7Ih4buYw6Iow50u4buYXTzDnS7hu5jhurXDqeG7mMOd4bus4bqx4buY4bq24bqlN8Od4buYLCFS4buYT+G7tCkgLuG7mMOCLlXDnS7hu5jhu6kuMFMgw5Phu5jhurtU4buY4buW4buU4buY4buyIeG7mMOiKMOdLuG7mMOd4bus4bqx4buYw6I+IC5M4buYIMWoIuG7mMOi4bqzMCAs4buYLibhu5jDoi43ICzhu5jDnVPDneG7mOG7siHhu5jDoijDnS7hu5jDoi7huqPhu5jhu5Nkw53hu5jDgi5TIC7hu5jDgsOaIOG7mOG6uiEkIEzhu5guVCAs4buYIOG7pCLhu5jhu7Qq4bql4buYw6Jh4buYw50uZMOd4buYXTrhu5guOSHhu5jDouG6s+G6peG6vyog4buYw6IuNyAsTOG7mMOiLuG6peG7mC7huqfDouG7mOG7tDYgLOG7mOG7tMOaMOG7mCAu4buwIOG7mOG7suG7sCDhu5jDouG6szAgLOG7mC7huqXhur8mIOG7mOG6u1Thu5jDnVPDneG7mOG6u+G6rSAs4buYXeG7sCDhu5jDnVYg4buYw6IuUiLhu5gsIVJNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7rSwwVCHhu5jDnVPDneG7mOG7siHhu5jDoijDnS7hu5hdPMOdLuG7mOG6tcOp4buY4bq74bukIOG7mC4xUkzhu5jDgi5SIC7hu5jhurTDoCDhu5jDnTIg4buYw50x4buYIC4hKuG6peG7mMOiISoi4buYIOG7pCAs4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buY4buy4bql4buYXTzDnS7hu5jhurvhuqEh4buYIC7hurkgLOG7mMOiLuG7piAs4buYw53DmiAu4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDoi4hJCDhu5ggLiEkIOG7mFlSIOG7mMOixq8gLEzhu5guMlLhu5jhurfhuqXhur8mIOG7mOG6u+G6oSHhu5gg4bu4w6Lhu5jhu7RA4bqx4buY4bq74bukIOG7mC4wU+G7mMOd4bqrUuG7mOG7tDggLOG7mFlUMOG7mOG7sWPhuqMgLOG7mMOiVTDhu5ggJCDhu5hbLuG6pSAs4buYw53DmiAu4buYLuG6rSAs4buY4bq7e0zhu5jhu7RA4bqx4buYIuG7psOiTeG7mOG7kzHhu5hdVOG7mCAu4bq5ICzhu5jhu7Q4IeG7mMOdLsOo4buYw6pSIC7hu5ggLOG6p8Oi4buYICxTw6JL4buYXVThu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mMOdMyDhu5ggY+G6ocOd4buYT8Oqw5nhu5jhu6kuw5rhu5jDtMOp4bqlw5NM4buYw6IuU8Od4buYIGPhuqHDneG7mE/Doi5Tw53hu5jhu7Hhu7Dhur/hu5gt4buYw6rDmeG7mHRjw6AgLOG7mMO04buuIEzhu5jDoi5Tw53hu5jDtC4yIeG7mC3hu5jDqsOZ4buYw7Rl4buYw4Iu4bumICxM4buYw6IuU8Od4buY4buTU+G7mOG7sVQh4buYLeG7mMOqw5nhu5jDgi7hu6YgLOG7mOG6tMOgIEzhu5jDoi5Tw53hu5jhu60sLntSLeG7mMOqw5nhu5jDgi5jw6MgLOG7mMO0w6nhuqXDk0zigKbhu5jDneG6rSAs4buYw51Tw53hu5hdMFUh4buYLikgLuG7mOG6u+G7pCDhu5ggLC4m4buY4buy4buwIOG7mCwhUiDhu5hP4butLC4h4buYXTrhu5gixJEgLOG7mMOdw6Ai4buYIuG6oSFM4buYIsSD4buYw53DqVLhu5jhurPEkSAsTOG7mC5Tw6Lhu5jhursoTOG7mC5Tw6Lhu5jhurNSICxM4buYw504ICzhu5jDnS4hJCAsTOG7mOG7tOG7sCLhu5jhu7ThuqU3ICxM4buY4bq74bukIOG7mC4wU+G7mCAuVOG7mOG6tVQg4buYw53huqtS4buY4bu0OCAs4buYWVQw4buY4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4buxY+G6oyAs4oCmw5NM4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mFci4buYw6IuZcOd4buYT8Odw6Hhu5hdU0zhu5jDqjYh4buYICxi4buY4bq14bumw51M4buY4bqzY8Oj4bql4buYLjDDmSAsTOG7mMOdw6Ai4buYXVIi4oCmw5Phu5jhurtU4buYIjnDouG7mOG6tTfhu5jhurXDmiDhu5jhurtWw6Lhu5jDneG6q1Lhu5jhu7Q8UuG7mOG6sS5jw6AgLOG7mCAuY0rhu5jDtC7huqU3IeG7mOG6sS7hu6wg4buY4bq7VCAsTOG7mMOiLjzDouG7mMOdLuG6pVLhu5jDgi5SIC7hu5jhurTDoCDigKbhu5jhu5Phu7Dhur/hu5hdVOG7mOG7tCEq4bql4buYWyEmIOG7mMOiLuG6pVYg4buYXcOjIeG7mOG7tD/hu5gu4bql4bq/JiDhu5hbLlIh4buYw6IuU8OdTOG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7suG6peG7mF08w50u4buYw6LhurPDmiHhu5ggLC4hJiJM4buYWy5TIuG7mOG6sS5TTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDkiEiLOG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw51NWVIw4bqxLuG6pcOiLjBN4bq7IC/hu7Lhu7bhurVbw6Iw4bqxLyDhu7bhur3hurUvxqDhu5Thu5Thu5wv4bucUeG7suG7nOG7luG7nOG7lOG7oOG7muG7nMOi4buW4bueUFHhu5bGoF3GoE194bqxLOG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMdFPDouG7mCLhuqdS4buY4bq6KuG7mMOqZOG7mOG7sWPhuqMgLOG7mMOCLlIgLuG7mOG6tMOgIOG7mMOd4bqrUuG7mMOC4bqz4bqlICzhu5jDouG7sCLhu5jhurvhu6Qg4buYLjFS4buYw6IuNiAs4buYw6IhIOG7mC7huqXhur8mIE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4bq64bqhIeG7mCLhuqnDneG7mOG7tCjDnS7hu5hZw5ow4buYw6I4IEzhu5gsIeG6ueG7mCwpIOG7mOG6u1Thu5jhurEuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mMOdU8Od4buYLCFT4buYw6LhurM84buYw53huqtS4buY4buyIeG7mOG6tcOaIOG7mOG6u+G7pCDhu5guMVLhu5jhu7Fj4bqjICxM4buYLuG6peG6vyYg4buY4bu0w5nhu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mOG7kyrhu5hTIOG7mFshPyLhu5hbJEzhu5jhurVj4bql4buYw6Lhu64iTOG7mFnDmjDhu5jDojggTOG7mOG6sS5Tw6Lhu5gu4bql4bq/4buYWcOaIOG7mOG6teG7psOd4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mOG7suG7sCDhu5jDojnDneG7mOG7sWPhuqMgLOG7mCwhUiHhu5jhu7QwVSDhu5jGoOG7lOG7luG7oC3hu5jGoOG7lMag4buUTOG7mOG7tDwgLuG7mC5j4bqhICzhu5jhu7QlIOG7mCDhu6Qi4buYxqDhu5TGoOG7ouG7mCzhu6Yg4buY4bq74bqhIeG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7suG6peG7mF08w50uTeG7mOG7kyUg4buYIFLhur9M4buYw6IwVCDhu5gu4bql4bq/JiDhu5jDnTHhu5hR4bui4buYw7Thu6vDteG7mOG6u+G7pCDhu5guMVLhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6I5w53hu5jhu7Fj4bqjICxM4buY4bua4buU4buU4buYw50uISXDneG7mMOdLiEkICxM4buYLOG7riDhu5jhu5bhu5Thu5Thu5ggLlThu5jhurVUIOG7mMOi4bqz4bql4bq/KiDhu5jDoi43ICzhu5jhurtU4buYIC4hKuG6peG7mOG7tDjhu5jhu7Lhuq0gLOG7mF1SMOG7mOG7tDkgLEzhu5jhurXDmiDhu5jDquG6peG7rMOiTOG7mOG6tSEgLuG7mC4wVcOi4buY4bu0Y8Ojw53hu5hZw5ow4buYw6I4IOG7mMOi4bqzMCAs4buYw51Tw53hu5gsIVLhu5jhu7QpIC7hu5jhu7Q4ICzhu5hZVDDhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6I5w53hu5jhu7Fj4bqjICxN4buYdOG6peG6vyYg4buYw51iICzhu5jhu7TDmeG7mOG6sS7huqnDneG7mOG7smUgLOG7mMOiLlQgLuG7mMOdNiAs4buYIC4hKuG6peG7mOG7siHhu5jhurXDmiDhu5jDoi7huqU5w53hu5hdMFUh4buYLikgLuG7mCAsLibhu5jDoi7huqVWw6Lhu5jDouG6sykgLuG7mOG7siE6IOG7mOG7suG7sCDhu5gsIVIgS+G7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jhurEu4bqpw53hu5jDnS4l4buYLiEmIOG7mOG6u1bDouG7mF1U4buYw502ICzhu5jDneG6qUzhu5jhu7LhuqkgLOG7mMOd4bqp4buYXVIw4buY4bu0OSAs4buY4bq1w5og4buYw6rhuqXhu6zDokzhu5ggLC4q4buYw6Iu4bqr4buYw502ICzhu5jDouG6s+G6peG6vyog4buYw6IuNyAs4buYw53huqtS4buY4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4buxY+G6oyAs4oCm4buY4buTxq/DneG7mFkhJsOiTOG7mC7huqXhur8mIOG7mOG7tFIgLOG7mMOiVuG6seG7mMOi4bqz4bqlICzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5giNuG7mC4pIC7hu5jhu7LhuqXhu5hdPMOdLuG7mMOdOSAs4buY4bu0OCAs4buYw6JVIeG7mMOqw5nhu5jhu6kuw5rhu5jDtMOp4bql4buYLOG7piDhu5jhurvhuqEh4buYWcOaMOG7mMOiOCBM4buY4bqxLlPDouG7mC7huqXhur/hu5hZw5og4buY4bq14bumw53hu5jhurvhu6Qg4buYLjFS4buY4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4buxY+G6oyAsTeG7mOG6uiEmw53hu5hdVCLhu5ggVOG6v+G7mFsuNiAs4buYw50uPuG7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLEzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5jhu7ThuqMh4buY4bq1NyAs4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mMOiISAu4buYw6Iu4buuIOG7mF1UIC7hu5giVSAu4buYw50uMOG7mOG7tDggLOG7mFlUMOG7mMOdU8Od4buY4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4bq74bqtICzhu5gg4bqnIeG7mMOCLlIgLuG7mOG6tMOgIEzhu5giVOG7mMOdMiDhu5gsMeG6seG7mOG6sS7hu64g4buYw6Iu4bqnw53hu5jhu7RX4bq/4buYWyEgLuG7mMOiJeG7mC3hu5jDqsOZ4buYLjkh4buYw53huqtS4buYLuG6peG6vyYg4buYICxU4bq/4buYw51UICzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyBN4buY4bq0UuG6peG7mCDDqVLhu5gg4bukIuG7mMOi4bqzIT8g4buYWy5SIUzhu5hZY+G6ocOd4buY4bu04buu4bql4buY4bu0w5nhu5jDoi7huqXhu5gu4bqnw6Lhu5jDouG6syQg4buY4buaTeG7lOG7lOG7lOG7mFsuU8OdLuG7mMOi4bqzMCAs4buYIGPhuqHDneG7mOG6u1Thu5jhurfhuqU3w53hu5jDoiXhu5jhu7QlIOG7mMOiLuG7pCLhu5jhurfhuqVSIEzhu5jDouG6s8OaIeG7mCAsLiEmIkzhu5jDoiki4buYLiE/4bql4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mMOd4bqrUuG7mOG7tDggLOG7mFlUMOG7mOG7suG7sCDhu5jDojnDneG7mOG7sWPhuqMgLE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4IhIOG7mMOiY8SDICzhu5jhurPFqCAsTOG7mOG6uyEmw53hu5jhu7LhuqXhur/hu5jDouG6synhu5hZw5ow4buYw6I4IEzhu5jhurEuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mMOdU8Od4buYLCFT4buYw6LhurM84buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mOG6u1bDouG7mMOiLj9M4buY4bqxLiHhu5jhurtWw6Lhu5jDoi4/4buYw53huqtS4buY4bu0OCAs4buYWVQw4buY4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4buxY+G6oyAs4buY4bq1PeG7mF1U4buYIjnDouG7mMOi4bqzMCAs4buYIC7hurkgLOG7mC4pIC7hu5jDoi5kw53hu5jhu7Q/4buYw6Iu4bql4buYLuG6p8Oi4buYWy5Tw50u4buYw6IuUiLhu5jhurfhuqVSIEzhu5jhurEu4bqpw53hu5jhurvhuqnhu5guMFXDouG7mOG7tDkgLOG7mOG7suG6peG7mF08w50u4buYw6LhurMwICzhu5jDomPDoCAs4buYXVIh4buYWy42ICzhu5jDqlJM4buYLDHhurHhu5jhurEu4buuIOG7mMOiLuG6p8Od4buY4bu0V+G6v+G7mMOiISoi4buYIOG7pCAs4buY4buy4bql4buYXTzDnS7hu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCBNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7rSzhuqXhur86IOG7mOG7keG6peG6v+G7mGcgLsOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtC7huqvhu5jDojzDnS7hu5jhuqTDteG7reG7keG7mC7huqXhur8mIOG7mMOCLlIgLuG7mOG6tMOgIMOSL+G6seG7jA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người Cống ăn tết sớm

Người Cống ăn tết sớm
2020-01-24 16:37:33

Tết truyền thống của dân tộc Cống bắt đầu từ 28 tháng Chạp theo lịch người Kinh.

Nghe người Dao, Mường kể chuyện “trăm năm”

Nghe người Dao, Mường kể chuyện “trăm năm”
2020-01-24 14:15:04

PTĐT - Không công khai, bạo dạn như tục “bắt vợ” của người Mông; chuyện dựng vợ gả chồng, tìm kiếm cho mình người “đầu gối tay ấp” của người Mường, người Dao trước giờ đều rất...

“Cột trụ” của bản

“Cột trụ” của bản
2020-01-23 06:21:09

PTĐT - Chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc cùng bà con thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, ông Triệu Văn Tiên - người có uy tín của thôn tất bật hơn ngày thường. Ông...

Giữ nghề đan lát của người Mường

Giữ nghề đan lát của người Mường
2019-11-12 07:54:09

PTĐT - Từ xa xưa, cuộc sống của người Mường hoàn toàn dựa vào tự nhiên. Từ những vật liệu sẵn có như tre, gỗ mà người Mường chế tác hoặc đan thành những vật dụng sinh hoạt hằng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long