Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buwbcOt4buTOcOj4bqhOeG7geG6sznhu5Phuqvhu4E54buA4buUI07hu4Ytw6Hhurc54buTdW4yL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M8Wo4buw4buC4buwOS054bq+4bqn4buZOeG7sW7hu5k5w6HhurFtOeG7mWzDouG6ojnDoeG6oS/DoDktOeG7seG7s+G7gTnhu4FtbuG7i+G7rTnhu5N24buZbDnDoDnhu7DDrOG7sTnhu4F44bqzOeG6vuG6s+G7mTnhu4Bt4buNOeG7g+G6peG7lTnGr+G7reG7oeG7gTlsbuG6sznFqG3GoeG7mWw54buBbeG7oeG7mWw54buHw7Lhu4FtOeG7gOG7lCNO4buGLcOh4bq3OeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxOeG7geG7lznDo+G6oTnhu4HhurM54buT4bqr4buBOeG7gOG7lCNO4buGLcOh4bq3OeG7k3VuXTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7g+G7lznhuqPhurc54buB4bqzOWxtbjnhu5lt4bq74buZOeG7seG7qeG7leG7mWw54buBceG7mWw54buDcOG7mWw54bux4bqlbjlN4bqnbjnhu4bDvXThu5lsOTDhuqPhuq854buB4bqzMV054buxbcOi4buZbTnFqW3hu6E5TXA54buAbW854buSbuG7mW05MMOgOeG7geG6szFbOeG7geG7lznhuqM54buB4bqzOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBbTnhu5HhuqI54buZbOG6s+G6oiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Bt4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7geG6sznhu5Phuqvhu4E54buTdW59Mi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzKznhu4DhurI54bq+4buI4buYTTnDoMOh4bqj4bqjOTDhur7hu5jDoMOh4bqj4bqjMTlsbW454buZbeG6u+G7mTnhu7HhuqVuOeG7sW3DouG7mW05xalt4buhOU1wOeG7gG1vOeG7km7hu5ltfTnhu5jhurPhu5NdOcOgxIM54bux4butcm5dOeG7g8Oy4bqzOeG7gW3hu4054bux4bqlbjnGsOG7reG6u+G7mTnDocOgIjnhur7hu4nhu5ltOeG7mW1l4buZOeG7kcOiOeG7mW1l4buZOcOBbsOt4buZOeG6v+G7oeG7gTnhuqDDrMWpOW3DouG7mWw5beG7l+G6sznhu7Ftw7puOcOBdznhu4F44bqzOeG7gOG7n+G7mWw54bux4bqiOSNO4bqy4buqTDnhu7HhuqVuOeG7qmXhu5k54bq/4bqz4bqiOeG7sGXhu5k54buqdOG7mTnhu5htw6nhu7FdOeG7g+G6rTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiOeG7seG7qcO9deG7gTnhu4Phu5ciMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzw5TDrOG7sTnGsOG7reG6pznhuqBm4buxOeG7mWxtbuG7ieG7kznhu5lsw6LhuqI5w6HDoS/DoC/DoGHDoMOhOeG7h8O9dOG7mWw54buxb+G7mW05w4F1bjnhu6rhurLhu6jhu6ot4buA4buVIy3DoCI5TW7hu4nhu5k54bq/4buJ4buZbTnhu5ltZeG7mTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiXTnhu4Nu4buL4butOeG7seG7qcOyOeG7seG6pW454bq+4buJ4buZbTnDgW7hu4nhu5k54buG4bqtOeG7gW1uw6zhu5k54buAeDnhu4BtbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMrOeG7gOG6sjnhur7hu4jhu5hNOcOgw6HhuqPDozkw4bq+4buYw6DDoeG6o8OjMTlsbW454buZbeG6u+G7mTnhu7HhuqVuOeG7sW3DouG7mW05xalt4buhOU1wOeG7gG1vOeG7km7hu5ltfTnhu5hBXTnhuqPEgznhu7Hhu61ybl054buDw7LhurM54buBbeG7jTnhu7HhuqVuOcaw4but4bq74buZOcOhw6AiOeG6vuG7ieG7mW054buZbWXhu5k54buRw6I5S8OhOeG7gXjhurM54bq+4buYw6DDoeG6o+G6o1054buD4bqtOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBbTnhu5HhuqI54bux4bupw7114buBOeG7g+G7lyI5w5TDrOG7sTnGsOG7reG6pznhuqBm4buxOeG7mWxtbuG7ieG7kznhu5lsw6LhuqI5w6HDoS/DoC/DoGHDoMOhOeG7h8O9dOG7mWw54buxb+G7mW05w4F1bjnhu6rhurLhu6jhu6ot4buA4buVIy3DoCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODNNbuG7ieG7mTnhur/hu4nhu5ltOeG7mW1l4buZOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBbTnhu5HhuqJdOeG7g27hu4vhu6054bux4bupw7I54bux4bqlbjnhur7hu4nhu5ltOcOBbuG7ieG7mTnhu4bhuq054buBbW7DrOG7mTnhu4B4OeG7gG1uIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4Mys54buA4bqyOeG6vuG7iOG7mE05w6DDoeG6o+G6oV05w6DDocOjYS3DoMOh4bq3w6M5MOG6vuG7mMOgw6HhuqPhuqFdOcOgw6HDo2Etw6DDoeG6t8OjMTnhu5HDojnhuqPhuq854buB4bqzOWxtbjnhu5lt4bq74buZOeG7seG6pW454bux4buN4buZbTlN4bqnbjnhu4bDvXThu5lsIjnhu7Dhu6nhu5Xhu5lsOeG7g+G7lznhuqPhuqE54bux4bupw73DuuG7mWw5bcO5xak54buRw6I5S8OhOeG7g+G6rTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiOeG7seG6u8WpOeG7seG7qeG7reG7mWw54bux4bu1OeG7seG7qcO9deG7gV05w7Rt4buf4buZbDnhu4Hhu5c54buZbOG7reG6ojnhu4F0OeG7kWXhuqI54buZbW5q4buTOeG7qeG6sznhu4Fx4buZbDnhu4Nw4buZbFs54bqjOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOW3DucWpOeG7seG6pW45w7Rt4butOcOB4bu34buBOeG7g+G6rTnhu4HhurXhu4FtOeG7keG6ojnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7neG6sznhu4PhurPhu5lsOeG7g8O9w7nhu4E54buDbuG7i+G7rTnhu7Hhu6nhurM54buHw7Lhu4FtOeG7sWo54bq/cjnhu6vhu63hu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4My054bqjOeG7geG6sznhur/hu4nhu5ltOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBbTnhu5HhuqI54buZbOG6s+G6ojnhu6vhurPhu6054buZbeG6u8WpOeG7geG6p+G7mW054bux4bqlbjnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTlNcDnhu4Btbznhu5Ju4buZbX0yL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMrOeG7gOG6sjnhur7hu4jhu5hNOcOgw6HhuqPEgzkw4bq+4buYw6DDoeG6o8SDMX054buYQV05w6PDoznhu7Hhu61ybl054buB4buf4buZbDnhu4dl4buZOSNu4buJ4buxOeG7mOG6s+G7k1054buDw7LhurM54buBbeG7jTnhu7HhuqVuOcaw4but4bq74buZOeG7sG3hurPhu5ltOcOUbcOtXTnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTnhu4LDojnhu5jEkeG7mWwiOeG6vuG7ieG7mW054buZbWXhu5k54bux4bu1OeG7kuG6tjnGsOG7reG6tTnhu4Hhuqfhu5ltOU3DouG7mTnGr+G7reG7oeG7gV054bur4bqz4butOeG7g+G7lznhu5lt4bq7xak54buB4bqn4buZbTnhu6pl4buZOeG6v+G6s+G6ojnhu7Bl4buZOeG7qnThu5k54buYbcOp4buxOeG7seG7qcOt4buZOeG7gW3hu63huqLDrOG7mTnhur/hurPhuqI5I+G7mOG6o8Oh4bqvOeG7mWzDouG6ojnDoOG6sS/DoS/DoGHDoMOhXTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiOeG7mWzhurPhuqI54bur4bqz4butOcO0bW454buZbeG6u8WpOeG7geG6p+G7mW054bux4bqlbjnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTlNcDnhu4Btbznhu5Ju4buZbSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPDlMOs4buxOcaw4but4bqnOeG6oGbhu7E54buZbG1u4buJ4buTOeG7keG6ueG7mTnDoDnhu5lsw6LhuqI5w6HDoS/DoC/DoGHDoMOhOeG7h8O9dOG7mWw54buxb+G7mW05w4F1bjnhu6rhurLhu6jhu6ot4buA4buVIy3DoCI5TW7hu4nhu5k54bq/4buJ4buZbTnhu5ltZeG7mTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiXTnhu4Nu4buL4butOeG7seG7qcOyOeG7seG6pW454bq+4buJ4buZbTnDgW7hu4nhu5k54buG4bqtOeG7gW1uw6zhu5k54buAeDnhu4BtbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMtOeG7gOG6sjnhur7hu4jhu5hNOcOgw6HhuqPhuq85MOG6vuG7mMOgw6HhuqPhuq8xfTnhu5jhurPhu5NdOeG6oeG6t1054bux4butcm5dOeG7kcOiOeG7gW3hu63huqLDreG7mTlsbuG6sznGsOG7reG7oeG7gTnhu7HDsuG7gW054buS4bq2Ijnhur7hu4nhu5ltOeG7mW1l4buZOeG7seG7tTnhu5LhurY5xrDhu63hurU54buB4bqn4buZbTlNcOG7mWw5w5Thu5/hu5lsXTnhu6vhurPhu6054buD4buXOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7qmXhu5k54bq/4bqz4bqiOeG7sGXhu5k54buqdOG7mTnhu5htw6nhu7E54bux4bupw63hu5k54buBbeG7reG6osOs4buZOeG6v+G6s+G6ojnhu4Ak4bqv4bq34bq3OeG7mWzDouG6ojnhurcvw6Avw6Bhw6DDoV054buDw73DueG7gTnhu4HhurXhu4FtOeG7keG6ojnhu5ls4bqz4bqiOeG7q+G6s+G7rTnDtG1uOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7seG6pW454buxbcOi4buZbTnFqW3hu6E5TXA54buAbW854buSbuG7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzw5TDrOG7sTnGsOG7reG6pznhuqBm4buxOeG7mWxtbuG7ieG7kznhu5lsw6LhuqI5w6HDoS/DoC/DoGHDoMOhOeG7h8O9dOG7mWw54buxb+G7mW05w4F1bjnhu6rhurLhu6jhu6ot4buA4buVIy3DoCI5TW7hu4nhu5k54bq/4buJ4buZbTnhu5ltZeG7mTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiXTnhu4Nu4buL4butOeG7seG7qcOyOeG7seG6pW454bq+4buJ4buZbTnDgW7hu4nhu5k54buG4bqtOeG7gW1uw6zhu5k54buAeDnhu4BtbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMtOeG7gOG6sjnhur7hu4jhu5hNOcOgw6HhuqPhurE5MOG6vuG7mMOgw6HhuqPhurExfTnhu5hBXTnhuqHhurc54bux4butcm5dOcaw4but4buh4buBOeG7scOy4buBbTnhu4LDom454buQ4buV4bqz4buZIjnhur7hu4nhu5ltOeG7mW1l4buZOeG7seG7tTnhu4LDom454buQ4buV4bqz4buZOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7qmXhu5k54bq/4bqz4bqiOeG7sGXhu5k54buqdOG7mTnhu5htw6nhu7E54bux4bupw63hu5k54buBbeG7reG6osOs4buZOeG6v+G6s+G6ojnhu4BO4bqv4bqx4bqhOeG7mWzDouG6ojnDoOG6sS9hw6Evw6Bhw6DDoV054buDw73DueG7gTnhu4HhurXhu4FtOeG7keG6ojnhu5ls4bqz4bqiOeG7q+G6s+G7rTnDtG1uOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7seG6pW454buxbcOi4buZbTnFqW3hu6E5TXA54buAbW854buSbuG7mW0iOcOUw6zhu7E5xrDhu63huqc54bqgZuG7sTnhu5lsbW7hu4nhu5M54buR4bq54buZOcOgOeG7mWzDouG6ojnDocOhL8OgL8OgYcOgw6E54buHw7104buZbDnhu7Fv4buZbTnDgXVuOeG7quG6suG7qOG7qi3hu4Dhu5UjLcOgIjlNbuG7ieG7mTnhur/hu4nhu5ltOeG7mW1l4buZOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBbTnhu5HhuqJdOeG7g27hu4vhu6054bux4bupw7I54bux4bqlbjnhur7hu4nhu5ltOcOBbuG7ieG7mTnhu4bhuq054buBbW7DrOG7mTnhu4B4OeG7gG1uIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4My054buA4bqyOeG6vuG7iOG7mE05w6DDoeG6o+G6tzkw4bq+4buYw6DDoeG6o+G6tzF9OeG7mEFdOeG6sTnhu7Hhu61ybl05xrDhu63hu6Hhu4E54buxw7Lhu4FtOU3DouG7mTnGr+G7reG7oeG7gSI54bq+4buJ4buZbTnhu5ltZeG7mTnhu7Hhu7U5TcOi4buZOcav4but4buh4buBOeG7mW3hurvFqTnhu4Hhuqfhu5ltOeG7qmXhu5k54bq/4bqz4bqiOeG7sGXhu5k54buqdOG7mTnhu5htw6nhu7E54bux4bupw63hu5k54buBbeG7reG6osOs4buZOeG6v+G6s+G6ojnDlOG7hMSD4bqx4bqhOeG7mWzDouG6ojnDoOG6ty/DoS/DoGHDoMOhXTnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gW054buR4bqiOeG7mWzhurPhuqI54bur4bqz4butOcO0bW454buZbeG6u8WpOeG7geG6p+G7mW054bux4bqlbjnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTlNcDnhu4Btbznhu5Ju4buZbSI5w5TDrOG7sTnGsOG7reG6pznhuqBm4buxOeG7mWxtbuG7ieG7kznhu5Hhurnhu5k5w6A54buZbMOi4bqiOcOhw6AvYcOgL8OgYcOgw6E54buHw7104buZbDnhu7Fv4buZbTnDgXVuOeG7quG6suG7qOG7qi3hu4Dhu5UjLcOgIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M01u4buJ4buZOeG6v+G7ieG7mW054buZbWXhu5k54buDw73DueG7gTnhu4HhurXhu4FtOeG7keG6ol054buDbuG7i+G7rTnhu7Hhu6nDsjnhu7HhuqVuOeG6vuG7ieG7mW05w4Fu4buJ4buZOeG7huG6rTnhu4FtbsOs4buZOeG7gHg54buAbW4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G6vuG6s8yB4buVOcWobeG7rcyBOeG7sG3hu5XMoznhu4Nu4buFzKPMguG7mTnhu7Hhu63Mm8yJOTDhu7Hhu5XMgsyJ4buZbDlt4buVzJvMo8WpMTIvxakz

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

THÊM 31 CA MẮC MỚI COVID-19

THÊM 31 CA MẮC MỚI COVID-19
2021-02-11 21:59:56

PTĐT - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc mới tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1)....

THÊM 21 CA MẮC MỚI COVID-19

THÊM 21 CA MẮC MỚI COVID-19
2021-02-10 18:51:51

PTĐT - Bản tin 18h ngày 10/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH
2021-02-09 07:08:08

PTĐT - Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới (BN2051-BN2053) là các ca lây nhiễm trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long