Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DhurpW4bqhMVXhu6Thu6xV4bq8feG6veG7llXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFU7w6NVw5lVO+G7rlXDoOG7tDtVcuG6ouG7inhzLcOZ4busVeG6veG6ueG6o+G6oTFVO+G6peG6oTFVLsOi4bqhMeG7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFV4bq74bq5O+G7jFQvLzvGoDrhu67huqNlMsOq4bq9MuG6o8ag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcOa4buoL8Wo4busLOG7psOa4buq4bumw5rhu6Thu6jhur3DmeG7qsav4bum4buw4bumw6HDmcagOWUxVFUv4bug4bueZeG7oEXhurx04bq8VS1VcVnhuqFV4bq9M+G6oVXhu6gyVeG6oTFXalXDmcOaL+G7pFU74buD4buuVXHhu67huqFVcjI3VS5Y4bqjVcOJw6rhurU7VTEz4buuVUUyxIPhuqExVTsy4bq14bqhMVUsNjsyVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFU7MuG6o1U6M33hur1VOzI3VTvDo1XDmVU74buuVcOg4bu0O1Vy4bqi4buKeHMtw5nhu6xV4bq94bq54bqj4bqhMVU74bql4bqhMVUuw6LhuqExVTEyM1XhuqEyKuG6oVXhur1YM1Vx4bu0O1V2M+G7ruG6oTHGoFXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFUyM13huqFVO8OjVeG7pMOa4buqw5pVOl3huqEyVeG6oTI94bqh4buUVTEl4bqhVcOZw5rDmsagw5rDmsOaVeG6oTFmYjNVLuG7ruG6oTFVO1Y7MlXDoWpVOzLhurXhuqExVSw2OzLGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhurwy4bqz4bqhMVXhur0z4bqhVTvhu65Vw6Dhu7Q7VcOg4bqrM+G7mOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Byw7NVceG7q+G6oHdV4bukw5rhu6rDmlXhu5xx4bqg4bukw5rhu6rDmuG7ouG7llXhuqHhu67DoOG7llXhu6Thu6RV4bq9w6rhuqcz4buWVS424buuVTsyN1Xhur1YM1Uyw6pqXeG6oVXDgeG7hztV4bqg4buuw6Dhu5ZV4bq9N+G6oTJVceG7tDtVdjPhu67huqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcV3huqEyVeG6oTI94bqhVcOhV1U7MsOi4bqhMVXhu4tXVTvDo1Xhur0zfWVVxKnhur87VeG7i+G6qzNVceG6oMOZ4buw4bukw5rhu5ZVLsOdVS5mYztVO1Y7MlXDoWpV4bq9KmVV4bq94bq5w6rhuqExVeG6vWhV4bqhMVdqVcOaw5kvw5rhu6Qv4bukw5rhu6TDmcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oEF94bq9VcOpw6pZVcSpKOG6vVXhuqExMjNdw6BVw6El4bqhVcWoVeG6oTFXalXDmuG7rC/DmuG7pC/hu6TDmuG7pMOZVSxm4bqp4bqhMVXhur004bqhMlXhu4vhuqszVeG7izNV4bq54bq/4bq9VeG6usOz4bq44bq6LXLhuqPhu4ot4bukxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdzNd4bqhVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVUuZmM7VTtWOzJVw6Fq4buWVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bq9WDNVcV3huqEyVeG7izNd4bqhVXFd4bqhMlXhuqEyM13hur1VLuG6qzNV4bq84bq5w6rhuqExVWbhuqnhuqExVTvhuqlV4bq7ZFV04bqz4bqhMVXDs+G6oTLGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurrhurVV4bqhMWZiM1U7VjsyVcOhauG7mFXhurzhuqfhuqExVeG6u+G6tVXhuqExZmIzVeG6vTN9ZVXEqeG6vztVMSXhuqFV4buLV1XhuqEyKmVVO1nhuqEyVeG6vWhV4buL4buB4bqhMVUsNjsyVS7hu67huqExVS5mYztV4bq9MiHhuqNVLOG6tzNV4bq7ZztVYTLhurEhVeG7nDtWOzJVw6Fq4bui4buYVeG7rOG7rMag4buwxq/FqOG7llXhur3hurnhuqPhuqExVS7Do+G7mOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6AtVXJWOzJVw6FqVeG6vSplVeG6veG6ucOq4bqhMVXhur1YM1U6XeG6oTJV4buLM13huqHhu5hV4buww5rhu6zhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVyVjsyVcOhalXhur0qZVXhur3hurnDquG6oTFV4bq9WDNVO+G6qVXhurtkVWEyVjvhu5hV4bukw5rGoOG7sOG7pOG7qOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6AtVXJWOzJVw6FqVeG6vVgzVeG6oTJX4buWVeG6oeG6qTNVw6Fmw6pV4bq94bq54bq/4buYVeG7quG7sMag4bukw5nhu6zhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8MiHhuqNVOlbhuqNVO1bhuqNVO+G7g+G7rlXhurwzIsOqVTrhu67huqFVdDNbw6pV4bq94bq5NlVx4buu4bqhVTsyN1UuWOG6o1XDicOq4bq1O1UxM+G7rlVlMsSD4bqhMeG7llU7MuG6teG6oTFVLDY7MlVy4bqi4buKeHMtw5nhu6zhu5hVLn3huqFV4bq9MmIzVS4zIsOgVeG6oVdqVeG6oWbhuqs7VeG6veG7rlUuw51VOzLDrOG7rlVhMuG6sTNVw5nGoMWo4buqxahVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDThuqEyVS594bqhVeG6vTJiM1UuMyLDoFXhuqFXalXhur3hurnhuqPhuqExVeG6u+G6tVU7VjtVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFUu4buu4bqhMVUuM1vDqlXhur3hurk2VeG6vVgzVTtWO1U74bqpVeG6u2RValXhur194buWVeG6u+G6tVU74buuVT3DoFXhur004bqhMlXDoSXhuqFVw5lV4buL4bqrM1Xhu4sz4bq5w6rhurtV4bq6w7PhurjhurotcuG6o+G7ii3hu6Thu5hVw5nFqFU74buu4buUVeG6uuG6tVU74buuVT3DoFXhur004bqhMlXDoSXhuqFV4bukVeG7i+G6qzNV4bq6w7PhurjhurotcuG6o+G7ii3hu6Thu5hV4bukVTvhu67hu5ZV4bq74bq1VTvhu65VPcOgVeG6vTThuqEyVcOhJeG6oVXhu6ZVw6FXVcWoVTvhu67GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnhuqPhuqExVeG6u+G6tVU7VjtVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVS7hu67huqExVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bq9WDNVO1Y7VTvhuqlV4bq7ZFVqVeG6vX1V4bq94bq5e+G6oVU7WVXhuqFm4bqrO+G7llUyM13huqFVceG6oMOZxq/hu6bhu6hVLuG7ruG6oTFVLjNbw6pV4bq94bq5NlXhur1YM1Vx4buKVUUy4bqnM1V0V1XhuqDhu7jhuqExVcOhV1U6XeG6oTJV4bqhMj3huqFV4bqh4bu44bqhMVXhuqEyJOG6vcagVXHhuqDDmcav4bum4buoVeG6vcOq4bqnM1U74buu4bqj4buWVTvDo1Xhur0zW+G6oVXhurvDrVXhur3hu7LhuqExVTLDqmp94bq9VVZlVeG7i1dVLlYzVeG6vTJW4bqjVS5mYuG6oTFV4bqhMjNbw6pV4bqh4buyw6BV4bqh4buuasagVeG6oDHhuqNXM1Xhurnhu67hu5ZV4bq9WDNVcV3huqEyVeG7izNd4bqhVeG6oDIzXeG6vVUu4bqrM1XhurzhurnDquG6oTFVZuG6qeG6oTFVO+G6qVXhurtkVXThurPhuqExVcOz4bqhMlXhu4tXVXFd4bqhMlXhu4szXeG6oVVFMuG6pzNVw4nDqlnhuqExVeG6oDPhuqEyVTvhu4XhuqExVS7hu67huqExVS4zW8OqVeG6veG6uTZVxahVOl3huqEyVeG6oTI94bqhVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFU7w6NVLCTDqlUyM13DqlUsMyDhuqFVOjN94bqhVeG6veG7suG6oTFV4bqh4bu44bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6uuG6tVU74buuVeG6vcOtVeG7i+G6o+G6oTFVw6Eze+G6oVXDqcOq4buu4bqhVS594bqhVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFVkVeG6oWbhuqs7VeG6veG7rlUufeG6oVXhuqHhu65qVcOhV1Xhu6bGr1U74buu4buWVS49alXDoVdV4bqhMsOs4bqhMVU6XeG6oTJV4bqhMj3huqFVO8OjVeG6oTIzW8OqVTpd4bqhMlXDoWtV4bqhW+G6oVXhuqHhu7jhuqEx4buWVTrhu67huqNVMcOiw6BV4bq9WDNVdFdV4bqgI+G6oTFV4buc4bumw5lV4bq94bq5ZmLhuqExVTJjZeG7ouG7llXDicOqWeG6oTFV4bqg4buuw6BV4bucw5rhu6bhu6JV4buLV1XDicOqWeG6oTFV4bq84bq5NlXhu5zDmsOZ4buixqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6BxVuG6o1VFMuG6v1Xhurwy4bqvVS4zXeG6oVXhur3DrVXhu5zhur3huqfhuqExVTJjZeG7ouG7ni9l4bug

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH
2021-02-09 07:08:08

PTĐT - Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới (BN2051-BN2053) là các ca lây nhiễm trong...

Khai báo y tế, quyền lợi và trách nhiệm

Khai báo y tế, quyền lợi và trách nhiệm
2021-02-08 16:12:50

PTĐT - Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã chủ động nỗ lực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch một cách tốt nhất để người dân được...

Lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19
2021-02-08 11:46:06

PTĐT - Ngày 8/2, tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long