Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G7muG6vEJJKD48KOG6snYoSeG7t+G6sihJ4buOw4oo4bqyw4zhu6TDiuG6tC08MCYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/4buY4buaw4Lhu5ooLSjhurY1w60o4bubw6rDrSg8IOG6vSjDreG6uzPGsCg8KS8+KOG6s3AxKOG6tjHDrSjhurLhur3hu4Mow6I0w6wo4buU4budbeG6syjhurvDqjEo4buY4bq94buJw63hurso4bqz4bq9bcOt4bq7KOG6teG7h+G6s+G6vSjhurLDjOG7pMOK4bq0LTwwKOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7myMo4bukw6rEkeG7myjDjTFpKOG6u+G6vcOqKMOt4bq9xIPDrSjhu5vhur1iaSg+PCjhurMxKGk44bqzKGnhu4/DqiMo4bub4buXw6zDreG6uyjDouG7iyjhurPhu4soPCjhurMxKMOt4bq9xIPhu5ko4bqzNcOt4bq9KMOicsO04bqzKOG6szLhurPhur0oaMawKMOt4bq7McawPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhur1sw63hurso4bubw6rDrSjhurMxKGk44bqzKGnhu4/DquG7uCg+PCjhurMxKGk44bqzKGnhu4/Dqigl4bq2w40+KSI8LT4pMDwqIyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOi4buLKOG6s+G7iyg+KSjhurMxKOG6u+G6vcOqKMOt4bq9xIPDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOtcuG7j+G6s+G7uCjhu5o0w6oo4bua4buYKOG6vG4o4bqy4bq94bq/KEnDqsOt4bq9KCU8KiMo4buU4budNcOt4bq7KMONw6rDreG6vSglPCojKOG6usOqMShIMcOqKCV9KiMo4bq8NcOqKOG6tHLhu43DreG6uyglPH0qKOG7pTMoPCjhurMxKOG6szLhurPhur0oaMawKMOt4bq7McawKMahMeG7nSjDreG6vcSD4buZKOG6szXDreG6vSjhu5s0w6oo4bua4buYKOG6vG4o4bqy4bq94bq/KEnDqsOt4bq9PSjhurLhu6Eo4bub4bq9ZeG7uCYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8tKOG6snYo4bq2xJDDjeG6vCg+KSI8KCXhurbDjT4pIjwqKMOicsO04bqzKOG6szLhurPhur0oaMawKMOt4bq7McawKMahMeG7nSjDreG6vcSD4buZKOG6szXDreG6vSjhu5s0w6oo4bua4buYKOG6vG4o4bqy4bq94bq/KEnDqsOt4bq94bu4KMONMWkjKHs8KOG7m+G7ncOzw6ojKGgzKOG6s+G6veG7ncawYsOtKOG6u8OqMSMo4buV4budbeG6syjhu5vhu4fhurPhur0ow4rDreG6tcOsw63huqXGocOqMT0o4bq2xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKOG7m3Qow4rDreG6tcOsw63huqXGocOqMSjDreG6vcSD4buZKOG6szXDreG6vSjGoOG6ocOtKOG6tzHGsCjhu5rhuqHDrSjGoOG7jcOtKMON4bq94bqj4bubKOG7m+G7l2LDrSjhurPhur3hu53GsGPDrSjhurcxxrAoxqDhu5Q8IiAow63hurszxrAoIi8+Lz4pPjwjKMOicsO04bqzKOG6szLhurPhur0oaMawKMOt4bq7McawKMahMeG7nShn4bq9w6oow63hur3Eg+G7mSjhurM1w63hur0o4bubNMOqKOG7muG7mCjhurxuKOG6suG6veG6vyhJw6rDreG6vT0oR2Phu5so4buV4budNSjFqeG6p+G7myjDreG6u+G6vcOqxJFpKMOt4bq7M8awKDAvPi8+KT48KOG6tXLhu43DreG6uyjhu5vhur/DreG6vSjhu6Xhu4/DqijGoHbhu5bGoC3hurLDrOG7pC0+PSjhurzDqsSRw60o4bq3xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKMOicsO04bqzKOG6szLhurPhur0oaMawIyjDosOqZOG7nSjhu5vhu5fhu4co4bubNMOqKOG6tsSRw63hur0o4bulw6rEkcOtKOG6tDYo4bqz4bq9w6pjw60o4bqycCjhurLhur3Dqj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/LSjhurJ2KOG6tsSQw43hurwoPikiPigl4bq2w40+KSI+Kijhu5s0w6oo4bua4buYKOG6vG4o4bqy4bq94bq/KEnDqsOt4bq94bu4KMONMWkjKD4wKOG7m+G7ncOzw6ojKMOi4buHMSjhurPhur3hu4Mo4bubNMOqKOG7leG7ncSDw60o4bua4bqhw60o4bq24buBw63hur0jKOG7muG7mCjhurxuKOG6suG6veG6vyhJw6rDreG6vT0o4bq2xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKGgzaSjhu6XDqsSR4bqzKOG7mzTDqijhurdvKOG7meG6vcSDw60o4bq9cuG7j8Ot4bq7KOG6teG6scOtKOG6t23hurMoxalj4buZKOG7m+G6veG7nW/hurMo4bua4buX4budw63hurso4bub4bqhaSjDosOqZOG7nSjhur0zw63hur0o4bqzbMOt4bq7KOG7m8awKOG7pMOKduG6usagKCXhurPhu5/DreG6uyjhurdvKOG7meG6vcSDw60o4bulMyhoMyjhurg8KOG6s3AxKOG6tsONPDAiMCo9KEdj4bubKOG7leG7nTUoxanhuqfhu5sow63hurvhur3DqsSRaSjDreG6uzPGsCgwLz4vPik+PCjhurVy4buNw63hurso4bub4bq/w63hur0o4bul4buPw6ooxqB24buWxqAt4bqyw6zhu6QtPj0o4bq8w6rEkcOtKOG6t8SRw63hur0ow63hur3huqHDrSjDonLDtOG6syjhurMy4bqz4bq9KGjGsCMow6LDqmThu50o4bub4buX4buHKOG7mzTDqijhurbEkcOt4bq9KOG7pcOqxJHDrSjhurQ2KOG6s+G6vcOqY8OtKOG6snAo4bqy4bq9w6o9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPy0o4bqydijhurbEkMON4bq8KD4pInsoJeG6tsONPikieyoo4bubNMOqKOG7lOG7nTXDreG6uyjDjcOqw63hur3hu7gow43DuSMoeyko4bub4budw7PDqiMow6Lhu4cxKOG6s+G6veG7gyjhu5s0w6oo4bua4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6vW0o4bq8NChIw6zDreG6uyMo4bub4buDw63hur0o4buU4budNcOt4bq7KMONw6rDreG6vT0o4bq2xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKGgzKOG6uDwo4bqzcDEo4bq2w408W1t7IyjDojYow6Jyw7ThurMo4bqzMuG6s+G6vShoxrAo4bubdCjDreG6uzPGsCg+IC88Lz4pPjw9KEdj4bubKOG7leG7nTUoxanhuqfhu5sow63hurvhur3DqsSRaSjDreG6uzPGsCgwLz4vPik+PCjhurVy4buNw63hurso4bub4bq/w63hur0o4bul4buPw6oo4bul4buPw6ooxqB24buWxqAt4bqyw6zhu6QtPj0o4bq8w6rEkcOtKOG6t8SRw63hur0ow63hur3huqHDrSjDonLDtOG6syjhurMy4bqz4bq9KGjGsCMow6LDqmThu50o4bub4buX4buHKOG7mzTDqijhurbEkcOt4bq9KOG7pcOqxJHDrSjGoW0oPijhu5vhu4PDreG6vSjhu5Thu501w63hursow43DqsOt4bq9PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8tKOG6snYo4bq2xJDDjeG6vCg+KSJ9KCXhurbDjT4pIn0qKOG7mzTDqijhurrDqjEoSDHDquG7uCjDjcO5Iyh7MCjhu5vhu53Ds8OqIyjDouG7hzEo4bqz4bq94buDKOG7mzTDqijhur3hu53GsMSRw60ow4oxKOG7mDEjKOG7m+G7g8Ot4bq9KOG6usOqMShIMcOqPSjhurbEkcOt4bq9KMOt4bq94bqhw60oaDMo4bq4PCjhurNwMSjhurbDjTwgIlsjKMOiNijDonLDtOG6syjhurMy4bqz4bq9KGjGsCjhu5vEg+G7mSjhu5vhu5fhu53DreG6uyjhu5t0KMOt4bq7M8awKDwvPi8+KT48PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8tKOG6snYo4bq2xJDDjeG6vCg+KSJbKCXhurbDjT4pIlsqKOG7mzTDqijhurrDqjEoSDHDquG7uCjDjcO5Iyg+Iijhu5vhu53Ds8OqIyjDouG7hzEo4bqz4bq94buDKOG7mzTDqijhur3hu53GsMSRw60ow4oxKOG7mDEjKOG7m+G7g8Ot4bq9KOG6usOqMShIMcOqPSjhurbEkcOt4bq9KMOt4bq94bqhw60oaDMo4bq4PCjhurNwMSjhurbDjTwgIlsjKMOiNijDonLDtOG6syjhurMy4bqz4bq9KGjGsCjhu5vEg+G7mSjhu5vhu5fhu53DreG6uyjhu5t0KMOt4bq7M8awKHspLzwvPik+PD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/LSjhurJ2KOG6tsSQw43hurwoPikiXSgl4bq2w40+KSJdKijhu5s0w6oo4bq6w6oxKEgxw6rhu7gow43DuSMoezwo4bub4budw7PDqiMow6Lhu4cxKOG6s+G6veG7gyjhu5s0w6oo4bq94budxrDEkcOtKMOKMSjhu5gxIyjhu5vhu4PDreG6vSjhurrDqjEoSDHDqj0o4bq2xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKGgzKOG6uDwo4bqzcDEo4bq2w408ICJbIyjDojYow6Jyw7ThurMo4bqzMuG6s+G6vShoxrAo4bubxIPhu5ko4bub4buX4budw63hurso4bubdCjDreG6uzPGsCg8Lz4vPik+PD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/LSjhurJ2KOG6tsSQw43hurwoPikiIigl4bq2w40+KSIiKijhu5s0w6oo4bq6w6oxKEgxw6rhu7gow43DuSMoe30o4bub4budw7PDqiMow6Lhu4cxKOG6s+G6veG7gyjhu5s0w6oo4bq94budxrDEkcOtKMOKMSjhu5gxIyjhu5vhu4PDreG6vSjhurrDqjEoSDHDqj0o4bq2xJHDreG6vSjDreG6veG6ocOtKGgzKOG6uDwo4bqzcDEo4bq2w408IDA8IyjDojYow6Jyw7ThurMo4bqzMuG6s+G6vShoxrAo4bubxIPhu5ko4bub4buX4budw63hurso4bubdCjDreG6uzPGsCh7PC88Lz4pPjw9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0dj4bubKOG7leG7nTUoxanhuqfhu5sow63hurvhur3DqsSRaShp4bqx4budKOG6t8SRw63hur0o4buZ4bq94bqvaSjhurNwMSjhurbDjT4pIn0tPikiIijDreG6uzPGsCg8KS8+Lz4pPjwo4bq1cuG7jcOt4bq7KOG7m+G6v8Ot4bq9KOG7peG7j8OqKOG7peG7j8OqKMagduG7lsagLeG6ssOs4bukLT49KOG6vMOqxJHDrSjhurMy4bqzKOG6t8SRw63hur0ow63hur3huqHDrSjDonLDtOG6syjhurMy4bqz4bq9KGjGsCMow6LDqmThu50o4bub4buX4buHKOG7mzTDqijhurbEkcOt4bq9KOG7pcOqxJHDrSjDgjEoZ+G6vcOsMSjhu5vhu4PDreG6vSjhurrDqjEoSDHDqj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/LSjhurJ2KOG6tsSQw43hurwoPikiIC0+KSBbIyg+KSAiLT4pMDwoJeG6tsONPikiIC0+KSBbIyg+KSAiLT4pMDwqKOG7mzTDqijhurw1w6oo4bq0cuG7jcOt4bq74bu4KDx7KOG6szEo4bq74bq9w6oow63hur3Eg8OtKOG7mzTDqijhu5vhu4PDreG6vSjhurw1w6oo4bq0cuG7jcOt4bq7IyhoMyjhurMy4bqzKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG6vcO04buZKOG6uDwow6I2KMOicsO04bqzKOG6szLhurPhur0oaMawKOG7m8SD4buZKOG7m+G7l+G7ncOt4bq7KOG7m3Qo4bub4buXcuG7j+G6syMoZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4sow63hurvhu53GsCjhurPhu40oaOG6ocawKMOt4bq9w6rDqWko4buXMSjhurNvw63hursow6Juw63hurs9KEdj4bubKOG7leG7nTUoxanhuqfhu5sow63hurvhur3DqsSRaSjDreG6uzPGsCg8KS8+Lz4pPjwo4bq1cuG7jcOt4bq7KOG7m+G6v8Ot4bq9KOG7peG7j8OqKOG7peG7j8OqKMagduG7lsagLeG6ssOs4bukLT49Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPy0o4bqydijhurbEkMON4bq8KD4pIF0oJeG6tsONPikgXSoo4bq74bq9w6oow63hur3Eg8OtKOG7mzTDqijhu5vhu4PDreG6vSjhurw1w6oo4bq0cuG7jcOt4bq74bu4KOG6tsSRw63hur0ow63hur3huqHDrSjGoW3hu5sjKOG6vcOsKMOicsO04bqzKOG6u8OqMmkoxqEy4bubKOG7m+G6vWzDreG6uyjhu5Xhu50xKGfhur0yaSjhu5nhur3huqHDrShow6w0w6ooxqEzw63hursoaMSp4bqzKOG7mzTDqijhurfEkcOt4bq9KOG7pcOqxJHDrT0oR2Phu5so4buV4budNSjFqeG6p+G7myjDreG6u+G6vcOqxJFpKMOt4bq7M8awKDwpLz4vPik+PCjhurVy4buNw63hurso4bub4bq/w63hur0o4bul4buPw6oo4bul4buPw6ooxqB24buWxqAt4bqyw6zhu6QtPj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZduG7neG7m+G6vcOs4buXIT/hurYyw6wo4buY4bq94bujKOG7muG6vcSpKMOiw6rEkcOtKOG7m8O6KCXhu5vDs8Ot4bq7KOG6vcO04buZKiYv4buZPw==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH

THÊM 3 CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI QUẢNG NINH
2021-02-09 07:08:08

PTĐT - Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới (BN2051-BN2053) là các ca lây nhiễm trong...

Khai báo y tế, quyền lợi và trách nhiệm

Khai báo y tế, quyền lợi và trách nhiệm
2021-02-08 16:12:50

PTĐT - Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã chủ động nỗ lực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch một cách tốt nhất để người dân được...

Lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19
2021-02-08 11:46:06

PTĐT - Ngày 8/2, tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long