Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47huqvEkSXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bqhYsOi4bq/JeG6vX3hur/huqvhu64l4buMW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j2LhurPhu48l4bq7YsOiw6ol4bqhYsOi4bq/VyVhW+G7gSXhu6HDoiXhu43GocOhJeG6u+G6q2bhuqMlw6Hhuqti4bqzw6ol4buXw7Ul4buP4bqr4bqz4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu2QeG7l2rDoSXhu6F74buBJcOq4buRPCXhur8g4bq/4bqpJeG6v+G7h+G6v+G6qVclw6E+w6Elw6Hhu6M8JeG6q3vhur/huqlXJeG7jWLhurfDtSXhu4/huqvEkSXhuqFiw6Lhur8lw6o+ciXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqHEkTwlYXvhur8l4buPZeG6v+G6qyXhuqFdJcOh4bqrw7U44bq/JWHEkSXhuqE8JcOgfeG6v+G6qSXhu6HhurUlw6Hhuqvhu5nhur/huqkl4bq94buBfWIl4buheyXDqjnDtSXDql0lw6E+w6El4buP4bqrYuG6s+G7jyVhxJEl4bq9e8OqJcOqPuG7j1gl4bugamIl4buhYsOiw6Elw6ptJcOyw6zhur/huqkl4bq74bq34bq/4bqrJW/huqs04bq/JW/huqtpYiXhuqt74bq/4bqpJeG6q+G7hzxXJeG6q8OiJeG7j+G6q2nhur/huqklw6E+w6Elw6Hhu6M8JeG6q3vhur/huqkl4bqhYsOi4bq/JcOqPnIl4bqhXSXDqjzhur/huqkl4bqh4bqz4bq/JcOh4bqr4buBJeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j2LhurfDtSXDoOG7keG6v+G6qSXhur/huqti4bq1w7Ulw6HEqSXhuqvDrGIl4bq94budPCXDoeG6q+G7heG6vyXDqsO1PCXhuqHhu5dsw6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpJcOhPOG7gVcl4bqpYj4lb+G6q+G7kSXhuqtsbyXhu6F7JcOh4bqr4bqzJeG6ocOsJeG6qzfDtSXDql1iJeG7j2nhu49Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCRwYsOg4buP4bqr4buuJSEsKm9xViXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buP4buuJSwmIW9xViQl4buNw7LDocWoJC8vw6FYYTzhu4Fv4bqrw7Xhu4/huqvhu4FY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz8/PywvJiYmw6AsKik6Pz864buPLjsoKuG6vSYqLWLDquG6qS0/Kj8/Ki4mIS0/Kiw6LC5Y4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG7juG6q8SRJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhuqFiw6Lhur8l4bq9feG6v+G6q+G7riXhu4xb4bq/JW/huqs4w6ol4buPYuG6s+G7jyXhurtiw6LDqiXhuqFiw6Lhur9XJWFb4buBJeG7ocOiJeG7jcahw6El4bq74bqrZuG6oyXDoeG6q2LhurPDqiXhu5fDtSXhu4/huqvhurMkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQhLCokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsJiEkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tuG6uuG6qz7DoeG6qyXhuqt74bq/4bqpJeG7j+G6qzzDqiXhurvhuqtb4buBJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXDqj5yJeG6oWLhurXDtSXhuqvhu4M8JeG6v+G6q2LDouG7jyXhuqHDrCXhu499YiXhu41i4bq3w7Ul4buP4bqrxJEl4bqhYsOi4bq/JcOqPnIl4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG6umLDqlclb+G6q+G7l2vhur/huqkl4buO4bqrPOG6v+G6qyXDimLhurPDtVcl4buOTyXhu6Biw6Lhu48l4buOw7JkWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhur7huqvhu4fDqiXhu4/huqti4bqz4buPJWHEkSXDocSpJWFb4bq/JeG7j+G6q2jhur/huqklw6Dhu5Phur/huqkl4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6rhu5E8JeG6vyDhur/huqkl4bq/4buH4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXhu49i4bq3w7Ul4buP4bqr4buTJcOqfeG6v+G6qyXhur/huqs14buPJeG7oTnhur8l4bq9eyXDqj5yJeG6oWLhurXDtSXhuqvhu4M8JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq74bqrY1clw7PDtX3hu48l4bq9e8OqJcOqPuG7jyXDncOzw7V94buPJeG6q8SpYiXhur/hu5dqw6FXJcOzw7V94buPJeG6oT7hu7JXJeG7j+G7mSXhur194bq/4bqrJeG7oXslw6E+w6El4bq94buBfWIlw7PDtX3hu48l4bqhYsOi4bq/JeG6u+G6qz7DoVgl4buOw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buHVyXhur/huqvhu4fDqiXhuqt74bq/4bqpJcOhaOG6v+G6qSXhur/huqnhuqvDoiXDoTzhu4El4bqh4buXbMOhJcOhPsOhJeG6v+G6q3sl4buNW+G6vyVxw7U14buPJeG6oeG7lzwlw7I8JeG7j+G6q8SRJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhur/huqti4bq1w7Ul4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJcOqamIl4buhamIl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG7j2Phur/huqsl4bq/IuG6v+G6qSXhur/hu4tiJeG7j8Oyw6xiWCXhu4zhu4El4buhamIl4bq/IsOqJeG7j8Oy4buXasOhVyXhuqliPiXDoVslw6Hhu5k8JeG6qzbDtSXhuqvhurPhu48lw6E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG6oWLDouG6vyXhur194bq/4bqrJeG6u+G6q2jhur/huqklYWLhurPhur8l4bqhw6zhur/huqkl4bq/4bqrYuG6tcO1WCXhuqBi4bq1w7Ul4bqr4buDPCXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6u+G6q2Mlw6Hhu4cl4bqpYj4lYT7hur8l4buP4bubJSwl4buPw7Jiw6LDtSXhuqHDreG6v+G6qS/DoeG6q2LhurPDoSXhu4/Dsm0l4bq94bq34bq/VyXhu4/hu5FyJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG6q2LDosO1JeG7oXslw6Fo4bq/4bqpJeG7jcO1NeG7jyXhur17w6olw6o+4buPWCXDgT7DoSXhur3hu4F9YiXDs8O1feG7jyXhuqFiw6Lhur8l4buP4bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJcOh4buHJeG6qWI+JWE+4bq/JeG7j+G7myU6KipYKioqJeG6ocOt4bq/4bqpL8Oh4bqrYuG6s8OhJeG7j8OybSXhur3hurfhur9WJcOzw7V94buPJeG6q8SpYiXhur/hu5dqw6Elw6Hhu4cl4bqpYj4lYT7hur8l4buP4bubJT8l4buPw7Jiw6LDtSXhuqHDreG6v+G6qS/DoeG6q2LhurPDoSXhu4/Dsm0l4bq94bq34bq/WCXhu4xb4bq/JW/huqs4w6ol4buP4buZJeG6vX3hur/huqtXJeG7j+G7mSXhuqFo4bq/4bqpJeG7oWpiJcOgw7Xhur/huqkl4buPY8Oh4bqrJT8qKi0uKiol4bq9Y+G7jyXhuqHhu5dsw6El4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6u+G6qz7DoeG6qyXhuqt74bq/4bqpJcOh4bqr4buF4bq/JcOqw7U8VyXDoeG7hyXhuqliPiVhPuG6vyXhu4/hu5slOyXhu4/DsmLDosO1JeG6ocOt4bq/4bqpL8Oh4bqrYuG6s8OhJeG7j8OybSXhur3hurfhur9Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOTw7U8JeG6u+G6q1vhu4El4buNPuG7jyXDqsOs4buPJeG7jWklw6Hhu6M8JeG6q3vhur/huqlXJeG7jWLhurfDtSXhu4/huqvEkSXhuqFiw6Lhur8lw6o+ciXhur1q4bq/JeG7j8Oy4bq34bq/JeG6ocSRPCVhe+G6vyXhu49l4bq/4bqrJeG6v+G6q+G7lyXhuqvDoiXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG7jWLhurfDtSXhu4/huqvEkSXhuqBiw6Lhur8lw4o+ciVRPOG6v+G6q1cl4bqhYsOi4bq/JcOqPnIl4bqqw4FXJcOK4bqjw6BiPCXDijzDsuG7j1cl4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG6umLDqlhYWCXDoeG6q+G7gSXhu4/huqs1clclw6E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j2LhurPhu48l4bq7YsOiw6ol4bqhYsOi4bq/VyXDoeG7hyXhu49j4bq/4bqrJeG6vyLhur/huqklYVvhu4El4buhw6Il4buNxqHDoSXhurvhuqtm4bqjJeG7j+G6q8O1JeG6q8O04buPJeG7jeG7nSXDs8O1POG6vyXhu480w6pXJcOqw7U8JeG7jSDDqiXDoeG7mTwl4bq/4bqp4buXa2Il4buPYuG6t8O1JcOg4buR4bq/4bqpWCXDgT7DoSXhuqtd4bq/4bqpJeG7jVvhur8lccO1NeG7jyXhuqHhu5c8JcOyPCXhu4/huqvEkSXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6veG7gX1iJeG6oWLhurXDtSXhuqvhu4M8JeG6u+G6s+G7jyXhuqtsbyXhu49j4bq/4bqrJeG6vyLhur/huqkl4bq94buFw6El4buhYiXhurvhuqvDtTjhur9XJWHhu5NiJWE44bq/VyXhurti4bqlw6ol4buN4buBPuG7jyXhuqHDrCU4w6pXJcOhW8OqJWFi4bqz4bq/JeG7j+G6q2jhur/huqklw6pi4bq/4bqrWCVB4bq34bq/JcOhfeG6v+G6qyXhuqHhu4clw6Hhu4cl4bq/4bqrYuG6tcO1JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXDs8O1feG7jyXhuqFi4bq1w7Ul4bqr4buDPCXhu43hu6Mlw6Dhu5Phur/huqkl4bqrxKliJeG6v+G7l2rDoSXhurvhurPhu48l4bqrbG8l4buPY+G6v+G6qyXhur8i4bq/4bqpJeG6veG7hcOhJeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq74bqrYyXhu6FqYiXhur/huqti4bq1w7Ulw6o5w7Ulw6pdVyXhurti4bqlw7Ulw6A+4bq/4bqpWCXDgT7DoSXhu41b4bq/JW/huqs4w6olw7PDtX3hu48l4bqhYsOi4bq/JeG7j+G6q2jhur/huqkl4buP4bqr4buXa+G6v+G6qSXDoeG7leG6v+G6qSXhuqHhu5dsw6Elw6FbYiXhu49i4bqz4bq/JeG7oWpiJeG6ocOsJeG6vXvDqiXDqj7hu48l4buNNMO1JeG6q8Sp4bq/VyXhuqliW8OqJeG7j2LhurPhur/huqklw63hur9XJcOh4buHJeG7j+G6q+G6pSXhuqvEg+G6vyXhuqliayXhu6F7JeG6oWLhurXDtSXhurvhuqti4bql4bq/JeG7j+G7myVxPFglw4E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G7mSXhur194bq/4bqrJcOh4buHJeG7j2Phur/huqsl4bq/IuG6v+G6qSXhurvhuqs+4bq/4bqpJeG6u+G6q8O1OOG6v1cl4bq74bqr4bujJcOq4buRYiXhuqHhu5dsw6El4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j2LhurfDtSXDoOG7keG6v+G6qSXDs8O1POG6vyXhu480w6pYJeG6vuG6qeG7gXtiJcOhaOG6v+G6qSXhur/huqnhuqvDoiXDqmpiVyXhu4/DsuG6t+G6vyXDquG7iWIl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG6oeG6tcO1JcOh4buHJcOgPuG6vyXhur/huqtd4bq/JcOqxqHDoSXhu49i4bq3w7Ul4bqrPOG7gSXhur8i4bq/4bqpJeG6veG7l2zhur/huqlXJeG7j+G6q2jhur/huqkl4buPYuG6vyXhu6HhurUl4buPY+G6v+G6qyXhur8i4bq/4bqpJeG6v+G7i2Il4buPw7LDrGIlw6Hhu5k8JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqlclccO1NeG7jyVxxqFXJeG6v2LhurfDqiVy4bqz4buPJeG6qWI+JeG6qWLDtG8l4bq/4bqp4buXa2Ilw6rDtTwlw6Dhuqclw6B74bq/4bqpJeG7jeG7gSXhu40+4bq/4bqrJeG6oeG6pSXhur3hu508JcOh4bqr4buF4bq/JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiVv4bqr4buRJeG6q2xvJeG7oWpiJeG6v+G6q8O1JcOhNsO1WMOBPsOhJeG7jWLhurfDtSXhu4/huqvEkVclw6Hhu6M8JeG6q3vhur/huqkl4bqhYsOi4bq/JcOqPnIl4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhur/huqti4bq1w7Ul4bqr4buBfeG7jyXhuqHDrOG6v+G6qSXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqto4bq/4bqpVyXDs8O1W+G6v+G6qSVhPiXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bq/4bqrMMOqJeG7j+G6q8O1JeG6q8O04buPJeG6u+G6qz7DoeG6qyXhuqt74bq/4bqpJeG6v+G6q+G7lyVv4bqrPuG7jyXhu49rJcOyxKliVyXhu4/DsuG6o+G7gSVhYuG6peG6vyXDs8O1W+G6v+G6qSXDoT7hu4FXJeG6oSLhur/huqkl4buPW2Il4buP4bqraOG6v+G6qSXhu49i4bq/JeG6u+G6q8O1cuG6s+G6vyXDqn1iJeG7j8Oy4bq34bq/JXDhuqNh4buNYuG7j+G6oyVhPuG6vyXhuqt74bq/4bqpJeG7oXslw6E+w6El4buPw7I84bq/4bqpJcOqfeG6v+G6qSVxXSXhuqvDrGJWJeG7jyLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG6ocOsYiXhur/huqnhu5Ul4bq/4bqrNOG6vyXhu6Fi4bq34bq/JeG6qWI84buBJeG6q3vhur/huqlXJWFb4buBJeG6oVvDqiXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bqh4buXbMOhJeG6qWI84buBJeG7oXsl4bq9IG8l4bqhMeG7jyXhur/huqs84bq/4bqrJcOh4bqr4buH4bq/4bqp4oCmw4HhuqvEkSVP4bqr4buR4bq/4bqpJeG7juG6qzzhur/huqslQWThur/huqslLSXhur/huqs04bq/JeG7oWLhurfhur8lYT7hur8l4bqre+G6v+G6qSXhu499YiXhu41i4bq3w7Ul4buP4bqrxJEl4bqhYsOi4bq/JcOqPnIl4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG6umLDqlclb+G6q+G7l2vhur/huqkl4buO4bqrPOG6v+G6qyXDimLhurPDtVcl4buOTyXhu6Biw6Lhu48l4buOw7JkJcOh4bqr4buBJWFi4bqz4buP4buuJcOBPsOhJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhuqFiw6Lhur8l4bq9feG6v+G6qyXhu49i4bqz4buPJeG6u2LDosOqJeG6oWLDouG6vyXhu43hu6Mlw6Dhu5Phur/huqklw6Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q8OiJULhur/hu6HhuqPDsuG7j+G6o8OyJcOh4buHJeG6qWI+JcOhPOG7gSXhuqvEqeG6vyXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buP4bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXhu6E54bq/JeG6oeG7l2zDoSXhurvhuqs+w6Hhuqsl4bqre+G6v+G6qSXhu5c8JcOh4bqrw7XDrOG6v+G6qVgl4bq+4bqr4buf4bq/4bqpJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu49i4bqz4buPJeG6u2LDosOqJeG6oWLDouG6vyXhu6F7JWFb4buBJeG7ocOiJeG7jcahw6El4bq74bqrZuG6oyXhuqHhu5dsw6El4bq74bqrPsOh4bqrJeG6q3vhur/huqkl4buXw7Ul4buPYuG6t+G6vyXhur3hu508JcOh4bqr4buF4bq/VyXhuqHhu5dsw6El4bq/4bqrNOG6vyXhu6Fi4bq34bq/JcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPaGIl4buP4buXJeG7oTXhur8l4bq7w7kl4buh4bq1JeG7j2Phur/huqsl4bq/IuG6v+G6qSXhur97ciXhuqHhuqUl4bqpYsO0byXhurvhuqs+w6Hhuqsl4bqre+G6v+G6qSXDoeG7hyXhur3hu508JcOh4bqr4buF4bq/JeG6q2xvJeG6vXNXJeG7j2LhurPhu48l4bq7YsOiw6olw6HhuqtiJW/huqtjJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOzw7U+JeG7j8OyZOG6v+G6qyXhu43hu6Mlw6Dhu5Phur/huqlY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6oOG6pSXhurtjw6Hhuqslw6E2w7Ul4bq/4bqp4buXa2Il4buPYuG6t8O1JcOg4buR4bq/4bqpVyXDoT7DoSXhu41i4bq3w7Ul4buP4bqrxJFXJcOh4bujPCXhuqt74bq/4bqpJeG6oV0l4bqh4buXPCXDsjwl4bq/4bqrYuG6tcO1JcOh4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG6q+G7iSXhu4/DsmxXJeG6u+G6q8O1cuG6s+G6vyXDqn1iJeG6v+G6q+G7l+G7riXDimLhuqfhur8lb+G6q2Mlw6Fo4bq/4bqpJeG6vSBvJeG6oTHhu49XJeG7oTfhur8lw6HhuqvDtXLhuqXhur9XJeG6q+G7iSXhu4/Dsmwl4bq9XWIl4buNw7U14buPJeG7j8OyWyXhuqnhu4dvVyXhu48x4bq/4bqpJW/huqti4bqzw7UlYVvhu4El4buPw7JkVyVv4bqrYuG6s8O1JcOqw7U8JeG6q3vhur/huqlXJeG6u8Oow6ol4buNW+G6vyVv4bqrOMOqVyXhuqliW8OqJeG6qWI+JeG7j8Oy4budw6El4buPYuG6s28l4buPw7Lhurfhur8l4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7oWpiJcOqxqHDoSXhu5fDtSXhuqFdYiXhu4/hu5slLC0sKuG7qFglw4E+w6Elw6HhuqvhurMl4bqhw6wlYVvhu4El4buPw7JkVyVhW+G7gSXhuqt74bq/4bqrJeG6oeG6tcO1JeG6oeG7l2zDoSXhu4/huqvhu53DoSXhuqtiw6Lhur8l4bqhw7Thur/huqklw7PDtXIl4buPw7Jk4bq/4bqrJcOh4buZPCXDoT7DoSXhuqtd4bq/4bqpWCXDgeG7keG6v+G6qSXhu6FqYiXDqsO1PCXhu4/DsuG7ncOhJeG7j2LhurNvJeG7j31iJcOh4bujPCXhuqt74bq/4bqpVyXhur/huqti4bq1w7Ul4buNYuG6t8O1JeG7j+G6q8SRVyXDoeG7ozwl4bqre+G6v+G6qSXhuqE4ciXDqn3hur/huqslw6DEkcOh4bqrJeG7oeG7kyXhu4/hu5cl4buhNeG6v1cl4bqpYjzhu4Elw6DEkcOh4bqrJcOqw7U8JeG7jSDDqiXhu4Hhur/hur1i4bq/4bqjWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgWjhur/huqkl4buPciXhu47hur7huqrhuqol4bqoYjzhur/huqkl4buMxKnhur8lT+G6q8O0JeG7juG6q+G7hSXDoeG7hyXDoeG7ozwl4bqre+G6v+G6qSXDoeG6q8O1cuG6t+G6vyXhurti4bq/4bqrJcOg4buBPOG6v+G6qyXhuqFiw6Lhur8l4buP4bujVyXhuqFiw6Lhur8l4bq9feG6v+G6q1cl4bqhw60l4bqpYjwlw6Dhu5Phur/huqkl4buPfWIlb+G6q+G7l2vhur/huqkl4bugNOG6vyXDgcSpVyXhu45PJeG7oGLDouG7jyXhu47DsmQl4bqhPCXDoH3hur/huqklw6E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G7myVhZOG6v+G6qyXDoDThur8l4bqh4bqz4bq/JcOhPOG7gSXDoTVvWCVI4bq/4bqpJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJeG7oCLhur8lw4Fb4bq/4bqrJS0l4bqoYj7DqiXhuqFpw6Elw4Fo4bq/4bqpJeG7j3Ilw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu4/hu64l4bqg4bqlJeG6oT5vJcah4bq/4bqpJeG6v+G6q8O1JcOhNsO1JcOh4buZPCXhurvhuqs+w6Hhuqsl4bqre+G6v+G6qSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDquG7kTwl4bq/IOG6v+G6qSXhur/hu4fhur/huqkl4bq/IsOqJeG6vzxyVyXDgWjhur/huqkl4buPciXhuqFdJcOh4bqrw7U44bq/JWHEkSXhur/huqnDtcOt4bq/JeG6q3vhur/huqklw6DDrWIlw6B74buBVyXhuqE8JcOgfeG6v+G6qSXhu6HhurUlw6Hhuqvhu5nhur/huqkl4bq94buBfWIl4buheyXDqjnDtSXDql1YJcOBaOG6v+G6qSXhu49yJcOhPMOqJeG6u+G6s+G7jyXDocO14bq/4bqpJcOhNW8l4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhuqtd4bq/4bqpVyXDoeG6qzXhu48l4bq94buXbOG6v+G6qSXhu49p4buPJeG7oWpiJeG6qWI+JeG7l8O1JeG6oV1iVyXhuqFbw6olYVvhu4Elw6E+w6Elw6HhuqvhurMl4bqhw6wlYVvhu4El4bqre+G6v+G6qyXDoeG6q+G7gSXhurvhuqs+w6Hhuqsl4bqre+G6v+G6qVgl4bqg4bqlJeG6u+G6qz7DoeG6qyXhuqt74bq/4bqpJcOh4buHJeG7jeG7nSXhur3hu508JcOh4bqr4buF4bq/JeG7j2nhu48l4bq/4bqrNeG7j1cl4bq/4bqrNOG6vyXhu6Fi4bq34bq/JeG7jeG6sSXhu4/hu5cl4buhNeG6vyXDoeG6q+G7gSXhurvhuqs+w6Hhuqsl4bqre+G6v+G6qSXhu41b4bq/JW/huqs4w6olb+G6q+G7kSXhuqtsbyXhu6FqYiXhur/huqvDtSXDoTbDtVcl4buPY+G6v+G6qyXhur8i4bq/4bqpJcOhNuG6vyXhu4/huqti4bqz4buPVyVv4bqr4buRJeG6q2xvJeG7oWpiJeG6u+G6q1sl4bq/IuG6v+G6qSXhu497YiXDoeG6q2Phur/huqtY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q8SRJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhuqFiw6Lhur8l4bq9feG6v+G6q1cl4buP4bqrYuG6s+G7jyVhxJEl4bq9e8OqJcOqPuG7jyXhuqE8JcOgfeG6v+G6qVcl4bqhPm8lxqHhur/huqkl4bq/4bqrYuG6tcO1JW/huqs04bq/JeG6u+G6q8O0w6El4buP4bqrxJEl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG6u+G6qz7DoSXhur/huqs8w7VYJeG7jsO1ciXhur/huqti4bq34bq/VyXhur/huqnhu5drYiXhu49i4bq3w7Ulw6Dhu5Hhur/huqkl4bq/4bq34bq/JcOh4bqr4buF4bq/JcOqw7U8JcOhPsOhJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXDoeG6q2Phur/huqsl4bqrXeG6v+G6qSXhu499YiXhu41i4bq3w7Ul4buP4bqrxJFXJcOh4bujPCXhuqt74bq/4bqpJcO1ciXhu49j4bq/JeG7oXslw6HhuqtlJcOqw7U8JeG6q3vhur/huqkl4bq74bqrYiXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bqh4buHJcOh4buHJeG6v+G6qcO1w63hur8l4bqpacOhJXHDtTXhu48lccahJcOyZyXDsnvhur/huqlXJcOh4buHJeG6qWI1ciVhW+G7gSXhuqt74bq/4bqrVyXhuqvhu4c8JeG6ocSp4bq/JeG6q2xvJeG6vcOiJeG6oeG6pSXhu4/Dsj7hur/huqslw6rDtTwlb+G6q1tiJeG6q3vhur/huqkl4bq/4bqrPmJXJeG6q3vhur/huqkl4bq7w6PDqiXDoeG6qzXhu48l4bq94buXbOG6v+G6qVclw6Hhu4clw6HEqSXhu41tJeG6oeG6pSXhurvhuqti4bqzw7Ul4bq/fWIl4bq/4bqzw7Ulw6Hhu4cl4buhNeG6vyXhuqHhurUl4buh4bq1JcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpVyVhW+G7gSXhu6HDoiXDs8O1cuG6teG6vyXhur1sYiXDoeG7mTwlw6pk4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bhur7huqnDtXLhuqfhur8l4bqqw7XhurPhu7Qvb+G7tg==

Nguyễn Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái
2022-06-23 16:20:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, mưa dông từ đêm 22/6 đến sáng 23/6 đã làm tốc mái 28 nhà (6 nhà bị tốc mái hoàn toàn) và 4 điểm...

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
2022-06-23 06:43:00

baophutho.vn Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Hè năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, phổ biến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long