Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nhw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G6quG7n8O1xIPhu5ts4buzxIPhu49yw7TEg8O9w7Vz4bqrxIPDtcO0b3bEg8Osw7PEg8O9w7Vz4bqrxIPDvcO14buz4buF4bufxIN44burw7TEg+G7iuG7ssSDw6zDgOG7sWnEg8O9w7V14buf4buPxIN34buz4bqrOS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDeXhpW8OjLy9pNWjhuqvhu6F2w7Xhu7PDvcO14buhNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurHhuqnhurfhuq0v4bq14bqpw63hurXhuq/DosOi4bqz4bqv4bqlw73hurHhuqXDouG6p8Oi4bq34bud4bqxNcahduG7j8OjxIMvYTl2YcOdeOG7oeG7n+G7j8SDaGPDtMSDdsO1YsO9xINow7TDs+G7s8SDaeG7s8O6w7TEg2nhu7fhu5/hu4/Eg8O9eMOA4bupacSD4bubw7XDtMSDeOG7q8O0xIPhu5vDtXPDtMSDacOAxrDhu5/hu4/Eg+G6sOG7mcSDw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G6sGPhu6HEg8O94buz4buD4bufxIPDveG7qcO0NMSDaGPEg8Odw7Xhu4t44buLeeG6q8SD4bui4bqr4bq0xIPhu5ts4buzxIPhu49yw7TEg3nDg8SDw73DtXPhuqvEg8O1w7RvdsSDw6zDs8SDw73DtXPhuqvEg8O9w7Xhu7Phu4Xhu5/Eg3jhu6vDtMSD4buK4buyxIPDrMOA4buxacSDw73DtXXhu5/hu4/Eg3fhu7Phuqs1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4bue4buPY+G6tMSD4bqx4bqnL+G6pzTEg8Odw7VBxIPDvcOA4bup4buf4buPxIPhuqrhu5/DtcSDeeG6uXbEg+G7o2Xhu5/Eg+G7n8O1w7Rv4bujxIPDncO14buLeOG7i3nhuqvEg+G7ouG6q+G6tMSDw73hu7PhurRs4bufxINow7rEg2jhu4fDvcSD4bub4bqkxIPDtcOA4bup4buf4buPxIPDrMO0xIPhu59j4buhxIPhu6NjxIPhuqrhu5/DtcSD4budw4PhuqvEg2nDtXLhu5/Eg8Osw7PEg3jhu6vDtMSD4bubw7Vzw7TEg+G7nMO0bOG7n8SD4bujw7Thu5/DtcSDacO14buB4buzxIPhu4Dhu7PEgzfhu4rhu7I4NMSDw7XhuqvhurTEg2lx4bufxIPhu49yw7TEg+G7nWPEg0h44buL4bqyw7TDvTTEg2nDgeG7n+G7j8SDdsO1xJHDtMSDw6zEkeG7o8SDaMSR4buhxINobuG7n8SD4bqw4bqu4buf4buPxIPhurBuxIPhu53hu4Hhu7PEg8OtY8O0NMSDw6zDueG7n+G7j8SDw73DteG7q8O0xIPhu5ts4buzxIPhu49yw7TEg+G7o+G7pcO9xIN5w4PEg8O9w7Vz4bqrxIPDtcO0b3bEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDaMO6w7TEg2nEkeG7n8O1xIN5w4PEg2nDtcO04bqrxIN4a8SDw714bOG7n8SDacO14buR4bufw7XEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhuqrhu5/DtcSDw6zhuqvhu5/hu4/Eg+G7n+G7j2PhurTEg2lj4buf4buPxIN54buB4buzxIN54bq5aTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDnXjhu6Hhu5/hu4/Eg2hjw7TEg3bDtWLDvcSDaMO0w7Phu7PEg2nhu7PDusO0xINp4bu34buf4buPxIPDvXjDgOG7qWnEg+G7m8O1w7TEg3jhu6vDtMSD4bubw7Vzw7TEg2nDgMaw4buf4buPxIPhurDhu5nEg8Odw7VBxIPDvcOA4bup4buf4buPxIPhurBj4buhxIPDveG7s+G7g+G7n8SDw73hu6nDtDTEg2hjxIPhu6LhuqvhurTEg2hj4bq0xIPDvXPEg3fhu7Phuqvhu5/Eg+G7n+G7j2TDtMSD4bqwbsSDecODxINpw7XDtOG6q8SDeGvEg2nDteG7keG7n8O1xIPDvXjhu5nEg8O1w7Rv4bufxIPDvWTDtDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2FIY8SD4bui4bqr4bq0xIPhu5vDtcOq4buf4buPxIPDrOG7meG7n8O1MsSDw6NI4buHw73Eg+G7m+G6pMSDw7XDgOG7qeG7n+G7j8SDw6zDtMSD4bufY+G7ocSD4bujY8SDacO14bu14buf4buPxIPDveG6q8SD4budw4PhuqvEg2nDtXLhu5/Eg2nDgeG7n+G7j8SDaeG7g+G7n8SDdsO1xJHDtMSDaG7hu5/Eg+G6sOG6ruG7n+G7j8SD4bqwbsSD4bud4buB4buzxIPDrWPDtMSDw6zDs8SD4bqww7RvacSDw73DtcODacSDw7XDtG/hu5/Eg0h44buL4bqyw7TDvcSDaXDEg8O9w7XDs8SDw6zDgOG6q8SDw6zhu4fDvcSD4bufw4Dhu6lpxINpw7Xhu7Xhu5/hu4/Eg8O94bqrxIPDvcO1w7rhu5/hu4/Eg+G7n8O14buHw73Eg8O9eOG7rcSD4budZMO0NcSDw4zDtG7hu7PEg8OscMSDaeG7g+G7n8SDaXDEg+G7o+G7pcO9xIN5w4PEg8O9w7Vz4bqrxIPDtcO0b3Y1w6M5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu5zhu6vDtMSD4bubbOG7s8SD4buPcsO0xINpQeG6q8SDw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G6quG7n8O1xIPDrMOA4buxacSDw6zDgOG6q8SDeOG6q8SDeeG6q+G7s8SD4bubw7XDtMSDSOG7pcSDw714w4Dhu63hu5/hu4/Eg+G6quG7n8O1xIN2w7Xhu7nEg8O9eGJpw7XEg+G6sOG7h+G7n8SDw6xuxINIeOG7i+G6ssO0w700xIN14buf4buPxINZw73hu4t2w7Xhu4vhu5/Eg0jhuqt4aeG7neG6q+G6tDTEg8O9eMOA4bupacSDw6xwxINp4bu34buf4buPxIPhu5/hu49j4bq0xINpw7Xhu6HEg2jDtG3DvcSDdeG7n+G7j8SDw6xlxIPhu59ww7TEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/DtWPEg8OsY+G7o8SDdsO1YuG7n8SDSHjhu4vhurLDtMO9xINpQeG6q8SD4bucw7Rs4bufxIPhu6PDtOG7n8O1xINpw7Xhu4Hhu7PEg+G7gOG7s8SDN+G7iuG7sjjEg+G7osO0acO14buL4budxINI4bqreOG7n8O04buLeMSDeOG6u+G7n+G7j8SDdeG7n+G7j8SD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO04bufxINX4buzw7ppxIPDteG7pcO0xIPhuqrhu5/DtcSDeWvEg8O9w7V14buf4buPxIN34buz4bqrxIPhu6Phu6XDvcSDw73DtXPhuqvEg8O9w7Xhu7Phu4Xhu5/Eg0h44buL4bqyw7TDvcSDacO1w4DhuqvEg8Osw4Dhu7FpxIPDrMO0buG7s8SDacO14buV4bufw7U1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw53DtXPhuqvEg8O9w7Xhu7Phu4Xhu5/Eg0h44buL4bqyw7TDvcSD4bujY8SDw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G6quG7n8O1xIPDncO14buLeOG7i3nhuqvEg+G7ouG6q+G6tMSD4bubw4LEg+G6sOG7qcO0xIPhu4rhu7LEg8O1w7nDtMSDaeG7s8O6w7TEg+G7n8Op4bujxIPhurfhuq/hurHhuq3Eg8OsZcSDaOG7mcSDaGJpxINoc8SD4bqzxIPhu53hu4Phu5/Eg8O9ZMO0xINX4buzw7ppxIPDteG7pcO0xIPhuqrhu5/DtTTEg2jhu7Phu6VpxINoY8SD4bui4bqr4bq0xIN2w7XEkcO0xIPhurLDtOG7n8SD4buPw7ThuqvEg8O1ZOG7n8SDSHjhu4vhurLDtMO9xIPDvcO1bOG7o8SDw7XhuqvDtMSD4bud4buD4bufxIPDveG6osSD4buf4buPY+G6tMSD4bq34bqpL+G6s8SD4bufw7XDgMSD4bubbcSDw7Xhu6FkacO1xINo4bqr4bufxIPDrOG7g+G7s8SDw73hu6nDtMSD4buf4buPY+G6tMSD4bqz4bqxL+G6seG6rzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E6w7RvacSD4bubw7V14buf4buPxIPDrMOA4buxacSDQeG7n+G7j8SDw7Xhu6XEg8Osw7rDtMSD4bqw4bupw7TEg8O9w7Vz4bqrxIPDvcO14buz4buF4bufxIPhu59j4bq0xIPhu5vDtcO0beG7n8SDw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G7ouG6q+G6tMSDdsO1xJHDtMSDw73huqLEg2nDteG6oGnEg8Osw7PEg+G7n8O1w4Dhu6vhu5/hu4/Eg8Osw4Dhu6vhu5/hu4/Eg2nDteG7ocSD4budZeG7n8O1xIPDrGThu6HEg+G7o+G7qcO0xIPDveG7k+G7o8SD4bubw7Rt4bujxIPhu4/DtMSRw7TEg3bDtWJ2xIPDvcO1YuG7ocSD4buP4buvxINobcSDw73hurlpxINIeOG7i+G6ssO0w701OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw5XDtG/hu5/Eg8Ot4bqr4bufw7XEg3liacO1xIPhuqDhu5/hu4/Eg2nEgsSD4bqww7Rs4bufxIPDvcO14bqr4bq0xIPDvcO1bcSDaGPEg+G7ouG6q+G6tMSDacO14buVxINpceG7n8SD4budZMO0xIPhurfEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg+G7j8O54bujxINpw4Phu7PEg+G7nuG7j+G7oWTDtMSDw714w4Dhu63hu5/hu4/Eg0jhu6F4w7R5xIPGoOG7ocO14bufeeG7oeG7n8SD4bqwY8SD4bue4buP4buhZMO0xIPDvXjDgOG7reG7n+G7j8SDxqDhu4t44buL4buj4bq0xIPDleG7s+G7n8O9NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7mm3DvcSDd+G7s8SRxINoc8SDdsO1w7Rt4buzxINpQeG6q8SDw6zEkeG7n+G7j8SDSMSR4buhxIPDvcO1QcSDaeG7g+G7o8SDd+G7s+G6tG7hu5/Eg2jhu4Phu7PEg3jhuqvEg+G7nWXhu5/DtcSDw6xk4buhxIPhu6Phu6nDtMSDaUHhuqvEg+G7n8OA4bupacSD4bqq4bufw7XEg8Otw4PEg+G7m8O0beG7n8SDeWvEg8Osw4Dhu7FpxINpdeG7n+G7j8SDaMO6xIPhurBj4buhxINp4buzw7rDtMSDw73DtWLhu5/hu4/Eg0jEkeG6tMSD4bufY+G6tDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E6w7RvacSDw73DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G7o+G7qcO0xINpQeG6q8SD4bqq4bufw7XEg2nDteG7lcSDaXHhu5/Eg+G7m8O14buhxJHhu5/hu4/Eg+G6s8SDw73DtWLhu5/hu4/Eg8Osw7PEg8O9w7Xhu7VpxIPDrGbhurTEg8O9w7Rt4bufxIPDvXjhu5Phu5/DtcSDSHjhu4vhurLDtMO9xIPDrGXEg8O9eOG7k8SDw714b8SDeeG7s8O6w73Eg+G6s8SD4bufw6nhu6PEg3fhu7PhuqvEg+G7nWPhu6PEg+G7j8O04bqrxIPDvcOp4buf4buPxIPhu5/hu4/hu7PhurTEg2nGsMSDSHjhu4vhurLDtMO9xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Vz4bqrxIPDvcO14buz4buF4bufNMSDw7Xhu6Hhur1pxINpw4Hhu5/hu4/Eg2lwxIPDvcO1w7PEg0h44buL4bqyw7TDvcSDeWvEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaOG6q+G7ocSD4buPw7Thu6vEg+G6ssSR4bq0xIN44bqrNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjduG6quG7s8O9w7Xhu6F4w6Nhw53DteG7i+G7ocSDw53DnSw64bueOS92YQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long