Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q8w7nhuqhB4buZ4bq9w7rhu6XEqXbhur3hu5fDreG6qOG6veG6rOG6uOG6veG6rMO54bul4buhd+G6vXfDueG7peG7oXdjL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w5nGocOt4buV4bq7ZOG7lOG7j+G6qOG6veG7mULhur3hu6/hu4vhur084bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6veG7r+G7i+G6vXbDgOG6rOG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3hu5VF4bqw4buZ4bq94bq0w7nDtHbhur3hu5l54bq9d8O64bqow4F34bq9w7pB4buZ4bq94bqsw7nEqXjhur3hu5VF4bqw4buZ4bqn4bq94buXReG6sOG7meG6veG7k+G7i3jhur3hu5nDuXDhur3huqzhurjhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDucOJ4buZ4bq94buXbuG7meG6veG7k+G7pXLhuqzhur3huqzhurjhur3huqzDueG6ruG7peG6veG7mcOs4buZ4bq9w7l44buLd8O64bq94buXcOG6vTzhuqThuqh3w7rhur3DmXjDreG6reG6vSnEqXfhur3hurTDucO0duG6vXfhu4vhu4Lhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bq94bqs4buJ4bul4bq9KeG7pXfDusOt4bq0eOG6pMah4bqn4bq9dsOA4bqs4bq94buX4buN4bqs4bq9d0XEguG7meG6vXfhuqDhu6Xhur3huqzhu6Vwd8O64bq94bq+ceG6veG7mcOs4buZ4bq94buveOG7ieG7peG6veG7leG7j+G6qOG6rWMv4bq0ZGPhuqzDreG7k+G7r8ah4bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u3bDreG6pMO64buld8Oi4buB4bq04buG4bq9w63huqjhuqx44bq7ZGPhuqzhuqRkY+G6rOG7lWRj4buldsO64bq94bqm4bqk4buZxIPhurvDueG6rOG6rOG6tMOiLy/hu5PDrXjhurTDueG6qOG6rMO5eOG6reG6vncveOG7r+G7leG7lcOt4bqsw60v4buAxqHhu5Phuqbhu6XhuqzGoS/huqbhuqjhu5kt4butw7l4xqEt4buVeOG7pS3huqZ4d8O6L+G7gcOq4bq/w6ov4bq/4buBL+G6v+G7geG7heG7geG7h+G7ksOqxqBoxqDDjS/hur/hu4Hhu4Vpw6rhu4Hhu4Phur9p4buD4buDw6pmX8O54buH4bqt4bux4bq0w7rhurtkYy/huqzhu5VkYy/huqzhuqRkY+G6rOG6pGRj4bqs4buVZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5Phu4t44bq94buZw7lw4bq94bqs4bq44bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw7nDieG7meG6veG7l27hu5nhur3hu5Phu6Vy4bqs4bq94bq+xILhu6Xhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94buveOG7ieG7peG6veG6rMO5xKl44bq94buVReG6sOG7meG6veG7mXnhur13w7rhuqjDgXfhur3DukHhu5nhur3huqzhurjhur3huqzDueG7peG7oXfhur13w7nhu6Xhu6F3Yy/huqzhu5VkYy/huqzhuqRkYy/huqzDreG7k+G7r8ahZGPhurRkNcaw4bq94bqsw7nhuqhB4buZ4bq94buZw7nDisOt4bq94buXw63huqjhur3hu5fhu4/huqjhur3huqzhurjhur3huqzDueG7peG7oXfhur13w7nhu6Xhu6F34bq94bqsw7nGoXjhur3hu5XDsnfhur3DuuG7pcOtd2Mv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bqkeHfDuuG6veG7meG6qMOA4buZ4bq94bqmQXfDuuG6vcO54bulcnfhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hur7EguG7peG6vXfDueG7pXHhuqjhur3DrOG6tOG6veG7r+G6uuG7meG6p+G6veG6puG6rOG6pMah4bqm4bqm4bqn4bq94bqs4bulcHfDuuG6vcOBd+G6vcO5eG7hu5nhur3huqzDueG6ruG7peG6veG6rOG7pXDhuqzhur3huqzDucOt4buC4bq94buX4bqg4bul4bq94buZeeG6veG6rMO5c+G6veG7r+G7i3bhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7k8aw4bq9d8O5w4nhu5nhur3hu5fhu4/huqjhuqfhur12w4Dhuqzhur3huqzhu6d34bq9w7nhu6Vy4bqo4bq94buTw6x44bq94buXw4B3w7rhur3hur5x4bq94bq+4bulcuG7meG6veG6u8OC4bqow6zhur3huqzEqeG7peG6u+G6veG7mcSp4bq94bq+ceG6veG6rMO5c+G6veG7r+G6uuG7meG6veG7r+G7kXfhur3huqzhu6V3w7nhur3huqzDueG7j3fhuq3hur084bq44bq94buGRcOt4bq94bqsxILhu6Xhur13w63hu4Lhuqfhur13w7pF4bqu4bul4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94buZw7nhuqp3w7rhur3huqzDreG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG6vsO1d+G6veG7lUN3w7rhur3huqxB4bqs4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDsuG7guG6veG7meG7teG6p+G6veG6rMO5xKl44bq9dsOA4buZ4bq94bq+4buL4bq9d8O5w4p3w7rhur3huqzDucOJ4bq94buG4bqod8O64bq9w4LhuqjDrXfDueG6veG7r+G7i3bhur3huqzDueG6qEHhu5nhur3hu5nDucOKw63hur3hu5nDucOJd8O64bq94buTcnfDueG6vXfhu4vhu4Lhuq1j4bq0ZOG7lEXhurDhu5nhur3hurTDucO0duG6vcO64bulxKl24bq94buXw63huqjhur3hu5l54bq9d8O64bqow4F34bq9w7pB4buZ4bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq9d8O54bul4buhd+G6veG6rMO5xqF44bq94buC4bq9w7nhu7Phu5ljL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6qOG7guG6vXfDueG7peG7oXfhuqfhur3hur7EguG7peG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6p+G6veG6rMWpduG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5nDrOG7meG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3huqzDucSpeOG6vXbDgOG7meG6p+G6vXbDgOG6rOG6veG7rcO54bu5d8O64bq9w7rhu6XDrXfhur3hu4Lhu6F34bq94bqs4burd8O54bq9w7nDreG7guG6veG6pmzhurThur3hu4Zw4bq04bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6vcO64bulw4rDreG6veG7k8OAd+G6veG7k3Hhur3hu5nhu7l3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buXc+G6vXfDusOB4bul4bq94bqsw7lF4bq9w7rhu6Vqd+G6p+G6veG7mcSQd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur3hurTDucSp4bul4bq94buv4buL4bq94buX4bulceG6qOG6veG7lXThur3hu5Xhu4t3w7rhuq3hur01xanhur3hur7DteG7guG6p+G6vcO54buz4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqbhurrhur3hu5nhu4934bq94buXcHfhur12w4Dhuqzhur3hurTDuUXDg3fDuuG6vcOsd+G6veG7l8ODd+G6vcO64bulxKl34bq94bq+4buL4bq9w7nDiuG6qOG6vcO54bulcuG6qOG6veG7l3Phur3hu5nDucOKw63hur3hu5nDucOJd8O64bq9d8O5w4nhu5nhur3hu5fhu4/huqjhuq3hur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6vsWp4bq94bqsw7lw4bq9POG7pcO6xqHhuqThur3hu5LDreG7r3bhur3hu5dq4bq94buG4bqo4buN4bqs4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7l3Phur3hu5fDrOG6tOG6vcOJd8O64bq9d8O54bqo4bq94buZ4buP4bqo4bq9d+G7i+G7guG6veG7mUTDreG6vXbhu7Phu6Xhur13w7pF4bqu4bul4bqn4bq9d8O54buN4bqs4bq94buv4buL4bq94buZw6zhu5nhur3hu5Phu4vhur124bud4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDucaw4bqn4bq9d8O5w4p3w7rhur13w7pF4bqu4bul4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq94bq+4buL4bq9w7rhu6XDiuG6vcO6xal34bq94bqmw4nhu5nhur3hu63DueG7tcah4bq94buZw7l44bq9duG7s+G7peG6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhuq1j4bq0ZDXFqeG6veG6psOteOG6veG6puG6vOG6veG7lUN3w7rhur3hu5Xhu4/huqjhur3hu5lC4bq94buv4buL4bq9POG7pcO6xqHhuqThur3hu5LDreG7r3bhurVjL+G6tGRj4bq0ZOG7mMO5xrDhur3hu5Zud8O64bq9PMO5xrDhur3DmUXDg3fDuuG6veG6q+G7h2nhur3huqzhuqjhuqDhu6Xhuqfhur08LsOZ4buYVmLhur3huqbhu7nhu6Xhur134bqg4bul4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rMOi4bq94oCc4bq94buU4buP4bqo4bq94buZQuG6veG7r+G7i+G6vTzhu6XDusah4bqk4bq94buSw63hu6924bq9POG6pGx3w7rhur3huqxB4bqs4bq94buvbHbhur124buL4bq94buv4buJ4bul4bq94buZw7134bq94buZeeG6vXZC4bul4bq94bqsw7nDg3bhur3hu5V04bq94buZw7nGsOG6qOG6qeG6vVbhu53hur3hu5nDucOBd8O64bq94bqs4bu54bul4bq94bq+4buRd+G6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7lUJ3w7rhur3hu63DueG7peG6veG7k8aw4bq94buZw7l5d8O64bq9dm7huqzhuqfhur13w7nDieG7meG6veG7l+G7j+G6qOG6reG6veG7mMO9d+G6veG6rMO5bXfDuuG6veG7k+G7m+G6veG7mXh34bq94bqs4bu54bul4bq94bqsw7nFqeG6veG7rcO54bu14bul4bq9d3nhu6Xhuqfhur3hu5nDieG6vXbhuqLhu6Xhur3hu6/hu4934bq94buTxrDhur124bqo4bqi4bul4bq9w7nDreG7guG6veG7mXh34bq94buZ4bu5d+G6veG6rOG6pEJ3w7rhur3DusWp4bq94buZbHfhur3huqzDucWp4bq9d3nhur3hu6/hu43hu4I84bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6vTzhuqRsd8O64bq94buT4bu54bul4bq9d8O6w63hu4Lhuq1j4bqsw63hu5Phu6/GoeG6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurt2w63huqTDuuG7pXfDouG7geG6tOG7huG6vcOt4bqo4bqseOG6u2Rj4bqs4bqkZGPhuqzhu5VkY+G7pXbDuuG6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu5nhuqjhuqThuqZ44bqkw6Lhur3hurR44buld+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhurvDueG6rOG6rOG6tMOiLy/huqzhu6V34bqs4bqo4buZeHfhu6/hu6V3xqHhuq3hur7hu6XGoeG6rHfDrXZ3xqHhuqzhuq3hur53L+G7ruG7peG7k+G6pMOt4bqk4buCL+G7pXbDrcO6xqHhuqYv4bq/4buHL+G7gcOqw6ppL+G6v+G6vy93w7rDreG7guG7geG7hy/DueG6v+G6reG7seG6tMO64bq74bq94buTeOG6pOG7lcah4bqkxIPhurvhur/hurvhur3hu7HDguG6qMah4bqk4buC4bq/4buB4buH4buF4buHaeG7h+G7hWZnZ+G7g+G6v8SD4bq74bq/aOG7heG6u2RjL+G6rOG7lWRjL+G6rOG6pGRj4bqs4bqkZGPhuqzhu5VkY+G6tGQ84bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq94bq+4buL4bq9w7rhu6XDiuG6vcO6xal34bq94bqmw4nhu5nhur3hu63DueG7tcah4bq94buZw7l44bq9duG7s+G7peG6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7ljL+G6rOG7lWRjL+G6rOG6pGRjL+G6rMOt4buT4buvxqFkY+G6tGThu5jDvXfhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3huqzhu7nhu6Xhur3huqzDucWp4bq94bqk4buN4bqs4bq94buVdOG6veG7k8aw4bq9d8O6w7nhu53huqzhur12xJDhu6Xhur3hu5V44bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94bqsw7nDreG7guG6veG7l+G6oOG7peG6veG7l8OA4bqs4bq94buG4bqo4buN4bqs4bq9w7nDreG7guG6veG7lXjhur3hu5PGsOG6veG7mcSpduG6veG7r+G7iXfDueG6reG6veG7ruG6quG7meG6veG7l3nhur3hu5nDueG7qeG6veG7meG7j3fhur3hu5VCd8O64bq9dsOA4bqs4bq94bun4bqs4bq9POG7pcO6xqHhuqThur3hu5LDreG7r3bhur084bqkbHfDuuG6veG7r+G7i+G6veG6rOG7ueG7peG6veG7mcSpduG6veG6rMO54buN4buC4bq94bqsw7nhu7l3w7rhur12xJDhu6Xhuqfhur3hu5V04bq94bqsw7nhurbhur13w7rDreG7guKAnWPhurRkw413w7nhur084bqk4buPd+G6vTVrd+G6vTzhu4vhu6Xhur3huqvhu4dn4bq94bqs4bqo4bqg4bul4bqn4bq9PC7DmeG7mFZi4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7r+G6ruG7pcOi4bq94oCc4bq9VuG7neG6veG6rOG7ueG7peG6veG6pOG7jeG6rOG6vcO5w63hu4Lhur3hu5PGsOG6veG7l8Ot4bqo4bq9d8O5w4nhu5nhur3huqx44buLd+G6veG6rMO5w7J34bq9d8O54buN4bqs4bq94buv4buL4bq94bq+4buLeOG6veG7k+G6qOG6oOG7peG6veG6rEHhu6Xhur3DucOt4buC4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu6/huqrhu5nhur3huqzhuqThuq7hu6Xhur3hu6/hu4l3w7nhuq3hur3hu5Lhu6Vw4bqs4bq94bq+w7Xhu4Lhuqfhur134buhd+G6veG7r+G6quG7meG6vXfhu4t44bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXfDueG7i+G6veG6rOG7ueG7peG6veG7mcSQd8O64bq94buZeeG6veG7mcO5w63hu6Xhur084bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6veG7luG7teG6reG6veG7rMO54bul4bq94bqs4bu54bul4bq94bqsw7l4w63hur3hu5Xhu4/huqjhur3hu6/hu6F34bq94buVw63hur3hu5nDuXjhur124bud4bq94bqs4bu54bul4bqn4bq94buT4buL4bq94buTxKl44bq94buZxKl24bq9w7rhu6XDrOG7meG6veG7l0XhurDhu5nhur3DucOD4bul4bq9d3l3w7rhur3huqzDueG7jXbhur3hur7hu4t44bq94buv4buLduG6vcO64bulxKl24bq94buZw4N34bq94buXw63huqjhur13w7rDreG7guG6veG7r8O14bq04bq94bqsw4nhu5nhuq3hur0ow4Hhu6Xhur3DuUXDg3fDuuG6veG6rMO5w4N24bq94buZRMOt4bq94bqs4buld8O54bq94buV4buP4bqo4bq9w4Lhuqhw4bq94bqseMSp4bq94bq+4buLeOG6vXbEkOG7peG6veG7r+G7i3bhur124bud4bq94bqs4bu54bul4bq94bqsw7nhu43hu4Lhur3huqzDuXjEqeG7peG6vXbDrOG7peG6veG6vuG7i+G6veG7lXThur3hu5nDucaw4bqo4bq9w7lvd+G6rWPhurRkV8O6eOG7i+G7peG6veG6pMOt4bqn4bq94bqs4bu54bul4bq94buZxJB3w7rhur124bqow63hur3huqzDueG7oXbhur3hu5nDucOt4bul4bq9POG7pcO6xqHhuqThur3hu5LDreG7r3bhur084bqkbHfDuuG6veG7mcO5eOG6vXbhu53hur3huqzhu7nhu6Xhur3hu5dz4bq94bq0w7nDvXfDuuG6veG7rcO54bul4bq94buTxrDhur124bqo4bqi4bul4bq94buZbHfhuqfhur3DucOt4buC4bq9d8O5w4nhu5nhur3hu5fhu4/huqjhuqfhur3huqbhuqDhur12xJDhu6XigKbhuq08w7lw4bq94buv4buL4bq94buXROG6veG7l3Phur3hu5dB4bul4bq94bq0w7l54bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDinfDuuG6veG7k3J3w7nhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG6pMOB4bul4bq94buZw7134bq9w7rFqeG6qeKAneG6rWPhurRkKeG6tuG6veG7leG7q+G6vTzhu6XDusah4bqk4bq94buSw63hu6924bq94buZw7nhu6V3w7nhur3hurTDuUPhu5nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w7nhu4t3w7rhur3huqzhuqRrduG6veG6rOG6pOG7pXLhuqjhur13w7pF4bqu4bul4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6v8Oqw6rhur3DguG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bqn4bq94buXbuG7meG6veG7k+G7pXLhuqzhur3hu6/hu4vhur13w7pF4bqu4bul4bq9w4zhur3hu5fhu7l3w7rhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq9w7nDg3fhur3hur/DqsOq4bq9d2t24bq9w4LhuqjDreG6p+G6veG7k+G6tuG7peG6veG7r+G7n8Oi4bq9POG7pcO6xqHhuqThur3hu5LDreG7r3bhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buT4buLeOG6veG7mcO5cOG6veG6rOG6uOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMO5w4nhu5nhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG6vsSC4bul4bq9d8O54bulceG6qOG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3huqzDucSpeOG6veG7lUXhurDhu5nhur3hu5l54bq9d8O64bqow4F34bq9w7pB4buZ4bq94bqs4bq44bq94bqsw7nhu6Xhu6F34bq9d8O54bul4buhd+G6rWPhurRk4buU4buP4bqo4bq94buZQuG6veG7r+G7i+G6vTzhu6XDusah4bqk4bq94buSw63hu6924bq9POG6pGx3w7rhur3huqzDueG7p+G7mcO54bq9w7nhurDhurThur3hu63DueG7peG6veG7lUJ3w7rhur3hu5dz4bq94buZw7nDisOt4bq94buZw6zhu5nhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9w7nhurDhurThur13w7nDieG7meG6veG7l+G7j+G6qOG6p+G6veG7mcO5eXfDuuG6vXZu4bqs4bqn4bq9d8O6w7nhu53huqzhur12xJDhu6Xhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG6vnDhuqzhur13w7rDicOt4bq94buVeOG6veG7meG7uXfhur3huqzhuqRCd8O64bq94buZbHfhuq1j4bq0ZOG7lOG7j+G6qOG6veG7mULhur3hu6/hu4vhur084bulw7rGoeG6pOG6veG7ksOt4buvduG6veG7luG7teG6veG6rMO54bun4buZw7nhur3DueG6sOG6tOG6veG7rcO54bul4bq94buVQnfDuuG6veG7mcO5w4rDreG6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6vcO54bqw4bq04bq94buXw63huqjhur3hu5nDg+G6veG6vuG7i+G6veG7rcO5xILhurThur3hu5V44bq94buXReG6sOG7meG6veG7k+G6oOG6veG6puG6qHfDuuG6veG6rOG7pXfDueG6veG7leG7j+G6qOG6vcOC4bqocOG6veG6rOG7iXjhur3hu5nEqXbhur3DuuG7pcOs4buZ4bq9d3l3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5V04bq94buZw7nGsOG6qOG6reG6vTzDucaheOG6vTzhu6V34bq94bqsw4nhu5k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Chuối: Vị thuốc rẻ tiền, nhiều công dụng

Chuối: Vị thuốc rẻ tiền, nhiều công dụng
2009-11-23 13:32:00

huối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành phần những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng...

Miền Bắc lạnh, bệnh nhân nhập viện tăng

Miền Bắc lạnh, bệnh nhân nhập viện tăng
2009-11-23 09:25:00

hời tiết miền Bắc trở lạnh khiến lượng bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan đến đường hô hấp, da liễu… tăng nhanh. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, sẽ có những...

Vai trò đặc biệt của rau tươi

Vai trò đặc biệt của rau tươi
2009-11-23 08:16:00

rong ăn uống hàng ngày, rau tươi có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy lượng protid và lipid trong rau tươi không đáng kể, nhưng chúng cung cấp cho cơ thể nhiều muối khoáng có...

Rau dại cho thuốc quý

Rau dại cho thuốc quý
2009-11-21 15:06:00

ất nhiều loại rau mọc hoang dại khắp nơi ở ven suối, bờ ao, đồng ruộng… nhưng ít ai biết rằng đó lại là những vị thuốc quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, vừa dễ sử...

Cẩn thận méo miệng, viêm phổi khi trời lạnh

Cẩn thận méo miệng, viêm phổi khi trời lạnh
2009-11-20 14:14:00

heo TS Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thời tiết lạnh ở miền Bắc như hiện nay khiến bệnh nhân bị méo miệng đến khám và điều trị gia tăng. Méo miêng -...

Ăn uống chữa mồ hôi trộm

Ăn uống chữa mồ hôi trộm
2009-11-20 09:26:00

hứng ra nhiều mồ hôi, còn gọi là mồ hôi trộm, thường gặp ở trẻ em, cá biệt gặp cả ở người lớn, gây ra rất nhiều phiền toái. Nếu không chữa trị dứt điểm, bệnh có thể ảnh hưởng...

Chân tay lạnh, có nên lo lắng?

Chân tay lạnh, có nên lo lắng?
2009-11-20 08:33:00

hiều người các ngón tay, ngón chân vào mùa đông thường lạnh ngắt. Nhìn chung không cần lo lắng về điều này bởi có thể đó là hiện tượng thông thường, xuất phát từ cấu tạo tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long