Cập nhật:  GMT+7
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuG7reG7rMOaMEYg4buwM0Zm4buKRuG7q+G7l+G7lUtJRiDhu4zhu7jhu6pG4bu2T+G7uOG7sEbhu7jhu7A24bu44buqRuG7uOG7qjYp4busRiDhu6zDmjBG4bugMuG7uOG7qkbhu57hu7A2TEbhu7DDmSBGUUbhu7jhu6pP4bus4bq8L+G7sEjDiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfW5RTOG7oOG7hMOKSi9JR0hKRkhLQ8ON4buKRm3hu5nhu60rxKhG4buBw5Phu7hG4bus4bu44bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pGIl3hu57huqThu4QvL+G7nkXhu6JMQH3hu7AwIOG7sEBFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSErDjUkvw4xK4bugSEfEqEjDjUlHIEjhu4pL4buI4buKSOG7tEhFw5194buq4buERi/DiuG6vH3DiuG7keG7sE3hu57hu7BG4buwTuG7uOG7qkbhu7YwTEbhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R9blFM4bug4buEw4rhu5nDlOG7nkbhu6AyRiLDk+G7uEbhu7Q2POG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUYg4busw5owRiDhu7AzRuG7uDvhu6xGUFdMRlBPIEbhu7Lhu7BAw5Phu7jhu6pGSMSQxKhKRiBd4bus4bumMEbhu7bDjUYgXUDhu7jhu6pGIk0wRiDhu7BN4bu44buqRlswTMSQRiDhu4zhu7jhu6pGw41IxJBISuG6rEYiQEbDoCjhu6xG4bueMuG7uOG7qkbhu7Lhuq9GSUdIxKhG4bu44buwNuG7uOG7qkYgXcOa4bu4RiDhu7A54bueRiDDmUbDoOG7nOG7uEbhu5494bu4RuG7uOG7sOG7rOG7pDBG4bu44buqNinhu6xGIOG7rMOaMEbhu6Ay4bu44buqRsOg4buc4bu4RuG7suG7sCbhu7jhu6pG4bu2MExG4bu0QE/hu6xG4bu44buw4busw5rhu7hG4bu04bus4bumMEYi4bus4bu44buwRuG7sCThu55G4bu4TsOjReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7sT9G4bu04bus4bumMEbhu540TEbDgDNG4but4buwV0YgXTYp4bu44buqRuG7rV1A4bu44buqRuG7uDYo4bueRi1G4buBO0bhu4cm4bu44buqRuG7reG7sDYh4bu44buqRuG7nuG7sEBGIOG7sOG7lMOjRuG7sOG7rOG7puG7uEYg4bq3RiBdJOG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUZQw5JGUE8gRsOMR8SQSErhuqxGIkBGw6Ao4busRiDhurdGIF0k4bu44buqRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu7Lhu7BATeG7uOG7qkbhu6vhu5fhu5VL4buKRuG7tE5G4buKS8SQSknhuqxF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buZOyBGIj9G4bugQEzhu7jhu7BG4bu44buq4buw4bus4bumfUZQ4buWMEbhu7Y/4busRuG7niNGIOG6t0YgXSThu7jhu6pGIOG7rMOaMEYg4buwM0bhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUbhu7Lhu7BNRuG7nkxARiJARsOgKOG7rEYgLOG7uOG7qkbhu7Q2POG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pGIOG7rMOaMEYg4buwM0YgXUDhu7jhu6pGIk0wRiDhu7BN4bu44buqRlDhu5YwRuG7uOG7jOG7tkbhu540TEbhu54m4bu44buqRiDDo0bhu7jhu7A2RuG7rSzhu7jhu6pG4bueJuG7uOG7qkYgw6NG4bqi4buM4bu44buqRuG7oOG7ljBG4bupMOG7mOG7uEZQO+G7rEZQTyBG4buy4buwQMOT4bu44buqRuG7iEnEkOG7isON4bqsREbhu60s4bu44buqRuG7nibhu7jhu6pGIMOjRuG7g+G7ljBGw4Dhu6zhu6YgRuG7lUzhu7ZGUE8gRuG7suG7sEDDk+G7uOG7qkbhu4pHxJBI4buK4bqsREbhu63GoH1GUEBO4bu4RuG6ouG7jOG7uOG7qkbhu6Dhu5YwRsOA4bus4bumIEbhu5VM4bu2RlBPIEbhu7Lhu7BAw5Phu7jhu6pGw4zEqMSQxKhH4bqsReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7reG6t0bhu7Thu6ZGIOG7rMOaMEYg4buwM0bhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUbhu5414bu44buqRuG7niNGIjlG4buy4buwTeG7nkbhu6Lhu6zhu6YgRuG7quG7rMOhTEbhu55N4bueRsOgMuG7uOG7qkbhu7bhu6zhu6Thu7hGIF1A4bu44buqRlAjRiDhu6zDmjBGIOG7sDNG4bueTEBG4bu44buw4buUIEbhu7RORj5G4bu24bus4buk4bu4RuG7geG7juG7nsSQRiDhu6zDmX1GUMOZ4bu4RuG7tE5G4bu24bus4buk4bu4RuG7rV0w4bu44buqRsOgTkYg4buw4buUfUbhu7jhu7Dhu5QgRuG7tE5G4bu24bus4buk4bu4RuG7lUzhu7ZF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4buZw5Thu55G4bugMkYg4busw5owRiDhu7AzRuG6o+G7jOG7uOG7qkYi4bus4bu44buwRuG7sCThu55GUMOSRuG7nsOT4busRiDhu7Dhu6zhu6bhu7hG4bu44buwNuG7uOG7qkYg4buwUUBG4butLOG7uOG7qkbhu4cm4bu44buqRiDDo0bhu4Phu5YwRsOA4bus4bumIEbhu5VM4bu2RuG6uMaww4Dhu5dv4buT4bq6xJBGIsOT4bu4RuG7tDY84bu44buqRiLDk+G7uEbhuqMw4buUIEbhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7iuG7q+G7l+G7lUtJRuG7njRMRuG7oEBM4bu44buwRuG7uOG7quG7sOG7rOG7pn1GIF1A4bu44buqRiJNMEYg4buwTeG7uOG7qkZbMExG4bue4buwNkxGUE8gRuG7ssOZRuG7sEBP4bue4buwRlDhu6RGXUxG4bugQEYg4buY4bu2RuG7tMSDRlFG4bu44buqT+G7rEbDoE5GIOG7sCPhu6xGWzBR4bu4RuG7njRMRuG7uOG7qjYp4busRiDhu6zDmjBG4bugMuG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4pt4buw4busRuG7uOG7sMag4bu4RuG7njRMRn3hu7Aj4bu44buqRsOg4busw5rhu7hGPkbhu7Y7IEYiP0bhu57hu5jDo0bhuqPhu4zhu7jhu6pGIE/hu6xGbk5G4buVO+G7rEbhu57hu7BARiDhu7Dhu5TDo0bhu7Lhu7Am4bu44buqRuG7nuG7sFhG4bue4buwNEbhu55N4bueRn3hu7A2IeG7uOG7qkYg4bus4bum4bu4RuG6o1FG4bu2TcOjxJBGJiAmRlDhu44gRiDhu6zhu6Thu7hG4bue4buwNkxG4oCc4bu2w5Thu7hG4bu2TuKAnUbDoCjhu6xGw6Dhu6zhu6bhu55G4bue4buwMMOjxajhu7hGIkzhu7jhu6pG4bugMuG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pGIuG7rOG7uOG7sEbhu7Ak4bueRmbhu4rhu6vhu5fhu5VLSUbhu7ZORuG7uOG7qkzDo0bhu57Dk0bhu7jhu7DDoeG7uOG7qkbhu57hu7A0Rn3hu7A2IeG7uOG7qkYg4bus4bum4bu4RlDhu6xG4bqjUUbhu7ZNw6NG4buiVuG7uOG7sEbhu6Dhu5jhu7hG4bueNeG7uOG7qkbhu57hu7Ak4bu4RlAsRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu7Lhu7BATeG7uOG7qkXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurXhu7jhu7BG4bupMEzhu7jhu6pGPkbhu61M4bu2RuG7rV3hu6zhu7jhu7DEkEZuTkbhu5U74busRuG7nuG7sEBG4bui4busw5kgRlDDkkYg4buwYUZQLEbhuqPhu4zhu7jhu6pGZuG7ikbhu6vhu5fhu5VLSUbhu57hu7BARuG7nuG7sOG7rMOZ4bueRiYgJkbDjEbhu57hu7AuRuG7sTB6MOG7suG7rEbhu5494bu4RuG7suG7sE1G4bu2KOG7rEbhu540TEbhu7ZW4bu44buwRUbhu60ww6NG4bu44buw4busw5rhu7jEkEbhu7Lhu7Dhu6xGIOG7jOG7uOG7qkYgP+G7nkZQO0bhu7BAw5Thu55G4bu0UUBG4bugP+G7nkYg4buwVkbhu57Dk+G7tkbhu6rhu6xN4bueRuG7tk3Do0ZWRl3hu5QgRl0qRuG7quG7rD/hu7jhu6pG4bu44buwNkbhu57Dk+G7tkbhu6rhu6xN4bueRuKAnOG7uOG7qjYp4busRuG7nuG7sE/Do0bhu6JXRuG7sDMgRuG7sCHhu6xF4oCdRuG7rV1A4bu44buqRuG7suG7sOG7rEZQI8SQRuG7suG7sOG7rEZQLEbhu7RP4busRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu6vhu5fhu5VL4buKxJBG4bqjUUbhu7RP4busRuG7nuG7sE/Do0bhu7jhu6pA4bu4RuG7tE7hu7jhu7BF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOKw4BWRiDhu7DDmcSQRuG7nuG7sEBG4bugMkbhu6rhu6xNRuG6o+G7jOG7uOG7qkZm4buKRuG7q+G7l+G7lUtJRl1URuG7sCHhu7hG4bqj4buM4bu44buqRuG7suG7sEBN4bu44buqRuG7q+G7l+G7lUvhu4pGICjhu6xG4buwIeG7uEZIReG7ikdHRlA64bu44buqL+G7tOG7riBG4bueNeG7uOG7qkbhu7jhu7A2RuG7tjA/4bu4RuG7sDY+4bu44buqRjfhu7jhu6pG4bue4buw4buu4bu44buwRiJN4bue4buwRuG7uOG7sOG7rMOa4bu4RuG7tOG7rOG7pjBGIuG7rOG7uOG7sEbhu7Ak4bueRuG7njRMRuG7h+G7sOG7ruG7uOG7sEZ94buwNEbhu7jhu7DDleG7tkbhu6LDk0BGw6Dhu6ZG4bu2JuG7rEYgXTYp4bu44buqRuG7uOG7sDbhu7jhu6pGTOG7uOG7sEbhu6kwTOG7uOG7qkbDoOG7nOG7uEZ94buww5Phu6xG4bugMuG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pG4buy4buwQE3hu7jhu6pG4bur4buX4buVS+G7ikbhu7jhu7A2RuG7olbhu7jhu7BGIOG7sDYp4bu44buqxJBGTOG7uOG7sEbhu6kwTOG7uOG7qkbhu57hu7Dhu6xMRiJUReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG7reG7sFFARkzhu7jhu7BG4but4buwTeG7rEY+RuG7k1nhu7jhu7BG4buVTOG7tkbhurhuTkbhu5U74bus4bq6xJBGTOG7uOG7sEZQw5JGUCxGIOG7sGFG4bqj4buM4bu44buqRmbhu4pG4bur4buX4buVS0lG4bue4buwQEbhuqNRRiBMw6NG4buqTEbhurXhu6xd4buB4bu0TOG7oFFG4bueJuG7uOG7qkbhu7jhu6rhu7Dhu6ZGfeG7sDDhu7hG4bqj4buM4bu44buqRlDhu6zhu6bhu7hGIGFG4bueNExG4bu2VuG7uOG7sEVG4butMMOjRuG7uOG7sOG7rMOa4bu4xJBGIOG7rMOZ4bu44buqRlA74bu44buqRuG7niFG4buyw5owRiBARuG7sCHhu7jEkEbhuqNRRuG7sEzDo0bhu6JXRuG7nuG7sMOZIEbhu7ZNw6NG4buq4busw6FMRlA2KeG7uOG7qkbDoE5GfeG7sMOT4busRuG7suG7sD7hu6xGUDvhu7jhu6pG4bu0T+G7rEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rigJzhu61dNijhu55GUOG7mMOjxJBG4buy4buw4busRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu6vhu5fhu5VLSUbDoOG7nOG7uEbhu5494bu4RiDhu7BWRiAm4busRsOg4buc4bu4RlAsRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu6vhu5fhu5VL4buKRlDFqEbhu57hu7BPw6NFRuG7heG7jiBG4bu44buwNuG7uOG7qkbhuqPhu44gRl1MRuG7tuG7rMOZ4bu44buqRsOgVkbhu7ZNw6NG4bue4buwT8OjRuG7suG7sCVRRsOgTkZdKkZdTuG7uOG7qkbhu7RORuG7riBG4buwTEBG4bu44buw4busw5rhu7hG4bu04bus4bumMEbhu7Ah4bu4RiJARsOgKOG7rEZQLEbhu55N4bueRuG7tEBP4busRuG7suG7sE3hu57EkOKAnUZM4bu44buwRuG7reG7sE3hu6xG4bue4buwQEbhu6Lhu6zDmSBF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4but4buwUUBG4bu44buw4bus4bukMEbhu57hu7Aww6PDmuG7uEbhu6rhu6xMxJBGUMWoRuG7nuG7sDRGIF02IeG7uOG7qkZ94buwTSBGIF3hu6zFqOG7uEbhuqPhu4zhu7jhu6pGIuG7rOG7uOG7sEbhu7Ak4bueRiDhu7BMw6NGIOG7sMOZRuG6o+G7jOG7uOG7qkbhu7Lhu7BATeG7uOG7qkZQ4busRsOgTkBG4bueMDvhu55GIj/hu7jhu6pGIOG7sDnhu55GIjnEkEbhu6LDmuG7uEbhu55P4bu44buwRuG7nk3hu55G4bui4bus4bum4bu4Rn3hu7BNfUYgMMOjw5rhu7hGIF0ww6Phu6Thu7hGXTvhu7jhu6pGXcOS4busRuG7sCHhu7hG4bu4w6FMRsOg4bukRuG7tDzhu6xG4buu4bue4buwRuG7tOG7mDBG4bugTuG7rEbhu540TEbhu7RAT+G7rEbhu7jhu7Dhu6zDmuG7uEbhu7Thu6zhu6YwRiJP4bue4buwRsOgKOG7rEbhu7Ym4busRiBdNinhu7jhu6pGIj/hu7jhu6rEkEbDoCjhu6xGTOG7uEbhu7jhu6zhu7jhu7BG4bu44buM4bu44buqRuG7tDY84bu44buqRlswP+G7nkbhu6rhu6xMRiDhu7BWRsOg4bus4bum4bueRuG7nibhu7jhu6pG4buiP0ZdO+G7uOG7qkZdw5Lhu6xG4bueTeG7nkbhu7LDmSBGWzDDk0Yg4buwYUbhu7jhu6rhu7Dhu6zhu6bhu7ZG4bugMuG7uOG7qkbhuqPhu4zhu7jhu6pGIuG7rOG7uOG7sEbhu7Ak4bueRuG7nuG7sEBG4bueTeG7nkbhu6A94bu44buqRlA74bu44buqRuG7niFGfeG7sCxG4bui4busw5nhu7hGw6Ao4busRuG6o1FG4bu2TcOjxJBG4bqjUUYmICZG4bu0TkZd4buUIEbhu57hu5bhu7hGIOG7sOG7rMOZIEZQxahG4bue4buwNEbhu55N4bueRn3hu7A2IeG7uOG7qkYg4bus4bum4bu4RiDhu7A54bueRiI5RsOjw5rhu7hGIOG7mOG7tkYiYUbhu6Az4bu44buqReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hurUwIOG7sEBd4buEw4rhu63hu7BRQEbhu63hu63huqLDgOG7leG6vC99w4o=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao
2024-06-13 17:26:00

baophutho.vn Với những phương thức tiếp cận vốn linh hoạt, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã có cuộc sống sung...

Để cây bưởi phát triển bền vững

Để cây bưởi phát triển bền vững
2018-08-05 12:11:56

PTĐT-Nói đến Phú Thọ đồng bào và du khách thường nhớ đến nhiều loại cây ăn quả nổi tiếng khắp cả nước trong đó có bưởi Đoan Hùng. Những năm gần đây tỉnh đã quan tâm chỉ đạo,...

Đông Thành sau 4 năm về đích nông thôn mới

Đông Thành sau 4 năm về đích nông thôn mới
2018-08-03 07:42:45

PTĐT-Sau khi được công nhận đạt nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện;...

“Cú hích” từ nguồn vốn vay ưu đãi

“Cú hích” từ nguồn vốn vay ưu đãi
2018-08-02 07:26:44

PTĐT-Đến nay, tổng dư nợ vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ủy thác qua Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã đạt trên 897 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một kênh...

Co-opBank Phú Thọ: “Ngân hàng của các Quỹ TDND”

Co-opBank Phú Thọ: “Ngân hàng của các Quỹ TDND”
2018-08-02 07:22:56

PTĐT-Hoạt động trên địa bàn 2 tỉnh Phú Thọ và Hà Giang, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ (Co-opBank Phú Thọ) với vai trò là “Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)”...

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới
2018-07-31 13:37:20

PTĐT - Hội Nông dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao đã triển khai nhiều phong trào thu hút hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long