Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7k8agUOG7kOG6sOG7nsWo4bqww4LhurLDgmThurAh4bu24bukUMOU4bqww4zhu4RY4buz4bqw4bu04buSw5Phu6DhurBIUOG6sFDDlOG7tijhurDDjOG7quG6sOG7oOG7hOG7tOG6sFvhu5Nk4buTw4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7tcONQ1FY4buQ4bu24bu04buQUeG7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurLhuqThuqwv4bqy4bqy4bqy4buK4bqm4bqy4bqy4bq24bqk4bq24bq24bu04bqy4bqq4bqy4bqy4bq0w4Lhu57hurLhu7Xhu5xYxKjDlOG6ruG6sC/DgOG7heG7kDtQw5ThurDGr+G6sCxR4buS4buz4bqwxq/hurDDlMSQ4bqww4zhu5Dhu5JP4bug4bqw4buQ4buqUOG6sMONw5PhurBQw5RDUMOU4bqw4bug4bq+4bu04bqw4buIJeG7rFDDlOG7s+G6sOG7tOG7ksOT4bug4bqwSFDhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurBQw5Thu7Yo4bqww4zhu6rhurDhu6Dhu4Thu7ThurBb4buTZOG7k+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOAxJHhu6pQ4bqww41D4bqwUOG6uuG7oOG6sFnhu7ZD4buz4bqw4buTxqBQ4buQ4bqw4buexajhurDDguG6ssOCZOG6sOG7iFFFUOG6sFnhu7ZD4bqw4bui4buQ4bu24bqw4buT4buCUOG6sHPEqOG7s+G6sOG7k+G7glDhurBbUOG7s+G6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buD4buSUOG7kOG7s+G6sOG7ouG7kOG7tuG6sOG7kcSQ4buS4buz4bqwIeG6uOG6sOG7k+G7kOG7tuG6sOG7hcOURcOM4buz4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sOG7k+G7glDhurDhu5Hhu6pQ4bqw4buI4buS4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhu4dHWOG6sOG7iENQw5ThurDDjeG7luG6sCHhu7bhu6RQw5ThurDDjOG7hFjhurBQw5Thu5Dhu5JO4bug4bqw4bu0w51UUMOU4bu14bqwxJHEkFDDlOG6sOG7tMOd4bq64bug4bqwxq/hurDDlMSQ4buz4bqwxq/hurAsUeG7kuG6sCHhu7bhu4Thu7ThurDhu5Dhu5LDklDhurDhu7TDnU5Q4bqw4bug4bq+4bu04bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4zhu5DGoOG6sMOJUOG7kOG6sOG7kCVWUMOU4bqw4buIT1DhurDhu4jhu6zhu5LhurDhu7Lhu6RQw5ThurDDjD1D4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu4jhu5ZD4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurDhu6DEkOG6sMOMU1DhurDhu7Thu5LDk+G7oOG6sEhQ4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqwUMOU4bu2KOG6sMOM4buq4bqw4bug4buE4bu04bqwQ1DhurDhu7RRxJBQ4bqww5Thu5JDUeG6sOG7tOG7kMOZUMOU4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5PGoFDhu5DhurDhu57FqOG6sMOC4bqyw4Jk4bqw4bu0JuG6sCHhurjhurDhu5Phu5Dhu7bhurDhu4XDlEXDjOG6sOG7iOG7kuG6sOG7kOG7tijDklDhurDDuk5Q4bqw4buHR1jhurDhu4rEkOG7kuG6sOG7ouG7kFHDiVDDlOG6sOG6puG7s+G6puG7ouG7oOG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7kVbhurBk4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sCxHUOG6sOG7tMOJ4buS4bqw4buIJUPhurAsxJBR4bqw4buyOuG6sOG7iiNQw5ThurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq24bqq4bu14bqw4buT4bu2KOG6sFDhu5Dhu5JOUOG7s+G6sOG7iE9Q4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6quG7s+G6sMOMUVDhurDhu4gl4busUMOU4bqwUMSQKOG6sMON4bq84bu04bqw4buIRuG7tuG6sCHhu7bhu6RQw5ThurDDjOG7hFjhurDDlOG7gijhurDDiVDhu5DhurDhu5AlVlDDlOG6sOG7iE9Q4bqw4buI4bus4buS4bqw4buy4bukUMOU4bqww4w9Q+G6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4buK4buCUOG6sOG7suG7pFDDlOG6sOG7ilTDjOG6sOG7kEPhu5LhurDDjU5Q4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sCzEkOG6sMOU4buCKOG6sFDDlOG7tijhurDhu5Dhu5Lhu4zhu6DhurDDjOG7kFHhurBQ4buQO1DDlOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu4rhu4JQ4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sMOU4buSQ+G6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG7teG6sMOj4buQ4buW4bqwxJFRxJBQw5ThurDhu5Phu5Dhu5bhurDhuqNPUOG6sC3hurDhu6Lhu5Dhu7bhurDhu4fhu5JOUOG6sOG7g+G7klDhu5Dhu7PhurAh4bq44bqw4buT4buQ4bu24bqw4buFw5RFw4zhurDDjOG7kFHhurDDjeG7kk/hu7R54bqw4oCc4bqv4buCKOG6sOG7nsSQ4bqw4bu04bu2KE9Q4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG7kOG7tihP4bu04bqw4bugRcOM4buQ4bqw4buI4buM4bqw4buI4buS4bqww7pOUOG6sOG7h0dY4bu14bqw4buD4buo4buS4bqw4bui4buQ4buS4bqww4xS4bqw4bugJUPhurDhu57hu7BQ4buz4bqwUOG7kDtQw5ThurDDmeG6sCxR4buS4buz4bqwxq/hurDDlMSQ4bqw4buKxJDhu5LhurDhu5Dhu6pQ4bqwUDpD4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7iOG6uOG6sOG7tEVR4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDigJzDjOG7kOG7kk/DjOG6sMONSSjigJ3hurDhu4jhu6Thu5LhurAs4buw4buS4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5Thu7XhurDDo+G7kOG7mFDhu5DhurAs4buU4bqwLEco4buz4bqww4zhu5Dhu7hQw5ThurDhu7TDmeG7kuG6sMOd4buE4bu04bqw4bugUVDDlOG6sMOMRMOM4bqww4zhu6rhurBZ4bu2Q1DhurDDjOG7kCrDjOG6sFDhurpQw5ThurDhu7Lhu7Dhu6DhurDDjFLhurDDlOG7ksOJ4buS4bqwWOG7kERY4bqw4bui4buQ4bq8w4zhurBY4buQI8OM4bqww5Thu5Lhu7hY4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu7Thu5Dhu7ZHUOG6sOG7tOG7ksOSUOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7iOG7kuG6sOG7nkXhu5Lhu7PhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQJeG7qlDDlOG6sOG7kMSQUMOU4bqw4buQUUTigJ3hu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7tcONQ1FY4buQ4bu24bu04buQUeG7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurLhuqThuqwv4bqy4bqy4bqy4buK4bqm4bqy4bqy4bq24bqk4bq24bq24bu04bqy4bqq4bqy4bqy4bq0w4Lhu57hurThu7Xhu5xYxKjDlOG6ruG6sC/DgOG7k8agUOG7kOG6sOG7nsWo4bqww4LhurLDgmThurDhu4jhu5LhurBZ4bu2Q+G6sCHhurjhurDhu5Phu5Dhu7bhurDhu4XDlEXDjOG7s+G6sOG7kOG7tijDklDhurDhu5Phu4JQ4bqw4buR4buqUOG6sOG7iENQw5ThurAh4bu24bukUMOU4bqww4zhu4RY4bqwUMOU4buQ4buSTuG7oOG6sOG7tMOdVFDDlOG7s+G6sMOU4buCKOG6sOG7ouG7kFLhurDhu6Lhu5DhurpQ4bqww4zhu5BR4bqww4xEw4zhurBY4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tOG7ksOSUOG6sOG7tOG7kEPhu6DhurDDlOG7kkPhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kMSoUeG6sMOM4buQ4buSQ+G6sOG7skzhurDDjD1D4bqw4bue4bq4UOG7kOG6sOG7iEVR4bqw4buZ4bqj4buFxIPhurAh4bq44bqw4buT4buQ4bu24bqw4buFw5RFw4zhu7PhurDhu7Thu7YoT1DhurDhu5PGoFDhu5DhurDhu57FqOG6sMOC4bqyw4Jk4bqw4bu0w51OUOG6sOG7iOG7lkPhurDDjcSQUOG6sOG7iOG6uOG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7kVbhurBk4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sCxHUOG6sOG7tMOJ4buS4bqw4bu04buQ4bukUMOU4bqwUOG7kOG7hOG7tOG6sMOMRMOM4bqwWOG7kCXhu6pQw5ThurBEUOG6sMOMw4nhu5LhurDhu7RFUeG7s+G6sFDhu4JQw5ThurDDjOG7hFjhu7XhurDhu5Phu7Yo4bqwUOG7kOG7kk5Q4buz4bqw4bu0w50l4buww4zhurDhu7Thu5RQ4buQ4bqw4bu0w51FUMOU4bqw4buiT+G7tOG6sMOM4buE4bu24bqw4bug4bq+4bu04bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7iENQw5ThurDDjeG7luG6sOG7kCXhurDhu5BVUMOU4bqwUMOU4buQ4buSTuG7oOG6sOG7tMOdVFDDlOG7s+G6sFDDlMSQUOG7kOG6sMOM4buQKsOM4bqwUOG6ulDDlOG6sMOMRlDhurDhu7Lhu7Dhu6DhurDhu4hIKOG6sFDhu5BDUOG7kOG6sOG7tOG7kk9Q4bqw4buIxajhurDhu7Thu5A/w4zhurDhu5Dhu5LDklDDveG6sMOM4buQ4buYUOG7kOG6sFnhu7Yow5NQ4bqw4buI4buWQ+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqww4xGUOG6sOG7iOG6vuG7tOG6sMON4buS4buMUOG6sMOMw4lQ4buQ4bqww41EUeG6sFDDlOG7tijhurDhu5Dhu5Lhu4zhu6DhurDDjOG7kFHhurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buK4buCUOG6sOG7ouG7kOG7kuG6sOG7niXhu7bhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG7iOG7jOG6sOG7tMOdRFDhu5DhurBQ4buQO1DDlOG6sOG7tEPhu5LhurBQRVDhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu4hEUMOU4bqw4bu04buST8OM4bqww4xS4bqw4bu04buQ4buM4bqwIcOJKOG6sMOdQ+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4DDteG7tuG7pMOM4bqw4bqvReG7ksOBL1jDgA==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp
2021-09-21 16:52:00

baophutho.vn Tuyến đường Vũ Thê Lang, thành phố Việt Trì, có chiều dài gần 4km (từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút E7 - giao với đường Trần Phú), đi qua địa...

Phơi lúa trên tỉnh lộ

Phơi lúa trên tỉnh lộ
2021-05-31 10:51:32

baophutho.vn Các phương tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 320 đoạn qua địa phận khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao những ngày này dễ dàng bắt gặp cảnh người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long