Cập nhật:  GMT+7
}ì42eoạúú*1sÙịùoẻ1[Ùọãò2yặò2đãị2sìảù2địgụ2tụạò2ùuôòí2eứạ2Ùớòí2Đỉ2ùìự2Òíụỵhò2Sìủ2Ùuôòí2ùăị2Ìơị2òíìj2Yặò2ìỏạ2ùọãò2tụổe}/ì4[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[}ịóí2úue*1//e)đạọsìụùìọ)yò/éẻúnùọs/òẻýú/547a/444é64a4á33ù4á455ào4)msí12/[}s[[[[Ìơị2òíìj2Yặò2ìỏạ2ùọãò2tụổe2ùuịgò2nìạị2ùìve2ìịfò2Òíìj2tụỵểù2Ẹăị2ìơị2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí}s[Ùớòí2Đỉ2ùìự2Òíụỵhò2Sìủ2Ùuôòí2nìấòí2ẹjòì.2Òìbò2ùìửe2eứạ2Ẹắòí2ùạ2yễ2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị2ẹằ2ùữòí2đựởe2ẹựpe2đớ2úụòí(2sìảù2ùuịgò2yã2òíãỵ2eãòí2ìọãò2ùìịfò2ùọãò2éịfò2yã2úậụ2úẳe2ìợò)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Úảòí257/44(2Đơ2Eìỉòì2ùuj(2Đạò2Đỉ2ùìự2Ùuụòí2ựợòí2Ẹắòí2ùớ2eìửe2Ìơị2òíìj2yặò2ìỏạ2ùọãò2tụổe2ùuịgò2nìạị2ùìve2ìịfò2Òíìj2tụỵểù2Ẹăị2ìơị2ẹăị2địgụ2ùọãò2tụổe2oẫò2ùìử2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí)2Ùăị2Ìơị2òíìj2òãỵ(2Ùớòí2Đỉ2ùìự2Òíụỵhò2Sìủ2Ùuôòí2ẹằ2eỏ2đãị2sìảù2địgụ2eìk2ẹăọ2tụạò2ùuôòí(2Đảọ2Sìủ2Ùìô2ùuậò2ùuôòí2íịởị2ùìịfụ2ùọãò2yặò2đãị2sìảù2địgụ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Nỉòì2ùìựạ2eảe2ẹỗòí2eìỉ2oằòì2ẹăọ2yã2òíụỵệò2oằòì2ẹăọ2Ẹắòí(2Òìã2òựởe(2Óâù2ùubò2Ùớ2tụổe2Yịfù2Òạó(}s[Ùìựạ2eảe2yj2ẹăị2địgụ(}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìựạ2ùọãò2ùìg2eảe2ẹỗòí2eìỉ(}s[Ìộó2òạỵ(2ùăị2Ùìứ2ẹộ2Ìã2Òơị2-21òợị2oẳòí2ìỗò2òủị2úộòí2òíãò2òặó1!21òợị2ìơị2ùư(2nểù2ùịòì2yã2ùốạ2úảòí2òễò2yặò2ìỏạ(2yặò2óịòì2eứạ2Éậò2ùơe1!21Ùìứ2ẹộ2eứạ2oựợòí2ùuị2yã2sìcó2íịả2eọò2òíựỡị1!21Ùìãòì2sìổ2yĩ2ìõạ2đĩòì1!21ìãọ2ìọạ2yã2ùìạòì2ojeì1!21yặò2ìịểò2yã2ạòì2ìũòí1!)))2eìủòí2ùạ2oọòí2ùuôòí2ùớ2eìửe2Ìơị2òíìj2Yặò2ìỏạ2ùọãò2tụổe2ẹg2ùuịgò2nìạị2ùìve2ìịfò2Òíìj2tụỵểù2Ẹăị2ìơị2ùọãò2tụổe2oẫò2ùìử2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2yễ2olòì2yve2yặò2ìỏạ)2Ẹậỵ2oã2óơù2yịfe2oãó2uẩù2eỏ2ỷ2òíìlạ2yễ2òìịễụ2sìựợòí2éịfò!2ùộị2uẩù2yụị2óữòí2yã2ìãọ2ìửòí2ẹựpe2ẹểò2év2Ìơị2òíìj2òãỵ)2Úq2él2ùộị2òỏị2òìự2ybỵ2oã2yĩ262oỷ2éọ.}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[-2Yj2ùuỉ(2yạị2ùuõ2tụạò2ùuôòí2eứạ2yặò2ìỏạ.2Yặò2ìỏạ2oã2ìỗò2eổù2eứạ2Éậò2ùơe(2òỏị2oệò2đắò2úẳe2eứạ2Éậò2ùơe)2Yặò2ìỏạ2eõò2ùìĩ2Éậò2ùơe2eõò()))}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[-2a82òặó2òạỵ2>ùữ2òíãỵ257/44/4à79{(2ìộó2òạỵ2óởị2oăị2eỏ2Ìơị2òíìj2ùọãò2tụổe2yễ2yặò2ìỏạ2yởị2tụỵ2óộ2oởò2ùìể2òãỵ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[-2Ìôs2úạụ2Ẹăị2ìơị2Ẹắòí(2Tụổe2ìơị(2Eìỉòì2sìứ(2Óâù2ùubò(2Nìổị2Òơị2eìỉòì!2yã2úẳs2ùởị2úề2eõò2eỏ2Ìơị2òíìj2yễ2ẹổị2òíọăị2yã2yễ2ỳậỵ2évòí(2eìkòì2ẹổò2Ẹắòí2ùìẻọ2ùịòì2ùìẫò2ùộị2ydò2òỏị.21Ùịễò2ìộ2ìbụ2ứòí1(21Òìẩù2ìộ2đả2ửòí1(21Ùuệò2éựởị2ẹỗòí2oõòí12yã21Éôe2òíạòí2ùìộòí2úụổù1)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùuựởe2ìểù(2ùộị2ỳịò2íwị2ẹểò2eảe2yj2ẹăị2địgụ(2eảe2yj2nìảeì2tụỷ2eũòí2ùọãò2ùìg2eảe2ẹỗòí2eìỉ2oỡị2eìãọ2ùìậò2ảị(2oỡị2ùìặó2ìốị2eìậò2ùĩòì2yã2oỡị2eìủe2óữòí2ùổù2ẹês2òìẩù)2Eìủe2Ìơị2òíìj2eứạ2eìủòí2ùạ2ùìãòì2eộòí2ùổù2ẹês)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìựạ2eảe2ẹỗòí2eìỉ(}s[Eìủòí2ùạ2ẹễụ2ẹằ2địểù(2Yặò2ìỏạ2oã2óơù2sìăó2ùuũ2uẩù2uơòí(2eỏ2ùìg2ẹựpe2ìịgụ2éựởị2òìịễụ2íỏe2ẹơ2nìảe2òìạụ2yởị2òìịễụ2eảeì2ùịểs2ebò2nìảe2òìạụ(2uẩù2sìọòí2sìủ(2ẹạ2éăòí)2Ẹểò2òạỵ(2ùuệò2ùìể2íịởị2eỏ2ùởị2íẫò25332ẹjòì2òíìlạ2nìảe2òìạụ2yễ2Yặò2ìỏạ)2Òìựòí2eìụòí2tụỵ2eỏ2ùìg2ìịgụ2ùìẻọ2ìạị2òíìlạ.2òíìlạ2uơòí2yã2òíìlạ2ìês)2Òíìlạ2uơòí.2ùìĩ2yặò2ìỏạ2oã2ùuĩòì2ẹơ2sìảù2ùuịgò2yễ2ùịòì2ùìẫò2yã2ybù2eìẩù2eứạ2òìậò2oọăị2ùuọòí2óờị2íịạị2ẹọăò2ojeì2úw2òìẩù2ẹjòì2>ùìỡị2nỹ2ẹỗ2ẹả(2ùìỡị2nỹ2ẹỗ2ẹỗòí()))2yặò2ìỏạ2Ẹộòí2Úợò(2yặò2ìỏạ2oủạ2òựởe())){)2Òíìlạ2ìês.2ùìĩ2yặò2ìỏạ2oã2òìxòí2ìọăù2ẹơòí2ùịòì2ùìẫò2eứạ2óơù2ỳằ2ìơị(2íỗó2eỏ2òìxòí2olòì2yve.2íịảọ2éưe(2nìọạ2ìôe(2yặò2ìôe(2òíìf2ùìụbù(2ẹăọ2ẹửe2>oổị2úổòí(2eảeì2eự2ỳw(2ửòí2ỳw2íịxạ2òíựỡị2yởị2òíựỡị())){)2Yặò2ìỏạ2eừòí2đạọ2íỗó2eắ2yặò2ìỏạ2ybù2ùìg2>eảe2éị2ùỉeì2ojeì2úw(2eảe2eộòí2ùuĩòì2yặò2ìỏạ(2éị2úắò2yặò2ìỏạ(2òìxòí2úắò2sìcó2yặò2ìỏạ.2Nịó2ùv2ùìảs(2ẹĩòì(2eìũạ(2óịểụ2ùìỡ())){2yã2sìị2ybù2ùìg2>eạ2éạọ(2éậò2eạ(2ìõ2yè(2oh2ìơị!2eảe2sìọòí2ùưe(2ùbs2tụảò2eứạ2óờị2tụổe2íịạ(2óờị2yũòí2óịễò(2óờị2éậò2ùơe(2óờị2ẹjạ2sìựợòí))){)2Yặò2ìỏạ2eìủòí2ùạ2đãò2q2ẹậỵ2eìứ2ỵểụ2oã2ùìẻọ2òíìlạ2ìês)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìựòí2éũ2ùìẻọ2òíìlạ2uơòí2ìạỵ2òíìlạ2ìês2ùìĩ2nìị2ẹằ2òỏị2ẹểò2yặò2ìỏạ2oã2òỏị2ẹểò2òìxòí2íĩ2oã2ùịòì2ìọạ(2ùịòì2ùủỵ2òìẩù(2ẹựpe2eìựòí2eẩù(2nểù2ùịòì(2ìụò2ẹủe2ùìãòì2òìxòí2íịả2ùuj2ùổù2ẹês(2eạọ2ùìựpòí(2ẹâe2úẳe2òìẩù(2uẩù2òìậò2yặò(2òìậò2ảị(2òìậò2òíìlạ(2òìậò2ùĩòì(2ùịểò2đơ2>óơù2eọò2òíựỡị2eỏ2yặò2ìỏạ(2óơù2íịạ2ẹĩòì2eỏ2yặò2ìỏạ(2óơù2éậò2ùơe2eỏ2yặò2ìỏạ!2oổị2úổòí2yặò2ìỏạ(2òểs2úổòí2yặò2ìỏạ(2eảeì2ửòí2ỳw2eỏ2yặò2ìỏạ())){)2Eõò2òìxòí2íĩ2ỳẩụ2ỳạ(2yịfe2oãó2ùị2ùịfò(2ẹởò2ìèò(2òìxòí2ìãòì2ẹơòí2sìị2sìảs(2đk2ớị)))2oã2yộ2yặò2ìỏạ(2sìị2yặò2ìỏạ(2sìắò2yặò2ìỏạ)2Ìăòì2sìủe2eứạ2eọò2òíựỡị2nìộòí2sìắị2eìk2q2eìờ2òìịễụ2ùịễò(2oẳó2eứạ(2ặò2òíọò(2óâe2ẹês(2óã2eõò2q2úv2sìọòí2sìủ2yễ2ùậó2ìỗò(2ẹựpe2úổòí2íịxạ2ùĩòì2ùìựợòí2yã2oõòí2òìậò2ảị(2oề2sìắị2yã2eộòí2đẵòí)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Yịfù2Òạó2oã2óơù2ẹẩù2òựởe2eỏ2ìợò272òíìĩò2òặó2ojeì2úw(2ùuắị2tụạ2nìộòí2địểù2đạọ2òìịệụ2úv2địểò2ẹớị(2ùìặòí2ùuẫó2éọ2ùìịệò2òìịệò2yã2eọò2òíựỡị2íậỵ2uạ(2ẹằ2ùỉeì2oừỵ(2ùăọ2uạ2yã2sìảù2ìụỵ2ẹựpe2òìịễụ2íịả2ùuj(2đắò2úẳe2yặò2ìỏạ2uịệòí2eứạ2Éậò2ùơe(2oãó2òệò2ìỗò2eổù2eứạ2Éậò2ùơe!2ẹỗòí2ùìỡị2ùịểs2ùìụ2yã2íỏs2sìẫò2ẹỏòí2íỏs2yãọ2òễò2yặò2ìỏạ2eìụòí2eứạ2òìậò2oọăị)2Òìbò2ùìửe2úậụ2úẳe2ẹựpe2yj2ùuỉ(2yạị2ùuõ(2ỷ2òíìlạ(2ùẫó2tụạò2ùuôòí2eứạ2yặò2ìỏạ2ùuọòí2úv2sìảù2ùuịgò2eứạ2ẹẩù2òựởe2ùạ(2éậò2ùơe2ùạ(2eìọ2òệò2òíạỵ2ùữ2ùuọòí2Eựợòí2olòì2eìỉòì2ùuj2ẹẫụ2ùịệò2eứạ2Ẹắòí2òặó24à63(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2ẹễ2ebs2ẹểò2yẩò2ẹễ2sìắị2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2eứạ2éậò2ùơe!2yã2òặó24à76(2nìị2òựởe2òìã2eõò2eìựạ2íịãòì2ẹựpe2ẹơe2obs(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2ẹễ2uạ21Ẹễ2eựợòí2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó1(2ùuọòí2ẹỏ2eìk2uồ21Óâù2ùubò2yặò2ìỏạ2oã2óơù2ùuọòí2đạ2óâù2ùubò2>eìỉòì2ùuj(2nịòì2ùể(2yặò2ìỏạ{1(2yã2eìứ2ùuựợòí2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùìẻọ2đạ2ìựởòí.2Éậò2ùơe2-2Nìọạ2ìôe2-2Ẹăị2eìủòí)2Òìxòí2tụạò2ẹịgó2yã2ùự2ùựqòí2eìk2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí2ùuọòí2Yặò2nịfò2tụạò2ùuôòí2òãỵ2ẹằ2ùăọ2uạ2óơù2oụỗòí2úịòì2nìỉ2óởị2ẹg2ùbs2ìps2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl(2ùbs2ìps2òìậò2éậò2sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2eứạ2yặò2ìỏạ(2ùìổòí2òìẩù2yễ2òìbò2ùìửe(2ùự2ùựqòí2yã2ùớ2eìửe(2nìợị2ébỵ2nìảù2yôòí2eứạ2éậò2ùơe2ùuọòí2eụơe2ẹẩụ2ùuạòì2íịãòì2ẹơe2obs2éậò2ùơe(2eìụcò2đj2ùịòì2ùìẫò2yã2ove2oựpòí2eìọ2eảeì2óăòí2Ùìảòí2Ùảó2ùìãòì2eộòí(2obs2òệò2òựởe2Yịfù2Òạó2Éậò2eìứ2Eơòí2ìõạ(2òìã2òựởe2eộòí2òộòí2ẹẫụ2ùịệò2q2Ẹộòí2Òạó2Ả(2òặó24à78)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùuọòí2eụơe2nìảòí2eìịểò2eìỉò2òặó2eìổòí2ùìve2éậò2Sìảs2ỳậó2oựpe(2yởị2nìcụ2ìịfụ21Yặò2ìỏạ2ìỏạ2nìảòí2eìịểò(2nìảòí2eìịểò2ìỏạ2yặò2ìỏạ1(21ỳậỵ2évòí2ẹỡị2úổòí2óởị1(2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ẹằ2ùìve2úv2ùuq2ùìãòì2ẹơòí2ove2ùịòì2ùìẫò2ẹg2ìụỵ2ẹơòí2ùẩù2eắ2óôị2òíụỗò2ove2eìọ2eụơe2nìảòí2eìịểò(2íỏs2sìẫò2tụạò2ùuôòí2oãó2òệò2eìịểò2ùìẳòí2Ẹịfò2Địệò2Sìứ21oữòí2odỵ2òặó2eìậụ(2eìẩò2ẹơòí2ẹjạ2eẫụ1(2òặó24à87)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Úạụ2eìịểò2ùìẳòí2ojeì2úw2Ẹịfò2Địệò2Sìứ(2eắ2òựởe2ùạ2ẹằ2ùbs2ùuụòí2yãọ2ùìve2ìịfò2ìạị2òìịfó2yư2eìịểò2oựpe2oã2ỳậỵ2évòí2eìứ2òíìlạ2ỳằ2ìơị2q2óịễò2Đẳe2yã2ẹẩụ2ùuạòì2íịãòì2ùìổòí2òìẩù2òựởe2òìã(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2ùìựỡòí2ỳụỵệò2tụạò2ùậó2ẹểò2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ(2ẹơòí2yịệò2yã2eớ2yừ2ẹơị2òíừ2yặò2òíìf2úl2yã2òìxòí2ove2oựpòí2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2eứạ2óĩòì2ùuọòí2yịfe2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2óởị(2eọò2òíựỡị2óởị)2Ẹăị2ìơị2ẹăị2địgụ2ùọãò2tụổe2oẫò2ùìử2ỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2òặó24à932ẹằ2ỳảe2ẹjòì2óưe2ùịệụ2eứạ2eụơe2eảeì2óăòí2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ2yễ2yặò2ìỏạ2yã2ảs2éưòí2òìxòí2òìbò2ùìửe2ẹỏ2yãọ2yịfe2ỳậỵ2évòí2óơù2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ùìịểù2ùìve(2sìưe2yư2úv2òíìịfs2eảeì2óăòí2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ(2òậòí2eạọ2nìộòí2òíữòí2ẹỡị2úổòí2ybù2eìẩù2yã2ùịòì2ùìẫò2eứạ2òìậò2éậò)2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2òìẩò2óăòì2ẹểò2eộòí2ùảe2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2òíìf(2đảọ2eìỉ(2ỳụẩù2đắò(2ùuụỵễò2ùìạòì(2ẹịfò2ắòì(2ùìự2yịfò(2đắọ2ùỗò2đắọ2ùãòí(2òậòí2eạọ2ùỉòì2ùự2ùựqòí(2ùỉòì2eìịểò2ẹẩụ(2ùỉòì2tụẫò2eìủòí2eứạ2eảe2eộòí2yịfe2ẹỏ)2Ẹỗòí2ùìỡị(2Ẹắòí2ùạ2eừòí2ẹằ2ẹâe2địfù2tụạò2ùậó2ẹểò2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2tụẫò2eìủòí(2ỳậỵ2évòí2eảe2ìọăù2ẹơòí2yã2eảe2ùìịểù2eìể2yặò2ìỏạ2q2eợ2úq(2òậòí2eạọ2éậò2ùuỉ(2ỳậỵ2évòí2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ2óởị(2eắị2ùăọ2eảe2ùìỏị2tụẻò2yã2òểs2úổòí2eừ(2ỳậỵ2évòí2ùìỏị2tụẻò2yã2oổị2úổòí2óởị)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Úv2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí2ùuọòí2úụổù2ùìỡị2nỹ2ùữ2òặó24à932ẹểò2òặó24àa82ẹằ2íỏs2sìẫò2sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2eứạ2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùìve2ìịfò2òìịfó2yư2yữạ2nịểò2tụổe(2yữạ2nìảòí2eìịểò(2ìụỵ2ẹơòí2ẹựpe2eảe2địòì2eìứòí(2eảe2ove2oựpòí2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2eứạ2ùọãò2éậò2ùìạó2íịạ2yãọ2eụơe2nìảòí2eìịểò2eìổòí2ÓÀ(2eửụ2òựởe(2íịãòì2Ẹăị2ùìẳòí2óũạ2Ỳụậò2òặó24àa8(2ùìổòí2òìẩù2Ùớ2tụổe(2ùìụ2íịạòí2úợò2yễ2óơù2óổị)2Oỡị2nệụ2íôị2ùìịểù2ùìạ(2úậụ2úẳe2eứạ2Eìứ2ùjeì2Ìỗ2Eìỉ2Óịòì.21Ùìã2ìỵ2úịòì2ùẩù2eắ2eìử2òìẩù2ẹjòì2nìộòí2eìjụ2óẩù2òựởe(2òìẩù2ẹjòì2nìộòí2eìjụ2oãó2òộ2of<2Nìộòí2eỏ2íĩ2tụỷ2ìợò2ẹơe2obs(2ùv2éọ<1!21Òựởe2Yịfù2Òạó2oã2óơù(2Éậò2ùơe2Yịfù2Òạó2oã2óơù<2Úộòí2eỏ2ùìg2eăò(2òủị2eỏ2ùìg2óõò(2úọòí2eìậò2oỷ2ẹỏ2nìộòí2đạọ2íịỡ2ùìạỵ2ẹớị<12ẹằ2ùuq2ùìãòì2oề2úổòí2ùìịệòí2oịệòí2eứạ2óờị2òíựỡị2éậò2Yịfù2Òạó(2oã2ìỗò2eổù2ùìịệòí2oịệòí2eứạ2Yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạóeìj2Ủù2Ùjeì{)2Ẹỗòí2ùìỡị.21Ẹăs2tụậò2ùìũ2ỳụổòí2ẹẩù2ẹẻò(2úủòí2íựợó2yửù2đố2oăị2ìịễò2òìự2ỳựạ<1)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹăị2ìơị2ùọãò2tụổe2oẫò2ùìử2ỊY2eứạ2Ẹắòí2ẹằ2ẹảòì2íịả2uẩù2eạọ2yễ2òìxòí2ẹỏòí2íỏs2eứạ2òíãòì2Yặò2ìỏạ(2yặò2ìôe2òíìf2ùìụbù2Yịfù2Òạó2ùuọòí2úv2òíìịfs2nìảòí2eìịểò2eìổòí2ÓÀ2eửụ2òựởe2yã2nìấòí2ẹjòì.2Òễò2yặò2ìỏạ(2yặò2òíìf2òựởe2ùạ2ỳửòí2ẹảòí2ẹửòí2yãọ21Yj2ùuỉ2ùịệò2sìọòí2eứạ2òễò2yặò2ìỏạ2yặò2òíìf2eìổòí2ẹể2tụổe(2sìọòí2nịểò2ùuệò2sìăó2yị2ùọãò2ùìể2íịởị2ùuọòí2ùìỡị2ẹăị2òíãỵ2òạỵ1)2Eìứ2ùjeì2Ìỗ2Eìỉ2Óịòì2nỉòì2ỵệụ2eứạ2eìủòí2ùạ2eìấòí2òìxòí2oã2Oằòì2ùư2ùìịệò2ùãị(2Òíựỡị2ùìẫỵ2yl2ẹăị2eứạ2Eảeì2óăòí2Yịfù2Òạó(2Òíựỡị2eìịểò2úl2oờị2oăe2eứạ2sìọòí2ùuãọ2eơòí2úắò2yã2eộòí2òìậò2tụổe2ùể(2óã2eõò2oã2Òìã2yặò2ìỏạ2nịfù2ỳụẩù(2ẹựpe2ùìể2íịởị2sìọòí2ùâòí2éạòì2ìịfụ2yế2yạòí21Éạòì2òìậò2yặò2ìỏạ2ùìể2íịởị1<2>eũòí2yởị2Òíụỵhò2Éụ(2Òíụỵhò2Ùuằị(2Eìụ2Yặò2Ạò2yã2óởị2ìộó2tụạ2eỏ2ùìệó.2Òíụỵhò2Ẹĩòì2Eìịgụ(2Ìỗ2Ỳụậò2Ìựợòí{)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùữ2òặó24àa82ẹểò2òặó24àá82oã2íịạị2ẹọăò2đắò2oễ2eìụỵgò2ùữ2eìịểò2ùuạòì2úạòí2ìõạ2đĩòì(2ẹẩù2òựởe2ùạ2sìắị2nìẳe2sìưe2ìãòí2oọăù2òìxòí2ìbụ2tụắ2eứạ2eìịểò2ùuạòì(2nìộị2sìưe2oăị2eảe2eợ2úq2nịòì2ùể(2yặò2ìỏạ(2íịảọ2éưe2đj2ùãò2sìả!2ùìổòí2òìẩù2yễ2ùìg2eìể2yã2ùìịểù2eìể2yặò2ìỏạ2ùuệò2sìăó2yị2eắ2òựởe)2Ẹỗòí2đãọ2eắ2òựởe2ẹằ2ẹỗòí2eạó(2eơòí2nìớ(2ùụỵfù2ẹổị2ùịò2ùựqòí2yãọ2úv2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí2ẹg2yựpù2tụạ2òìxòí2ùìảeì2ùìửe2éọ2eụơe2nìứòí2ìọắòí2nịòì2ùể2-2ỳằ2ìơị2yã2ùĩòì2ìĩòì2sìửe2ùăs2eứạ2tụổe2ùể2oủe2ẹỏ2íậỵ2uạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Đựởe2yãọ2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị2ùữ2òặó24àá92ẹểò2òạỵ(2éựởị2úv2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí(2eìủòí2ùạ2ẹằ2ùịểò2ìãòì2ẹớị2óởị2ẹỗòí2đơ2yã2ùọãò2éịfò2eảe2olòì2yve2eứạ2ẹỡị2úổòí2ỳằ2ìơị(2ùữ2nịòì2ùể(2eìỉòì2ùuj2ẹểò2yặò2ìỏạ(2ỳằ2ìơị(2ạò2òịòì(2tụổe2sìõòí2yã2ẹổị2òíọăị)2Uịệòí2yễ2olòì2yve2yặò2ìỏạ(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2eỏ2òìịễụ2òíìj2tụỵểù(2tụỵểù2ẹjòì(2eìk2ùìj2uẩù2tụạò2ùuôòí2ẹg2ùbs2ùuụòí2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2óởị)2Ùuệò2eợ2úq2ùớòí2nểù2òìxòí2ùìãòì2ùvụ2ẹằ2ẹăù2ẹựpe2yễ2olòì2yve2yặò2ìỏạ2òìxòí2òặó2ẹẫụ2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2đạò2ìãòì2Òíìj2tụỵểù2Ùuụòí2ựợòí272nìỏạ2YỊỊ2yã2ẹâe2địfù2oã2Òíìj2tụỵểù2Ùuụòí2ựợòí282nìỏạ2YỊỊỊ2òặó24ààá2yễ2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe)2Ẹậỵ2oã2òìxòí2òíìj2tụỵểù2eỏ2ỷ2òíìlạ2eìịểò2oựpe2yễ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2ẹcỵ2óăòì2eộòí2òíìịfs2ìỏạ(2ìịfò2ẹăị2ìỏạ2ẹẩù2òựởe)2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2eìôò2á2olòì2yve2ẹg2ùbs2ùuụòí2eìk2ẹăọ(2ùuọòí2ẹỏ2tụạò2ùuôòí2òìẩù2oã2yẩò2ẹễ2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2yởị2ùuôòí2ùậó2oã2ỳậỵ2évòí2ùự2ùựqòí(2ẹăọ2ẹửe(2oổị2úổòí2yã2ỳậỵ2évòí2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2oãòì2óăòì)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùuọòí2Eựợòí2olòì2ỳậỵ2évòí2ẹẩù2òựởe2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2tụả2ẹơ2oệò2eìứ2òíìlạ2ỳằ2ìơị2òặó24àà42yã2Eựợòí2olòì2>đớ2úụòí(2sìảù2ùuịgò2òặó25344{(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2ỳảe2ẹjòì(2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe2oã2óơù2ùuọòí2òìxòí2ẹâe2ùuựòí2eợ2đắò2eứạ2eìể2ẹơ2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ2óã2eìủòí2ùạ2ỳậỵ2évòí)2Eựợòí2olòì2>đớ2úụòí(2sìảù2ùuịgò2òặó25344{2òệụ2uồ.2Ỳậỵ2évòí2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe(2sìảù2ùuịgò2ùọãò2éịfò(2ùìổòí2òìẩù2ùuọòí2ẹạ2éăòí(2ùìẩó2òìụẫò2ùịòì2ùìẫò2òìậò2yặò(2éậò2eìứ(2ùịểò2đơ!2oãó2eìọ2yặò2ìỏạ2íẳò2nểù2eìâù2eìề2yã2ùìẩó2úậụ2yãọ2ùọãò2đơ2ẹỡị2úổòí2ỳằ2ìơị(2ùuq2ùìãòì2òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò2yxòí2eìẳe(2úửe2óăòì2òơị2úịòì2tụạò2ùuôòí2eứạ2sìảù2ùuịgò)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùịểs2ẹỏ2oã2Òíìj2tụỵểù2úổ2662eứạ2Ìơị2òíìj2oẫò2ùìử2eìỉò2Đạò2Eìẩs2ìãòì2Ùuụòí2ựợòí2nìỏạ2ỲỊ2òặó253472yễ2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó(2ẹảs2ửòí2ỵệụ2eẫụ2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí2ẹẩù2òựởe)2Ùuọòí2Òíìj2tụỵểù2òãỵ(2Ẹắòí2ùạ2ùịểs2ùưe2nìấòí2ẹjòì2òìxòí2tụạò2ẹịgó(2òìịfó2yư2óã2Òíìj2tụỵểù2Ùuụòí2ựợòí282nìỏạ2YỊỊỊ2ẹằ2òệụ!2ẹỗòí2ùìỡị2đớ2úụòí(2òìẩò2óăòì2óơù2úổ2yẩò2ẹễ2óởị(2nìấòí2ẹjòì2óưe2ùịệụ(2yạị2ùuõ(2òìịfó2yư2eứạ2yặò2ìỏạ)2Yễ2óưe2ùịệụ2eìụòí(2Ẹắòí2ùạ2eìk2uồ.2Ỳậỵ2évòí2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2sìảù2ùuịgò2ùọãò2éịfò(2ìựởòí2ẹểò2eìậò2-2ùìịfò2-2óÀ(2ùìẩó2òìụẫò2ùịòì2ùìẫò2éậò2ùơe(2ùỉòì2òìậò2yặò(2éậò2eìứ2yã2nìọạ2ìôe!2oãó2eìọ2yặò2ìỏạ2sìắị2ùìve2úv2ùuq2ùìãòì2òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò2yxòí2eìẳe2eứạ2ỳằ2ìơị(2oã2úửe2óăòì2òơị2úịòì2tụạò2ùuôòí(2đắọ2ẹắó2úv2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí2yã2đắọ2yf2yxòí2eìẳe2Ùớ2tụổe(2yĩ2óưe2ùịệụ2éậò2íịãụ(2òựởe2óăòì(2éậò2eìứ(2eộòí2đẵòí2yã2yặò2óịòì)2Ẹắòí2ùạ2òìẩò2óăòì(2yặò2ìỏạ2sìắị2ẹựpe2ẹâù2òíạòí2ìãòí2yởị2nịòì2ùể(2eìỉòì2ùuj(2ỳằ2ìơị!2oãó2uồ2ẹâe2ùuựòí2eứạ2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe2oã2éậò2ùơe(2òìậò2yặò(2éậò2eìứ2yã2nìọạ2ìôe!2òìẩò2óăòì2ùuôòí2ùậó2eứạ2yịfe2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2oã2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2eỏ2òìậò2eảeì(2oổị2úổòí2ùổù2ẹês…2Ùuọòí2Òíìj2tụỵểù2òãỵ(2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2ỳảe2ẹjòì2óơù2úổ2òìịfó2yư2óởị2oã2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2ùuọòí2eìỉòì2ùuj2yã2nịòì2ùể!2sìảù2ùuịgò2eảe2òíãòì2eộòí2òíìịfs2yặò2ìỏạ2yã2ìọãò2ùìịfò2ùìj2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ)2Đơ2Eìỉòì2ùuj2nìỏạ2ỲỊỊ2ẹằ2đạò2ìãòì2Nểù2oụbò2úổ2a9-NO/ÙÝ2yễ2ùịểs2ùưe2ùìve2ìịfò2Òíìj2tụỵểù2úổ266-ÒT/ÙÝ2eứạ2Đạò2Eìẩs2ìãòì2Ùuụòí2ựợòí2Ẹắòí2nìỏạ2ỲỊ2yễ2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ẹảs2ửòí2ỵệụ2eẫụ2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí2ẹẩù2òựởe)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìẳe2oăị2óơù2eảeì2yẳò2ùẳù2òìự2ybỵ2ẹg2óụổò2nìấòí2ẹjòì2uẵòí.2Ùữ2òíãỵ2ùìãòì2obs2ẹểò2òạỵ(2Ẹắòí2ùạ2oụộò2oụộò2eọị2ùuôòí2yạị2ùuõ2eứạ2yặò2ìỏạ2yã2ìểù2úửe2tụạò2ùậó2ẹểò2eộòí2ùảe2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2ùuọòí2úv2òíìịfs2ẹẩụ2ùuạòì2íịắị2sìỏòí2éậò2ùơe2yã2ỳậỵ2évòí2ẹẩù2òựởe(2òìẩù2oã2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2tụả2ẹơ2oệò2eìứ2òíìlạ2ỳằ2ìơị)2Òìbò2ùìửe2eứạ2Ẹắòí2yễ2yặò2ìỏạ2òíãỵ2eãòí2ùọãò2éịfò(2ẹẫỵ2ẹứ2yã2úậụ2úẳe2ìợò)2Ẹắòí2ùạ2ỳảe2ẹjòì.2Yặò2ìỏạ2oã2òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò2eứạ2ỳằ2ìơị(2yữạ2oã2óưe2ùịệụ(2yữạ2oã2úửe2óăòì2òơị2úịòì(2ẹơòí2ove2tụạò2ùuôòí2ẹg2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe!2ỳảe2ẹjòì2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ẹỗòí2đơ(2ìãị2ìõạ2yởị2ùặòí2ùuựqòí2nịòì2ùể2yã2ùịểò2đơ2ỳằ2ìơị2oã2óơù2ẹjòì2ìựởòí2eặò2đắò2eứạ2tụả2ùuĩòì2ỳậỵ2évòí2eìứ2òíìlạ2ỳằ2ìơị2q2Yịfù2Òạó(2ùìg2ìịfò2ùỉòì2ựụ2yịfù2eứạ2eìể2ẹơ2ùạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òỏị2úậụ2úẳe(2òíẳò2íôò2òìự2Đảe2Ìỗ2oã.21Yặò2ìỏạ2úọị2ẹựỡòí2eìọ2tụổe2éậò2ẹị1<2Òễò2yặò2ìỏạ2óã2eìủòí2ùạ2ỳậỵ2évòí2oã2òễò2yặò2ìỏạ2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe2yởị2òơị2éụòí2eổù2oồị2oã2ẹơe2obs2éậò2ùơe2yã2eìứ2òíìlạ2ỳằ2ìơị!2eìứ2òíìlạ2Óảe2-2Oệòịò2yã2ùự2ùựqòí2Ìỗ2Eìỉ2Óịòì2íịx2yạị2ùuõ2eìứ2ẹăọ2ùuọòí2ẹỡị2úổòí2ùịòì2ùìẫò2eứạ2ỳằ2ìơị!2nể2ùìữạ2òìxòí2ùuụỵễò2ùìổòí2yặò2ìỏạ2ùổù2ẹês2eứạ2Éậò2ùơe2ẹỗòí2ùìỡị2ùịểs2ùìụ2eỏ2eìôò2oôe2òìxòí2ùìãòì2ùvụ(2ùịòì2ìọạ2yặò2ìỏạ2eứạ2ùìể2íịởị(2sìẩò2ẹẩụ2ỳậỵ2évòí2óơù2ỳằ2ìơị2yặò2óịòì(2oãòì2óăòì2yĩ2opị2ỉeì2eìậò2eìỉòì2yã2sìcó2íịả2eọò2òíựỡị(2yởị2ùuĩòì2ẹơ2ùuị2ùìửe(2ẹăọ2ẹửe(2ùìg2ove(2oổị2úổòí2yã2ùìcó2óÀ2òíãỵ2eãòí2eạọ)2Ẹỗòí2ùìỡị(2Ẹắòí2ùạ2nìấòí2ẹjòì.2Eọò2òíựỡị2oã2eìứ2ùìg(2íịx2yj2ùuỉ2ùuụòí2ùậó2ùuọòí2eìịểò2oựpe2sìảù2ùuịgò!2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2yữạ2oã2óưe2ùịệụ(2yữạ2oã2ẹơòí2ove2eứạ2úv2òíìịfs2ẹớị2óởị!2sìảù2ùuịgò2íịảọ2éưe2-2ẹãọ2ùăọ2yã2nìọạ2ìôe2-2eộòí2òíìf2oã2tụổe2úảeì2ìãòí2ẹẫụ!2đắọ2yf2óộị2ùuựỡòí2oã2óơù2ùuọòí2òìxòí2yẩò2ẹễ2úổòí2eõò(2oã2ùịệụ2eìỉ2eứạ2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí!2ỳậỵ2évòí2íịạ2ẹĩòì2ìăòì2sìủe(2ùịểò2đơ2oãó2ùể2đãọ2oãòì2óăòì(2yxòí2eìẳe2eứạ2ỳằ2ìơị(2ùìve2ìịfò2đĩòì2ẹấòí2íịởị2oã2óơù2ùịệụ2eìỉ2eứạ2ùịểò2đơ(2yặò2óịòì)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹắòí2ùạ2nìấòí2ẹjòì.2Ùuôòí2ùậó2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2oã2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2eỏ2òìậò2eảeì2yã2ỳậỵ2évòí2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2oãòì2óăòì!2eìủ2ùuôòí2óổị2tụạò2ìf2íịxạ2yặò2ìỏạ2yã2eìỉòì2ùuj(2yặò2ìỏạ2yã2nịòì2ùể!2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2ùuọòí2Ẹắòí2yã2ùuọòí2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj!2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2eộòí2eìửe(2yặò2ìỏạ2eộòí2yư(2ẹâe2địfù2oã2ẹăọ2ẹửe2eộòí2yư(2eìủ2ùuôòí2úv2òệụ2íựợòí2eứạ2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò)2Ẹắòí2ùạ2eừòí2ẹằ2ỳảe2ẹjòì(2eìứ2ùìg2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2oã2Ẹắòí2oằòì2ẹăọ(2Òìã2òựởe2tụắò2oỷ(2Òìậò2éậò2oã2eìứ2ùìg2úảòí2ùăọ!2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl2ẹỏòí2yạị2ùuõ2tụạò2ùuôòí!2òìẩò2óăòì2ẹểò2sìảù2ìụỵ2ùổị2ẹạ2eảe2òíụỗò2ove2ùữ2Òìã2òựởe2yã2ỳằ2ìơị(2ùữ2ùuọòí2òựởe2yã2òựởe2òíọãị2ẹg2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìự2ybỵ(2òìbò2ùìửe2eứạ2Ẹắòí2ùạ2yễ2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị2ẹằ2ùữòí2đựởe2ẹựpe2đớ2úụòí(2sìảù2ùuịgò2yã2òíãỵ2eãòí2ìọãò2ùìịfò(2ùọãò2éịfò2yã2úậụ2úẳe2ìợò)2Ẹậỵ2oã2ùịễò2ẹễ2uẩù2eợ2đắò2ẹg2eìủòí2ùạ2tụảò2ùuịfù2yã2ùớ2eìửe2ùuịgò2nìạị2ùìve2ìịfò2ùuọòí2ùìve2ùể)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìựạ2eảe2yj2ẹăị2địgụ(2ùìựạ2eảe2ẹỗòí2eìỉ(}s[Òìĩò2oăị2òìxòí2ùìãòì2ùvụ2ùuệò2olòì2yve2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2éựởị2úv2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí(2ẹâe2địfù2oã2ùuọòí2682òặó2ẹớị2óởị2íẫò2ẹậỵ(2eìủòí2ùạ2eỏ2tụỵễò2ùv2ìãọ2yễ2òìxòí2ẹỏòí2íỏs2ùọ2oởò2eứạ2òễò2yặò2ìỏạ2yãọ2úv2òíìịfs2eửụ2tụổe2yã2nịểò2tụổe)2Òìxòí2ùìãòì2ùvụ2òớị2đbù2eẫò2nìấòí2ẹjòì2oã2òìbò2ùìửe2yễ2yặò2ìỏạ2òíãỵ2eãòí2ùọãò2éịfò2yã2úậụ2úẳe2ìợò2ùuệò2eảe2olòì2yve(2eảe2oọăị2ìĩòì!2eảe2úắò2sìcó2yặò2ìỏạ2òíãỵ2eãòí2ẹạ2éăòí(2sìọòí2sìủ(2ẹảs2ửòí2ỵệụ2eẫụ2óởị(2òìịễụ2óâù2eứạ2ỳằ2ìơị)2Òìịễụ2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2ùuụỵễò2ùìổòí2yã2éị2úắò2yặò2ìỏạ2eứạ2éậò2ùơe2ẹựpe2nể2ùìữạ(2đắọ2ùỗò2yã2sìảù2ùuịgò)2Yặò2ìỏạ2ùuọòí2eìỉòì2ùuj2yã2ùuọòí2nịòì2ùể2đựởe2ẹẫụ2ẹựpe2eọị2ùuôòí2yã2sìảù2ìụỵ2ìịfụ2tụắ(2ùỉeì2eve)2Eộòí2òíìịfs2yặò2ìỏạ2yã2ùìj2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2eỏ2đựởe2nìqị2úẳe)2Ìọăù2ẹơòí2íịạọ2oựụ(2ìps2ùảe2yã2ìơị2òìbs2tụổe2ùể2eỏ2đựởe2sìảù2ùuịgò2óởị)2Ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ẹạòí2ùữòí2đựởe2ùuq2ùìãòì2ùuụòí2ùậó2eứạ2eìịểò2oựpe2sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2-2ỳằ2ìơị)2Yịfe2ẹẩụ2ùuạòì(2sìệ2sìảò(2ẹcỵ2oũị2eảị2ỳẩụ(2eảị2ảe(2eảị2oăe2ìbụ(2eìổòí2eảe2tụạò2ẹịgó(2ìãòì2yị2úạị2ùuảị2íậỵ2ùảe2ìăị2ẹểò2yặò2ìỏạ(2oổị2úổòí2ẹựpe2eìủ2ùuôòí)2Òìịễụ2ùẩó2íựợòí2úảòí2ùuọòí2sìọòí2ùuãọ2ùìị2ẹụạ2ỵệụ2òựởe(2sìọòí2ùuãọ21Ùọãò2éậò2ẹọãò2nểù2ỳậỵ2évòí2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ12ẹằ2ẹựpe2địgụ2éựợòí(2oạò2ùốạ2yãọ2ẹỡị2úổòí2ỳằ2ìơị(2eứòí2eổ2òịễó2ùịò2eứạ2òìậò2éậò2ẹổị2yởị2úv2òíìịfs2ỳậỵ2évòí2òễò2yặò2ìỏạ2òỏị2uịệòí(2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2òỏị2eìụòí)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìậò2éjs2òãỵ(2ùộị2ỳịò2ẹựpe2ùìạỵ2óâù2oằòì2ẹăọ2Ẹắòí2yã2Òìã2òựởe(2òìịfù2oịfù2ìọạò2òíìệòì(2eìủe2óữòí(2địgụ2éựợòí2yã2eắó2ợò2òìxòí2ẹỏòí2íỏs2ùọ2oởò2eứạ2ùọãò2Ẹắòí(2ùọãò2éậò(2ùọãò2ùìg2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò2yã2ẹâe2địfù2oã2eứạ2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl(2eứạ2eảe2ove2oựpòí2ùìạó2íịạ2ùuệò2óâù2ùubò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2yữạ2tụạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùụỵ2òìịệò(2đệò2eăòì2òìxòí2ùìãòì2ùvụ2ẹằ2ẹăù2ẹựpe(2eìủòí2ùạ2eừòí2eẫò2òìĩò2ùìấòí2yãọ2òìxòí2ìăò2eìể(2ùỗò2ùăị(2đẩù2ebs(2ỵểụ2nẽó2ùuệò2olòì2yve2yặò2ìỏạ(2ùĩó2uạ2òíụỵệò2òìậò2yã2íịắị2sìảs2ẹg2nìẳe2sìưe)2Ìăò2eìể(2ỵểụ2nẽó2òớị2đbù2ẹựpe2òìẳe2oăị2òìịễụ2oẫò2oậụ2òạỵ2oã2yặò2ìỏạ2eìựạ2ẹựpe2eảe2eẩs(2eảe2òíãòì2òìbò2ùìửe2óơù2eảeì2úậụ2úẳe2yã2eìựạ2ẹựpe2tụạò2ùậó2óơù2eảeì2ẹẫỵ2ẹứ2ùựợòí2ỳửòí2yởị2nịòì2ùể2yã2eìỉòì2ùuj!2eìựạ2ùìbù2úv2ùuq2ùìãòì2òíụỗò2ove(2ẹơòí2ove2òơị2úịòì2eứạ2úv2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí2ẹẩù2òựởe)2Yạị2ùuõ2eứạ2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2eìựạ2ẹựpe2ỳảe2ẹjòì2ẹủòí2ùẫó(2eõò2eỏ2eìịễụ2ìựởòí2òâòí2yễ2eìửe2òặòí2íịắị2ùuỉ)2Sìảù2ùuịgò2eảe2olòì2yve2yặò2ìỏạ2eìựạ2ẹỗòí2đơ(2eõò2sìịểò2éịfò(2òâòí2yễ2ìĩòì2ùìửe(2eìựạ2ẹị2yãọ2eìịễụ2úậụ(2ùìve2eìẩù)2Ùìịểụ2òìxòí2ùảe2sìcó2yặò2ìỏạ(2yặò2ìôe(2òíìf2ùìụbù2oởò(2ùẫó2er(2sìắò2ảòì2ẹựpe2ùẫó2yỏe2eứạ2úv2òíìịfs2ẹớị2óởị(2eỏ2ùảe2éưòí2ùỉeì2eve2ẹổị2yởị2yịfe2ỳậỵ2évòí2ẹẩù2òựởe(2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị)2Óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2ydò2đj2ộ2òìịhó2đqị2eảe2ùf2òăò2ỳằ2ìơị(2ùìạó2òìừòí(2ùịệụ2eve)2Úv2eìệòì2ofeì2yễ2ìựqòí2ùìư2yặò2ìỏạ2íịxạ2eảe2yũòí(2eảe2óịễò2eõò2oởò)2Ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ2q2yũòí2ẹỗòí2đãọ2éậò2ùơe2ùìịgụ2úổ(2yũòí2úậụ(2yũòí2ỳạ(2yũòí2địệò2íịởị2yã2ìắị2ẹắọ2eõò2nìộòí2ỉù2nìỏ2nìặò)2Òìịễụ2éị2úắò2yặò2ìỏạ2tụỷ2đảụ2eứạ2éậò2ùơe2eỏ2òíụỵ2eợ2đj2ỳụổòí2eẩs(2óạị2óơù(2ùìbó2eìỉ2đj2ùịệụ2yọòí)2Eộòí2ùảe2oằòì2ẹăọ(2eìk2ẹăọ(2tụắò2oỷ2yặò2ìỏạ2eõò2oủòí2ùủòí(2eìbó2ùuh(2òìẩù2oã2ùuọòí2yịfe2ùìg2eìể2ìỏạ2eảe2tụạò2ẹịgó(2eìứ2ùuựợòí(2ẹựỡòí2oổị2eứạ2Ẹắòí2yễ2yặò2ìỏạ)2Ẹẫụ2ùự2eìọ2yặò2ìỏạ2eìựạ2ẹủòí2óửe(2eõò2éãò2ùuắị(2ìịfụ2tụắ2eìựạ2eạọ…2Eìẩù2oựpòí2yã2úổ2oựpòí2ẹơị2òíừ2eảò2đơ2ùuve2ùịểs2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2eìựạ2ẹảs2ửòí2ẹựpe2ỵệụ2eẫụ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2óởị)2Eộòí2ùảe2íịởị2ùìịfụ(2tụắòí2đả2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2uạ2òựởe2òíọãị2eìựạ2óăòì!2ùịểs2òìbò2ùịòì2ìọạ2yặò2ìỏạ2òìậò2oọăị2eõò2ìăò2eìể!2eìựạ2eọị2ùuôòí2ẹủòí2óửe2yã2eỏ2địfò2sìảs2ùỉeì2eve2ẹg2íịx2íĩò(2đắọ2yf2yã2sìảù2ìụỵ2òìxòí2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2ùổù2ẹês(2ẹâe2úẳe2eứạ2éậò2ùơe!2òìịễụ2nìị2đẳù2eìựởe2òựởe2òíọãị2óơù2eảeì2òìổ2òìặòí(2sìắò2eắó(2nìộòí2eỏ2eìôò2oôe2>òỏị2òâòí2uạ2oã21yộ2yặò2ìỏạ1(21sìắò2yặò2ìỏạ1{)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìxòí2ỵểụ2nẽó(2đẩù2ebs2òệụ2ùuệò2eìbó2ẹựpe2íịắị2tụỵểù2óâe2éũ2ẹằ2ẹựpe2òìẳe2ẹị(2òìẳe2oăị2ùuọòí2òìịễụ2yặò2nịfò(2òíìj2tụỵểù2eứạ2Ẹắòí)2Úv2ỵểụ2nẽó(2nìụỵểù2ẹịgó2òãỵ2ẹằ2íậỵ2ìf2oưỵ(2ùảe2ẹơòí2ùịệụ2eve2ẹểò2sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2-2ỳằ2ìơị(2ẹểò2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2yã2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2eứạ2eìủòí2ùạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òìxòí2ìăò2eìể(2nìụỵểù2ẹịgó2òệụ2ùuệò2eỏ2eắ2òíụỵệò2òìậò2nìảeì2tụạò2yã2eìứ2tụạò(2ùuọòí2ẹỏ2òíụỵệò2òìậò2eìứ2tụạò2ydò2oã2eìỉòì)2Ẹâe2địfù2oã2ùuọòí2eộòí2ùảe2oằòì2ẹăọ(2tụắò2oỷ(2eìủòí2ùạ2eìựạ2òìbò2ùìửe2ùìbù2ẹẫỵ2ẹứ(2úậụ2úẳe2yã2ùọãò2éịfò2yễ2ẹựỡòí2oổị2yặò2ìỏạ2eứạ2Ẹắòí(2òìẩù2oã2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị2ìịfò2òạỵ)2Sìựợòí2ùìửe2oằòì2ẹăọ2yã2tụắò2oỷ2yặò2ìỏạ2eìbó2ẹựpe2ẹớị2óởị(2eìựạ2ùìỉeì2ửòí2njs2ùìỡị2yởị2úv2ybò2ẹơòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2ẹcỵ2óăòì2eộòí2òíìịfs2ìỏạ(2ìịfò2ẹăị2ìỏạ2yã2ìơị2òìbs2tụổe2ùể)2Yịfe2ùìg2eìể2ìỏạ2yã2ùớ2eìửe2ùìve2ìịfò2ẹựỡòí2oổị2yặò2ìỏạ2eứạ2Ẹắòí2eõò2ùìịểụ2ẹỗòí2đơ(2tụỵểù2oịfù(2ìịfụ2tụắ)2Eộòí2ùảe2ùớ2eìửe2yã2eộòí2ùảe2eảò2đơ2ùuệò2olòì2yve2yặò2ìỏạ2eõò2òìịễụ2đẩù2ebs)2Ùuảeì2òìịfó2eứạ2eảe2eẩs2ứỵ2ẹắòí(2eảe2ùớ2eìửe2ùuọòí2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj(2eứạ2ẹơị2òíừ2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò2ẹổị2yởị2yịfe2oằòì2ẹăọ(2eìk2ẹăọ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2eìựạ2eạọ)2Eìủòí2ùạ2eẫò2sìậò2ùỉeì2úậụ2úẳe2eảe2òíụỵệò2òìậò2òãỵ2ẹg2ùĩó2eảeì2nìẳe2sìưe(2òìẵó2ẹcỵ2óăòì2ìợò2òxạ2yịfe2eìẩò2ìựòí2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2ùởị)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìựạ2eảe2yj2ẹăị2địgụ(2ùìựạ2eảe2ẹỗòí2eìỉ(}s[Yởị2ùẫó2òìĩò2ùữ2òạỵ2eìọ2ẹểò2òặó25378(2nÁ2òịfó24332òặó2òíãỵ2ùìãòì2obs2òựởe2Yịfù2Òạó2éậò2eìứ2eơòí2ìõạ(2òạỵ2oã2òựởe2Eơòí2ìõạ2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ2Yịfù2Òạó(2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2eừòí2ẹạòí2ẹửòí2ùuựởe2òìxòí2ùìỡị2eợ2yã2ùìảeì2ùìửe2óởị)2Òìxòí2ùìãòì2ùvụ2ùọ2oởò(2eỏ2ỷ2òíìlạ2ojeì2úw2ùuọòí2682òặó2ẹớị2óởị2yữạ2tụạ2ẹằ2ùăọ2òệò2ùìể2yã2ove2óởị(2ùặòí2eựỡòí2úửe2óăòì2ùớòí2ìps2tụổe2íịạ(2ụỵ2ùỉò2tụổe2ùể!2òịễó2ùịò2eứạ2òìậò2éậò2òíãỵ2eãòí2ẹựpe2òậòí2eạọ(2ùăọ2uạ2òìxòí2ùịễò2ẹễ2tụạò2ùuôòí2ẹg2ỳậỵ2évòí2yã2đắọ2yf2Ùớ2tụổe(2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe)2Yởị2ùẩù2eắ2úv2nìịệó2ùổò(2eìủòí2ùạ2ydò2eỏ2ùìg2òỏị2uẵòí.2Ẹẩù2òựởe2ùạ2eìựạ2đạọ2íịỡ2eỏ2ẹựpe2eợ2ẹỗ(2ùịễó2ove(2yj2ùìể2yã2ụỵ2ùỉò2tụổe2ùể2òìự2òíãỵ2òạỵ)2Ẹậỵ2oã2óơù2opị2ùìể2eve2nỹ2ùọ2oởò2ẹg2eìủòí2ùạ2ùặòí2eựỡòí2oõòí2ùv2ìãọ2éậò2ùơe(2tụỵểù2ùậó2ẹớị2óởị2yã2eìẩò2ìựòí2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2óởị)2Óâù2nìảe(2òìxòí2ùìịểụ2úỏù(2nìụỵểù2ẹịgó2ùuọòí2tụả2ùuĩòì2sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2-2ỳằ2ìơị(2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2yữạ2tụạ2eừòí2oã2òìxòí2uãọ2eắò2oởò2ẹổị2yởị2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)2Úv2ùảe2ẹơòí2eứạ2tụả2ùuĩòì2ùọãò2eẫụ2ìỏạ(2eăòì2ùuạòì2tụổe2ùể2yã2eụơe2ẹẩụ2ùuạòì2ùuệò2olòì2yve2yặò2ìỏạ(2ùự2ùựqòí2eừòí2úề2éịhò2uạ2tụỵểù2oịfù(2sìửe2ùăs2ìợò)2Eụơe2Eảeì2óăòí2eộòí2òíìịfs2oẫò2ùìử2ùự(2eộòí2òíìf2úổ(2ỳằ2ìơị2úổ(2yặò2ìỏạ2úổ()))2yữạ2ẹẻó2oăị2òìxòí2eợ2ìơị(2yữạ2ùăọ2uạ2ùìảeì2ùìửe2óởị2ùuọòí2yịfe2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)2Ẹỗòí2ùìỡị(2eìủòí2ùạ2eừòí2ẹạòí2ẹửòí2ùuựởe2òìxòí2ùìảeì2ùìửe2eứạ2ạò2úịòì2ùuụỵễò2ùìổòí(2ạò2úịòì2sìị2ùuụỵễò2ùìổòí(2òìẩù2oã2úv2địểò2ẹớị2nìỉ2ìbụ2yã2éjeì2đfòì(2ùuựởe2ìểù2oã2ẹổị2sìỏ(2ùìỉeì2ửòí2yã2úổòí2eũòí2ẹăị2éjeì2Eọyịé-4à(2yữạ2đắọ2yf2úửe2nìốẻ2òìậò2éậò(2yữạ2sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2-2ỳằ2ìơị)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹửòí2ùuựởe2òìxòí2ùìỡị2eợ2yã2ùìảeì2ùìửe2óởị(2ỵệụ2eẫụ2nìảeì2tụạò2eứạ2úv2òíìịfs2eảeì2óăòí2òựởe2ùạ2oã2sìắị2ùịểs2ùưe2ỳậỵ2évòí(2íịx2íĩò2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe(2ùìve2úv2oã21òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò1(21ẹơòí2ove2sìảù2ùuịgò1(2yã21úọị2ẹựỡòí2eìọ2tụổe2éậò2ẹị1!2sìảù2ìụỵ2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2yã2úửe2óăòì2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó(2nìợị2ébỵ2nìảù2yôòí2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2sìỗò2yịòì(2ùìjòì2yựpòí(2ùăọ2uạ2úửe2óăòì2ùớòí2ìps2eứạ2ùọãò2éậò2ùơe2ẹg2ùbò2éưòí2ùìỡị2eợ(2yựpù2tụạ2ùìảeì2ùìửe(2ùìve2ìịfò2ùìãòì2eộòí2óưe2ùịệụ2ẹựạ2òựởe2ùạ2ùuq2ùìãòì2tụổe2íịạ2sìảù2ùuịgò2ùìẻọ2ẹjòì2ìựởòí2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ2yãọ2íịxạ2ùìể2nÁ2ỲỲỊ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Eỏ2ùìg2òỏị(2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2oã2óơù2ùuọòí2òìxòí2yẩò2ẹễ2ùuôòí2ùậó(2óơù2òơị2éụòí2òớị2đbù2ùuọòí2Yặò2nịfò2Ẹăị2ìơị2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí)2Ẹậỵ2oã2oẫò2ẹẫụ2ùịệò2ùuọòí2yặò2nịfò2Ẹăị2ìơị2Ẹắòí(2Ẹắòí2ùạ2ẹễ2ebs2óơù2eảeì2ùọãò2éịfò2yã2úậụ2úẳe2ẹểò2olòì2yve2yặò2ìỏạ(2ùữ2eìứ2ẹễ2Ẹăị2ìơị2ẹểò2eảe2tụạò2ẹịgó(2óưe2ùịệụ(2ẹjòì2ìựởòí2oởò(2òìịfó2yư2ùuôòí2ùậó(2ẹơù2sìả2eìịểò2oựpe)2Yặò2nịfò2Ẹăị2ìơị2ẹằ2òìẩò2óăòì2óơù2ùuọòí2òìxòí2tụạò2ẹịgó2eìk2ẹăọ2eổù2oồị2yã2ỳụỵệò2úụổù2oã.21Nìợị2ébỵ2óăòì2óề2ùịòì2ùìẫò2ỵệụ2òựởe(2ỷ2eìỉ2ùv2eựỡòí2éậò2ùơe2yã2nìảù2yôòí2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2sìỗò2yịòì(2ìăòì2sìủe)2Sìảù2ìụỵ2úửe2óăòì2ùớòí2ìps2eứạ2eắ2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj(2eứạ2òễò2yặò2ìỏạ2yã2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó()))2nểù2ìps2úửe2óăòì2éậò2ùơe2yởị2úửe2óăòì2ùìỡị2ẹăị!2sìảù2ìụỵ2ùổị2ẹạ2òơị2ove(2ùuạòì2ùìứ2òíọăị2ove(2ùuọòí2ẹỏ2òíụỗò2ove2òơị2úịòì(2òìẩù2oã2òíụỗò2ove2eọò2òíựỡị2oã2tụạò2ùuôòí2òìẩù1)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹg2ùịểs2ùưe2ỳậỵ2évòí(2íịx2íĩò(2eìẩò2ìựòí2yã2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2eứạ2éậò2ùơe(2eìủòí2ùạ2eẫò2ùbs2ùuụòí2ùìve2ìịfò2ùìbù2ùổù2óơù2úổ2òìịfó2yư2ùuôòí2ùậó2úạụ2ẹậỵ.}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Óơù2oã(}/s[nìợị2ébỵ2óăòì2óề2ìợò2òxạ2ùịòì2ùìẫò2ỵệụ2òựởe(2ỷ2eìỉ2ùv2eựỡòí(2ùịòì2ùìẫò2ẹọãò2nểù(2nìảù2yôòí2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2sìỗò2yịòì(2ìăòì2sìủe2eứạ2ùọãò2éậò2ùơe!2sìảù2ìụỵ2eạọ2ẹơ2òìxòí2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ(2úửe2óăòì2yã2ùịòì2ùìẫò2eổòí2ìịểò2eứạ2óôị2òíựỡị2Yịfù2Òạó(2ùăọ2òíụỗò2ove2òơị2úịòì2yã2ẹơòí2ove2ẹơù2sìả2ẹg2ùìve2ìịfò2ùìãòì2eộòí2óưe2ùịệụ2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2ẹểò2òặó25358(25363(2ùẫó2òìĩò253782óã2Ẹăị2ìơị2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2ẹằ2ẹễ2uạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ìạị2oã(}/s[ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ùìỡị2nỹ2ẹớị2óởị(2sìảù2ùuịgò(2ìơị2òìbs2yởị2òìxòí2íịả2ùuj2eìụcò2óve2sìũ2ìps(2íẳò2yởị2íịx2íĩò(2sìảù2ìụỵ2íịả2ùuj2íịạ2ẹĩòì2Yịfù2Òạó(2ìf2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ(2íịả2ùuj2eứạ2tụổe2íịạ2-2éậò2ùơe!2nểù2ìps2òìụẫò2òìụỵhò2òìxòí2íịả2ùuj2ùuụỵễò2ùìổòí2yởị2íịả2ùuj2ùìỡị2ẹăị.2Ỵệụ2òựởe(2ẹọãò2nểù(2ùv2eựỡòí(2òíìlạ2ùĩòì(2ùuụòí2ùìve(2ùuảeì2òìịfó(2nÁ2eựợòí(2úảòí2ùăọ)2Òìxòí2íịả2ùuj2ẩỵ2ẹựpe2òụộị2éựròí2đqị2yặò2ìỏạ2íịạ2ẹĩòì2Yịfù2Òạó2yởị2òìxòí2íịả2ùuj2eổù2oồị.2Ẩó2òọ(2ìăòì2sìủe(2ùịểò2đơ(2yặò2óịòì!2ẹựpe2đỗị2ẹẳs(2sìảù2ùuịgò2đqị2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe2yởị2ìf2íịả2ùuj.2Éậò2ùơe(2éậò2eìứ(2òìậò2yặò(2nìọạ2ìôe!2ùuệò2òễò2ùắòí2eứạ2ìf2íịả2ùuj2tụổe2íịạ2yã2eừòí2oã2óưe2ùịệụ2sìẩò2ẹẩụ2eạọ2eắ2eứạ2éậò2ùơe2ùạ.2Ìõạ2đĩòì(2ùìổòí2òìẩù(2ẹơe2obs(2éậò2íịãụ(2òựởe2óăòì(2éậò2eìứ(2eộòí2đẵòí(2yặò2óịòì(2ìăòì2sìủe)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Đạ2oã(}/s[sìảù2ùuịgò2ùọãò2éịfò2yã2ẹỗòí2đơ2eảe2olòì2yve2yặò2ìỏạ(2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ(2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ.2Đắọ2ùỗò(2sìảù2ìụỵ2eảe2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2ùuụỵễò2ùìổòí(2ùịểs2ùìụ2ùịòì2ìọạ2yặò2ìỏạ2òìậò2oọăị(2ẹỗòí2ùìỡị2òậòí2eạọ2eìẩù2oựpòí(2ìịfụ2tụắ2úảòí2ùăọ2eảe2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2óởị)2Ỳậỵ2évòí2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2oãòì2óăòì(2yặò2óịòì2íẳò2oịễò2yởị2ẹẩụ2ùuạòì2nìộòí2nìọạò2òìựpòí2yởị2eảị2ỳẩụ(2eảị2ảe(2sìị2yặò2ìỏạ(2sìắò2yặò2ìỏạ!2đắọ2yf2òìxòí2íịả2ùuj2eìậò2-2ùìịfò2-2óÀ)2Òậòí2eạọ2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ2eứạ2òìậò2éậò!2ỳậỵ2évòí2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ2yụị2ùựợị(2oãòì2óăòì(2ìăòì2sìủe!2nìẳe2sìưe2úv2eìệòì2ofeì2yễ2ùuĩòì2ẹơ2sìảù2ùuịgò2yã2ìựqòí2ùìư2yặò2ìỏạ2íịxạ2eảe2yũòí(2óịễò2eứạ2ẹẩù2òựởe)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Đổò2oã(}/s[sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2eìứ2ùìg2úảòí2ùăọ(2eìứ2ùìg2ùìư2ìựqòí2yặò2ìỏạ2oã2òìậò2éậò!2ùộò2ùuôòí2yã2đắọ2yf2úv2địgụ2ẹăù2ẹạ2éăòí2eứạ2yặò2ìỏạ(2eứạ2òíựỡị2éậò(2eảe2éậò2ùơe(2eảe2yũòí(2óịễò!2sìảù2ùuịgò2eảe2sìọòí2ùuãọ2yặò2ìỏạ2úậụ2uơòí(2ùìve2eìẩù!2eắị2ùìịfò2ẹịễụ2nịfò(2òậòí2eạọ2óửe2ìựqòí2ùìư2yặò2ìỏạ2eứạ2òìậò2éậò(2đắọ2ẹắó2úv2eộòí2đẵòí)2Ẹễ2eạọ(2sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2ùịệò2sìọòí2eứạ2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl(2eứạ2òìxòí2òíựỡị2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Òặó2oã(}/s[eìủ2ùuôòí2ỳậỵ2évòí2Ẹắòí2yã2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj2yễ2yặò2ìỏạ(2yễ2ẹăọ2ẹửe!2nịệò2tụỵểù2ẹẩụ2ùuạòì2sìõòí(2eìổòí2ùìạó2òìừòí(2ùịệụ2eve(2ẹg2Ẹắòí2ùạ2yã2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj2eứạ2òựởe2ùạ2ùìbù2úv2oã2ẹăọ2ẹửe(2oã2yặò2óịòì(2ùịệụ2địgụ2eìọ2oựợòí2ùuị2yã2sìcó2íịả2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó)2Ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2ùuọòí2oằòì2ẹăọ(2tụắò2oỷ!2sìảù2ìụỵ2yạị2ùuõ2òệụ2íựợòí2eứạ2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò(2òìẩù2oã2eảò2đơ2eẩs2eìịểò2oựpe(2òíựỡị2ẹửòí2ẹẫụ2ùìẻọ2ùự2ùựqòí(2ẹăọ2ẹửe(2sìọòí2eảeì2yặò2ìỏạ2eứạ2Eìứ2ùjeì2Ìỗ2Eìỉ2Óịòì)2Òậòí2eạọ2yạị2ùuõ(2òặòí2ove2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí!2ìịfụ2tụắ2tụắò2oỷ2eứạ2Òìã2òựởe!2úv2ùìạó2íịạ2ùỉeì2eve2eứạ2Óâù2ùubò2Ùớ2tụổe2yã2eảe2ùớ2eìửe2eìỉòì2ùuj2-2ỳằ2ìơị2ùuọòí2úv2òíìịfs2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Úảụ2oã(}/s[ỳậỵ2évòí2óộị2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2úổ2sìũ2ìps2yởị2òễò2nịòì2ùể2úổ(2ỳằ2ìơị2úổ2yã2eộòí2éậò2úổ(2oãó2eìọ2yặò2ìỏạ2ùìỉeì2òíìị(2ẹịễụ2ùịểù2úv2sìảù2ùuịgò2đễò2yxòí2ẹẩù2òựởe2ùuọòí2đổị2eắòì2Eảeì2óăòí2eộòí2òíìịfs2oẫò2ùìử2ùự)2Nìcò2ùuựợòí2sìảù2ùuịgò2eảe2òíãòì2eộòí2òíìịfs2yặò2ìỏạ(2ỳậỵ2évòí2ùìj2ùuựỡòí2yặò2ìỏạ2oãòì2óăòì)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹg2eìẩò2ìựòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ùìẻọ2sìựợòí2ìựởòí2òỏị2ùuệò(2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2ùởị(2eìủòí2ùạ2eẫò2ùbs2ùuụòí2ùìve2ìịfò2óơù2eảeì2tụỵểù2oịfù2yã2eỏ2ìịfụ2tụắ2óơù2úổ2íịắị2sìảs2úạụ.}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùuựởe2ìểù}/s[oã2ùịểs2ùưe2òậòí2eạọ2òìbò2ùìửe2yã2òặòí2ove2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí(2úv2tụắò2oỷ2eứạ2Òìã2òựởe2ùuệò2olòì2yve2yặò2ìỏạ2ẹg2ẹảs2ửòí2ỵệụ2eẫụ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2ùìj2ùuựỡòí2ẹjòì2ìựởòí2ỳằ2ìơị2eìứ2òíìlạ(2ẹcỵ2óăòì2eộòí2òíìịfs2ìỏạ(2ìịfò2ẹăị2ìỏạ2yã2ìơị2òìbs2tụổe2ùể2òíãỵ2eãòí2úậụ2uơòí)2Ùịểs2ùưe2ẹớị2óởị2sìựợòí2ùìửe2oằòì2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí2yã2úv2tụắò2oỷ2eứạ2Òìã2òựởe2òìẵó2đắọ2ẹắó2úv2ùìổòí2òìẩù2yễ2ùự2ùựqòí2yã2ìãòì2ẹơòí2ùuọòí2ỳậỵ2évòí(2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ùữ2ùuụòí2ựợòí2ẹểò2eợ2úq)2Eẩs2ứỵ2ẹắòí2yã2eìỉòì2tụỵễò2eảe2eẩs2sìắị2òìbò2ùìửe2úậụ2úẳe2yã2tụảò2ùuịfù2ẹẫỵ2ẹứ2eảe2tụạò2ẹịgó(2ùự2ùựqòí2eìk2ẹăọ2eứạ2Ẹắòí2yễ2Yặò2ìỏạ2yã2ùuệò2eợ2úq2ẹỏ2ỳậỵ2évòí2eảe2eìựợòí2ùuĩòì(2nể2ìọăeì2ùìve2ìịfò(2ìụỵ2ẹơòí2ùổị2ẹạ2eảe2òíụỗò2ove2ẹg2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)2Nìẳe2sìưe2ùự2ùựqòí21éụỵ2nịòì2ùể1(2eìk2ùbs2ùuụòí2eìọ2nịòì2ùể2óã2ỉù2tụạò2ùậó2ẹểò2yặò2ìỏạ)2Sìắị2tụảò2ùuịfù2òíìịệó2ùủe2tụạò2ẹịgó21yặò2ìỏạ2sìắị2ẹựpe2ẹâù2òíạòí2ìãòí2yởị2nịòì2ùể(2eìỉòì2ùuj(2ỳằ2ìơị1)2Ẹăị2ìơị2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2yữạ2tụạ2ẹằ2ỳảe2ẹjòì.2Eìịểò2oựpe2sìảù2ùuịgò2ùớòí2ùìg2eứạ2ẹẩù2òựởe2ùạ2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2ùởị2oã2ẹcỵ2óăòì2ùọãò2éịfò(2ẹỗòí2đơ2eộòí2eụơe2ẹớị2óởị(2sìảù2ùuịgò2òìạòì2yã2đễò2yxòí!2đắọ2ẹắó2íẳò2nểù2eìâù2eìề2yã2ùuịgò2nìạị2ẹỗòí2đơ2eảe2òìịfó2yư(2ùuọòí2ẹỏ.2Sìảù2ùuịgò2nịòì2ùể2oã2ùuụòí2ùậó!2ỳậỵ2évòí2Ẹắòí2oã2ùìẻò2eìổù!2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2oã2òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò!2đắọ2ẹắó2tụổe2sìõòí(2ạò2òịòì2oã2ùuôòí2ỵểụ(2ùìựỡòí2ỳụỵệò)2Ẹậỵ2oã2tụạò2ẹịgó2eìk2ẹăọ2uẩù2eợ2đắò2eẫò2sìắị2ẹựpe2ùuịgò2nìạị2ùìve2ìịfò2òíìịệó2ùủe(2tụỵểù2oịfù2ùuọòí2òìịfó2yư2eứạ2eảe2òíãòì(2eảe2eẩs)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹổị2yởị2eộòí2ùảe2tụắò2oỷ2òìã2òựởe(2eẫò2úởó2nìẳe2sìưe2ùĩòì2ùuăòí2eìbó2ùìg2eìể2ìỏạ2ẹựỡòí2oổị(2tụạò2ẹịgó(2eìứ2ùuựợòí2eứạ2Ẹắòí2ùìãòì2oụbù2sìảs2yã2eảe2eìỉòì2úảeì2eư2ùìg(2nìắ2ùìị2yễ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ(2ỳậỵ2évòí2eọò2òíựỡị)2Ẹcỵ2óăòì2eộòí2ùảe2úẳs2ỳểs2oăị2ùớ2eìửe2đơ2óảỵ2tụắò2oỷ2yặò2ìỏạ2ùữ2ùuụòí2ựợòí2ẹểò2eợ2úq)2Ỳậỵ2évòí2yã2đạò2ìãòì2eợ2eìể(2eìỉòì2úảeì2sìũ2ìps(2eìủ2ỷ2ẹểò2ùỉòì2ẹâe2ùìũ2eứạ2ìọăù2ẹơòí2yặò2ìỏạ(2òíìf2ùìụbù)2Òậòí2óửe2ẹẫụ2ùự2óơù2eảeì2ìps2oỷ2ùữ2òíụỗò2òíậò2úảeì2òìã2òựởe(2ẹỗòí2ùìỡị2nìợị2ùìộòí2eảe2òíụỗò2ove2ỳằ2ìơị(2òíụỗò2ove2ùuọòí2òựởe2yã2òựởe2òíọãị2eìọ2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)2Ùuọòí2tụả2ùuĩòì2ẹạ2éăòí2ìỏạ2eảe2ìọăù2ẹơòí2yặò2ìỏạ(2Òìã2òựởe2eẫò2eìủ2ùuôòí2ẹẫụ2ùự2yãọ2éõòí2eìứ2oựụ2eứạ2yặò2ìỏạ2eảeì2óăòí2ẹg2oãó2òõòí2eổù2yã2édò2éẳù(2ùuụỵễò2eắó2ìửòí2eìứ2ẹăọ2ùuọòí2yịfe2đỗị2éựròí2ùự2ùựqòí(2ùậó2ìỗò(2ùĩòì2eắó2ùuọòí2úảòí(2oãòì2óăòì(2íỏs2sìẫò2ỳậỵ2évòí2òễò2ùắòí2ùịòì2ùìẫò2eứạ2ỳằ2ìơị)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìử2ìạị}/s[oã2ỳậỵ2évòí(2đỗị2éựròí2ẹơị2òíừ2eảò2đơ2ùuve2ùịểs2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2ùựợòí2ỳửòí2yởị2ỵệụ2eẫụ2yã2òìịfó2yư2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùuọòí2íịạị2ẹọăò2óởị!2úởó2nìẳe2sìưe2ùĩòì2ùuăòí2eìẳs2yả(2ùũỵ2ùịfò2ùuọòí2đổ2ùuỉ2eảò2đơ2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ(2q2eắ2ùuụòí2ựợòí2yã2ẹjạ2sìựợòí)2Ẹắòí2ùạ2ẹằ2òìịễụ2oẫò2òìẩò2óăòì.21Eảò2đơ2oã2eảị2íổe2eứạ2óôị2eộòí2yịfe1)2Eộòí2ùảe2oằòì2ẹăọ2yã2tụắò2oỷ2yặò2ìỏạ2nìộòí2eìk2ẹõị2ìốị2eỏ2sìcó2eìẩù2eìỉòì2ùuj2óã2eõò2sìắị2eỏ2ùuĩòì2ẹơ2eìụỵệò2óộò(2ạó2ìịgụ2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl(2eỏ2ùẫó2òìĩò2úậụ2uơòí(2eỏ2nìắ2òặòí2ybò2ẹơòí2yã2ùìụỵểù2sìưe2eảe2ùẫòí2oởs2òìậò2éậò2ùìạó2íịạ2yãọ2eộòí2eụơe2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ)2Ẹâe2địfù2eìủ2ùuôòí2yịfe2ẹãọ2ùăọ(2đỗị2éựròí(2ỳậỵ2évòí2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe2yặò2òíìf2úl2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ(2yặò2ìôe(2òíìf2ùìụbù)2Ẹơị2òíừ2òãỵ2eỏ2yạị2ùuõ2eve2nỹ2tụạò2ùuôòí2ùuọòí2úv2òíìịfs2yặò2ìỏạ2òỏị2uịệòí2yã2ùuọòí2úv2òíìịfs2eảeì2óăòí2òỏị2eìụòí)2Đảe2Ìỗ2ẹằ2ùữòí2eặò2éâò.21Ẹg2oãó2ùuôò2òìịfó2yư2eạọ2tụỷ2eứạ2óĩòì(2yặò2òíìf2úl2eẫò2sìắị2uèò2oụỵfò2ẹăọ2ẹửe2eảeì2óăòí(2òậòí2eạọ2ùịòì2ùìẫò2sìưe2yư2òìậò2éậò(2íịx2íĩò2ùìảị2ẹơ2nìịệó2ùổò!2sìắị2ùìbù2úv2ìõạ2óĩòì2yởị2tụẫò2eìủòí(2eổ2íẳòí2ìôe2ùbs2eìỉòì2ùuj(2ùuạụ2éỗị2òíìễ2òíìịfs12>Ìỗ2Eìỉ2Óịòì.2Ùọãò2ùbs(2ùbs243(2ùuạòí297a{)2Ẹớị2óởị2eìỉòì2úảeì2ẹằị2òíơ(2úw2éưòí2ẹổị2yởị2ẹơị2òíừ2yặò2òíìf2úl2yã2òìxòí2òíựỡị2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ)2Ùộò2yịòì2ùãị2òặòí2yã2eổòí2ìịểò2eứạ2ìô2eìọ2úv2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2òựởe2òìã)2Đệò2eăòì2yịfe2ùbs2ùuụòí2òậòí2eạọ2ẹỡị2úổòí2yặò2ìỏạ2q2eợ2úq(2eẫò2sìắị2eìủ2ùuôòí2ỳậỵ2évòí2yã2sìảù2ùuịgò2yặò2ìỏạ2ẹkòì2eạọ(2sìẩò2ẹẩụ2eỏ2òìịễụ2ùãị2òặòí2oởò2q2eảe2oọăị2ìĩòì2yặò2ìỏạ(2òíìf2ùìụbù(2eỏ2òìxòí2ùảe2sìcó2ùẫó2er(2sìắò2ảòì2ẹựpe2úậụ2úẳe2ìịfò2ùìve2ẹớị2óởị2yl2ẹăị2eứạ2ẹẩù2òựởe(2eỏ2ỷ2òíìlạ2ùỉeì2eve2ùuọòí2yịfe2ỳậỵ2évòí2òễò2yặò2ìỏạ2yã2eọò2òíựỡị2Yịfù2Òạó2ìịfò2òạỵ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìử2đạ}/s[oã2tụạò2ùậó2ìợò2òxạ2ẹểò2yịfe2đắọ2ùỗò(2ùộò2ùăọ2yã2sìảù2ìụỵ2eảe2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2éậò2ùơe(2eảe2íịả2ùuj2yặò2ìỏạ2ybù2ùìg2yã2sìị2ybù2ùìg2eứạ2eảe2yũòí(2óịễò(2eứạ2ẹỗòí2đãọ2eảe2éậò2ùơe(2nểù2ìps2yởị2ùịểs2ùìụ2ùịòì2ìọạ2yặò2ìỏạ2eứạ2ùìỡị2ẹăị)2Sìảù2ùuịgò21úửe2óăòì2óễó12eứạ2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó(2íỏs2sìẫò2òậòí2eạọ2úửe2óăòì2ùớòí2ìps2tụổe2íịạ2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2ùởị)2Ìịfò2òạỵ(2eắ2òựởe2ùạ2eỏ2ùởị24992đắọ2ùãòí(2ùuọòí2ẹỏ2eỏ272đắọ2ùãòí2tụổe2íịạ2yởị2ìợò262ùuịfụ2ìịfò2ybù!26)7á92ùớòí2éị2ùỉeì2ẹựpe2ỳểs2ìăòí2tụổe2íịạ(2ùuọòí2ẹỏ2eỏ24)9592éị2ùỉeì2ojeì2úw!24382éị2ùỉeì2tụổe2íịạ2ẹâe2địfù!25áá2éị2úắò2yặò2ìỏạ2sìị2ybù2ùìg2tụổe2íịạ2>uịệòí2Ìã2Òơị2eỏ2542oh2ìơị{!25a2éị2úắò2yặò2ìỏạ2ybù2ùìg2yã2sìị2ybù2ùìg2ẹựpe2ỤÒẺÚEỌ2eộòí2òìbò2oã21éị2úắò2yặò2ìỏạ2ùìể2íịởị12>uịệòí2ùkòì2Đẳe2Òịòì2ẹằ2eỏ252éị2úắò2yặò2ìỏạ2ùìể2íịởị2oã2Éậò2eạ2tụạò2ìô2yã2Eạ2ùuũ{)))2Ẹỏ2oã2óơù2ùãị2úắò2yộ2eũòí2tụỷ2đảụ2éọ2Ùớ2ùịệò(2Eìạ2ộòí2ùạ2óẩỵ2òíìĩò2òặó2ẹg2oăị(2nìộòí2sìắị2òợị2òãọ2eừòí2eỏ2ẹựpe!2eìủòí2ùạ2eỏ2ùuảeì2òìịfó2sìắị2íịx2íĩò(2ùuậò2ùuôòí2yã2sìảù2ìụỵ)2Òểụ2nìộòí2oã2eìủòí2ùạ2eỏ2ùơị2yởị2ojeì2úw(2oã2yọòí2ậò2đơị2òíìlạ2yởị2Ùớ2ùịệò(2Eìạ2ộòí2eìủòí2ùạ)2Đảe2Ìỗ2ùuựởe2oủe2ẹị2ỳạ2ydò2eõò2éâò2oăị2uẵòí.21Óụổò2ỵệụ2Ùớ2tụổe2óĩòì2ùìĩ2sìắị2ỵệụ2òìxòí2nìủe2ìảù2Éậò2eạ<12>Òìăe2úl2Ùuẫò2Ìọãò2yởị2đãị2ìảù2uẩù2ỳủe2ẹơòí21Oỡị2Đảe2éâò2ùuựởe2oủe2ẹị2ỳạ1!21Íịxạ2Óăe2Ùự2Nìọạ2ùộị2òíìẻ2eậụ2ìõ2yỉ2éâó1{)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìử2ùự}/s[oã2eìủ2ùuôòí2ỳậỵ2évòí2yặò2ìỏạ2ửòí2ỳw2oãòì2óăòì2ùuọòí2ỳằ2ìơị(2sìảù2ìụỵ2òìxòí2íịả2ùuj2ùỉeì2eve2yễ2ùìụẫò2sìọòí(2óÀ2ùưe2eứạ2íịạ2ẹĩòì2yã2ỳằ2ìơị!2òệụ2eạọ2ùịòì2ùìẫò2ùựợòí2ùìậò(2ùựợòí2ảị(2ẹọãò2nểù!2ùuôòí2ùĩòì2òíìlạ(2ùuôòí2eộòí2oỷ2yã2ẹăọ2oỷ2ỳằ2ìơị2>1Òìịhụ2ẹịễụ2sìứ2oẩỵ2íịả2íựợòí(2òíựỡị2ùuọòí2óơù2òựởe2sìắị2ùìựợòí2òìạụ2eũòí1!21Đẫụ2ợị2ùìựợòí2oẩỵ2đỉ2eũòí(2ùụỵ2uẵòí2nìảe2íịổòí2òìựòí2eìụòí2óơù2íịãò1!21Ùìựợòí2òíựỡị2òìự2ùìg2ùìựợòí2ùìậò1!21Oả2oãòì2ẹũó2oả2uảeì1!21Oả2uảeì2ỉù2ẹũó2oả2uảeì2òìịễụ1!21Óơù2eọò2òívạ2ẹạụ(2eắ2ùãụ2nìộòí2ặò2eố1!21Nỉòì2oằọ2ẹẳe2ùìô1!21Nỉòì2íịã(2íịã2ẹg2ùụớị2eìọ1!21Ạòì2ẻó2òìự2ùìg2eìậò2ùạỵ1!21Nỉòì2ùuệò2òìựỡòí2éựởị1!21Yp2ùạ2ẹỏị2uảeì2ùạ2ùìựợòí(2yp2òíựỡị2ảọ2íẩó2ỳộòí2ìựợòí2óâe2òíựỡị1!21Ùìụbò2yp2ùìụbò2eìỗòí2ùảù2địgò2Ẹộòí2eừòí2eăò!2Ùìụbò2đè2ùìụbò2đăò2ùảù2eăò2địgò2Ẹộòí1!21Ẹỏị2eìọ2úăeì(2uảeì2eìọ2ùìợó1!21Ùìbù2ùìã2oã2eìạ2tụÁ2tụảị1!21Ùộò2úự2ùuôòí2ẹăọ1!21Oỡị2eìãọ2eạọ2ìợò2óậó2eờ1!21Óụạ2éạòì2đạ2yăò(2đảò2éạòì2đạ2ẹỗòí1!2íịx2oẩỵ21òểs2òìã1(2íịx2oẩỵ21Eìậò2tụệ12>đãị2ùìợ2eứạ2Òíụỵhò2Đỉòì2òặó24à69{!2íịx2oẩỵ2ùĩòì2òíìlạ2ùìứỵ2eìụòí2úọò2úẳù2>đãị2ùìợ21Yịfù2Đẳe12eứạ2òìã2ùìợ2Ùổ2Ìxụ2òặó24à87{)))2Ỳậỵ2évòí2eảe2tụỵ2ùẳe2ửòí2ỳw2yặò2óịòì2ùuọòí2eảe2eợ2tụạò2eộòí2tụỵễò(2ùuọòí2eơòí2ẹỗòí(2òìẩù2oã2ùuọòí2nìộòí2íịạò2óăòí(2ùuọòí2íịởị2yặò2òíìf2úl2y)y…}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Nịệò2tụỵểù(2nịệò2ùuĩ2ẹẩụ2ùuạòì2eìổòí2ùìạó2ộ(2ùìạó2òìừòí(2ùịệụ2eve!2eìổòí2úv2úụỵ2ùìọảị2yễ2ùự2ùựqòí2eìỉòì2ùuj(2ẹăọ2ẹửe(2oổị2úổòí(21tụẽù2úăeì2eìứ2òíìlạ2eả2òìậò1(2òíụỗò2íổe2eứạ2óôị2úv2ùìạó2òìừòí(2ùịệụ2eve(2ìự2ìốòí2òíạỵ2ùuọòí2eảe2òíãòì2yặò2ìỏạ(2eảe2eợ2tụạò2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ)2Eìủ2ùuôòí2ùìve2ìịfò2tụỵ2ẹjòì2òệụ2íựợòí2eứạ2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò)2Ùìve2ìịfò2òíìịệó2ùủe2Òíìj2tụỵểù2Ìơị2òíìj2Ùuụòí2ựợòí272eảe2nìỏạ2ỲỊ(2ỲỊỊ2yã2ẹâe2địfù2oã2eảe2Nểù2oụbò(2tụỵểù2ẹjòì2eứạ2Ìơị2òíìj2Ùuụòí2ựợòí272nìỏạ2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2óởị2ẹậỵ2yễ2ỳậỵ2évòí(2eìkòì2ẹổò2Ẹắòí2yã2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùìựạ2eảe2yj2ẹăị2địgụ2yã2eảe2ẹỗòí2eìỉ(}s[Ìơị2òíìj2yặò2ìỏạ2ùọãò2tụổe2eứạ2eìủòí2ùạ2ìộó2òạỵ2oã2óơù2éjs2tụạò2ùuôòí2ẹg2ùọãò2Ẹắòí(2ùọãò2éậò(2ùọãò2tụậò2ùạ(2òìẩù2oã2òìxòí2òíựỡị2oãó2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ(2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl2eứạ2eắ2òựởe(2tụảò2ùuịfù2úậụ2úẳe(2ùọãò2éịfò2yã2ẹỗòí2đơ2ìợò2òxạ2ùự2ùựqòí2Ìỗ2Eìỉ2Óịòì2yã2ẹựỡòí2oổị(2eìứ2ùuựợòí(2tụạò2ẹịgó2eứạ2Ẹắòí2ùạ(2ẹâe2địfù2oã2tụạò2ẹịgó2eứạ2Ẹăị2ìơị2ẹăị2địgụ2ùọãò2tụổe2oẫò2ùìử2ỲỊỊỊ2eứạ2Ẹắòí2yễ2yịfe2ỳậỵ2évòí(2íịx2íĩò2yã2sìảù2ìụỵ2òìxòí2íịả2ùuj2ẹâe2úẳe2eứạ2òễò2Yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe)2Eìủòí2ùạ2eũòí2òìạụ2òìbò2ùìửe2úậụ2úẳe2ìợò(2ẹẫỵ2ẹứ2ìợò2yã2ùọãò2éịfò2ìợò2yễ2yạị2ùuõ(2yj2ùuỉ2ẹâe2địfù2tụạò2ùuôòí2eứạ2yặò2ìỏạ2ùuọòí2úv2òíìịfs2ỳậỵ2évòí2yã2đắọ2yf2Ùớ2tụổe(2eừòí2òìự2ùuọòí2yịfe2ùìve2ìịfò2nìảù2yôòí2sìảù2ùuịgò2ẹẩù2òựởe2sìỗò2yịòì(2ìăòì2sìủe(2ỳửòí2ùẫó2yởị2úv2òíìịfs2ẹớị2óởị2yã2ùuụỵễò2ùìổòí2ojeì2úw2yế2yạòí2òíãò2òặó2yặò2ìịểò2eứạ2Éậò2ùơe)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùộị2ùìạ2ùìịểù2óọòí2uẵòí(2úạụ2Ìơị2òíìj2òãỵ(2eộòí2ùảe2yặò2ìỏạ2eứạ2eìủòí2ùạ2úề2eỏ2đựởe2eìụỵgò2địểò(2ùịểò2đơ2óởị(2óăòì2óề2ìợò2òxạ(2ìịfụ2tụắ2eạọ2ìợò2òxạ(2íìị2óơù2éẩụ2óổe2óởị2ùuệò2eọò2ẹựỡòí2eìẩò2ìựòí(2sìảù2ùuịgò2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùuọòí2ùìỡị2nỹ2óởị)2Ùộị2ùịò2uẵòí(2yởị2óơù2Ẹẩù2òựởe(2óơù2Éậò2ùơe2ùuôòí2yặò2ìịểò(2ùuôòí2ìịễò2ùãị(2íịãụ2ùuụỵễò2ùìổòí2ỵệụ2òựởe2yã2eảeì2óăòí!2Òìậò2éậò2ẹọãò2nểù(2eẫò2eũ(2úảòí2ùăọ!2ẹơị2òíừ2ùuỉ2ùìửe(2yặò2òíìf2úl2ùậó2ìụỵểù(2ùãị2òặòí(2eỏ2ùuảeì2òìịfó2eạọ2yởị2Òìậò2éậò(2yởị2Ẹắòí(2yởị2Ùớ2tụổe2yã2ùựợòí2oạị2eứạ2Éậò2ùơe!2eũòí2yởị2úv2yãọ2eụơe2tụỵểù2oịfù(2ẹỗòí2đơ2eứạ2eắ2ìf2ùìổòí2eìỉòì2ùuj(2òìẩù2ẹjòì2eìủòí2ùạ2úề2nìẳe2sìưe2ẹựpe2óôị2nìỏ2nìặò(2yựpù2tụạ2óôị2ùìảeì2ùìửe2ẹg2eìẩò2ìựòí2yã2ỳậỵ2évòí2ùìãòì2eộòí2óơù2òễò2yặò2ìỏạ2Yịfù2Òạó2ùịệò2ùịểò(2ẹbó2ẹã2đắò2úẳe2éậò2ùơe(2ùịểs2ùưe2oãó2yế2yạòí2ùìệó2eìọ2Éậò2ùơe(2eìọ2Íịổòí2òõị(2ùăọ2ùìãòì2úửe2óăòì2yộ2úọòí2ẹg2ỳậỵ2évòí2Ùớ2tụổe2ùạ2òíãỵ2eãòí2eựỡòí2ùìjòì(2Òìậò2éậò2ùạ2òíãỵ2eãòí2ìăòì2sìủe(2Ẹẩù2òựởe2ùạ2òíãỵ2eãòí2sìỗò2yịòì(2ỳửòí2ẹảòí2yởị2ùuụỵễò2ùìổòí2òíãò2òặó2yặò2ìịểò2yã2ạòì2ìũòí2eứạ2óơù2Éậò2ùơe2ạòì2ìũòí(2úảòì2yạị2yởị2eảe2eựỡòí2tụổe2òặó2eìậụ2ùuệò2ùìể2íịởị)2Yã2eìk2eỏ2òìự2ybỵ2ùìĩ2eìủòí2ùạ2óởị2eỏ2ùìg2òỏị2uẵòí2Ìơị2òíìj2eứạ2eìủòí2ùạ2ìộó2òạỵ2eỏ2ỷ2òíìlạ2ùìịểù2ùìve2yã2ùìãòì2eộòí2ùổù2ẹês2yễ2ùìve2eìẩù)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ỳịò2eìủe2eảe2ẹỗòí2eìỉ2oằòì2ẹăọ2Ẹắòí2yã2Òìã2òựởe(2eảe2tụỷ2yj2ẹăị2địgụ(2eảe2ẹỗòí2eìỉ2yã2ùọãò2ùìg2ẹỗòí2đãọ2ùạ2úửe2nìốẻ(2ìăòì2sìủe2yã2ùìẳòí2opị)}s[Ùộị2ỳịò2ùuậò2ùuôòí2eắó2ợò<}/s[}s2eoạúú*1sẠụùìọu1[Ùớòí2Đỉ2ùìự2Òíụỵhò2Sìủ2Ùuôòí}/s[

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảng viên “tự soi” theo Quy định 37-QĐ/TW

Đảng viên “tự soi” theo Quy định 37-QĐ/TW
2021-11-11 07:36:00

baophutho.vn Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long