Cập nhật:  GMT+7
CÙẾẼỘỮÍ))ĂẺ.ụỤ<ỮƠẺDụ$WÚẼỬP<ẼỆẼWKVẼ<Ù2ỘẼÙỤRWẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ“ẻ#WÚẼÙỊWÙẼỘ}WÚẼ.Ù[ẼW4ẼỒỤỠWẼỘ *WÚ”C/ÙẾDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX.Ù><ÙXẬ5W/ỔƠ)ỬỸỤẼỔỠẼ)ỤWÙẼ)ĨW”Ẽ<(ƯẼÚỤÌẼỀÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẼỘÙXẼe=ẼỘÙỨẼÙ>8Ẽe=ẼỖ=ỤẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>C/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ịƠÍỔẺDtụẻụ-ẼọÚỊ8ẼỀÊ/ẾẾẦẼị=ỤẼóỤỠWẼÙỤR.Ẽ.Ù[ẼW4ẼẪóịtọBẼ<ỨWÙẼ.Ù@ỤẼÙ:.Ẽ5&ỤẼe=ẼéÙỨẼÙ>8Ẽe=ẼỖ=ỤẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>Ẽ<$ẼỘÙ0ỘẼÙ=ỤẼWÚÙƯẼ<$WÚẼỬP<ẼỆẼWKVẼ<Ù2ỘẼÙỤRWẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ“ẻ#WÚẼÙỊWÙẼỘ}WÚẼ.Ù[ẼW4ẼỒỤỠWẼỘ *WÚ”ẼÚỤÍỤẼỖXỈWẼỀÊẾH-ỀÊỀÊẼ<ỈỤẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺD“ẻ#WÚẼÙỊWÙẼỘ}WÚẼ.Ù[ẼW4ẼỒỤỠWẼỘ *WÚ”ẼỮỊẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼỘYẼ9ẼWÚÙỪÍẼ<ÙỤP<Ẽ<Ù2ỘẼ5ỊẼVÍWÚẼ<ỦWÙẼWÙÒWẼ5KWẼ)Ò>Ẽ)LỘẬẼọÙ4WÚẼWKVẼ!>ÍẦẼị=ỤẼóịtọẼ<ỨWÙẼỖJẼỘÙỨẼỖỈXẼị=ỤẼóịtọẼẾỆẼÙ>8RWẦẼ<ÙỊWÙẦẼ<ÙƯẼ5ỊẼị=ỤẼtÙ[ẼW4ẼéỸWÚẼÍWẼ<ỨWÙẼỬ9ẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ.Ù@ỤẼÙ:.ẦẼỬP<ẼWÚÙỪÍẼÚLWẼ5&ỤẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ“ẻ#WÚẼÙỊWÙẼỘ}WÚẼ.Ù[ẼW4ẼỒỤỠWẼỘ *WÚ”ẼỘ]ÍẼẾỆẼẻ#WẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ5ỊẼụỤS>ẼẻXỊWẼÙ>ỌWẼỮ>8RWẼỘ*ẼỖ=WÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>ẬẼéÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ.Ù@ỤẼÙ:.ẼÚ#VẼWÙỤQ>ẼW=ỤẼỔ>WÚẼ.ÙXWÚẼ.Ù{ẼWÙ ÂẼị%Ẽ<(:Ẽ<>8ỠWẼ<(>8QWẦẼÚỤÌXẼỔ[ỘẼWÒWÚẼỘÍXẼỬỤPWẼ<Ù0ỘẼỘÙXẼ.Ù[ẼW4ẼỬÙ>Ẽ52ỘẼỒỤỠWẼÚỤ&ỤẤẼÙ%Ẽ<(:ẼỘ]WÚẼỘ@Ẽ<$ẼỘÙ0ỘẼÙ=ỤẤẼ5ÕWẼỖ=WÚẼỘÌỘẼWÚ>#WẼỮ2ỘẼÙ%Ẽ<(:ẼWÙ Ẽ<ỤQWẦẼỘXWẼÚỤ@WÚẦẼ<(ÍWÚẼ<ÙỤP<ẼỒƯẼỮỊVẼ5ỤRỘẬẬẬẤẼỘÙỤÍẼ)ỢẼỬỤWÙẼWÚÙỤRVẼỘ>=ỘẼ5ÕWẼỖ=WÚẼ7Ò8ẼỔ2WÚẼÚỤÍẼỖŨWÙẼỄẼỬÙỸWÚẼỆẼ)ỈỘÙẤẼÙ%Ẽ<(:Ẽ7Ò8ẼỔ2WÚẼ“òÌỤẼỌVẼ<ŨWÙẼ<Ù *WÚ”ẼỘÙXẼÙ=ỤẼ5ỤỠWẼ.Ù[ẼW4ẼWÚÙèXẼỘYẼÙXỊWẼỘĨWÙẼỖNỘẼỒỤR<ẼỬÙYẼỬÙKWẬẼụ(XWÚẼỖYẦẼ<$WÚẼÚỤÌẼ<(ƯẼÙ%Ẽ<(:ẼỘÙXẼÙ=ỤẼ5ỤỠWẦẼ.Ù[ẼW4ẦẼ<(ỢẼƠVẼ5ỊẼWÙÒWẼỔÒWẼ<(ỠWẼỖƯÍẼỒỊWẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>ẼỮỊẼ<(ỠWẼỆẼ<ỨẼỖ#WÚẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX.Ù><ÙXẬ5W/ỔƠ)Ử8ỠWẼỔÌWÚẼÌXẼỔỊỤ”ẼỘÙXẼị=ỤẼ.Ù[ẼW4Ẽe=ẼỘÙỨẼÙ>8Ẽe=ẼỖ=ỤẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>C/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDéÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼỖ :ỘẼ<(ỤSWẼỬÙÍỤẼ.Ù}ẼÙ:.Ẽ5&ỤẼỘÙ]Ẽ<( *WÚẼỖ$ỤẼV&ỤẼỘỸWÚẼ<ÌỘẼ5ÕWẼỖ=WÚẼ!>ỎWẼỘÙ{WÚẼỘ]ÍẼẻĨWÚẦẼỖÌ.Ẽ0WÚẼWÚ>8RWẼ5ỲWÚẼỘ]ÍẼỘÌỘẼỘỌ.Ẽị=ỤẼ.Ù[ẼW4Ẽ5ỊẼỒ=ẼỖ=ỤẼỒỤỠWẼ.ÙÝWÚẬẼu>ÍẼỖYẼÙ>8ẼỖ=WÚẼỖ :ỘẼ)2ẼỘÙ>WÚẼ<Í8ẦẼÚY.Ẽ)0ỘẼỘ]ÍẼỘĨẼỘ=WÚẼỖ#WÚẼVỊẼ<( &ỘẼÙP<ẼỮỊẼỘÌỘẼỘỌ.Ẽị=ỤẼtÙ[ẼW4Ẽ5ỊẼỮ2ỘẼỮ :WÚẼỒ=ẼỖ=ỤẼỒỤỠWẼ.ÙÝWÚẼWÙMVẼỘÙỤÍẼ)ỢẼV=<Ẽ.ÙỎWẼỬÙYẼỬÙKWẦẼÚỤ{.ẼÙ=ỤẼ5ỤỠWẼ.Ù[ẼW4ẼWÚÙèXẼ5}WÚẼỘÍXẼỒỤỠWẼÚỤ&ỤẼỘYẼỖỤQ>ẼỬỤRWẼ.ÙÌ<Ẽ<(ỤSWẼỬỤWÙẼWÚẼ)0ỘẼỒĨXẼ5RẼ54WÚẼỘÙLỘẼỘÙ]Ẽ!>8QWẼÍWẼWỤWÙẼỒỤỠWẼÚỤ&ỤẼ!>@ỘẼÚỤÍẬẼẻÒ8ẼỮỊẼỘ*Ẽ);ẼỖSẼÙÍỤẼỖ*WẼ5ƯẼ<ỤP.Ẽ<[ỘẼ<(ỤSWẼỬÙÍỤẼÙỤR>Ẽ!>ĨẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ<(XWÚẼÚỤÍỤẼỖXỈWẼ<&ỤẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX.Ù><ÙXẬ5W/ỔƠ)Ử8RWẼụÙÍWÙẼụÙ]8ẼẼỖ#WÚẼỘÙXẼe=ẼỘÙỨẼÙ>8Ẽe=ẼỖ=ỤẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>C/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụỈỤẼỘÙ *WÚẼ<(ŨWÙẼ<$WÚẼỬP<ẦẼị=ỤẼóịtọẼ<ỨWÙẦẼeÍWẼ!>ĨWẼỮ9ẼỔ2ẼÌWẼỘÌỘẼỬÙ>ẼỘỸWÚẼWÚÙỤR.Ẽ<ỨWÙẦẼủeọẹẼÙ>8RWẼụÙÍWÙẼụÙ]8ẦẼẻĨWÚẼ]8ẼỬÙ@ỤẼẹọẼ<ỨWÙẦẼị=ỤẼtÙ[ẼW4ẼéỸWÚẼÍWẼ<ỨWÙẦẼụỈ.ẼỘÙỦẼýKWẼWÚÙRẼỖỌ<Ẽụ$ẼỖJẼ<(ÍXẼ!>ỊẼỘÙXẼe=ẼỘÙỨẼÙ>8Ẽe=ẼỖ=ỤẼeỤỠWẼ.ÙÝWÚẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>ẦẼị=ỤẼóịtọẼ<ỨWÙẼóÍỤẼéÙÒ>Ẽ5ỊẼ7JẼtÍẼụỎWẦẼÙ>8RWẼùŨWẼị#Ẽ5&ỤẼ<$WÚẼ<ỤQWẼIÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẼỖSẼV>ÍẼ<ÙỤP<ẼỒƯẼ.Ù[ỘẼ5[ẼỘỸWÚẼ<ÌỘẦẼÙ%Ẽ<(:ẼVỸẼÙŨWÙẼ.ÙÌ<Ẽ<(ỤSWẼỬỤWÙẼ<ÙX(ẺDịXỊWÚẼu>9C/.D

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Đông về!

Đông về!
2020-11-20 18:38:06

PTĐT Đông đã về, mang theo chút se lạnh và những cơn mưa rào bất chợt. Nhiều người sợ mùa đông, không phải vì cái lạnh ...

Ươm mầm xanh cho tương lai tươi sáng

Ươm mầm xanh cho tương lai tươi sáng
2020-11-20 12:24:04

PTĐT - Nghề dạy học được ví như những “kỹ sư tâm hồn” –luôn được xã hội tôn vinh và gửi gắm cả thế hệ tương lai. Người thầy là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mang...

Hiệu quả từ thi đua “Dân vận khéo”

Hiệu quả từ thi đua “Dân vận khéo”
2020-11-19 08:25:52

PTĐT - Sau 5 năm phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020, việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo theo từng ngành, từng địa phương đã huy động cả hệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long