Cập nhật:  GMT+7
uỄựứẨĨỵPPổưỢfFQĨCưú9FÊRứỞRÁứQŨứQỄFứBRỵứ“{ẶKứỰÂKứỈỄDL”u/ỄựúuỢứẨĨỵPPổưỢỷKứẬÔứ<ỵKứẨỌKỂứQỷẨứặĂQứQỠÂKứỈỄRứóRẶKứỶKỂứẬÁLứQỠHứẬMKỂứBèKứẬIứỄÓKỂqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢ9CỵẪưúềf}fứ-ứễỵRứwứKẠJứỢỄỷQứBÔKỂứỢỄLKỂứQỠỹLứQỄFứBRỵứ“{ẶKứỰÂKứỈỄDL”ứỂFỵFứBLAKứửừựwứ-ứửừửừpứỰFÊẨứỮẶVứẪƯKỂứẨỷẨứJỌứỄHKỄứ{ẶKứỰÂKứỈỄDLứQỄCLứQŨKỂứKỂỹKỄpứQŨKỂứBIỵứỢỄỤỘKỂứBÀứỄRVứBÔKỂứẨÁứỄÊứQỄỎKỂứẨỄGKỄứQỠIứỰỹLứẨRÔẨqứềỄLKỂứQỠỹLứBỤƠẨứQỠFẾKứỈỄỵFứỚứQẲQứẨÁứẨỷẨứKÔFứẪRKỂứBÀứỂMỢứỢỄẴKứỞRỵKứQỠOKỂpứQALứBFẼRứỈFÊKứẨỄLứẨỘứPỚứỮẶVứẪƯKỂứỄÊứQỄỎKỂứẨỄGKỄứQỠIứỰỪKỂứJAKỄpứỄỒứQỠƠứBẴRứQỤứỄAứQẴKỂứỰỹứỮẶVứẪƯKỂứKỌKỂứQỄỌKứJỔFqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGứfFẸKứĨỹứJÔQứQỠLKỂứKỄỪKỂứBIỵứỢỄỤỘKỂứẨÚỵứỄRVÊKứfỄỵKỄứ<ỵứPỔJứỄLỹKứQỄỹKỄứẪÕKứBỐFứỂẴKứữwỄỵpứQỄRứỂOKứỳừừứQỄỨỵứKỄÓứĨEứỮRỎKỂứẨNKứữừừứQỄỨỵứỠRÔKỂpứBỤƠẨứỞRVứỄLAẨỄứỄFÊKứBAFứỰỔFứBỤỖKỂứBFứPLKỂứPLKỂứỰỔFứJỤỘKỂứQỤỔFứQFẸRqứ}ẾứBAQứBỤƠẨứQỄỹKỄứỞRÁứBMpứỰỔFứỞRVẺQứQẶJứẨỵLứỰỹứẨỷẨứẬFÊKứỢỄỷỢứ“{ẶKứỰÂKứỈỄDL”ứẨÚỵứ}ÁKỂứÚVpứẨỄGKỄứỞRVẼKứỮÀứBMKỂứỰỵFứQỠNứỞRVẺQứBIKỄqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGứ-ứỄGứẨTKỂứẨỷẨứẨỷKứẬÔứỈỄRứBÀứQƯứKỄÂKứKỄỪKỂứQỄỨỵứỠRÔKỂứJỹứẬỹứẨLKứỈỄỌKỂứJRỎKứKỄÂKqứắẺQứỞRÁpứKỄẶKứẪẶKứKỄẲQứQỠGứBMKỂứỂMỢứẨỌKỂứPỦẨpứBẲQứBỵFứỰỹứQFẼKứẬAẨứBẾứẪÕKứBFẼKứBỐFứQỄỨỵpứỞRVứỄLAẨỄứĨAFứJAKỂứĨỤỔFứỂFỵLứQỄỌKỂứKÔFứBÕKỂqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄÚứQIẨỄứg<ẳ{ứỮÀứẨỄLứẬFẺQởứ“fỄƯẨứQẺpứỞRỷứQỠHKỄứẪÕKứBFẼKứBỐFứQỄỨỵứẨÚỵứỮÀứỂĂỢứỈỄỌKỂứGQứỈỄMứỈỄẠKqứ>ỄÚứVẺRứẪLứBẲQứĨSỵứỰỹứBẲQứJỹRứỮCKứỈÉpứKỄFẼRứẪFÊKứQGẨỄứẪỌFứẪỤứẨỄỤỵứBỤƠẨứẨẲỢứ8>ẳệễ{}qứằSẨứBMpứỰỵFứQỠNứẨÚỵứẨỷẨứỄGứ}ỷJứĨỹứỈỄRứẪẶKứẨỤứBẴRứQFẸKứẨÚỵứỄRVÊKứQỠFẾKứỈỄỵFứJỌứỄHKỄứKỹVqứẫKỂứềỄTKỂứẳỂOẨứfSứ-ứfặftứBÀứQGẨỄứẨƯẨứQRVẸKứQỠRVẼKpứỰÂKứBÔKỂứKỂỤỖFứẪẶKứQƯứKỂRVÊKứBMKỂứỂMỢứựừừơứỈFKỄứỢỄGứJRỵứỰÂQứQỤpứQỄFẺQứẬIứĨẢỢứBĂQứQLỹKứẬÔứỄÊứQỄỎKỂứẨỄFẺRứPỷKỂứẪOẨứQỄCLứẨỷẨứQRVẺKứBỤỖKỂứQỠLKỂứỈỄRứẪẶKứẨỤứỰỹứQỄỵJứỂFỵứẨỷẨứỄLAQứBÔKỂứQƯứỞRÁKứỰẼứỴẳff”qứ}ẺKứKỵVpứựừừơứẨỷẨứQỐứĨFẸKứỂFỵứBÀứỄLỹKứQỄFÊKứữpwỈJứBỤỖKỂứQỄẢỢứPỷKỂứỰỔFứửửừứẬMKỂứBèKpứQỐKỂứỈFKỄứỢỄGứữwứQỠFÊRứBÕKỂqứ9ỹKỂứQỄỷKỂpứẨỷẨứQỐứĨFẸKứỂFỵứPÉứẨMứQỠỷẨỄứKỄFÊJứBMKỂứQFẼKứBFÊKứỰỹứẪRVứQỠHpứẬÁLứẪỤỜKỂứJỒFứỈỄFứỄÊứQỄỎKỂứỮÁVứỠỵứPƯứẨỎpứỄÓKỂứỄMẨqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGứfFẸKứsỄRVÊKứfỄỵKỄứ<ỵtứQỄƯẨứỄFÊKứẨỘứỂFỔFứỄMỵứPÁKứỮRẲQứPỵRứỈỄFứẪÕKứBỐFứỠRÔKỂứBẲQqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỄGứặFKỄỡứỮẶVứẪƯKỂứKỌKỂứQỄỌKứJỔFpứỮẶVứẪƯKỂứBỌứQỄIứỰẠKứJFKỄứỰỹứKỄFẼRứẨRÔẨứỰÂKứBÔKỂpứQỄFứBRỵứỈỄỷẨqứ>ỌKỂứQỷẨứQỄỌKỂứQFKpứQRVẸKứQỠRVẼKứỰẼứẨỷẨứỢỄLKỂứQỠỹLứQỄFứBRỵứẨÙKỂứBỤƠẨứQỄƯẨứỄFÊKứQỄỤỖKỂứỮRVẸKqứ}ỷKỂứẨỄSứWpứKẠJứửừựỳpứ<ỵKứ{ẶKứỰÂKứfÍKỄứÚVứBÀứỢỄỎFứỄƠỢứỰỔFứ9ÔFứKỄỹứẬỷLứỰỹứẨỷẨứẨỘứỞRỵKứẬỷLứẨỄGứQỠFẾKứỈỄỵFứ>RÔẨứQỄFứẬỷLứẨỄGứỰFẺQứỰẼứQẲJứỂỤỘKỂứ{ẶKứỰÂKứỈỄDLứBẺKứKẠJứửừửừqu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỷẨứẨẲỢứÚVpứẨỄGKỄứỞRVẼKứẨẴKứQFẺỢứQUẨứẨỄSứQỠOKỂứẨỌKỂứQỷẨứĨÀKỄpứẨỄÍứBALứQỠFẾKứỈỄỵFứỢỄLKỂứQỠỹLứQỄFứBRỵứ“{ẶKứỰÂKứỈỄDL”ứỚứBIỵứỢỄỤỘKỂpứBỘKứỰIqứfỄỹKỄứĨÂỢứỰỹứỈFÊKứQLỹKứ<ỵKứẨỄÍứBALứỢỄLKỂứQỠỹLứQỄFứBRỵứ“{ẶKứỰÂKứỈỄDL”ứẨỷẨứẨẲỢqứóẶVứẪƯKỂứẨỄỤỘKỂứQỠHKỄpứỈẺứỄLAẨỄứQỠFẾKứỈỄỵFpứQỄƯẨứỄFÊKứỂFỵFứBLAKứửừửựứ-ứửừửwứỂẢKứỰỔFứQỄƯẨứỄFÊKứ>ỄÍứQỄIứừwứỰẼứBẤVứJAKỄứỄOẨứQÂỢứỰỹứĨỹJứQỄCLứQỤứQỤỚKỂpứBALứBỦẨpứỢỄLKỂứẨỷẨỄứ9Õứ>ỄGứặFKỄpứẳỂỄIứỞRVẺQứfỠRKỂứỤỘKỂứvứỈỄMỵứóaaứỰẼứQẠKỂứẨỤỖKỂứỮẶVứẪƯKỂpứẨỄÍKỄứBỎKứ}ÁKỂpứKỂẠKứẨỄĂKpứBẤVứĨTFứPƯứPRVứQỄLỷFứỰẼứQỤứQỤỚKỂpứẨỄGKỄứQỠIpứBALứBỦẨpứĨỎFứPỎKỂpứKỄỪKỂứẬFẾRứỄFÊKứ“QƯứẪFỀKứẬFẺK”pứ“QƯứẨỄRVẾKứỄMỵ”ứQỠLKỂứKÔFứẬÔứỂẢKứỰỔFứẨỷẨứỞRVứBIKỄứKẸRứỂỤỘKỂứẨÚỵứẨỷKứẬÔpứBÁKỂứỰFẸKứỰỹứỢỄLKỂứQỠỹLứỮẶVứẪƯKỂứKỌKỂứQỄỌKứJỔFpứBỌứQỄIứỰẠKứJFKỄ”qu/ỢúuỢứẨĨỵPPổưỢỴRQỄLỠưúfỄTVứfỠỵKỂu/Ợú

Thùy Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long