Phát huy vai trò của người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa

Phát huy vai trò của người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa

baophutho.vn Trên địa bàn huyện Thanh Sơn hiện có 207 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), họ luôn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên người thân và bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia tích cực vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long