Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu5DDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz/huqPEqeG7g2M/xIPhu4nhu4NjPy0/w5o/4buRZOG7o+G6oz/huqPDrOG7g2M/w6M34buDQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+KAnOG7kGTGoXXDnT9kaX3DnT/EgyLhu4XDnT/hu5E04bqj4oCdP2R9dT/igJzhu4JkOOG7kT/hu5FkxqF1w50/4buDZMOpP2RpfeKAnT/hu4FdP+G7h+G7i8SRP8SD4bqvP8OjaH0/4buRZMSR4bqt4buRP2QixJE/4buDY2TEkcOi4buHP+G7kcO1aOG7g2M/w6Phu4U/4buB4bubP+G7geG7l+G7kT9yXT9kaX0/ZOG7hSLhu4PDnT/hu5HDtcSp4buHP+G6ozLhu43DnT9jxJE04bqjP+G6o+G7nW3hu40/Yzd1P8O1fT/EgzA/xIPhu51v4bqjP8Os4buDYz/huqNkfT/hu5F9P8SD4buZ4bqjP+G6v+G6peG7kcOdP+G7geG7neG7kz/hu5HDteG7k3Xhuqfhu4PDnT/hu5HDteG7heG7g2M/xINmP+G7g+G7nW3huqM/cl0/4buBcH0/xIPhu6Phu4NjP2Rd4buDYz/Egznhu5Phu7I/4buQZOG7oeG6oz/hu5HhuqU/xIMwP+G6o2Thu6Phu4NjP+G7h8SR4buDZMOdP2Xhu5E/4bqjZj/hu5F9xJE/4buDIuG7gz/hu4Nd4buFP+G7h10/4bqj4buV4buDYz/hu4Hhu5nhuqM/4bqjZj/hu5Fk4bqpP2M3dT/hu5FkxJHhuq3hu5E/ZCLEkT/hu4Ft4buDP3Lhuqc/4buRZeG7g2Q/4buHIuG7g2M/cl0/4buRXcSRP8O0IOG7gz/huqPGoX0/4bqj4buF4buDP+G7g2Phu51uxJE/4buDZOG7nT/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjW+G6oz9y4buXP2RpfT9k4buFIuG7g8OdP+G7h10/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4NkN+G7gz9jN3U/4bqjZFt1P+G6o2Thurs/4bqhMuG7kT/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G7keG7nz/hu4fEqeG7kT/Eg+G7i+G7hz/hu4FwfT/hu4NkacOdP+G7h8Sp4buRP8O04buhP+G6o+G7iz/huqNkYeG7jT/Eg8SR4bqt4buDP2Thu4U04bqjP8Oj4buFP+G7g2Rx4buDYz/huqE44buRP+G6o8Oh4buDP+G6o8ahfT/huqPhu4Xhu4M/4buDY+G7nW7EkeG7sj/Dg+G7hT/Eg2bDnT/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz/hu41kZ+G7g2M/4bqjZOG7i+G7g2M/4bqjZFt1P+G7g2o/4bq/ZMOs4buDYz/hu41kIMSRP+G6o8ahfT/DtcSRw6Lhu4NjP+G6o1s/4buDZDfhu4PDnT/Eg2zhu4M/cuG6uT/hu4Nd4buFw50/4buHXT/hu4FdP+G6o8ahfT/huqPEqeG7g2M/xIPhu4nhu4NjP3QwP2TEqcSRw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDZj/Egznhu5M/4buRxJHDouG7gz9yXT/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2M/4buDZDjhu5E/csOg4buDP+G7gV0/w7o/4buRZOG7o+G6oz/huqPGoX0/4buHa8SRP+G6o8Os4buDYz/Dozfhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD87Ojo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPzw6LOG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqj4buy4bqhfeG7heG7jWThu5Phu5Fk4buF4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLC57Lzs7O8OjKDp7KD46OuG7kT57LHvhu4EsLcSR4buHYy0sOiwsOnssPi07Liw7LCnhu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQw7Vb4bqjZD/hu4NkxJHhuq3hu4c/4bqjxKnhu4NjP8SD4buJ4buDYz8tP8OaP+G7kWThu6PhuqM/4bqjw6zhu4NjP8OjN+G7gyY/c8SRw6Phu5Fk4buqJjs6OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJjw6LCY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4buA4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G7jOG6ouG6ouG6olY/4bqi4buC4bqiRD/hu5Dhu4w/UsSR4bqt4buRP+G7kMO1w6k/w6Nh4buNP8SDW+G7hz/huqNkW3U/w6Phu4U/4bqjZGHhu40/xIPEkeG6reG7gz/hu5EixJE/xIPhu51u4buDYz/hu5DDtTnhu4M/4buCY+G7k3XDouG7gz9EMOG7g8OdP+G7jWThu51u4buDYz/hu5BkfeG7g2Q/4buGxJHhuqXhu5Phu7I/4but4buDZFg/4buMZCLhu4c/4bq+xJHhu4dAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQZOG6r+G7hT/hu5Fk4buL4buDYz/hur/Doj/huqPGoX0/4buMZGfhu4NjP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/hu4xkZ+G7g2M/4bqjZFt1P+G6o2RxfT/huqNkW3U/cl0/4bqj4buj4buTP+G7gyLhu4M/4bqj4buj4buTP2TEqT/hu7bhu4zhuqLhuqLhuqJW4bqi4buC4bqiROG7uMOdP+G6osOs4buDYz994buDP+G7keG6u+G7g2TDnT/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjZGXhu4M/4buRZFvhu4NjP+G7gzHhu4c/LDosLMOdP+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/4buR4bq74buDZD90IHU/w7V9PyE8P3Lhu5c/4bqjZFt1P3JdP8O04buhP+G6o+G7iz/hu4HEkcOi4buDP+G7j+G7k33hu4M/xIPhuqXhu4M/4bqjZFt1P+G7tjsuP3Lhu5c/4bqjZFt1P3JdPy4hP8O04buhP+G6o+G7iz/huqNkW3Xhu7jDnT9jN3U/4buRZMSR4bqt4buRP2QixJE/cuG6pz/hu5FdxJE/w7Qg4buDP+G6v2Thu4Ug4buDYz87w50uP+G7keG7pz/Eg+G7ieG7g2PDnT/hu5FkxJHDouG7kz/DteG7l8SRPz4pOuG7h0DDtOG7k+G7jSMsQC/DtOG7k+G7jSM/4bq/ZOG7hT/huqNk4bujfT/hu4Nj4buTdcOi4buDP+G7gcSR4bqt4buTP+G6o2TDqMOdPzvhu7I6Ojrhu4dAw7Thu5Phu40jLEAvw7Thu5Phu40jP+G6v2Thu4U/4bqjZOG7o30/Y8SROHU/4buRZF3hu4NkP+G7jWTDoeG7hz9yXT8pw50sZH0/w7Xhu5/hu4Nj4buyP+G7gmPhu5N1w6Lhu4M/4buDZDfhu4M/4bqjxqF9P+G6o1vhuqM/cuG7lz/huqNkW3U/xIN9P+G7jWQ54buDP+G7gV0/w6Phu4VYP8OU4buhP+G6o+G7iz9k4bqtP+G7kWThu4vhu4Njw50/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/Eg8SR4bqt4buDWT/huqE44buRP+G6o8Oh4buDP+G7kcO14buF4buDYz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/4buBcH1ZP+G6o2Y/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/cuG7lz/hur9kw6zhu4NjP3Rb4bqjP8SD4bq54buDZD/Eg+G7nW/huqM/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4NkN+G7gz9yXT/Eg33hu4NjP8SDxJHhuqfhu5M/4buRw7V9P+G7gV3hu4c/w7XDreG7suG7suG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4Y04bqjP8Oj4buVP+G6o2Y/4buDZMSR4bqn4buTP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4buDZDfhu4M/w6PDoOG7gz/Eg+G6peG7gz/huqNb4bqjP3Lhu5c/4bqjZFt1w50/4buDZOG7neG7g2M/4bqjZj/hu5Fk4bqpP+G6v2Q14buDYz/Eg+G6ueG7g2Q/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDZj/huqNmP+G6oyA/w7o/4buRZOG7o+G6oz/huqPGoX0/4bqj4buF4buDP+G7g2Phu51uxJHhu7I/4buO4buTfT/huqNb4bqjP3Lhu5c/4bqjZFt1P+G6o2Thu4U/4buRZDh1w50/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buM4bqi4bqi4bqiP8OzP+G7g2TEkeG6p+G7kz/huqNsP+G7j+G7k33hu4PDnT/huqPDrOG7g2M/dOG7ncOz4buDY8OdP+G7g2RdP+G7h1t1w50/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G7kTfhu4c/4buRZOG7nWzhu4NjP+G7hyLEkcOdP+G6o2w/w7TDsz/huqHhu5PDrOG7gz/huqFb4buDw50/4buRZGHhu4c/4bqjZGU/4bqjID/hu4NkXT/Dozfhu4PigKY/4bqjZOG7nX0/xIPhu51v4bqjP+G7j+G7k33hu4M/4buRN+G7hz/Eg+G7meG7g2M/4buH4buj4bqjWT9yxJHhuq3huqM/xIM54buTP+G7keG7nT/huqNb4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/huqNkcX0/4bqjZFt1P+G6o2Thurs/xIPhuqk/xIPhu4vEkT/hu41kZj9ybcSRP+G6o1vhuqM/xIPhu4Vd4buDP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT9kbOG7gz/hu4FdP8SD4bqpP+G7jWRn4buDYz/huqNkW3Xhu7I/w4Phu4U/cmF1w50/4buHa8SRP+G6v2TEkT/huqNmP+G6o2RbdT/hu4Nqw50/4bqjW+G6oz/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4buM4bqi4bqi4bqiP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buDY2TEkeG6reG7jT/Eg+G6peG7gz/hu4NsxJE/4buRZMOpP8SDMD/hu4fhu5PEqeG7gz9k4buFNOG6oz9jNOG7jT/DtTjhu5E/4buDZMSR4bqn4buTP+G6v2RmP+G6v2Qx4buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Ozo6OuG7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8pISjhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o+G7suG6oX3hu4Xhu41k4buT4buRZOG7heG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCwuey87OzvDoyg6eyg8LCzhu5E7ezx74buBKS07OzvDoyg7IS4hLjrhu5E8LCw84buBOzrhu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQw7Vb4bqjZD/hu4NkxJHhuq3hu4c/4bqjxKnhu4NjP8SD4buJ4buDYz8tP8OaP+G7kWThu6PhuqM/4bqjw6zhu4NjP8OjN+G7gyY/c8SRw6Phu5Fk4buqJjs6OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJikhKCY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4buMZGfhu4NjP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/hu4zhuqLhuqLhuqJW4bqi4buC4bqiRD/huqLDrOG7g2M/feG7gz/hu5Hhurvhu4NkP+G7jWThu4vEkT9kb+G7jT9ybcSRP+G6osOs4buDYz994buDP2Thu5N14bqt4buDP+G6osOh4buHP+G6vmTDosOdP+G7kuG6oOG7gsODP3QwP+G7jGThu5k/4buAIuG6oz/DtX0/4buHMuG7kT/Eg8SR4bqp4buHP+G6o2RxfT/huqNkW3U/4bqjw6zhu4NjP+G6o8Sp4buDYz/hu5EixJE/4bq/ZOG7kz/huqAy4bqjP+G7kMSR4bql4buDPyzDnT90MD/hu4xk4buZP+G7gCLhuqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4oCc4buMZGfhu4NjP+G6o2RbdT9kbOG7gz/huqNkcX0/4bqjZFt14oCdw50/4buBXeG7hz/hu5Hhu4vhu5E/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buNZGfhu4NjP+G7g2Phu599P+G7g2N9dT/hu5Hhu58/xIM54buTw50/w7ThurU/ZCLhu4M/4bqjZOG6pT/Eg+G7nW/huqM/4buR4buLxJE/xIN9P2Rh4buTP+G7j+G7kyA/4bqjxqF9P+G6o2RbdT/hu4NqP2M3dT/DtX3hu7I/4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/hu4/hu5N9w50/4buMZGfhu4NjP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/hu4zhuqLhuqLhuqJW4bqi4buC4bqiRMOdP+G6osOs4buDYz994buDP+G7keG6u+G7g2Q/xIMwP8SDw6F1P+G7hyLhu4NkP+G6o1vhuqM/4bqhxJHhuq3hu4M/4buNZFvhu40/4buNZGfhu4NjP+G7g2Phu599P+G7g2NkxJHhuq3hu40/cuG7lz9yXT/hu41kZ+G7g2M/4buDY+G7n30/dDA/ZMSpxJE/xIPhuqk/ZCLhu4M/4bqjZOG6pT/Eg+G6peG7gz/hu4fhu6PhuqM/4buRZDjhu40/4buDZDjhu5E/4buDZHHhu4NjP+G7kWTEkeG6reG7kT9kIsSRP8Oj4buFP+G6o2RbdcOdP+G7g2o/Yzd1P8O1feG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4xkZ+G7g2M/4bqiIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G7jOG6ouG6ouG6olbhuqLhu4LhuqJEP8SDMD/hu41k4buLxJE/ZG/hu40/cm3EkT/huqBb4buFP+G7jGThu5k/4buQZGg/cl0/xIJdxJE/4buM4buQVuG7kEQ/4buR4bq74buDZMOdP+G7jGRn4buDYz/hu4xUOi4/dDd1P8Oj4buh4buDYz/hu41kZuG7g2M/w7Thu6HDnT/huqNb4bqjP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/xIPhuqc/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP8SD4bql4buDP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7jOG6ouG6ouG6olk/4buRaj/huqNk4buj4bqjP+G7keG7k3XDouG7gz/hu5HDteG7k3Xhuqfhu4M/cuG6pz/hu4zhuqLhuqLhuqI/4buRIsSRPz4pP+G6v2Thu5M/w6M34buDP+G6o+G7ncOdPyw6P+G7kcO14budbuG7g2M/ZGjhuqM/cm3EkT/hu5HDtcOi4buDPynhu7IoOjo/4buDY2TDqeG7gz/hu4Hhu51v4buRP+G7g2Phu51uxJE/4buRZH3hu4c/w6Phu6FZP+G7h8OzPyw6KT/hu4Ft4buNP2Thu5M44buDP+G7geG7k3Xhuq3hu4M/4buDY2TEkeG6reG7jT9y4buXP3Lhuqc/4buM4bqi4bqi4bqiw50/4bqi4buC4bqiRD/huqNk4buFP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqNsP8O0w7M/cm3EkT/hu5HDtcOi4buDP3vhu7I6Ojo/4buDY+G7nW7EkT/hu5FkfeG7hz9jxJF9P2Ro4bqjP+G7kWHhu43hu7I/RMSR4bqt4buDP+G7g311w50/4buR4buFXeG7gz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD90N3U/w6Phu6Hhu4Njw50/4bqjxqHhu4NjP+G6o+G7iz8s4buyOyk7P8SDxKnEkT/Dozfhu4M/4buNZGfhu4NjP+G7kSLEkT/hur9k4buTP8OjN+G7gz/huqPhu53DnT9ybcSRP+G7kcO1w6Lhu4M/LDrhu7I+Ojo/4buDY+G7nW7EkT/hu5FkfeG7hz9jxJF9WT9k4budbeG7g2M/w6PDoOG7gz90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7h23EkT8sLj/hu4fDrD9kw6nhu4NkP+KAnOG7kGo/4buBxJHDouG7gz9jxJF9P33hu4M/4buR4buFXeG7gz/hu4zhuqLhuqLhuqLigJ0/4buRIsSRP+G6v2Thu5M/w6M34buDP+G6o+G7nT9yXT87Oz/hu4fDrD9kw6nhu4NkP+KAnMSCxJHhuqnhu4c/4bqjZHF9P+G6o2RbdT/huqPDrOG7g2M/4bqjxKnhu4Nj4oCdP+G7jWRb4buRP2Thu5N1P2TEkeG6reG7kz/hu4/hu5MgP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G6o2RxfT/huqNkW3U/4buRZOG6r+G7hT/hu41k4budbOG7g2M/4bqjZDfhu4c/4oCc4bqh4buL4buDP+G7kSLEkT/huqNka+KAneG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNSbcSRP+G7h8OsP2TDqeG7g2Q/4oCc4buQaj/hu4HEkcOi4buDP2PEkX0/feG7gz/hu5Hhu4Vd4buDP+G7jOG6ouG6ouG6ouKAncOdP+G7h2vEkT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP8SD4budb+G6oz/hu4Ey4buNP8SDNOG7kT/hu4fEqeG7kT/hu41k4budbOG7g2M/4buRxJHhuq3hu4M/4bqhW+G7hT/huqNkW3U/xIPhuqk/4bqhW+G7hT/Eg8Sp4buDYz/huqNk4buFP+G6o1vhuqM/4buRZF3hu4NkP3LEkcOi4buDP+G7kcO14buF4buDYz/hu5FqP+G7gcSRw6Lhu4M/Y8SRfT/hur9kxJE/4bqjZj/DtOG7oT/huqPhu4s/4bqjZFt1P+G7g2o/dCB1P8O1fT9yXT/hu5HDtX3hu4NjP+G6oeG6uT/huqHDqeG7g2Q/4bqjZHF9P+G6o2RbdT90W+G6o2Q/4buRfXXDnT/Do+G7l+G7g2M/4bqj4buXP+G7jWRbP8Ojw7Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQaj/hu4HEkcOi4buDP2PEkX0/4bqjZj/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz/hu4My4buHP+G7kcOp4buDZD9kw6nhu4NkP+G7gcSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7gz/Eg+G6peG7gz/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu4zhuqLhuqLhuqLDnT/huqLhu4LhuqJEP+G6v+G6ueG7jT/hu5FkbsSRP+G7jWQg4buDP1vhu4NkP8SD4bql4buDP+G7kuG6oOG7gsODP3Qww50/4bqjw6zhu4NjP33hu4M/dDA/xIPhuqk/4buDZH3hu4NkP+G6o2Rm4buDYz90cD/hu4HDulk/4buR4buTdcOi4buDP+G7kcO14buTdeG6p+G7g8OdP3Jh4buDP8SDxKnhu4NjP+G6o1vhuqM/4buRZF3hu4NkP3LEkcOi4buDP2TEqT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G7kWThu5PEqeG6oz/hu5FqP+G7gcSRw6Lhu4M/Y8SRfT/hu5Hhu6E/Y8SRW+G6oz/huqNkOOG7jT9kXeG7g2Q/4bqjW+G6oz/hu4/hu5N1P8SD4bq54buDZD/hu41kW+G7jT/hu4Hhu5Nh4buRP3Lhuqc/4buM4bqi4bqi4bqiWT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/huqNb4bqjP8SDxJHhuqfhu5M/4bq/xJHhuq3hu4M/feG7gz/hu5Hhu4Vd4buDP+G7jOG6ouG6ouG6olk/4bqjW+G6oz/hu41k4budbOG7g2M/W+G7gz/hu5Fk4buFW+G7kT/hu4Mi4buDw50/4buRaj/huqNk4buj4bqjP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDY8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/huqNkcX0/4bqjZFt1P+G7kSLEkT/huqNkaz/hur9kxJE/4bqjZj/huqNkW3XDnT/hu4Nqw50/w7Thu6E/4bqj4buLP+G7kX3EkT/hu4Mi4buDP3QgdT/DtX3hu7Lhu7Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD87Ojo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPzwuIeG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqj4buy4bqhfeG7heG7jWThu5Phu5Fk4buF4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLC57Lzs7O8OjKDp7KD4sOuG7kXsoezzhu4E7LTs7O8OjKDshISwuPOG7kXsuPiHhu4E6LS7hu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQw7Vb4bqjZD/hu4NkxJHhuq3hu4c/4bqjxKnhu4NjP8SD4buJ4buDYz8tP8OaP+G7kWThu6PhuqM/4bqjw6zhu4NjP8OjN+G7gyY/c8SRw6Phu5Fk4buqJjs6OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJjwuISY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4buA4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6o2Thu6PhuqM/4buDMeG7g2M/4bq/xJHhuqnhu4c/4buRw7V9P+G6o1vhuqM/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/hu4zhuqLhuqLhuqI/4buRIsSRP+G6o2w/w7TDsz/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZD/hur99w7V94buF4bq/4bqvP+G7kOG7heG7jT/hu4Lhuq9zw50/4buRZF3hu4NkP+G7jWThu4s/UsSR4bqt4buRP+G7kMO1w6nhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buGw6w/ZMOp4buDZD/igJzEg8SR4bqp4buHP+G6o2RxfT/huqNkW3U/4bqjw6zhu4NjP+G6o8Sp4buDY+KAnT/Eg+G7nW/huqM/4bqh4buLP+G7kcO1ZT/hu5EixJE/4bqjW+G6oz/hu4Njw63DnT9k4bqz4buHP8O0N+G7kz/hu5Fh4buNP+G7kcO14buT4buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDZF0/4bqjZj/huqNkxJHhuqfhu5M/w7Q34buTPyg64buHP+G7kcO1w7M/4buBw6Lhu4PDnT904bqvP+G6o2RxfT/huqNkW3U/4bq/ZMOs4buDYz/hu5Fk4bqpP+G7kcSR4bql4buNP+G6o2Hhu4NZP8SD4budb+G6oz/hu5HDtX3hu4NjP+G6oeG6uT/DtDbhu4M/4bqjW+G6oz/hu41k4budbOG7g2M/4buRxJHhuq3hu4M/4buDZOG7nVg/4bqgw6nhu4NkP+G6o2RxfT/huqNkW3XDnT90XT/huqHhuq/hu4Njw50/4bqh4buZfcOdP+G6v8Op4buHP+G7kWTGoXU/4buB4buh4bqj4buyP+G6olvhuqM/xIPEkeG6qeG7hz/huqNkcX0/4bqjZFt1P+G7geG7k8Os4buDP8SD4budb+G6oz/huqHhu4s/4buRw7VlP8OzP+G6o1vhuqM/cuG6uT/hu5HDtWU/4buRZOG7k2Hhu4M/4buBb8SRP+G6o2Thu4U/csSR4bqt4bqjP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4bqjW+G6oz/hu41k4budbOG7g2M/4buRxJHhuq3hu4M/4bqjZHF9P+G6o2RbdcOdP+G6ouG7guG6okRZP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjIOG7gz/hu5HDtcOzP8SDxJE/4buBIsSRP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7g8OdP+G7kcO1W+G7g2Q/4buH4budfT/hu4My4buDYz9yXT/huqNmP+G6ocSR4bqp4buDP+G7kWTDrOG7g2M/4bqhW+G7heG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu47hu5N9P+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v2R9xJE/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4PDnT/hu4fDrD9kw6nhu4NkP+KAnOG7kGo/4buBxJHDouG7gz9jxJF9P33hu4M/4buR4buFXeG7gz/hu4zhuqLhuqLhuqLigJ0/cl0/4oCcxILEkeG6qeG7hz/huqNkcX0/4bqjZFt1P+G6o8Os4buDYz/huqPEqeG7g2PigJ0/xIMwP3JdP8SDfeG7g2M/4buNZFvhu5E/ZOG7k3U/4buRW+G6oz/Do+G7l+G7g2PDnT9jZuG7jT/hu41kOeG7gz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu5Hhu4vhu5E/4buNZOG7nWzhu4NjP+G6o2Q34buHP+KAnOG6oeG7i+G7gz/hu5EixJE/4bqjZGvigJ0/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7jOG6ouG6ouG6osOdP+G7gV3hu4c/Y8SRIOG7hz/hu5FkxJHhuqnhu5M/4bqjW+G6oz/DtOG7oT/huqPhu4s/4bqjZFt1P+G7g2o/dCB1P8O1fT/hu5EixJE/4bq/ZOG7kz/Dozfhu4M/4bqj4budw50/ZCLhu4M/4bqjZOG6pT/Eg+G6peG7gz/hu4fhu6PhuqM/4buRZDjhu40/4buDZDjhu5E/4buRZMSR4bqt4buRP2QixJE/cuG6pz/hu4Nj4budbsSRP3JdP+G7kV3EkT/DtCDhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G6o2Rl4buDP+G7kWRb4buDYz/Egznhu5M/4buDMeG7hz8sOiwsw50/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/hu4zhuqLhuqLhuqJW4bqi4buC4bqiRMOdP+G6osOs4buDYz994buDP+G7keG6u+G7g2Q/4buRYeG7jT/hu5HDteG7k+G7g2M/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur9kfcSRP+G6oX0/4bqjZOG7k3XDouG7gz/Eg+G6pz/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX0/4buM4bqi4bqi4bqiP8SD4buLxJE/cm3EkT/huqNb4bqjP+G6o2w/w7TDsz/hu5HDtWjhu4NjP8SDxJHhuqnhu4c/4buDY+G7k3U/ZMSR4bqp4buHP3Lhuqc/4bqjZFt1w50/4buDaj/hu4Nk4budWD/huqJkb8OdP+G7kcO14buT4buDYz/hu5E34buHP+G7kWThu51s4buDYz/hu4cixJHDnT/huqNsP8O0w7M/4bq/xJHhu4NkP8Oj4buFfeG7g2TDnT/huqEg4buFP+G7j+G7kyDhu4M/dDHhu4NjP8OjOeG7k8OdP+G6o2w/w7TDsz/huqNk4bqlP+G6ocSR4bql4buDP2NrP3JdP+G6o1vhuqM/4bqjbD/DtMOzP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/DtCDhu4M/4buNZMOh4buHP+G6o33hu4U/w7Thu5Phu7I/4buO4buTfT/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX0/Lj4hP+G7geG7nW/hu5EvLikhP+G6o2w/w7TDsz/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZD/hur99w7V94buF4bq/4bqvw50/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6o2Thu6PhuqM/4buDMeG7g2M/xIMwP+G7jWRb4buRP2TEkeG6reG7g8OdP+G7gWHhu40/4bqhxJHDouG7gz/huqEg4buDP3RwP+G7gcO6Py4sP+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu43DnT/hu41kIuG7kT/hu5HEkeG6p+G7gz8+LMOdKSg/4buRw7XEkeG6reG7kz/Eg+G7ieG7g2PDnT/DtX0/4buP4buTdeG6peG7kT/Eg+G6ueG7g2Q/4buRIuG7hz/Eg8Op4buDZD/huqNk4bq7Pyw6P+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu43hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu4zhuqLhuqLhuqJW4bqi4buC4bqiRD/Eg+G7i8SRP3JtxJE/4bq/ZOG7kz/Dozfhu4M/4bqj4budw50/ZMSpP2PEkX0/xIPDqeG7g2TDnT/hu4NkXT/Dsz/hur/huqXhu5E/ZG/hu40/w7Qg4buDP3Thu5M44buRw50/4bq/xJHhu4NkP8Oj4buFfeG7g2TDnT/hu41kZ+G7g2M/xIMwP+G6v8O6P+G6o33hu4c/4bq/4bql4buRP33hu4M/4buR4buFXeG7gz/hu4zhuqLhuqLhuqI/xIPhu4vEkT9ybcSRP+G7kcO1w6Lhu4M/LCzhu7I6Ojo/ZMSpw50/LOG7si46Oj/hu4NkXT/Dsz/hur/huqXhu5E/ZG/hu40/w7Qg4buDP3Thu5M44buRw50/4bq/xJHhu4NkP8Oj4buFfeG7g2RZP2Thu51t4buDYz/Do8Og4buDP2M54buDP3vhu7I6Ojo/ZMSpP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4buHw7M/4buB4buLxJE/4buRZOG7hVvhu5E/4buDIuG7gz/hu5Fk4bujP2R9xJFZP+G7keG7k3XDouG7gz/hu5HDteG7k3Xhuqfhu4M/Oyjhu7I6Ojo/ZMSpP+G7kcO1feG7g2M/4bqh4bq5P+G6ocOp4buDZD/huqNkcX0/4bqjZFt1w50/w6Phu5fhu4NjP+G6o+G7lz/hu41kWz/Do8OyP+G7kWTDrD/DtGzhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQxJHhuqXhu4M/ZF3hu4NkP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT994buDP+G7keG7hV3hu4M/4buM4bqi4bqi4bqiVuG6ouG7guG6okQ/4buRw7XDouG7gz87LuG7sj46Oj/hu4Hhu51v4buRP+G6o2w/w7TDsz/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6WT/hur/hurnhu40/4buRZG7EkT/hu41kW+G7kT9kxJHhuq3hu4PDnT90cD/hu41kIuG7kT9yxJE/4buNZCLhu4c/ZF3hu4NkP+G6o2Rl4buDZD9y4bqnP+G7jOG6ouG6ouG6oj8oOzo/4buRw7Xhu51u4buDYz9kb+G7jcOdP+G7jWQi4buRP+G7kcSR4bqn4buDP+G7kcO1w6Lhu4M/O8OdKD/hu5Hhurs/xIPhu4nhu4Njw50/w7V9P+G7j+G7k3XhuqXhu5E/xIPhurnhu4NkP+G7kSLhu4c/xIPDqeG7g2Q/4bqjZOG6u8OdP8SDw6nhu4NkP+G6o2Thurs/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/ITw/4bqjbD/DtMOzP+G6v2TDrOG7g2M/xIMg4buHP+G6oSDhu4U/4buP4buTdT/Eg+G6ueG7g2Q/cuG6pz/hu4zhuqLhuqLhuqLDnT/EgzHhu4NjP+G7kSDEkT/huqPDrOG7g2M/4bq/ZH3EkT/hu5HDtcOi4buDP+G6o2rhu4NjP+G7kWTDrOG7g2M/4buRxJHhu4M/xIPEkeG6reG7gz/hu5FwP+G7keG6u+G7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buGa8SRP3Lhu5c/4bqjZFt1P3QgdT/DtX0/4buB4buTw6zhu4M/xIPhuqk/4buBIsSRP2Rh4buTP+G7j+G7kyA/csOsP+G6o+G7leG7g2M/4buR4buFP+G7gW3hu4M/cuG6pz9yYeG7kT/huqNkOOG7kT9yXT/huqPhu4Xhu4M/4buDY+G7nW7EkeG7sj9Sw6k/4buRZOG6pcOdP8SD4bqpP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7jWRn4buDYz/huqNk4buL4buDYz/igJxjxJE04bqjP+G7gXB94oCdP+G7kWThu6HhuqM/w7Thu6E/ZMSR4bqt4buTP+G7j+G7kyDDnT/huqPhu5Xhu4NjP3JtxJE/csSR4bqt4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4bqh4bq5P+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/hu4zhuqLhuqLhuqI/4buDY111P+G6o13hu4NjP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkcOdP2Thu4Vd4buDP+G7kWTEkeG6reG7gz9k4bqtP+G7kWThu4vhu4NjP2Rd4buDZD/hu4F94buDYz/hu41kW+G7jT/hu4HDuj9y4bqnP+G7jOG6ouG6ouG6oj/huqEg4buFP8SDIOG7hz/Egzl1P8SDxqHDnT/Eg+G7ieG7g2M/4bqhxKk/cl0/4bqjZj/hu5Fl4buDZD/hur9kID/hu5FkxJE/4bqjfeG7hcOdP+G7kWTDqT9yxJHhuq3huqM/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/Duj/hu5Fk4buj4bqjP+G6o8ahfT/hu4drxJE/4buDY+G7nW7EkT/Dozfhu4M/xINm4buDYz9yfcSRP+G7kcO1Zz9yw6w/4bqj4buV4buDYz/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiW+G6oz/huqNsP+G7j+G7k33hu4M/4bqjZOG7k3XDouG7gz/hu4fDrOG7g8OdP+G6o1vhuqM/4bqjOOG7jT/huqNkZeG7g2Q/4buP4buTdeG6p+G7gz/huqNsP8O0w7PDnT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP8SD4buFXeG7gz/hu5Fk4bqpP+G6oznhu4M/xIPDoXU/4buHIuG7g2Q/4buR4buTdcOi4buDP+G7kcO14buTdeG6p+G7g8OdP2Thu51t4buDYz/Do8Og4buDP8SD4bqpP+G6o1vhuqM/4buROeG7g2M/4buBbeG7jT/hu4NkN+G7gz/Dozfhu4M/ZMSR4bqp4buTP8O1w60/4buP4buTdeG6p+G7gz/hu4FvxJE/cl0/4buRw7Vb4bqjZD/hu4NkxJHhuq3hu4c/4bqjxqF9P+G7h8Op4buDZD/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buM4bqi4bqi4bqiw50/4buDZDjhu5E/4buBXT/hu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT/Eg+G7o+G7g2M/xIM54buTP+G6o1vhuqM/4bqjbD/hu4/hu5N94buDw50/4buRaj/huqNk4buj4bqjP3JdP+G6o2TGoT9kxKnhu7I/4buGa8SRP+G7g2Phu51uxJE/w6M34buDw50/4bqj4buV4buDYz9ybcSRP3LEkeG6reG6oz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu4NjZMSRw6Lhu4c/4bqjW+G6oz/hu4/hu5N1P8SD4bq54buDZD9y4bqnP+G7jOG6ouG6ouG6osOdP+G6oznhu4M/4buNZCDEkT/hu5Hhu6E/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/hur/FqT/hu4Mx4buDYz9y4bqnP+G7jOG6ouG6ouG6osOdP+G6v8WpP+G7gzHhu4NjP+G7kWThu4Vb4buRP+G7gyLhu4M/4bq/ZMSRP+G6o2RbdT90IHU/w7V9P8SD4buJ4buDYz/hu5FkbsSRP+G7kcO1feG7g2M/4bqh4bq5P+G7g2Rx4buDYz/hu41k4budbOG7g2M/4buRxJHhuq3hu4M/4bqjZHF9P+G6o2RbdT/hu5EixJE/Y8SRfT/Eg8Op4buDZOKApkAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5Bk4budb+G7g2M/4buRWz/hu4Jj4buTdeG6q+G7gz/hu47hu5Phu4vhuqM/4bqi4budbuG7g2M/LT/hu5DDteG7ncOz4buDYz/hu4xkZ+G7g2M/4bqiIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G7jOG6ouG6ouG6olbhuqLhu4LhuqJEw50/4bqiw6zhu4NjP33hu4M/4buR4bq74buDZD/hur9kNeG7g2M/xIPhurnhu4NkWD/igJzhu4ZoxJE/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/4buM4bqi4bqi4bqiP8SD4bqn4buTP+G7jWQgxJE/xIPhu51v4bqjP2PEkSDEkT/hu4/hu5N14bql4buRP+G6oTPhu4NjP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz9yXT/hu41k4budbOG7g2M/4buRxJHhuq3hu4M/4buRIsSRP+G6o2Rr4buyP1LDqT9yYXU/4bqjOeG7gz/huqNk4buZP+G7kcO1aOG7g2M/dDd1P8Oj4buh4buDYz/hu41k4buF4buDYz/hu5HDtV3hu4U/4buR4buFXeG7gz/Dozfhu4M/4buRZH3hu4c/Y8SRfT/hu4zhuqLhuqLhuqI/cm3EkT/hu41k4budbOG7g2M/4bqjZDfhu4c/4oCc4bqh4buL4buDP+G7kSLEkT/huqNka+KAnT/hu4FdWD/hu4Dhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/w7M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8OjN+G7g8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/Dsz/hu5HDteG7heG7g2M/w6M34buDw50/ZGHhu5M/4bqjOeG7gz/Dsz/hu5HDteG7heG7g2M/w6M34buDw50/4bqjZOG6uz9k4buTdT/Dsz/hu5HDteG7heG7g2M/w6M34buD4buyP+G7gmPhu51uxJE/w6M34buDP3Lhu599P+G7gV0/4buH4buX4bqjP+G7kcSRw6Lhu5PDnT9y4buffT/hu4FdP8SDxKnhu4NjP+G7geG7oeG6o8OdP3Lhu599P+G7gV0/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G7kcO14buh4bqjP+G7kcSR4bql4buNw50/4buRIsSRP+G6o2Rrw50/4bqhfeG7gz/Egznhu5M/4buRZH3hu4c/Y8SRfT/huqNkcX0/4bqjZFt14buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OU4buF4buDYz/DtOG7heG7g2M/cm3EkT90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7jWThu4Xhu4NjP+G7kcO1XeG7hT/hu5Hhu4Vd4buDP8OjN+G7g8OdP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqMg4buDZD/DtFvhu5E/4buM4bqi4bqi4bqiVuG6ouG7guG6okQ/4buRxJHhuqXhu40/4buR4buX4bqjP8SD4budb+G6oz/hur/EkeG6reG7gz/hu5Hhu4Vd4buDP+G7kWThuq/hu4U/ZOG7nW3hu4NjP+G6o1vhuqNkP+G7hyLhu4Njw50/4bqjZGXhu4NkP+G7j+G7k3XDnT/hu5HEkeG7g2Q/4buDZOG7k+G6rT/hu5HEkeG6peG7gz/hu4HDouG7gz9kxJHhuq3hu4M/xIMixJFZP+G7kcO14buF4buDYz/Eg2Y/4bud4buTP+G7kcSRw6Lhu4M/dDd1P8Oj4buh4buDYz9yXT/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v2R9xJE/4bqjW+G6oz/Eg8SpxJE/4bqiIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G7jOG6ouG6ouG6olbhuqLhu4LhuqJEP+G7kSLEkT/huqNb4bqjP8SD4bq5fT/huqFd4buDw50/4bq/ZOG7kz9y4buh4bqjP+G7kcO1aOG7g2M/xIPEkeG6qeG7h8OdP8SDW+G7jT/hu6Phu4NjP3XDouG7kz/huqM54buTP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXWT/Eg8OhdT/hu4ci4buDZD/huqMgxJE/4bqjW+G6o2Q/ZF3hu4NkP+G6o2Rl4buDZD/hu4Hhur3hu4NkP3Lhu6HhuqM/4buM4bqi4bqi4bqiw50/4bqi4buC4bqiRFk/4buj4buDYz/Do+G7l+G7g2M/4bqjw6zhu4NjP+G7g2Nk4bqtP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkcOdP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/ZOG6rT/hu5Fk4buL4buDYz/huqPDrOG7g2M/4buDY2Thuq0/4buRZMOs4buDYz/hu5HEkeG7g8OdP+G6o2w/w7TDsz/Do3E/4buBxJHhuq3hu5M/4buNZOG7l+G6oz9y4buXP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7jOG6ouG6ouG6oj9yXT/huqLhu4LhuqJE4oCd4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7jOG6ouG6ouG6oj/hur9kw6zhu4NjP+G7jWQgxJE/4buBXT9yxJHhuq3huqM/4bqjxqF9P8O1xJHDouG7g2M/fcSRw50/xINmP+G7gV0/4buRw7Vb4bqjZD/hu4NkxJHhuq3hu4c/4bqjZOG7k+G7g2M/4bqjxqF9P+G7keG7hV3hu4M/dDA/ZMSpxJHhu7I/4bqi4buV4buDYz9ybcSRP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqIg4buDZD/DtFvhu5E/4buM4bqi4bqi4bqiVuG6ouG7guG6okTDnT/hu4drxJE/4buDY+G7nW7EkT/Dozfhu4PDnT/huqNkZeG7g2Q/4buP4buTdeG6p+G7gz/Eg+G6uX0/4buNZOG7nWzhu4Njw50/4bqjbD/hu4/hu5N94buDw50/xIPhu4Vd4buDP+G7kWThuqk/4bqjOeG7gz/hu5Fl4bqjZD/huqPhu6HhuqM/4buRZH3hu4c/Y8SRfT/hu41k4buF4buDYz/hu5HDtV3hu4U/4buR4buFXeG7gz/Dozfhu4M/4buM4bqi4bqi4bqiw50/4bqj4buFxJE/xIM3dT/hu4FdP+G7h8Sp4buRP+G7kcO14buF4buDYz/hu4NkceG7g2M/4buDZMSR4bqt4buHP3Lhu5c/4buP4buTfeG7gz/hu5HDtWjhu4Nj4buyP+G6omY/4buDZOG7nT9yYXXDnT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu4zhuqLhuqLhuqI/4buHbcSRP+G7kWThu6HhuqM/w7Thu6E/4bqjZj/hu4NkceG7g2M/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/4bqhxJHhuqXhu4M/4buRZeG6o2Q/4bqj4buh4bqjw50/ZCLhu4M/4bqjZOG6pT/hu5Hhu4vEkT/Eg30/4buDZHHhu4NjP+G7kWTEkeG6reG7kT9kIsSRP8Oj4buFP+G6o2RbdcOdP+G7g2o/Yzd1P8O1feG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI+G7kGThu5M/RF1AL+G7jSM=

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thay áo” cho rác thải nhựa

“Thay áo” cho rác thải nhựa
2022-10-01 14:21:00

baophutho.vn Chai nhựa là một vật dụng chiếm phần lớn rác thải nhựa với đặc tính bền vững trong tự nhiên đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức...

Chú trọng công tác phòng, chống bệnh dại

Chú trọng công tác phòng, chống bệnh dại
2022-09-30 09:32:00

baophutho.vn Vừa qua, một trường hợp cháu bé trên địa bàn xã Trị Quận, huyện Phù Ninh đã tử vong thương tâm do dương tính với vi-rút dại. Cụ thể, cuối tháng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long