Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huq/DjOG7n+G6ruG7j+G7iOG6ruG6qOG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPd3BCbC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW1sSW1s4bqu4bqow4Phu4/hu6Phuqzhuq7Dg+G6quG7g+G7jeG6rHjhuqLhu4jhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jcSC4buI4buIScOtLy/hu63hu6NCScSCxKjhu4jEgkLhu4nDlOG6qi9C4bqsdnbhu6Phu4jhu6Mv4buQeOG7reG7iuG6ruG7iHgvw5Thu6PhuqotxIJC4bujLeG7kuG7oy3EgkLhuq4v4buRw7XDtMO1L+G7mS/DtOG7keG7keG7m+G7keG7ouG7l+G7meG7mVbhu5Mvw7Thu5Hhu5nGocah4buT4buR4buZw7Thu5fhu5nhu5vhu5lfw7XDtTxCw4NC4buP4bqh4bqvfeG7ieG6pEnDg+G7jW0t4buP4bus4buh4buPJkThu6Phu4/hu69D4buP4bqow4rhu4jhu4/huqhx4bqqxILhu4/DlE/hu4Thuqrhu4/DjMOK4bqqw4Phu4/Dg8aw4bqq4buP4bqow4rhu4jhu4/huqrDg+G7oeG6quG7j+G6qHnhu4jhu4/DlMSo4bq44bqqw4Phu493xrDhu5jhu493TeG7j8SCQuG7o+G7j+G7iMOM4buf4bqu4buP4but4bq64bqq4buP4bqoS+G7o+G7ieG7j1fDuuG7r+G7j+G7reG6rsOB4buI4buP4but4buh4buPduG7oeG6qsSC4buPw4zhuq7hu7fhuqrDg+G7j+G6psSCQnHhuqrDg+G7j+G7reG7o+G7j+G7iMOMc+G6qOG7j+G6qHnhu4jhu4/DlMSo4bq44bqqw4Phu493w4Dhu4/hu4jDjOG6vOG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buP4bqsQnDhuq7hu4/DjOG7o8So4buP4bqqxIJPw63hu48m4buh4bqqxILhu4vhu4/huqrDg0Thu4vhu4/hu69x4bqu4buL4buP4buIxILhurbhu4/huqzhu6Hhu4vhu4/DjOG7o8So4buPduG6ruG7uUnigKbhu4/huqxK4buv4buP4bqq4buhQuG7j+G7r07huqrDg+G7j+G7iMSCxanhu5jhu4/hu63hu6Hhu4/hu6/EgnPhuqjhu4/hu63hu6Xhuqjhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G6qHHhuqrEguG7j8OUT+G7hOG6quG7iWxJbVbhu6fhuqrhu4/huqzhu6HhuqrDg+G7j3fhuq7hu4/DjcSo4buj4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqmxIJ44bqq4buP4but4buh4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4vhu4/huqbhu7Phu4/hu6/EguG7t+G7j+G7reG7oeG7j+G7r07huqrDg+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hurDhu4jhu4vhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G7reG7oeG7j+G7r8SC4bq04buP4buIw4xx4buP4bqs4buE4bqu4buP4bqscOG6ruG7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G6qMOK4buI4buP4bqqTOG7j+G7r0/hu4Thuq7hu4/huqrEguG7p+G6quG7j8SC4bupxKjhu4nhu4/huq/EguG7jOG7r+G7j+G7iOG6tuG6qsSC4buP4bqo4buh4buP4bqqQ+G6ruG7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G6rOG7oeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu5JD4bqo4buPw4PGsOG6quG7j8ODTuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4but4buh4buP4bqqxILFqeG7iOG7i+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqmxILhuq7hu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu69D4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8SC4buj4buY4buPw5RB4buP4but4buh4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbT7DiuG7iOG7j8SC4bq44bqo4buP4buI4bq44bqu4buP4buIROG7j+G6qEThu4/EgkXhuq7DreG7j+KAnOG7rOG7oeG7jyZE4buj4buP4bqq4buh4buYxKnhu4/huq/hurjhuq7hu4/EgkXhuq7hu4/huqbEguG6sOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4buvQ+G7j8OD4bq24buP4but4buh4buP4butReG7j8ONxKjhu6Phu4/hu6/EgkLhu4nhu4/hu67EqMOK4buv4buP4buK4bq64bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4but4buh4buP4buvROG6quG7j+G7iMSC4bqu4bu5xKjhu4/Dg+G6tuG7j+G6qsOV4buj4buP4bqo4buh4buP4but4buh4buPScSCceG6ruG7j+KAnOG6rOG7o0Lhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/huqbEguG6vuG7j+G7iMOT4oCd4buL4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqjhu4Lhu4/DjOG7o8So4buP4buv4bun4buY4buPw43EqHHhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/Dg+G6tmnhu488T+G7huG6qsOD4buPxIJPxKjhu4/hu69N4buj4buP4but4buh4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buP4buvTuG6qsOD4buP4buvQ+G7j3fhu7nhuqrhu4/DlOG7oeG6ruG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j3fhurzhuqrDg+G7i+G7j+G7r8OK4bqqw4Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G7iOG6rkHhuqrhu4/DlEbhu4/huqzhuq7DgeG7iOG7j+G7iuG7nOG7i+G7j3dD4buP4bqs4buh4buP4buvxIJP4buj4buP4bqqQ+G6ruG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqbEgkJx4bqq4buP4buv4buf4buv4buP4buvQuG6quG7j+G7reG7oeG7j+G7iMSC4bqu4buP4buIxIJCceG6qsOD4buPw4NH4bqu4buPw5RB4buP4buvxIJC4buL4buP4buI4bquQeG6quG7j3dD4buP4but4buh4buPd8OA4buP4bqs4buh4bqo4buPw4PhurZp4buP4bqo4buh4buPScSCceG6ruG7j+G6rEThu4/huqhE4buP4buKxKjhurrhu4jhu4/hu69x4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/DlE/hu4Thuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qMWp4buY4buP4buv4bun4buY4buPw4zhu6PEqOG7j+G7r8SCw7nhuqrDg+G7j3fhu5/huqrDg+G7j8OD4bqu4buf4buP4bqoxanhu5jhu4934bq84bqqw4Phu4/hu61w4buv4buPd0Phu4nhu4/huq/EgnhC4buP4buvQuG6quG7j+G6qsODxILDguG7j+G7reG7oeG7j+G7r8OT4buPR+G7j+G6qsSC4buh4buP4bqqw4PEguG6tOG7j+G6qsOD4buG4bqu4buP4oCc4bqqw4Phurzhuq7hu4/huqjhu5/hu4jhu49z4bqq4buP4but4buf4buI4buPw5Thu6HhuqrDg+KAneG7i+G7j+G7r0Thuqrhu4/hu4rhurrhuqrDg+G7j3dPRuG7r+G7j+G6qMWp4buY4buP4bqqc+G6qOG7j+G6qsOV4buj4buP4bqo4buh4buPxILhu6Phuqjhu4/EguG6uuG7j+G7r8SCQuG7j+G6psSC4bq+4buP4buS4buf4buv4oCd4buJ4buPe8ODxIJ44buP4buI4bq44bqu4buP4bqqQ+G6ruG7j8OU4bup4buY4buP4but4buh4buP4buvT+G7hOG6ruG7j8SC4bquQeG6quG7j8SC4bupxKjDreG7j+KAnHvDg0/hu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7oeG7j+G6rOG7oeG7j+G7iMSC4bu54buPd8Wp4buY4buP4buv4bq44buPcOG7i+G7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buPxILhu6Phu5jhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4bqu4bu54buv4buPw5Thuq7DgeG7r+G7ieG7jynEguG6uOG6qsOD4buPw4zhuq7hu7fhuqrDg+G7j8OD4bq24buP4buv4bq44buPd+G7p8So4buP4bqo4buh4buP4bqoxJDhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu6Phuq7hu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqpD4bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jhurjhuq7hu4/huqrEgk/hu4/DlOG7qeG7mOG7j+G6qsOD4buj4buY4buP4buvceG7j+G7r0Lhuqrhu4/hu6/EguG7n8So4buP4buI4bq44bqu4buP4bqqQ+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qkPhuq7hu4/DlOG7qeG7mOG7ieG7jz7hu6Hhu4/hu4jEguG6uOG6ruG7j+KAnOG7r8SCxKjhu5jDgeG6quG7j3fhu4Thuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4jEguG7ueKAneG7j+G7o+G6ruG7j+G6qkPhuq7hu4/Dg+G6tuG7j+G7iMSC4bq24buP4bqow7rhu6/hu4/EgsSQ4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6qOG6tuG6qsSC4buL4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/EguG6rsOAxKjhu4/huqrEgk/hu4/hu4jEguG7ueG7j+G6quG7oULhu4/huqzhu6Hhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G7r03hu6Phu4/EgsSQ4buL4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4bqs4buh4bqo4buPw4Phurbhu4/EgnDhuq7hu4924bun4bqq4buL4buPxIJw4bqu4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G6rOG7oeG7j3dPRuG7r+G7j8OM4bq84bqu4buL4buP4buvQ+G7j0nEgnHhuq7hu4/DlOG7qeG7mOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/hurhp4oCd4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8SCT+G7huG6qsOD4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j8SC4bq44bqo4buP4buIw4zhu4Thuq7hu4934bq+4buP4bqoT+G7o+G7j8OM4buhQuG7i+G7j+G6qMWp4buY4buP4bqsxKjhurrhuqrDg+G7j+G7kuG7oeG7j+G6rOG7n+G7r8SC4buP4bqo4buC4bqu4buP4bqs4bu34bqq4buP4buS4buj4bqqxILhu4/hu4jhu4bhu4vhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4bqoTuG7j+G6qkPhuqrhu4/hu63hu6Hhu4/hu6/EgnDhu5jhu4/DlMOK4bqu4buPw4zhu6Phu4/DlE/hu4Thuqrhu4/hu6/Egnjhu4/hu6/EgnThuqrhu4vhu4/hu4jEgsWp4buY4buPw5Thu6nhu5jhu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu69O4bqqw4Phu4/DlMOK4bqu4buP4buvxIJw4buY4buPw4zhu6Phu4/Dg+G6rkpJ4buP4but4buh4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jhu6Phu5jhu4nhu49X4bu34bqo4buPd0Phu4/hu63hu6Hhu4/hu63hurLhu4/hu69x4bqo4buP4buK4bq64buI4buL4buP4bqo4buj4buY4buP4bqo4buh4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu69E4bqq4buP4buvQ+G7j+G7iE3hu4/hu4jEgsSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/huqrhu7fhuqrhu493T+G7o+G7j+G7r8SCQuG7j+G7reG7oeG7j+G6qMOK4buI4buP4bqs4bquQcSo4buPxKjhurrhuqrDg+G7j+G7iuG7n+G6qsOD4buP4bqo4buj4bqu4buP4buIxILhurbhu493SOG7ieG7jybhu6Phuq7hu4/hu4jEqMaw4bqq4buP4buK4bujxKjhu4/hu63hu6Hhu4/huqbEgkJ44buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4jhurjhuq7DreG7j+KAnHvEguG7hOG7j+G7r0Phu4/hu6/hurjhu4/huqjhu6Hhu4/huqjFqeG7mOG7j+G6rMSo4bq64bqqw4Phu4/DjOG7o8So4buPd0Phu4934bu54bqq4buP4bqq4buj4buY4buP4but4buf4bqq4buPd09G4buv4buP4bqqc+G6qOG7j+G6qE/hu4bhuq7hu4/huqrDg8SC4bq24bqq4buPd+G6vOG6qsOD4buP4bqow5LhuqrDg+G7j+G7iMSC4bup4buI4buPd8Wp4buY4buP4buv4bq44buPcMSp4oCd4buJ4buP4bqv4bq64bqu4buP4buIxILDk+G7j+G7rXHhu5jhu4/hu63hu6Hhu4/hu4rhu6PhuqrDg+G7j+G6qsSC4buh4buP4buI4bq44bqu4buPxIJF4bquw63hu4/igJzhu67hurjhu4/Dg+G6ruG7n0Lhu4/hu4bhuq7EqeG7j+G6r+G6ruG7j8OU4bqu4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buI4buj4buP4bqqQ+G6ruG7j+G7r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j+KAnOG6r8OM4buf4bqu4buP4buI4bqu4bqo4buP4buvxIJC4buPeOG6qOKAneG7j+G6rOG7oeG7j+G7r+G7n+G6ruG7j8OD4bq24buPw5Thu6nhu5jhu4/hu6/hurhp4oCd4buJ4buP4bqv4bq44bqu4buPw4Phuq5x4bqu4buP4buIxILhurDhu6/EguG7j8ONxKjhu6Phu4/huqxC4buj4buPw4x14bqqw4PDreG7j+KAnFdD4buP4bqs4buh4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqqxILhu6fhuqrhu493cELhu4vhu493w4rhuqrDg+G7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqxILhu6Hhu4/EgnFC4buP4buI4bun4bqo4buL4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqxILhu6Hhu4/Dg+G6ruG7ocSo4buP4buvQ+G7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G7huG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu5LhurDhu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buvQ+G7j+G7iMWp4bqo4buP4bqsROG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu493cELhu49N4bqqw4Phu4/EgsOK4buP4buvxIJC4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buIw4zhu7Phu4944bqo4buP4bqqw4PEgsOoQuG7j+G6qHThu6/hu4/hu63DgeG6qsSC4buP4buI4bqu4bqo4buP4but4bur4bqo4buP4buK4bqu4bqqxILhu493w4Dhu4/hu63DgeG6qsSC4buPw5Thuq7DgeG6quG7j+G6qOG6vuG7j+G7iOG6ruG6qOG7j+G7r8SCw5Xhu6Phu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/EguG7n8So4buP4bqo4bqu4bqg4bqq4buPScSC4bqw4buPd8Wp4buY4buP4but4buh4buPcMSp4oCd4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg8SCeOG7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G6qkPhuq7hu4/DlOG7qeG7mOG7i+G7j+G7reG7oeG7j+G6qsOD4bq84bqu4buP4bqmxIJD4buv4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4rhu4zhu4nhu48m4buj4bqu4buPxILhurjhuqjhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jEgsWp4buY4buP4but4buj4buPw4Phu5/huqrEguG7j8OM4bujxKjhu4934bqu4buP4but4buf4bqq4buP4bqqxIJP4buP4bqoxJDhuq7hu4/EguG6uOG6qOG7i+G7j8SCReG6ruG7j8OM4buj4buP4buIxILhurbhu4/huqjhu4Lhuq7hu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4/hu63hu6Hhu4934bqu4buP4bqs4bu34bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buPxILhu6Phu5jhu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhurThuqrEguG7j8OD4bq24buPd0Phu4/hu4jEgnPhuqjhu4/hu69C4bqq4buL4buP4buvxILhu5/EqOG7ieG7j1fhu7nhuqrhu4/huqbEguG6ruG7j+G7reG7oeG7j8OUQeG7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r0/hu4Thuq7hu4/EgkXhuq7hu493S+G7o8Ot4buP4oCc4bus4buh4buPd+G6ruG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPw5RB4buP4buvQ+G7j8ONxKjhu6Hhu4/Dg+G6tuG7j+G7r8SCQuG7j+G7r0Lhuqrhu4/huqbEguG6uOG6qsODaeKAneG7ieG7j+G7rOG7oeG7j+G7r0/hu4Thuq7DreG7j+KAnOG6r+G6uOG6ruG7j3fhu6fEqOG7j+G7r0Phu4934bqu4buP4bqs4bu34bqq4buP4buI4bq04bqqxILhu4vhu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhuq7hu7nhu6/hu4/Dg+G6tuG7j3fhu6fEqOG7i+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r8SC4bq04buP4bqs4bu34bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buPw4zhurzhuq7hu4/Dg8SCeeG7j+G7iMSCc+G6qOG7j+G6qMWp4buY4buPd8OT4buj4buP4buvQuG6quG7i+G7j3fDk+G7o+G7j+G7r8SC4bufxKjhu4nhu4/hu6Dhu4/huqjhu6Hhu4/hu4jhurjhuq7hu4/huqjhu6PhuqrDg+G7j8OUQeG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G6uOG7j8OD4bqu4bufQuG7j+G6qMOK4buI4buP4buI4bqu4bqq4buPw5TEqOG6ruG7j3fhu6fhu5jEqeG7j+G7rkLhuqrhu4/hu6154buPJnXhuqrDg+G7j8SC4bq84bqu4buPxILEkOG7r+G7j+G6rOG7gknhu4/hu6/hurjhu4vhu4/hu69C4bqq4buP4bq44bqqw4Phu4/huq/EqMWp4bqq4buPR+G7j+G7kkPhuqjhu4/huqjhurbhuqrEguG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4buvQuG6quG7j3dPRuG7r+G7j+G7reG7o+G7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu4vhu4/hu4jEguG6tuG7j+G7reG6suG7j+G7iOG6ruG6qOG7j+G7reG7q+G6qOG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4bqq4buj4buY4buPd3Lhu493T0bhu6/hu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buP4buvxIJC4buP4bqo4bq+4buP4bqo4bqu4bqg4bqq4buPScSC4bqw4buPw4zhurzhuq7hu4/hu6/hurjhu49wxKnhu4/huq/EguG7qeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j+G6qMOS4bqqw4Phu4/hu6/hurjhu4/huqrEguG6tOKAneG7ieG7j+G6r+G6uuG6ruG7j8SC4bq44bqo4buPd0Phu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu4rhu6PhuqrDg+G7j+G6qsSC4buh4buP4bq44bqqw4Phu4/huq/EqMWp4bqq4buPd8OA4buP4bqow5LhuqrDg+G7j+G7r8SCQuG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buP4bq44bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7r8SC4bufxKjhu48mdeG6qsOD4buP4buIxILhurbhu493T0bhu6/hu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G6uOG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu4/igJzhu65C4bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G7r8SC4bufxKjhu48mdeG6qsOD4buP4bqo4bq+4buPd09G4buv4buP4buI4bqu4bqo4buP4buIxILhurbhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/hu4rhu4zhu4/Dg+G6rkpJ4buPd0jhu4/hu69N4buj4buP4buv4buf4buv4buP4buv4buG4buPw43EqOG7o+G6quG7j3dC4buh4bqq4buP4buIxILDgOG7j8OM4buj4buL4buP4but4buh4buPJkThu6Phu49H4buP4bqs4buh4bqqw4Phu4/hu4jhu6Phu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/hu6/EguG7n8So4buPxILhu4bhuqrhu4/hu6/Egkzhu6/hu4/hu4jDjOG6rsOBxKjhu4934bq84bqqw4Phu4lsL0ltbEltKuG6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7iOG6uOG6ruG7j8OU4bq44buP4buvS+G6qsOD4buP4but4bqu4bu54buI4buP4buG4bqq4buP4buIxanhuqjhu4/huqxE4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4but4buh4buPJkThu6Phu4vhu4/hu4jDjOG7n+G6ruG7j+G7iOG6ruG6qOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/EguG7n8So4buPd09G4buv4buP4buvw5PEqOG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buL4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu6/EgkrhuqrDg+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r0Lhuq7hu493Q+G7j+G6qsSCT+G7j+G6rOG7oeG7j+G6qMOK4buI4buP4buIw4zhu5/huq7hu4/hu4jhuq7huqjhu4/huqrEguG7p+G6quG7j3dwQuG7j8OU4bup4buY4oCd4buJ4buP4bqvxILhurbhu4/DjOG7o+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iMSC4bu5xKnhu49k4bup4buY4buP4bqo4buh4buP4buI4bq44bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqjEkOG6ruG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7reG7oeG7j+G7r0Lhuqrhu4/huqzhurrhuq7hu4/hu5JD4bqo4buPxILhuq7DgMSo4buP4bqqxILGsOG6qOG7j8OUQeG7j+G7reG7oeG7ieG7jybhurjhuqjhu4/Dg8O6SeG7j+G7reG7oeG7jyZE4buj4buPw4Phu5/huqrEguG7j8OM4bujxKjhu4934bqu4buP4but4buf4bqq4buP4buI4bq44bqu4buPd0vhu6PDreG7j+KAnOG7rOG7oeG7j+G6puG6sOG6quG7j+G7iMSC4bup4buI4buPd8Wp4buY4buL4buP4buIxanhuqjhu4/huqxE4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G6qsODxILDguG7o+G7j+G7r+G7juG7j+G7r03hu6Phu4/hu63hu6Hhu4/hu69C4bqq4buP4buS4bqu4bqq4buP4but4buf4bqu4buPScSCTOG7r+KAneG7ieG7j+G7rOG7oeG7j+G7r0/hu4Thuq7hu4/igJzhu6/hurjhu4/Dg+G6ruG7n0Lhu4/hu6/Dk+G7j+G6qkPhuq7hu4/DjcSo4buf4buP4bqs4bu34bqq4buP4buvxILDk+G7j+G7r0Phu4/hu4hC4buP4buI4buf4buI4buPw4Phurbhu4934bunxKjhu4vhu4/hu6/EguG6tOG7j+G6rOG7oeG7j+G7iMOS4buP4bqoxanhu5jhu4/hu6/hu6fhu5jhu4/DjOG7o8So4buPw43EqOG7o+G6qsSC4buPw5RP4buE4bqq4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu69x4buP4buIxILhurjhuq7hu4/huqjhu6Hhu4vhu4/hu6/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4/DlMO64buI4buP4buv4bq44buPcMSp4oCd4buJbEltKuG6ruG7hOG7j+G7iMSC4bq24buP4buI4bq44bqu4buP4bqo4buC4bqu4buPxILhuq7DgMSo4buPw4zhu6Phu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7oeG7j8SCxJDhu4/hu69D4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buKxKjhu5jhu4/huqrDg8SCw4Lhu4/DlOG7oeG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqzhu6Hhuqjhu4/huqbhurDhuqrhu4934bufQuG7j+G7iMSC4bup4buI4buL4buP4buvxILEqOG7mMOB4bqq4buPw5TDuuG7iOG7j+G7r03hu6Phu4/hu63hu6Hhu48mROG7o+G7i+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r0Thuqrhu49JxIJx4bqu4buPxILEkOG7r+G7j8OU4buh4buPxILEkOG7r+G7j8OMxanhu4jhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7iMOS4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buvxILEqOG7mMOB4bqq4buPw5TDuuG7iOG7j+G6qsSCT+G7j8OU4bup4buY4buJbEltJkLhu6HhuqrDg+G7j+G7rOG6sOG7r8SC4buPJuG7oQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Mất điện và những chuyện dở khóc dở cười

Mất điện và những chuyện dở khóc dở cười
2009-07-16 15:12:00

Người dân Việt Trì đã quen với cảnh mất điện nhiều lần vào những ngày nắng nóng trong năm, để “chống nóng” nhiều người dân đã sắm máy phát điện, quạt tích điện, nhiều người lại...

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa
2009-07-16 09:53:00

Khu 4 xã Đoan Hạ (Thanh Thủy) có 112 hộ, 468 nhân khẩu, có địa dư hành chính 53.000m2. Đất nông nghiệp được quản lý sử dụng, 271.168m2, có một chi bộ lãnh đạo gồm 15 đảng viên...

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp
2009-07-16 07:44:00

Toàn tỉnh hiện còn trên 60% ĐVTN chưa có nghề chuyên môn - đây là con số mà các cấp, ngành phải quan tâm. Trước tình trạng thanh niên thất nghiệp, tay nghề yếu, tổ chức đoàn...

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương
2009-07-15 16:49:00

Được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009, Công đoàn ngành Công thương đang bước những bước đầu không tránh khỏi những khó khăn song Công đoàn ngành Công thương lại có...

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh
2009-07-15 16:48:00

Hội CCB thành phố Việt Trì thành lập năm 1990 với 483 hội viên. Đến nay đã có gần 9.000 hội viên đang sinh hoạt ở 37 hội của các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp. Ông Đặng...

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần
2009-07-15 16:48:00

Trung tuần tháng 6 năm 2009, hội đồng bô lão cùng toàn thể nhân dân làng Hạc xưa, nay là phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì mở hội đúc chuông phục chế lại 2 quả chuông đã thất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long