Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrhuqDDquG7p+G6qWPEkWPhuqnhuqLEguG7icOD4bqpw4DEguG7geG6qSrhu5PDg+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6N34bqp4bul4bud4bujw6jhu6fhuqPhuqnhu6Phu6lu4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpbsWp4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bul4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOT4bunw6rhu6Xhuqnhu6LhurDhu6Xhu53hurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbsOjbcOq4bunw4Hhu6PEgsOD4buj4bunw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY+G6q2QvYmPhuqtvY2LEkcSR4bq94bqr4bqrw4Ni4bq7Y2RkZMO6YsOj4bud4buf4bub4bqt4bqpL+G6s+G6t8OB4bqzTuG6v27huqnDs3bhu6Xhu53huqlu4buj4buh4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6qeG7osSCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7p8Oq4bul4bqp4bui4bqw4bul4bud4bqj4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6qeG7onfhu5/huqlOKsOT4bqpw4Ny4bul4buj4bqj4bqp4buid+G7n+G6qU4qw5PhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOB4buj4buv4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qcOD4bqgw6rhu6fhuqnDgMSC4buB4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqpw7LDueG6qeG7o+G7qW7huqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPhu6J34buf4bqpTuG7o+G6quG6qcOD4bujasOB4bqpw7Phu6vhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqkj4buj4bqu4bqpKuG7o+G7qeG6qXXhu5PDg+G6qeG7peG7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6J34buf4bqpTuG7o+G6quG6qcOD4bujasOB4bqpw7Phu6vhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOB4buj4buv4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqj4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu6Phu4Hhuqnhu6Phu4Phu6fhuqnDg+G7i8O54bqpw7rhu4Hhuqlu4bun4bul4bqpw7LDueG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw7Phu4fDg+G6qW7hurLDquG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDg+G6oMOq4bun4bqpY8SRY+G6qeG6osSC4buJw4PhuqnDgMSC4buB4bqpw4Phu5PDg+G6qULhu7Phu5/huqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G6oHHhuqnhu53hu5/hur/huqnDg+G6oOG7keG7peG6qWThurnhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqp4bujd+G6qeG7peG7neG7o8Oo4bun4bqj4bqp4buj4bupbuG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qW7FqeG6qeG7o+G7p+G7geG7peG6qW7hu4Phu6Xhu6Phuql14bujxanhuql14bujZuG7peG6qcOD4buH4buf4bqpROG7heG6qcOZ4buf4bul4buj4bqpI+G7o+G6ruG6o+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7p8Oq4bul4bqp4bui4bqw4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs8Wp4bqj4bqp4buid+G7n+G6qU7hu6PhuqrhuqnDg+G7o2rDgeG6qcOz4bur4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G7r+G6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/huqnDg+G6oMOq4bun4bqpYmXhuqvhuqnhuqLEguG7icOD4bqpw4DEguG7geG6o+G6qWPhuqlu4bun4bul4bqpbcaw4bqpbuG6v+G7n+G6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG6ouG7g+G7peG6o+G6qWLhur3huqnhuqLEguG7icOD4bqp4buj4bupbuG6qW144bul4bud4bqj4bqpY+G6q+G6qW7hu6Phu5/hu5Nu4bqpRMOy4bqpw7Phu4fDgeG6o+G6qcSR4bqpw7nhur/EkOG6qcOD4buh4bul4buj4bqpbeG7g+G7peG7neG6qULhu4Hhuqnhur1j4bqp4bqixILhu4nDg+G6qcOAxILhu4Hhuqlu4bqyw6rhuqlO4but4bul4bud4bqpw4PEkOG6qSrhu6Thu6Lhu6LhuqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpw7nhu4fhu5/huqlvcW7hu6PhuqlC4bq24bqp4bui4bunw6rhuqnDmuG7keG6qeG7ouG7geG7peG6qT3EguG7r27Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4oCL4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qcOAxILhu4HhuqlF4bqp4bul4bud4bujc8Oq4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6oMOq4bun4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqp4bujd+G6qeG7peG7neG7o8Oo4bun4bqj4bqpbuG6v27huqnDssO54bqp4buj4bupbuG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qW7FqeG6qeG7o+G7p+G7geG7peG6qW7hu4Phu6Xhu6Phuql14bujxanhuql14bujZuG7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW9xw4Hhuqkq4buTw4PhuqnDs+G7k+G7peG6qV3EguG7i+G7peG6qULhu5nhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOz4buH4bun4bqpw7pF4bqp4oCcxILhu6/hu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27huqnhu6Xhu6Phu7Phuqnhu6Xhu53Egnbhu6XigJ3huqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6XhuqnigJzDg8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7i+G7peG6qcODw4LDveG7peG7neG6qeG6v+G7n+KAneG6qW7hurLDquG6qW534bul4bud4bqpw7N24bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbuG7p+G7peG6qUTDquG6qcOAxILhu5HhuqPhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOz4buHw4Phuqlu4bqyw6rhuqlE4buF4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqkj4buj4bquw6Phuqk9xILDquG6qcOzxanhuqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qW7hu6Phu5/DquG6qeG6osO14bqpdeG7o8Wp4bqpdeG7o2bhu6XhuqPhuqnDs3fhu6Xhu53huqlC4buf4buR4bul4bqpw4Phu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7o8Sp4bul4bqj4bqp4bud4buf4bquw4Hhuqlu4bq/buG6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqpw7PFqeG7peG6qcOD4buTw4PhuqlCxILhu5/huqnDg8OCw73hu5/huqPhuqnDs8Spw7nhuqnhu4nDucOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9uw6Ntw6rhu6fDgeG7o8SCw4Phu6Phu6fDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2Nj4bqrZC9iY+G6q29jYsSRxJHhur3huqvhuqvDg2LhurtjZGRkw7pjw6Phu53hu5/hu5vhuq3huqkv4bqz4bq3w4HhurNO4but4bul4bud4bqpw4PEkOG6qSrhu6Thu6Lhu6LhuqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpw7nhu4fhu5/huqlvcW7hu6PhuqlC4bq24bqp4bui4bunw6rhuqnDmuG7keG6qeG7ouG7geG7peG6qT3EguG7r27huqnhurLhu6Xhu53huqnhu6N34bqpw4DEguG6vOG6qSPhu6PGsOG7peG7neG6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlvcW7hu6PhuqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qW7hu6Phu6fhuqlE4buF4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqkj4buj4bqu4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bq04bul4bud4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpb3HDgeG6qeG7peG7gcSQ4bqj4bqpTuG7reG7peG7neG6qcODxJDhuqkq4buk4bui4bui4bqpw7PEqcSC4bqpw4PDguG6qcOD4bujw4LDveG7peG7neG6qcO54buH4buf4bqpb3Fu4buj4bqpQuG6tuG6qeG7ouG7p8Oq4bqpw5rhu5Hhuqnhu6Lhu4Hhu6Xhuqk9xILhu69u4bqpw7Phu4XhuqnDg+G6oMOq4bun4bqpZeG6q+G6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnhurLhu6Xhu53huqnhu6N34bqpPcSC4bq84bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlvcW7hu6PhuqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qUThu4XhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qSPhu6Phuq7Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurPhu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqkqcOG7peG7o+KAkyrhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7nOG7n8Oq4bul4bud4bq3L8OB4bqz

Nguyễn Tình–Trường Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Lan tỏa những giá trị nhân đạo

Lan tỏa những giá trị nhân đạo
2022-01-17 08:37:00

baophutho.vn Đã nhiều năm nay, người dân huyện Đoan Hùng cùng du khách qua lại khu vực km 102 trên tuyến Quốc lộ II đều biết đến điểm sơ cấp cứu giao thông...

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động
2022-01-16 10:21:00

baophutho.vn Gần 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Vào thời điểm này nhiều công ty đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long