Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrVOG7uXXDqXThurjhuqTDqeG7rXN04bulw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nigJPDqcOUZ+G7seG6sOG6pMO0dHVnw6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDgsOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7k+G7tXXDqeG7rXPhu6/DrXXDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6u+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq5w6ov4bq74bq74bq74buR4bq94bq7w6rhurvhu4HhurnhurnDguG6u+G7heG6vcOq4bq9ZuG7q+G6u8OixrDhurDhu5lzZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtU4bu5dcOpVOG6uOG6pMOp4butc3Thu6XDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqS3DqcOUZ+G7seG6sOG6pMO0dHVnw6nDguG7p+G7rXTDqeG7rXTDsuG7rcOpw7ThuqLDqcOCdHXDqeG7k+G6pGfDqcO04bqqZ8OpIeG6suG6pOG7rXPDqUPDgOG7rXPDqVThu7l1w6l04bq44bqkw6nhu61zdOG7pcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4oCTw6nDlGfhu7HhurDhuqTDtHR1Z8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G7rHNp4bq+w6nhurvhu4Uv4bq74bq1w6lU4bu5dcOpdOG6uOG6pMOp4butc3Thu6XDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeKAk8Opw5Rn4bux4bqw4bqkw7R0dWfDqcOC4bun4butdMOpOnThuqbDqSF0eMOp4buT4buLw6nDgkHDqcO0dETDtMOpdOG7uXXDqeG7rXN04bulw6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDgsOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7k+G7tXXDqeG7rXPhu6/DrXXDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6u+G6tcOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6vcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6ucOqL+G6u+G6u+G6u+G7keG6veG6u8Oq4bq74buB4bq54bq5w4Lhurvhu4Xhur3DquG6vWbhu6vhur3Dosaw4bqwc2XDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrVOG7uXXDqVThurjhuqTDqeG7rXN04bulw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nigJPDqcOUZ+G7seG6sOG6pMO0dHVnw6nDguG7p+G7rXTDqTp04bqmw6khdHjDqXR14buh4butw6nDtHbDqXTDgOG7rcOp4bq9w6Lhu4HhurnhurnDqXThu7l1w6nhurp14bud4butw6LDqeG7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq74bq1w6nhurrhuqB1w6nhurB0Q8OA4butc8Opw7R0buG7scOp4oCcw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nhu6t14butdMOpdOG7r8Otw4LhurXDqeG6tGjhu61zw6nDgsOt4buv4bq1w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zigJ3hurXDqVThu7l1w6nhu5Phu4vDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0aMO0w6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPhurXDqeG7qXRs4butc8Op4buT4bul4butdMOp4bq64bulw6nDguG6ssO6w6nDtOG6qmfDqVThu7l1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6ktw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqcO04bqqZ8Opw4Lhu6fhu610w6nhurrhu5/DqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu5Phu7V1w6nhu61z4buvw611w6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HhurXDqVThu7l1w6nhu5Phu4vDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu61zdMWpZ8Opw4LDueG7rXTDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k+G7uXXhurPDqeG6usOy4butw6nhu5Phu7nhu61zw6l04bu5dcOp4bq6deG7neG7rcOp4bq6acOp4butc+G6pOG7t+G7rcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6l0dmfDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhu610deG7n+G6pMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opw4LhuqB1w6nhu61D4bqgw7TDqcO1w63hu63DqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bqwdHfhu61zw6nDtHThu7Xhu61zw6nhu5Hhu6XDtHTDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZuG6s8Op4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOpw4JBw6nDtHREw7TDqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqeG7k+G7r2nhu63DqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOpc3Vn4bq1w6nhurbhuqRu4butw6nDgsO54butdMOp4butc+G6pOG6vuG7oeG7rcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpw4J04buJ4buxw6nhu6vDrXXDqcO0dHXhu6Phu63DqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqcOKQ2fhurXDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opc3Vn4buvw6nhu6tD4bqkw6l04bq44bqkw6nhu61zdOG7pcOp4bq6acOpdEPEguG7rXPDqUThu61zw6nDtGjDtMOpw7XhuqRBdcOpc2vhurDDqeG7sWvDgsOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPDqeG7k3DDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG7seG7tXXDqeG6tuG6pGfhu63DqXThu6HDqXThurjhuqTDqeG7rXN04bulw6lzdeG6uGfDqXRndcOp4butQ+G6oMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq5w6ov4bq74bq74bq74buR4bq94bq7w6rhurvhu4HhurnhurnDguG6u+G7heG6vcOq4bq9ZuG7q8Oqw6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqp4bqw4bqr4buSw611w6nhu5F14buh4butw6kh4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc8OpVOG7uXXDqVThurjhuqTDqeG7rXN04bulw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6ktw6nDlGfhu7HhurDhuqTDtHR1Z8Op4bupdOG7meG7rcOpw4J0Q8SC4butc8Opw7R04buvw6nDtGjDtMOpw7R0dcOpdOG7uXXDqeG7k8Otw4LDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nDiuG6pG/DgsOp4bq0xKnDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6u8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7rHRu4butw6nhu5Hhu6XhurDDqeG7rWnhur7hurXDqVThu7l1w6lU4bq44bqkw6nhu61zdOG7pcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4oCTw6nDlGfhu7HhurDhuqTDtHR1Z8Opw4Lhu6fhu610w6k6dOG6psOpIXR4w6nhu5Phu4vDqeG6unXhu610w6nhu5FFw6nhu5N24butw6nhu610w7Lhu63DqcOU4bqiw6nDgnR1w6nhu5PhuqRnw6nDtOG6qmfDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6lU4bu5dcOpdOG6uOG6pMOp4butc3Thu6XDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeG6usO5w6nhu5Phu4vDqcO0dsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7k3bhu61zw6lzduG6sMOpw7R04buvw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhurppw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8OpVOG7uXXDqeG7rXR14buh4buxw6nhu6nhu4bDqeG6veG6ueG6u+G7gS3hur3hurnhur3hurvDosOpw5Thu6rDlcOp4buQ4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw5RF4bqkw6nDtHR14buj4butw6nDtXXhu610w6nDtHR14buj4butw6nDguG6skPhuqLhu61zw6nhu6jDqeG7k0PDg8O0w6nDgnRp4butdMOp4burw7LhurDhurXDqeG6smfDqeG7scSpw4LDqcOCw611w6l04bu5dcOp4butc3Thu6XDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q+G7rHXhu610w6lTdWfhu61z4bqpL+G6sOG6qw==

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa những giá trị nhân đạo

Lan tỏa những giá trị nhân đạo
2022-01-17 08:37:00

baophutho.vn Đã nhiều năm nay, người dân huyện Đoan Hùng cùng du khách qua lại khu vực km 102 trên tuyến Quốc lộ II đều biết đến điểm sơ cấp cứu giao thông...

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động
2022-01-16 10:21:00

baophutho.vn Gần 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Vào thời điểm này nhiều công ty đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Tết ấm nghĩa tình

Tết ấm nghĩa tình
2022-01-15 09:14:00

baophutho.vn Tết cổ truyền dân tộc là thời điểm quan trọng đón chào năm mới, là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân, quanh những bữa cơm đầm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long