Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsD7hu4jhu7Lhu4A8W0rhu4DGoMWo4buy4buAxajhu7jGoOG7gHvGr8Odxajhu4DFqFvDoVXDneG7gFnGr1TDneG7gMOdXcav4buAxrDDlcOd4buAxak6w51FL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqBC4buW4buI4buyKcWoW33FqOG7skI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7guG7ikdIL0fhu4rhu5pJ4buC4buGR8ONRsONfeG7gknDjcOM4buC4buGWOG7gkJWKeG7puG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nDucaw4bq/xrDhu4At4buAw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4JJLeG7guG7guG6quG7gOG7nCXDneG7puG7gMagxajhu6jhu4DDtOG7plvDocOZw53hu4DGsMWoXcOh4buA4bqvw53FqOG7gC3hu4Dhu6/DoeG7gDjGr1LDneG7gOG6u+G6vWrhu4DGsD5bw53hu6bhu4AyOsOd4bum4buA4bq/TMOd4bum4bqq4buA4bq9xagw4buAw53FqMavVVnhu4Dhu6/DoeG7gOG7luG7iMOd4buAOFThu4DGoMSoxqDhu4A4w5TDneG7gOG7nFThu4BhTeG7gMWoKsav4buAxqAw4buI4buA4bulWyTGoOG7gMWoKsav4buA4bucTeG7gH3DksOd4bum4buAPFtK4buAxqDFqOG7suG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAfT4yLMOd4bum4buAw7nFqCbhu4B9xag9w53hu6bhu4DDqsOVw53hu4B9Ksag4buAw7Qqxq/hu4B9Pl3hu4DigJPhu4DGsD5bw53hu6bhu4DFqOG7uMag4buAxqA64buAeyHhu4DFqFvDoVXDneG7gMaww5XDneG7gMWpOsOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq9IsOd4bum4buA4bucxq/hu4DGoOG7tOG7gMagxKjGoOG7gOG7nCXDneG7puG7gMagxajhu6jhuqzhu4Dhu49S4buAxrDFqOG7sOG7gMOBU8Od4buALeG7gOG7r8Oh4buAOMavUsOd4buAxrDFqDIsw53hu6bhu4B9PjXGoOG7gOG7r8Oh4buA4buW4buIw53hu4Dhu7dU4buAxqDEqMag4buAOMOUw53hu4Dhu5xU4buAYU3hu4DFqCrGr+G7gMagMOG7iOG7gOG7pVskxqDhu4DFqCrGr+G6qOG7gGrhu7JKw53hu6bhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4BqSlnhu4At4buA4buvw6Hhu4A4xq9Sw53hu4DGsMWoMizDneG7puG7gH0+Ncag4buA4buvw6Hhu4Dhu5bhu4jDneG7gMawSsav4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4A4SuG7gMO04bumw5XDneG7gHvEqMagxajhu4DGoDDhu4jhu4Dhu6VbJMag4buAxagqxq/huqjhu4Dhur3hu4jhu7Lhu4Dhur/hu6rDncWo4buAxrDFqDIhw53hu6bhu4At4buAxrDhu6nhu7fhuqrhu4DDucWo4bu04buAxrA+MiHDneG7puG7gOG6v+G7skrDneG7gOG6v+G6u+G7pWrhu4B94busw53FqEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO0Tlnhu4DFqOG7uMag4buA4buE4buG4buC4buKLeG7hOG7huG7hOG7huG6quG7gH0+MizDneG7puG7gMO5xagm4buAfcWoPcOd4bum4buAw6rDlcOd4buAfSrGoOG7gMO0Ksav4buAfT5d4buA4oCT4buAxrA+W8Od4bum4buAxajhu7jGoOG7gMagOuG7gHsh4buAxahbw6FVw53hu4DGsMOVw53hu4DFqTrDneG7gMag4bu04buA4buEw43hu4Lhu4Dhu6JZ4buAxajhu7jGoOG7gHvGr8Odxajhu4Ah4buAw4zhu4BXxagkxq/hu4BYOynhuqrhu4DGoMWoMOG7gMOhU1vhu4BYSuG7gMag4buyw53hu4Dhu6JZ4buA4bucJcOd4bum4buA4buWSuG7suG7gOG7msOVw53hu4B9Ksag4buAfcWoxq/Dmlvhu4B7JOG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAfT7hu7LDneG7puG7gDhK4buAw53hu6bhu7JKxq/hu4DFqFvDoVXDnULhu4DGsD4yLMOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gMagPcOd4bum4buAw53FqOG7ksOd4buA4bucS33hu4DGoMWoW+G7mMOd4buA4bulWyTGoOG7gOG7psav4buI4buAw51OWeG7gOG7hOG7huG7gkhC4buAakrDneG7puG7gMOdTlnhuqrhu4Dhu4Lhu4bhu4bhurThu4B9w6Phu4BYVeG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAWFLDneG7gFg7KeG7gDhK4buA4bucS33hu4DFqOG7uMag4buAWDXGoOG7gH0+W8Od4bum4buA4buW4buqw53FqOG7gH0+IeG7gFhSw53huqjhu4B9w6Phu4BYVeG7gH0kfeG7gMOd4bumxajGr1Up4buAxrBq4bq9xanhu4DGoDDhu4jhu4B9PjIsw53hu6bhu4Dhu5xLfeG7gOG7guG7huG7huG6tEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoELhu5bhu4jhu7IpxahbfcWo4buyQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buC4buKR0gvR+G7iuG7mknhu4Lhu4ZHw41Gw4194buCScONw4zhu4Lhu4ZY4buEQlYp4bum4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqBC4buW4buI4buyKcWoW33FqOG7skI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7guG7ikdIL0fhu4rhu5pJ4buC4buGR8ONRsONfeG7gknDjcOM4buC4buGWEZCVinhu6bhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO0xajDlcOd4buA4bua4buwKeG7gMOdSsOh4bqq4buA4bq9xagw4buAw53FqMavVVnhu4Dhu6/DoeG7gOG7luG7iMOd4buAOFThu4DGoMSoxqDhu4A4w5TDneG7gOG7nFThu4BhTeG7gMWoKsav4buAxqAw4buI4buA4bulWyTGoOG7gMWoKsav4buAw7Thu6Zbw6HDmcOd4buAxrDFqF3DoeG7gOG6r8Odxajhu4Dhu5xN4buAfT7hu4jhu7Lhu4A8W0rhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5wlw53hu6bhu4DGoMWo4buo4buAxrDhu7bDneG7puG7gMawxajhu7Dhu4DDucWo4bu0w53hu6bhu4At4buA4bupw6Phu4A4xq9Sw53hu4Dhursq4buA4bq9xajhu6jDncWo4buAfT7hu7Dhuqrhu4DDucWo4bu04buA4bq9xagw4buAfeG7sMagxajhu4DGsMWoMizDneG7puG7gH0+Ncag4buA4bulWyTGoOG7gMWoKsav4buAOErhu4Dhur9Lxq/hu4B9MjvDneG7puG7gMawPeG7gOG7j8OVWeG7gC3hu4Dhu6nDo+G7gDjGr1LDneG7gOG6uyrhu4Dhur3FqOG7qMOdxajhu4B9PuG7sOG6quG7gOG6uyrhu4B9PjIhw53hu6bhu4Dhursq4buA4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4Dhu6YlWeG7gOG7guG7huG7gOG7lirhu4BZxKjDoeG7gH3hu6jDncWo4bqq4buA4buEw4xG4buA4bucPcav4buA4bua4bueKeG7gDhK4buA4buEw4xG4buAxqDFqMavU8ag4buAxKjhu7Lhu4BXxajhu7LEqMag4buAxqDFqOG7suG7gH3hu5Ip4buAfcWow5rhu4DGoMSow53hu4Dhu5Yq4bqq4buA4bumxq/EqOG7suG7gDjGr1LDneG6quG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAfT4yLMOd4bum4buAw7nFqCbhu4B9xag9w53hu6bhu4DDqsOVw53hu4B9Ksag4buAw7Qqxq/hu4B9Pl3hu4DigJPhu4DGsD5bw53hu6bhu4DFqOG7uMag4buAxqA64buAeyHhu4DFqFvDoVXDneG7gMaww5XDneG7gMWpOsOd4bqo4buAw43hu4bhu4bhu4Dhu5w9xq/hu4Dhu5rhu54p4buAxqDFqOG7suG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAxqDEqMag4buAfT4yLMOd4bum4buAfT5Sw53hu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4Dhu5ZKw53hu4DFqFvDoVXDnULhu4Dhu6VbxIPhu4DhurtM4buy4buAfT4u4buAfT5Q4buA4buiWeG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhu4B9w5LDneG7puG7gEjhu4bhu4B7W8OUfeG7gMWo4bu4xqDhu4Dhu5Ymw53hu6bhuqrhu4BZP8av4buAe1vDlH3hu4B9PuG7sOG7gOG7psavxKjhu4Dhu4Lhu4B9PsavVVvhu4Dhu5wlw53hu6bhu4DGoMWo4buy4buAxqDEqMag4buA4buiWeG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAxajhu7JKw53hu4DGoEzDncWo4buAV8Wo4bu04buAV8WoTsOd4buAxqDhu7Thu4B9xahKw53FqOG7gH3hu6jGoMWo4buAxajhu7jGoOG7gH3hu5Ip4buAfSR9QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gHs+xqDhurbhur4vL8agQuG7luG7iOG7sinFqFt9xajhu7JCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Lhu4pHSC9H4buK4buaSeG7guG7hkfDjUbDjX3hu4JJw43DjOG7guG7hlhHQlYp4bum4bq+4buAL8OJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJxrBd4buA4bqvw53FqEUvKcOJ

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long