Cập nhật:  GMT+7
ẦRÉĐỎƯỄ;;ÁD&sS,ƯỐDẬẫỊỎĐẫỴĐ,:=SĐƯHỪRĐ0ỜĐÔƠỨĐ0GĐ;FỪQĐ;#ỨẶĐsL3ĐmQ.3ƠỪĐ0GĐmỄỨĐẫỴĐỨ{ỄĐÕYỪQẦ/RÉẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ&R.,RỰẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ÉỂẼÊ/ẼỂÕẾEẾẼỆẺE,ÉẾỀỆEẼƯÉẲỦ&QDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&gỐỄÕDẬjRYỪQĐŨRTĐƯHỪRĐ,SỚ&Đ,)ỎĐIỪRĐR{%ỪQĐÔỚỪĐỎFỎĐỪ@SĐ%ĐẫỊỎĐẫỴĐ0GĐs:.ỪQĐẫỴĐŨRSỚỪĐ,:=SĐƯHỪRĐ0ỜĐÔƠỨĐ0GĐ;FỪQĐ;#ỨẶĐỎỬĐỪ@SĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(ẶĐỌỄỪĐỪQG3Đ,:=SĐỪỊỪQẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsRỐỰĐs:.ỪQĐ,LỨĐc]ĐỌFỰĐjRTĐ,{$ỪQĐsR<3Đ0ÌỪĐp.ÝỎĐQSỄẶĐŨRYỪQĐŨRTĐƯHỪRĐ,SỚ&Đ,)ỎĐIỪRĐR{%ỪQĐÔỚỪĐỎFỎĐỪ@SĐ%ĐẫỊỎĐẫỴĐ0GĐs:.ỪQĐẫỴẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬmQG3ĐÉẾ-ÉỀ/ÉÉẶĐ,:=SĐŨRYỪQĐỨ{ỄẶĐỪQG3Đ,:=SĐỪỊỪQẶĐ;FỪQĐ;#ỨĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(Đ0GĐ;{@ỪQĐỨ(ĐỪRỘẶĐ,:=SĐƯHỪRĐ0ỜĐÔƠỨĐ0GĐ;FỪQĐ;#ỨẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬc]ĐỌFỰĐỎRSĐ,SỚ,ĐỎFỎĐ0(ỪQĐỪQG3Đ0GĐÔƠỨĐÉẾ/ÉÉẮĐỡRTỄĐsL3ĐẫỊỎĐẫỴẶĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ0GSĐỪ@SẶĐ;FỪQĐ;#ỨĐỎỬĐỪ@SĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(ẲĐfSỬĐỪRỘẲĐrFỪQĐ;#ỨĐ0GĐÔƠỨĐ,:=SĐ:Ồ,ẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐÊÊ-ỂỀẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐÉỆ-ẸÉĐÔỴĐbẶĐỎỬĐỪ@SĐÕ{#SĐÉỀĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸỀ-ẺEĐÔỴĐbẶĐỎỬĐỪ@SĐ,:ƠỪĐẺEĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬỡRTỄĐdYỪQĐẫỊỎĐẫỴĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ0GSĐỪ@SẶĐ;FỪQĐ;#ỨĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(Đ0GĐ;{@ỪQĐỨ(ĐỪRỘĐ:ISĐ:FỎẲĐfSỬĐdYỪQĐÔỚỪĐdYỪQĐmỄỨĐỎM&ĐẸ-ẺẲĐrFỪQĐ;#ỨĐ0GĐÔƠỨĐ,:=SĐƯHỪRẶĐ0(ỪQĐỪ!SĐ,:=SĐ:Ồ,ẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐẾE-ỂỀẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐÉỂ-ẸẸĐÔỴĐbẶĐ0(ỪQĐỪ!SĐỎỬĐỪ@SĐÕ{#SĐÉỂĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸẾ-ẸỂĐÔỴẶĐỎỬĐỪ@SĐ,:ƠỪĐẸỂĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsR<ĐÔYĐgGĐmỴSĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐÔƠỨĐŨRYỪQĐỨ{ỄẶĐ;FỪQĐ;#ỨĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(ĐỪRỘẲĐfSỬĐdYỪQĐÔỚỪĐdYỪQĐmỄỨĐỎM&ĐẸ-ẺẲĐrFỪQĐ;#ỨĐ0GĐÔƠỨĐ,:=SĐ:Ồ,ẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐẾE-ỂẾẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐÉỂ-ẸẸĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸẾ-ẸỂĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬbFỎĐ,ÙỪRĐ,[ĐsRỄỪRĐgỬỄĐÔỚỪĐsR[ỄĐsRSƠỪ-g.ỚĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ0GSĐỪ@SẶĐ;FỪQĐ;#ỨĐỎỬĐ;{@ỪQĐỨ(Đ0GĐ;{@ỪQĐỨ(ĐỪRỘĐ:ISĐ:FỎẲĐfSỬĐỪRỘẲĐỡRTỄĐẫỊỎĐ;FỪQĐ;#ỨĐ0GĐÔƠỨĐ,:=SĐƯHỪRẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐẾÊ-ỂỀẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐẸE-ẸẺĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸẾ-ẸỂĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬbFỎĐ,ÙỪRẶĐ,RGỪRĐ&RÝĐ,[ĐdGĐmKỪQĐÔỚỪĐẫUỪRĐsR.OỪẶĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ:GỰĐ0GĐÕYỪQĐ0GSĐỪ@SẲĐfSỬĐdYỪQĐẫỊỎĐỎM&ĐẸ-ẺẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐẾE-ỂÊẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐẸẺ-ẸẾĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸỆ-ẺÉĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsL3ĐmQ.3ƠỪĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐỎRSỜ.Đ,ÝSĐ0GĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ:GỰĐ0GĐÕYỪQĐ0GSĐỪ@SẲĐfSỬĐdYỪQĐẫỊỎĐÔỚỪĐdYỪQĐỎM&ĐẸ-ẺẲĐs:ỰỪQĐỎ@ỪĐÕYỪQĐỎỬĐŨRIĐỪÌỪQĐ2I3Đ:ỄĐƯÝỎẶĐ;Ồ,Đ0GĐQSỬĐQSO,ĐỨHỪRẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐÊÊ-ỂÊẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐÉỀ-ẸEĐÔỴĐbẶĐỎỬĐỪ@SĐÕ{#SĐÉỀĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẸẾ-ẸỂĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬmỄỨĐẫỴĐỪQG3ĐỪỊỪQẶĐỎRSỜ.Đ,ÝSĐ0GĐÔƠỨĐỎỬĐỨ{ỄĐ:GỰĐ0GĐÕYỪQĐ0GSĐỪ@SẲĐfSỬĐdYỪQĐẫỊỎĐỎM&ĐẸ-ẺẲĐs:ỰỪQĐỎ@ỪĐÕYỪQĐỎỬĐŨRIĐỪÌỪQĐ2I3Đ:ỄĐƯÝỎẶĐ;Ồ,Đ0GĐQSỬĐQSO,ĐỨHỪRẲĐdỴĐÓỨĐ,[ĐÊE-ỂẸẠẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐ,RM&ĐỪRM,Đ,[ĐẸẺ-ẸẾĐÔỴĐbẲĐmRSỢ,ĐÔỴĐỎỄỰĐỪRM,Đ,[ĐẺE-ẺẺĐÔỴĐbẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&9.,RỰ:DẬsRỐỰĐsswữmẦ/&Ậ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long