Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7qeG7oOG7libhuqrhu6ElUeG6qsOSTCDhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqo94buexajhu6bhu6LhuqomJeG7hsWo4bqq4oCc4bqn4bueVuG7puG7ouG6qiXhu4BP4bqqJuG7nuG7hOG7oOG6quG7puG7nj7hur7igJ3hurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0PDikXDiS9Fw4rDk8OJQ0JE4bq6Q0ImQ+G6uOG6uuG6usOK4bq6w5lDxIJVPeG7ouG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6peG7huG6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrhu6Hhu55S4bqqxKnhu6J94bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqrDmeG7huG7puG6qibhu57hur4g4bqqT+G7nsWo4bqqJjrhu6Dhuqrhu6Ygw5nFqOG7puG6qsOa4bue4bug4bqqw5Lhu6Dhuqrhu6Q/4bq+4bqqJuG7nj5P4bqqPeG7nkzhu6TEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04bub4buh4bqp4buh4bqqLeG6quG7h+G7oOG7luG7puG6quG7puG6viDDg+G6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqpb4buG4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vuG6qsOTO+G7puG7ouG6quG7pFgm4bqqw5lK4bum4bqqw5Lhur7hu6bhu6Lhuqrhu6Lhu4gg4bqqJeG6vuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu57hu5bhuqrDmSwg4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqq4buh4buAT+G6quG7nuG7guG7oOG6qsOa4bue4buu4bum4bqqw5ko4bu24bum4bui4bqqTy7hur7huqrDmcWo4buC4bug4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqqw5rhu57Gr+G6qiJ74bqqw5kw4bqqJiXhu5Lhu6bhuqom4bueUeG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5JG4bqqJuG7nsSoIMSC4bqq4buh4bue4buY4bqq4bum4bueKOG7puG7osOD4bqqw5LGoOG6qibhu57hur4g4bqqw5JZ4bug4bqqJuG7nsav4bug4bqqJD/hu4zhu6bhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qibhu55R4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDmeG7huG6qlvEqOG7puG6qsOS4buU4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDk+G7muG6qsOT4buG4bum4buixILhuqrhu6lR4bqqJuG7nuG7mMOD4bqq4buHWOG7oOG6qj3hu54s4bqq4bumfeG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG7qeG7oOG7libhuqrhu6ElUeG6qsOSRuG6qsOS4bug4bqqJuG7oOG7kuG7puG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpPP1hP4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6quKAnE/hu55W4bum4bui4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vuKAneG6qlvhu7Thu6Dhuqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qk/hu57hu4jhu6ThuqrigJwm4buexq/hu6DhuqokP+G7jOG7puG6quG7puG7nuG7sOG6qibhu4LFqOG6qiXhur7huqoqPuG6qibhu57hur4g4bqqw5JZ4bug4bqqw5nhu7Thu6bigJ3EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4buMxajhuqom4bueVuG7puG7ouG6qsOa4buS4bqqTy7hur7huqrhu5vhu57hu6jhu6bhu6Lhuqrhu6HEqcOB4buJ4buh4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqq4bup4bug4buWJuG6quG7oSVRw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55K4bum4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqqKuG7oOG7puG7nuG6quG7nsWo4buCJuG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7psOD4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqqW+G7ruG6qk/hu7LhuqrhurBP4bq+xajhuqoqP8OD4bqqT+G7nkfhu6bDg+G6quG7ouG6vsOD4bqq4buiVuG7oMOD4bqqJeG7gE/huqpPxq/huqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nkrhu6bhuqrhu6bhu54+4bq+4oCm4bq24bqqT+G7nuG7oOG7mOG7pOG6qkTEkOG7ucSC4bqq4buhJcWo4bum4bui4bqqw5LGr8OD4bqqKj7huqrhu6Lhu6Dhur7huqomR+G7puG7ouG6qk8u4bq+4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vuG6quG7puG7ouG7hiDhuqpP4buG4bum4bui4bqqw5nhu7Thu6bhuqrDk8Wo4bqqJuG7nsav4bug4bqqJD/hu4zhu6bhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqpb4buG4bqqw5JX4bqq4bum4buePuG6vuG6qsOTO+G7puG7ouG6quG7pFgm4bqqw5lK4bumxILhuqrhu6ElKOG7tE/huqom4buePk/huqomJeG7guG7puG7ouG6qsOSxq/Dg+G6quG7pOG7ruG6quG7nlHhu6bhu57huqrigJzhu5vhu54s4bqq4bumfeG6quG7psav4bug4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqqJjrhu6Dhuqrhu6Ygw5nFqOG7puG6qlvhu4bhuqol4buAT+G6qibhu57hu4Thu6Dhuqrhu6bhu54+4bq+4bqqw5M74bum4bui4bqq4bukWCbhuqrDmUrhu6bigJ3huqrDkkbhuqrDkijhu7hP4bqq4buHWOG7oOG6qj3hu54s4bqq4bumfeG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6qj3hu57hu4Am4bqqw5JY4bum4buixILhuqrhu5vhu54o4bu24bum4bui4bqq4buh4buI4bum4bqq4bqt4buI4bum4bqqw5nhu4bhuqrhu6RYJuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpExJDhuqoiRsOD4bqqPeG7nijhu7bhu6bhu6LhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqrhu6Thu67huqrhu55R4bum4bue4bqqW+G7huG6quG7puG7nkvhu6bhuqrDkijhu7hP4bqqKj7huqrhu54oQOG7puG7ouG6qinhu6bhu6LhuqomUE/hu57huqpPPk/huqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7psSC4bqq4bup4bu04bug4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7puG7nijhuqomw43hu6bhu6LhuqpP4bue4bq+4bug4bqqJuG7ni4g4bqqJuG7oOG7puG7nsOD4bqqIuG7gE/hu57huqrDmeG7huG7puG6qsOS4bug4bqqT+G7nuG7uOG6quG7nuG6viDhuqo94bue4buAJuG6quG7nlg94bqqw5I+4bum4bui4bqqJuG7nilP4bqqR+G7puG6qibhu4Dhu6Dhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDmUrhu6bhuqrDkkbhuqrhu6LGrz3huqo94bueSuG7puG6qiXEqCbhuqrDmeG7tOG7puG6qlvhu4bFqOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4bui4bug4buE4buk4bqqJuG7nuG7oMagP+G6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqpb4buG4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vuG6qsOTLOG7puG7ouG6quG7pFgm4bqqw5lK4bumxILhuqrhuqlW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqq4bumWOG7oOG6qiYl4bu44bqq4bum4bueKOG6qk7hu4bhuqrEqeG7oj8g4bua4bum4bqq4buh4bueUuG6qsSp4buifeG6quG6sD3hu55W4bqq4buh4buI4bum4bqq4buh4bug4buY4bumw4Phuqo94bueKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7iOG7puG6quG6reG7iOG7puG6tsOD4bqqJjzhuqrDmuG7nuG7oOG6quG7nihA4bum4bui4bqqKeG7puG7ouG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qiYl4buGxajDg+G6qk9H4bum4bqqTuG7mD3huqpPLuG6vuG6quG7ouG7oOG6vuG6qsOSUeG7puG7nuG6qsOTKOG7tuG7puG7ouG6quG7puG7nijhuqrigJwq4buCT+G7nuG6qk7Gr+G7puG7ouKAneG6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bEguG6quG6peG7huG6qk/hu57FqOG6qk7hu6Dhu5gm4bqg4bqq4oCc4bql4buE4bum4bqqJuG7nuG7iOG7puG6qibhu67hu6DhuqpPO+G7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqT+G7nlLhuqrhu4zhu6ThuqomJcWo4bum4bui4bqqw5rhu54/4bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu54pT+G6qsOSKOG7uE/huqoqPuG6quG7hOG7puG7nuG6quG7nihA4bum4bui4bqqTy7hur7huqomOuG7oOG6quG7piDDmcWo4bum4bqqW+G7huG6qsOSV+G6quG7puG7nj7hur7huqrDkzvhu6bhu6Lhuqrhu6RYJuG6qsOZSuG7puG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6Thu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqJuG7nj5P4bqqPeG7nkzhu6TEguG6qsOsxqDhuqomPOG6qsOa4bue4bug4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7nkvhu6bhuqrDmeG7huG7psOD4bqq4bueWD3huqrhu6bhu54+4bq+4bqqw5PFqOG6qk/hu4BP4bqqT+G7gOG7puG6qk5Y4bqqPeG7nizhuqrhu6Z94bqqTy7hur7huqo94bueKOG7tuG7puG7ouG6qj3hu57hu4Amw4PhuqoqVuG6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqrhu6Thu4bhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG7hOG7pOG6qsOS4buY4bum4bqqw4pC4bu54oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0PDikXDiS9Fw4rDk8OJQ0JE4bq6Q0ImQ+G6uOG6uuG6usOK4bq6w5lExIJVPeG7ouG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p+G7nuG6vuG7oOG6qibhu54uIOG6qibhu6Dhu6bhu57huqrDkijhu7hP4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6Lhuqrhu6bhu7Lhu6DhuqpP4buu4bum4bui4bqqKkDhuqom4bue4bq+IOG6qibhu57hu5jhuqpP4bue4bq+4bug4bqq4bum4buePuG6vuG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0w6zhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qj3hu54s4bqq4bumfcOD4bqq4buk4buG4bqqT+G7gE/huqpP4buA4bum4bqqTljhuqpPLuG6vuG6qnDhuqXEqeG6reG6qj3hu54o4bu24bum4bui4bqq4buh4buI4bum4bqq4bqt4buI4bum4bqqTyHhu6bhu6LhuqrDkkbhuqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oOG6qsOS4buA4bum4bui4bqqw5rGoOG6qibhu57Gr+G7oOG6qiQ/4buM4bum4bqqw5M74bum4bui4bqqJjrhu6Dhuqrhu6Ygw5nFqOG7puG6qlvhu4bhuqrhu6bhu54+4bq+4bqq4bukWCbhuqrDmUrhu6bEguG6quG7h1jhu6Dhuqo94bueLOG6quG7pn3huqo94bueKOG7tuG7puG7ouG6qsOSRuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qj3hu57hu4Am4bqqxJBCQuG6qk/hu57hu6Dhu5hP4bqqTlHhu6bhu57huqom4bueLiDhuqom4bug4bum4bue4bqqw5I+4bum4bui4bqq4bumKOG7tE/huqpP4buexajhuqomSz3huqom4buexqDhuqpP4buA4bum4bqqTljhuqo94bueKOG7tuG7puG7osSC4bqq4buH4bug4buW4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpP4bueU+G6qk/hu4BP4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6qsOZ4buG4buk4bqqW+G7oOG7lk/Dg+G6quG7pOG7huG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqo94bue4buo4bum4bui4bqq4bue4buqPeG6qk8h4bum4bui4bqq4oCcW0jhu6bhu6LhuqpOxq/hu6bhu6LigJ3huqpP4bue4bq+4bug4bqq4bum4buePuG6vsSC4bqq4bqn4bueUuG6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrhu6Hhu55S4bqq4bub4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7oeG7nj/huqrigJPhuqpP4buA4bum4bqqTljhuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+4bqqPeG7nijhu7bhu6bhu6LhuqpP4bue4bug4bq+4bqqKsOU4bqg4bqq4oCc4buhPOG6quG7puG7ouG7hiDhuqrDkijhu7hP4bqqPeG7nuG7gCbhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqT+G7nuG6vuG7oOG6qibhu54uIOG6qibhu6Dhu6bhu57Dg+G6quG7nljhu6Dhuqrhu6bhu6Lhu55S4bqqTy7hur7huqpP4buy4bqqJD/hur7hu6bhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qibhu5474bum4bui4bqq4bumKOG7tE/huqrDksav4bum4bui4bqqT+G7nuG6vuG7oOG6quG7puG7nijhuqomJSjhu7RP4bqqw5rhu6Dhur7huqrhu6Z94bq+xILhuqrhuqfhu4Dhu6bhuqpOWOG6qsOS4buY4bum4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bum4bqqw5nhu4bhu6Thuqpb4bug4buWT+G6qsOS4buUP+G6qiLhu4BP4bue4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqT+G7nuG6vuG7oOG6qibhu54uIOG6qibhu6Dhu6bhu57huqrDksag4bqqw5I+4bum4bui4bqq4bumKOG7tE/EguG6quG7oeG7ruG7oOG6qibhu57EqCDhuqoqVuG6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6qk/hu57hur7hu6Dhuqrhu6bhu54+4bq+4bqqW+G7huG6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqrhu57hu4Lhu6bhuqpP4bue4buY4bqqw5Io4bu4T+G6qsOZ4buG4bqqJcSoJuG6qsOZ4bu04bum4oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSXFqOG7puG7ouG6quG6uOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6Dhuqrhu6Thu67huqrhu55R4bum4bue4bqq4oCc4bub4bueLOG6quG7pn3huqrhu6bGr+G7oOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqW+G7tOG7oOG6qiY64bug4bqq4bumIMOZxajhu6bhuqpb4buG4bqqJeG7gE/huqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vuG6qsOTO+G7puG7ouG6quG7pFgm4bqqw5lK4bum4oCdw4Phuqo94bueKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7iOG7puG6quG6reG7iOG7puG6qsOSRuG6qibDjeG7puG7ouG6qkNCQkLhuqpP4bue4bq+4bug4bqqJuG7ni4g4bqqJuG7oOG7puG7nsOD4bqqREJC4bqqT+G7nuG7oOG7mE/huqrDmeG7huG7psOD4bqqQ0JC4bqq4bueWD3huqrDkj7hu6bhu6Lhuqom4bueKU/huqpH4bumw4PhuqpDxJBC4bqqT+G7nuG7oOG7mE/huqoi4buu4bqqw5I+4bum4bui4bqqJeG7gE/huqpP4buexajhuqrhu55Y4bug4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qlvhu4bhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bEguG6quG7oVnhu6bhu6LhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qj3hu55Q4bqq4bue4buy4bum4bqqxJBC4bqqJiXhu6Dhu5Y/4bqqw5JX4bum4buixILhuqrhu6Hhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG7qeG7oOG7libhuqrhu6ElUeG6qk/Gr+G6qkRF4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qsOSKOG7uE/huqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6DhuqpA4bqqRMSQ4bqqPeG7nijhu7bhu6bhu6LDg+G6qiJGxILhuqrhu6E/IOG6quG7puG7nuG7oOG7kuG7psOD4bqqw5LGr+G6qltN4bum4bqqT+G7nlPhuqrDmeG7huG6qk7hu6Dhu5bhu6bhuqo94bue4buAPeG6quG7nuG7guG7puG6qk/hu57hu5jEguG6quG6peG7huG6qsSp4buiPyDhu5rhu6bhuqrDrOG7oOG7pOG6qsOs4bue4buA4bum4bue4bqq4oCT4bqq4bqn4bueLuG6qiZST+G7nuG6quG7h1jhu6Dhuqo94bueLOG6quG7pn3huqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJuG6oOG6quKAnOG6peG7kuG7puG6qk/hu4Lhu6bhu57huqpb4bug4buWT+G6qsOZ4buG4buk4bqqJlYm4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJj8g4buS4bum4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qlvhu4bhuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqrhu6bhu55L4bum4bqqJuG7nilP4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7gOG7puG6qk5Y4bqq4buHWOG7oOG6qlvhu4bhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqpb4buU4bqqJuG7gE/huqrhu57hu4Lhu6DhuqpPLuG6vuG6qk/hu57EqCbhuqom4bue4buE4bug4bqq4bum4buePuG6vsOD4bqqJjrhu6Dhuqrhu6Ygw5nFqOG7puG6qsOSVuG7oOG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6Thu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6LDg+G6quG7h1jhu6Dhuqoq4buQ4bqqJuG7oOG7mD3huqomLE/huqomR+G7puG7ouG6qk8o4bu24bum4bui4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6I/V+G7puG6qsOZPk/Dg+G6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PcOD4bqqw5rhu57hu4TFqOG6qirhu4Am4bqqJeG6vuG6quG7pEgm4bqq4buk4buu4bqq4bueUeG7puG7nuG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6qk7hur7FqOG6qk5R4bqq4bui4bugxKggw4PhuqomOuG7oOG6quG7piDDmcWo4bum4bqqJj7huqo94bue4buI4bum4bqq4bueLiDhuqom4bue4buI4bum4bqqJuG7nuG7oOG7luG7puG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6Thu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6LigJ3EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4buexq/hu6DhuqokP+G7jOG7puG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqJjrhu6Dhuqrhu6Ygw5nFqOG7puG6qlvhu4bhuqrDklfhuqrhu6bhu54+4bq+4bqqw5M74bum4bui4bqq4bukWCbhuqrDmUrhu6bhuqrDmeG7huG6qsOS4bug4buUP+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqw5Phu5rhuqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oMSC4bqq4buL4buG4buk4bqqT+G7gE/hu57huqrhu6bhu4bFqOG6qsOSxqDhuqrhu57hu4Lhu6bhuqpP4bue4buY4bqqJiXhu6Dhu5Ym4bqqw5LGoOG6qiZR4bum4bue4bqqJiXhu4Lhu6bhu6Lhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qiXhu4BP4bqqJuG7nuG7hOG7oOG6quG7puG7nj7hur7huqrDmeG7huG6qk7hu4bhu6Dhuqomxajhu4Dhu6bhuqrhu6bhur7hu6bhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqJuG7nuG7mOG6quG7ouG7oOG7tOG7oMSC4bqq4bufPuG6qk/hu54/4bum4bui4bqqJuG6viDhuqpPLuG6vuG6qk/hu4BP4bqqT8SoPeG6quG7puG7ouG7huG7puG7nuG6qlvhu4bhuqoqPuG6qibhu57hur4g4bqqw5JZ4bug4bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu54pT+G6qk9H4bum4bqqTuG7hOG7puG6qk8u4bq+4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOT4buI4bum4bqq4bueIOG6qlvhu6rhu6bhu6Lhuqoq4buQ4bqqw5nhu4bhuqrigJxP4bueUeG6vuG6qsOa4buexq/hur7igJ3huqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqpO4buG4bug4bqqJsWo4buA4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4oCcT+G7nlbhu6bhu6Lhuqol4buAT+G6qibhu57hu4Thu6Dhuqrhu6bhu54+4bq+4oCd4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bq+IMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg9NT8m4buexagl4bqo4bq04buh4bueOyDhuqrhu6El4bq+4bum4bui4bqyLz3hurQ=

Thùy Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Trao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo
2024-05-21 14:47:00

baophutho.vn Thành phố Việt Trì vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Kim Đức cùng các nhà tài trợ tổ chức trao “Nhà đại đoàn kết” cho hộ chị Vũ Thị Hiên, ở khu...

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long