Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqSLDjUZP4buvReG6oE/hu6/igJxbw4DDk+G7r0RJw4zhu69w4buvXeG7kE9I4buvT0hJ4buC4oCd4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3dBw73hu7Mvw71BxJB5dkHhu7PDvXZ3VXfhu7Xhu7fhu7fhu7V4TXd1S1FI4but4buvL8Wp4bunUcWpZsOtIMOt4buvLeG7r+G6p0jhuqDDneG7r3d5L3d3dOG7r1XhuqLDjeG7r+G6oeG6oOG7r+G6p+G7lMONdOG7r1vhu5Thu6/DrcOtcMOtw63hu69V4buW4buvREnhu6pE4buvIsONRk/hu69F4bqgT+G7r+KAnFvDgMOT4buvREnDjOG7r3Dhu69d4buQT0jhu69PSEnhu4LigJ3hu69X4bucw43hu69O4bumROG7r0XDjERJ4buvReG7hOG7r0TDgEThu69PSeG6oOG7r1LDmsODT+G7r03hu7J04buvRMOAROG7r0Thu5rhu69Sw5rDgU/hu69Dw4DDk+G7r0RJw4x04buvRMOAROG7r8SQw5PDgU9J4buvT0hJw43hu4JR4buvROG7kE9I4buvT0hJ4buC4buvVUnhu5BPSOG7r1XDjU/hu69F4buow4Hhu69Tw4Hhu69Ew4BE4buvSMONw4PDjeG7r1FJw4BR4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r09I4bqgT0nhu69Dw4DDk+G7r0RJw4zhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63hu5zDjeG7r8SQ4bus4buvV+G6oOG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69Ew5Lhu69F4buYT0jhu69EScOM4buv4bqnSMOaw51GT+G7r+G6peG6ok9J4buv4bqh4bukT0jhu68t4buvw6zhu7jhu69Xw43hur5P4buvW13huqHhu6/DrWzhu68gw4NPSHThu69mScOS4buvVVPhu6jhu6BPSOG7r1vDgU/hu6/DrcOaw53hur5P4buvSMONw4DDk+G7r8OtU8OaT0jhu6/hu6jhu5pPSHThu69b4buU4buvVVPhu6jhu6BPSOG7r1vhu5Thu6/DrcOtcMOtw6114buvw61Jw4FO4buvxJDhu6zhu6/EkMONRk/hu69F4bqgT+G7r0TDkuG7r0nhu5pP4buveHZ24buvReG6osON4buvQ8ON4buEw5rhu69F4buAT+G7r1Xhu7Dhu69Ew4BE4buvROG7muG7r1LDmsOBT+G7r0PDgMOT4buvREnDjHThu69Ew4BE4buvxJDDk8OBT0nhu69PSEnDjeG7glHhu69Jw5PhuqJV4buvReG7lE9I4buvVVPDk09I4buvTUpPSeG7r1fhu6xE4buvROG7kE9I4buvT0hJ4buCdOG7r0PDgMOT4buvREnDjHThu69VU8Oaw53hu4ZP4buvVUnhu5BPSHV1deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOt4bqiw43hu6/EkMONRk/hu69F4bqgT+G7r0TDgEThu69F4bqiw43hu69Dw43hu4TDmnThu69Ew4BE4buvREnDmsOd4bq+T+G7r0jDjcOB4buvScOT4bqiVeG7r0Xhu5RPSOG7r1VTw5NPSOG7r01KT0nhu69X4busROG7r0Thu5BPSOG7r09ISeG7gnThu69Dw4DDk+G7r0RJw4x04buvVVPDmsOd4buGT+G7r1VJ4buQT0h04buvTsOBU0zDiVXDjU9IdOG7r1LDmsODT0jhu69Ew4DDk+G7r0XEguG7r1VJw4FO4buvTcOa4bqoT+G7r1fhuqDhu69Fw5JPSOG7r0jDklHhu69PScON4buGw5rhu6/hu7Lhu69Mw43hu4BP4buvREnDmsOd4bq+T+G7r1ThuqTDmuG7r1fhu4bhu69Zw5rhu69J4buo4bucT0jhu69X4bqg4buv4buqT0jhu6/EkOG7pk9I4buvROG7kE9I4buvT0hJ4buC4buvVVPDk09I4buvTUpPSeG7r1fhu6xE4buvQ8OAw5Phu69EScOMdOG7r1VTw5rDneG7hk/hu69VSeG7kE9IdeG7r+G6ocOT4bqiVeG7r0Xhu5RPSOG7r0/huqDDneG7r0Xhu6jhu55E4buvTEnhu6DDjeG7r0Xhu5RPSOG7r09J4bq2TuG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69Uw4BPSOG7r0zDjeG7gE/hu6/igJxmScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvQ8OAw5Phu69EScOM4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvSMONw4HDjeG7r0XDk+G6ok/hu694dnh2LXh2eMO94oCddeG7ryDhuqTDneG7r1TDiuG7r03huqDhu6/EkOG7rOG7r8OAT+G7r0Xhu6jhu55E4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw43hu69VScOJw5Phu69RSeG7qOG7mk9I4buvREnhuqRO4buvWcSC4buvSeG7lMON4buvScOTw4Dhu69Ew4BE4buvT0jDmuG7mE/hu69N4busROG7r0XDkk9I4buvSMOSUeG7r0RJw5Phu69U4bus4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r0TFqMOB4buvQ8OAw5Phu69EScOMdOG7r1VJ4buQT0jhu69Sw5rDgeG7r0XDkuG7r1XhuqLDk+G7r0XDjeG7hsOa4buvTMON4buCT+G7r0RJw5Phu69Ew4BE4buvVeG7luG7r0RJ4buqRHThu6/EkMOTw4FPSeG7r09IScON4buCUeG7r1VTw5NPSOG7r0/hu6jhu5xE4buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r0RJw5rDneG7hE/hu69Vw4PDjeG7r0TDgEThu69Iw43DgOG7r1VT4buI4buvVeG7klXhu69F4bq6UeG7r0Xhu4BP4buvV+G7nMON4buvWcSC4buvSeG7lMONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3dBw73hu7Mvw71BxJB5dkHhu7PDvXZ3VXfhu7Xhu7fhu7fhu7V4TXh1S1FI4but4buvL8Wp4bunUcWpZknDgFXhu69Dw43hu4TDmuG7r1XhuqLDjeG7r8SQw41GT+G7r0XhuqBPdOG7r1vhu5Thu69VU+G7qOG7oE9I4buvW+G7lOG7r8Otw61ww63DreG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/huqXhuqJPSeG7r+G6oeG7pE9I4buvT0nhuqZP4buvTuG6ok9JcuG7r13hu5BPSOG7r09ISeG7guG7r1TDiuG7r1XhuqLDk+G7r1PDgeG7r0TDmuG7lEThu69ESeG7msON4buvTuG7nMONdOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69Mw41PSeG7r8SQw5PDgU9J4buvTuG7nMONdOG7r1VTw5NPSOG7r0Phu5LDjeG7r0TDg09J4buvSeG7guG7r1TDjU9J4buvVUnDgMON4buvVVPDmsOd4buGT+G7r1VJ4buQT0jhu69U4buS4buvVVPhur5P4buvVcOT4bqgT+G7r1VJ4buA4buvSMON4bucw43hu69Fw4FPSOG7r0TDkuG7r09JVk9I4buvQ8ON4buAT+G7r0Xhu5RPSOG7r1PhuqZV4buvTuG6ok9JdOG7r0XhurJV4buvREnDk+G7r0PDgMOT4buvREnDjOG7r1VT4buo4bucROG7r0nDk8OBT0jhu69Ew4NPSeG7r0xJ4buSROG7r03DjeG7glXhu69F4buE4buvVeG7mE/hu69V4bqiw43hu69X4bqg4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r+G7jeG7iuG7r1VJ4buAdOG7r1LDmsOA4buvVVPhu4pPSeG7r1Xhu4pO4buvTeG7osON4buvSMONw4PDjeG7r1fhu4bhu69E4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69RScODw43hu69Uw5NPSOG7r1TDk09I4buvV+G7nMON4buvV8ON4buCROG7r1Xhu4pO4buvU8OB4buvRMOAROG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu69O4bucw43hu69EScOT4buvQ8OAw5Phu69EScOMdeG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r0TDkuG7r09JVk9I4buvXeG7kE9I4buvVcOd4buvROG7kE9I4buvT0hJ4buC4buvVOG7kuG7r1PhuqZV4buvTuG6ok9JdOG7r0xJ4buQT0jhu69EScSo4buvRMOaT0jhu69E4bqmUeG7r0nhuqLhu69V4bqsT0jhu69Xw41GT+G7r1VJ4buQT0h04buvSeG6ouG7r1XhuqxPSOG7r13huqfDrcOtdOG7r0nhuqLhu69V4bqsT0jhu69dTcOTw5rEkHThu69O4bqg4buvROG7jE/hu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69Ew4BE4buvZk3DgVVHw5NTTlR04buvRMOAROG7r+G7qk9I4buvxJDhu6ZPSOG7r0RJw5Phu69Dw4DDk+G7r0RJw4x14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63huqLDjeG7r8SQw41GT+G7r0XhuqBPdOG7r1vhu5Thu69VU+G7qOG7oE9I4buvTOG6vsOa4buvSOG7jsON4buvRMOAROG7r8SQw5PDgU9J4buvT0hJw43hu4JR4buvV8ONRk/hu69VSeG7kE9I4buvLeG7r13huqfDrcOt4buvV+G6oOG7r0TDgEThu6/EkMOTw4FPSeG7r09IScON4buCUeG7r0Thu5BPSOG7r09ISeG7guG7r1Thu5Lhu69EScOaT0jhu69Vw4HDneG7r1fhu4rhu69U4bus4buvT0hJw43hu4JR4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r0TFqMOB4buvQ8OAw5Phu69EScOM4buvT+G7qOG7nEThu69PSeG6oOG7r1fhuqDhu69Exq9PSOG7r03huqDhu69X4buK4buvVOG7rOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69ExajDgeG7r0RJw4xPSeG7r07hu4pPSXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvVFNE4bud4butLy9EdUPDgcOTUUnDmlVJw5N1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC93QcO94buzL8O9QcSQeXZB4buzw712d1V34bu14bu34bu34bu1eE15dUtRSOG7reG7ry/FqeG7p1HFqeG6p0nhuqRP4buvxJDhu4hR4buvT+G6oMOddOG7r8Ot4bqoUeG7r0XDk+G6oE/hu69d4buQT0jhu69PSEnhu4Lhu69d4bqlXXThu69d4buQT0jhu69Vw53hu6/DtMOJw4FJ4buvd+G7r0XEguG7r0TDgU7hu69M4buAVeG7r0Xhu5hPSOG7r0nhuqBPSeG7r0Thu6RPSOG7r0PDgMOT4buvREnDjOG7r1VTw5NPSOG7r1XDjeG7gE/hu69VU+G7ik9J4buvREnDmsOd4buET+G7r0Xhu5bDjeG7r1Thu5J14buvw61T4buo4bucROG7r0XDknThu69Ew4BE4buvxJDDk8OBT0nhu69PSEnDjeG7glHhu69Xw41GT+G7r1VJ4buQT0jhu69FxILhu69JxqDhu69VU+G7nuG7r1fhu4bhu69M4buAVeG7r0/hu5LDjeG7r1fhuqDhu69Jw5NUVcONT0jhu69EScOT4buvQ8OAw5Phu69EScOM4buvRcON4buCT+G7r1Xhu6514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r1RTROG7neG7rS8vRHVDw4HDk1FJw5pVScOTdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQvd0HDveG7sy/DvUHEkHl2QeG7s8O9dndVd+G7teG7t+G7t+G7tXhNw711S1FI4but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcavT0jhu69V4bqiw43hu6/EkMONRk/hu69F4bqgT3Thu69NRuG7r0zhu7Lhu69M4buAVeG7r1vDg0/hu69IScON4buvT0nhu5zhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvIuG7rOG7r8OAT+G7r+KAnGZJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69Dw4DDk+G7r0RJw4zhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu69Iw43DgcON4buvRcOT4bqiT+G7r3h2eHYteHZ4w73igJ3hu69F4buo4bueROG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69Iw41Ww4Hhu6/DrVPhu6jhu6JPSOG7ryDhuqDDk+G7r1XhuqLDk3Thu69D4buYw43hu6/EkOG7qFBPSOG7r0TDgE/hu69D4buU4buvUsOaw4NP4buvTeG7suG7r1VJ4buQT0jhu69Vw41P4buvV+G6oOG7r1VTw5rDneG7hk/hu69VSeG7kE9I4buvw7lb4buU4buvw61J4buQT0jhu69Vw41P4buvV+G6oOG7r8OtU8Oaw53hu4ZP4buvVUnhu5BPSOG7peG7r1fhuqDhu69d4buQT0jhu69Vw53hu69dZuG7r2lWw4Hhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu6/hu43DjU/DgU7DjU1MdeG7r13DgEThu69ESeG7qOG7mk9I4buvVVPhu4pPSeG7r0nDk+G6olXhu69F4buUT0jhu69Dw4HDk+G7r0jhu5hO4buvV8ON4buCROG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69Ew4BE4buvTEnDk8OA4buvReG6oMOT4buvVeG6osOTdOG7r0Phu5jDjeG7r8SQ4buoUE9I4buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69MQOG7r0/huq5PSOG7r09IScON4buCUeG7r1fhu6bhu69EScOT4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvQ8OAw5Phu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RI8OaVUnDk1Phu63FqSDDjU9J4buvw63DmeG7ry3hu6/huqdI4buOROG7r8Ot4bukT0jhu6cvUcWp

Đinh Tú - Ngọc Tùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ cấp sắc của người Dao

Lễ cấp sắc của người Dao
2019-11-10 05:43:06

PTĐT - Cũng như nhiều ngành Dao khác, người Quần Chẹt quan niệm: Đàn ông đã lập gia đình nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con,...

Sau những chuyến ly hương

Sau những chuyến ly hương
2019-11-09 08:43:59

PTĐT - Với mong muốn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xuất khẩu lao động đã mở ra “cánh cửa” mới để người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long