Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vEg8O1w7TDsmLDg+G7ucOMw7I84bub4bqmw7LDjcO9w7Lhu6/DicODw7Lhu6/hu6fhu4rDssSDw7XDtMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7LDoOG7isOJ4buxw7LDjOG7n8ODw7LhuqDDg+G7ocODw7LhuqDDg+G7m+G6qMOy4bqi4buM4buKw7Lhu6zhu4rhu6vhu5vDg8Oy4buw4buKR2ov4bqi4buPa2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrasOD4bqm4bqgw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4buxw6zhu6vhu5vhuqhH4bqi4buKw4zhuqLhuqjDrOG7juG6rC/hu612w43DgsOM4bqoRy/huqx2w5XDjS/DtcO14buNxqEv4buPw7XDteG7rcO04buN4buXw7Thu5Xhu43hu43DjOG7j+G7l8O04buN4buNw7ThuqThu4/DrOG6tEfhuqDDs8OyL2vEg8O1w7TDsmLDg+G7ucOMw7I84bub4bqmw7LDjEnhu4TDsuG6pOG7n8ODw7LhuqLhurrDg8OySOG7isO54bqsw7Lhu47hu6PhuqjDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4buP4buRL8O0w7LDjXJHw7LDjOG7gMODw7LDjeG7m+G7isOyw4LhuqLDg8Oy4buORcOy4buv4bqw4bux4bqiw7LEg8O1w7TDsuG7rkXhuqzhuqDDsjzhu5vhuqbDsuG7nMOyw7Xhu43DtcO1w6zDsuG7ieG7oOG6rOG6omjDsmI9PcSpai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NHJXbhu5vhu63Ds2skw4Phu6HDg8Oy4buv4bul4buKw7LEg8O1w7TDsuG7rOG7iuG7q+G7m8ODw7Lhu7Dhu4pHw7LDteG7jcO1w7XDskjhu4rhu5DDssOMSsOy4bux4bud4buxw7Lhu6/hurrDg8Oyw4zhu4rhu5BB4bqsw7Lhu4TDsuG6pE7hu5vDssOM4buK4bq8w4PDssSDw7XDtMOy4bqg4bq44bqmw7LEg+G7mlbDrcOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7LDoOG7isOJ4buxw63DsuG6o+G7m+G7iuG7rcODw7Lhu5pJ4bub4burw4Phu5vDrcOyxIN64burdsOCw4PDjcOM4bub4bqsw63DsuG7sEnhuqjhu5vDjMOD4bubw63DsjzhuqLFqcOMw7Lhu6rhu6HhuqzDrcOyYsOD4bu5w4zDsjzhu5vhuqbDrcOyKknhu5tIw63DssOg4bubw4zhu5tJw7Lhu47hu6PDssOj4bqi4budw4PDsijhu5vhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7rsO54buQw7LhuqThu6PDsuG6oMOD4buhw4PDsuG6oMOD4bub4bqow7LhuqLhu4zhu4rDsuG6rOG6onPhuqbDsuG6oMOD4buIR8Oy4bux4bud4buxw7Lhu6/hurrDg8Oy4bur4bqq4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu4rGsOG6rMOy4bur4bqww7Lhu7HhuqLhuqjDsmJC4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu4rhuqzhuqDDssOC4bu1w4zDssSDw7XDtMOy4bux4bqiw7nhu4rDsuG7nMOyw7Xhu43DtcO1w7Lhu63Dg8OB4bqsw7JJ4bubw7LDjOG7n8ODw7LEg3rhu6t2w4LDg8ONw4zhu5vhuqzDsuG7juG7o+G6qMOyw4zhuqLhu53huqzhuqDDsuG6o+G7neG7isOy4buO4bujw7Lhu5rhuqMq4bua4busw7Lhu4TDssOjSeG7iuG6rOG6oMOyw6Dhu4rDieG7scOy4buO4buj4bqow7LDjOG6ouG7neG6rOG6oMOy4buw4bqixILhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiduG6qMOy4bqk4bqw4bux4bqiw7LDjOG6osODw7Lhu6/hu6Xhu4rDrcOyxIPDtcO0w7Jiw4Phu7nDjMOyPOG7m+G6psOy4bux4bqi4buf4bqmw7LDjEnhu53huqzDssSDw7XDtMOyKknhu5tIw63DssSDw7XDtMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7LDoOG7isOJ4buxw7LhuqThu6fhuqzDsuG6pE3hu4LDjMOy4buO4buj4bqow7LhuqzhuqDhu6Phu5DDssO1w7TDsuG7juG7o8Oyw7Xhu5kvw7TDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8SDw7XDtMOyYsOD4bu5w4zDsjzhu5vhuqbDssONw73DssOM4bqi4bub4bqmw7Lhu63Dk8Oy4bqgw4Phu6HDg8Oy4buv4bul4buKw7LhuqThu6fhuqzDsuG6rOG7o+G7kMOy4buO4buAw4PDsuG6pMOT4buxw7LhuqRN4buC4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJLw7Lhu7HhuqLDicOMw7Lhu6vhu7PhuqzDsuG7seG7n+G6rOG6osOy4bqm4bq6w4zDssONw4nDsuG6oE3hur7huqzhuqDDsuG6pnTDjMOy4bqs4bq8w4PDsuG7q8Wpw4zDsuG7jk/hu5vDsuG7r03hu4Lhu7HDskfhuqLhu53DjMOy4bqiw4Phu7nhuqzDssOM4bufw4PDsuG6oMOD4buhw4PDssSDw7XDtMOy4buuReG6rOG6oMOyPOG7m+G6psOy4bucw7LDteG7jcO1w7XDsuG7jk/hu5vDskjhu4rhu5vDrMOyw6Phu4rhu5DDsuG6rOG6osOD4buz4bqsw63DsuG7juG6sMOyw4xJxILDsuG6ouG7iuG7peG6rMOy4bqk4buK4buQ4bu54bqsw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOyw4xJTeG7hOG6rOG6oMOy4but4bup4bqsw7Lhu61yw4zDsuG7r+G6usODw7LDjOG7iuG7kEHhuqzDsuG7juG7qeG6rMOy4buxQuG6rMOy4burRMOy4bqs4bqgRMOtw7Lhu7HhuqJN4bubw7Lhu6vFqcOMw7LhuqbEgsOyw4zhu7PhuqzDsuG7seG7neG7scOy4bux4bun4buKw7LDjOG6okvDsuG6rOG7o+G7kMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrOcOyw4LhuqLhuqjhu6HhuqzhuqDDssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4bub4bqsw7Lhuqzhu6Phu5DDrcOy4bqi4buK4bul4bqsw7LhuqThu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG7jsOD4buz4bqsw7LDoeG7m0nDgsOyJeG7m+G6rOG6oC3DjXbhuqjDsuG7juG7qeG6rMOy4burxanhuqzDsuG7reG7qeG6rMOy4butcsOMw7Lhu6/hurrDg8Oyw4zhu4rhu5BB4bqsw7Jiw4Phu7nDjMOyPOG7m+G6psOyw4zhuqLhu5vhuqbDsuG7rcOTw7Lhu45C4bqs4bqgw7LhuqThuqjhu5/Dg8Oyw4zhuqJOw7Lhu6vhu5vDsmPhuqhJ4bqk4butw7Lhu7Dhu4pHw7LDteG7jcO1w7XDssOC4bqi4buKw7Lhu47Dk+G7scOy4bux4bqiw7nhu4rDsuG7nMOyw4xJTeG7gOG7scOy4buvw4nDg8Oyw4zhuqJLw7I+4bqm4bub4bqsw7Lhu4nhuqzhuqDhu6Phu5DDssO14buRL8O0xKnDsuG7hMOyw43DueG6rMOy4bqs4bqi4bujw7Lhu47hu6PDsjzhuqLFqcOMw7Lhu6rhu6HhuqzDsuG7ieG6rOG6oOG7o+G7kMOyw7XGoS/DtMSpw7LDjEnhu7PhuqzDssONw7nhuqzDssOC4bqi4bud4bux4bqiw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2spSuG7scOyw4zDg+G7s+G7isOy4bux4bqixILhuqzhuqLDsuG7sUvhu5vDssSDw7XDtMOyYsOD4bu5w4zDsjzhu5vhuqbDssOM4bufw4PDsuG6oMOD4buhw4PDsuG7r+G7peG7isOy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG6ouG7jOG7isOy4bqs4buj4buQw7LhuqThu6PDsuG6rOG6onPhuqbDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDssOMw4nDg8Oy4buv4bubw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6o1bhu5rDsiThu5vhuqZ2w43DssO04buPw7LDjXJHw7Lhu63Dg8OB4bqsw7JJ4bubw7LDjEnhu7PhuqzDssONw7nhuqzDsuG6rOG6ouG7o8Oy4buO4bujw7JiQuG6rOG6oMOy4bux4bqi4buK4bqs4bqgw7LDguG7tcOMw7LEg8O1w7TDsuG7seG6osO54buKw7Lhu5zDssO14buNw7XDtcOyw4zhu5/Dg8OyxIN64burdsOCw4PDjcOM4bub4bqsw7Lhu47hu6PhuqjDssOM4bqi4bud4bqs4bqgw7LhuqPhu53hu4rDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8SDw7XDtMOyYsOD4bu5w4zDsjzhu5vhuqbDsuG7rcOTw7LDgsOD4bu14bqsw7LDjMWpR8Oyw4xJ4buK4bqs4bqgw7LDjOG7n8ODw7Il4bujw7I84bq6w4PDsuG7juG7o+G6qMOy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu4/hu5Evw7TDssONckfDssOM4buAw4PDsuG7r0HDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG7seG6ouG6qMOy4bqgw4Phu6HDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG6ouG7jOG7isOyxIPDtcO0w7Lhu6zhu4rhu6vhu5vDg8Oy4buw4buKR8Oyw7Xhu43DtcO1w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo+G7n8ODw7LhuqDDg+G7ocODw7Lhu6/hu6Xhu4rDsuG6rOG7o+G7kMOtw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7r+G6usODw7LDjOG6osODw7Lhu6/hu6Xhu4rDsuG6ouG7m8ODw7LhuqRN4buCw4zDssOMScWp4bqsw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMw4Phu7PhuqzDsuG7r0HDssOMxILhuqzhuqLDsuG7r8ODQeG6psOy4buO4bujw7Lhu69N4buC4buxw7LDlOG7tUfDssOM4bqiTsOyw4zDk8Oy4butw5Phu5vDsuG7juG7o+G6qMOy4bux4bud4buxw7LDjMOD4buz4buKw7Lhu7HhuqLEgsOy4bqs4bqiTcOyw43DicOy4buvw4NB4bqmw63DsuG6osOD4bu54buKw7LDjcOJw7JH4bqiSsOtw7LDjcOJw7Lhu6vhu6PhuqzDssOM4bqicuG6rOG6oMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6PEqOG7kMOyw4zhuqLhu4rhurrhu7HDsuG7juG7o+G6qMOyw4zhuqJOw7LDjMOTw63DsuG7seG7neG7scOy4buv4bq6w4PDssONw73DsuG6oHRHw7LhuqzhuqJNw7Lhu4TDsuG6pE3hu4LDjMOyw4xJxanhuqzDssOMw4Phu7VHw7LDjOG6onbhuqjDsuG7rcODw4HhuqzDsknhu5vDsuG7juG7o+G6qMOy4bqs4bqg4buj4buQw7LDtcahL8O1w7Lhu69Bw7LDlOG7neG7scOy4buv4bqw4bqs4bqiw7LDjOG6ok7DsuG6ouG7n+G6rOG6oMOy4bux4bqi4buK4bqs4bqgw7Lhu7Hhu4rhurrhu7HDrMOyYsSCw7Lhu61Kw63DsuG7r+G6usODw7LDlOG7tUfDssOM4bqiTsOy4bqs4bqi4bulw4zDssONw73DsuG6oHRHw7Lhu6/hurrDg8Oy4buvTuG6rOG6oMOyw4zhuqJOw7LhuqLhu5vDg8Otw7Lhu6/hurrDg8Oy4buEw7LhuqLhu5/huqzhuqDDsuG7q+G7m8Oy4buvSuG6rOG6oMOy4buv4bq6w7Lhu6/DicODw7LDjOG6okvDsuG6rHPhuqbDssOM4bqiTsOyw4xNw63igKZqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2s84bqg4bqo4bujw4PDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu6/DicODw7Lhu6/hu6fhu4rDssSDw7XDtMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7LDoOG7isOJ4buxw7Lhu4TDsuG6ouG7m8ODw7LhuqRN4buCw4zDssOMScWp4bqsw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMw4Phu7PhuqzDrcOyxIPDtcO0w7Jiw4Phu7nDjMOyPOG7m+G6psOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDssOC4bqi4buhw7Lhuqxx4bqs4bqgw7Lhu7FM4bqs4bqgw7LDjcO9w7LhuqB0R8OyxIPDtcO0w7LDo+G6ouG7ncODw7Io4bub4bqsw7Lhu4TDsuG7jkLhuqzhuqDDsuG7r+G7peG7isOyw4zDg+G7tUfDssOM4bqiduG6qMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4bqj4bub4buKw7LDguG6osODw7LDguG7tcOMw7LDjOG6ouG7iOG7scOy4bqgw4Phu6HDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG6ouG7jOG7isOyxIPDtcO0w7Lhu6zhu4rhu6vhu5vDg8Oy4buw4buKR8Oyw7Xhu43DtcO1w63DssSDw7XDtMOyYsOD4bu5w4zDsjzhu5vhuqbDssONw73DssOMSeG7hMOy4buO4bu3w7LhuqxN4buA4buxw63DsuG6ouG6usODw7JI4buKw7nhuqzDsuG7juG7o8Oyw4zFqUfDsuG6pOG7iuG7kOG7ueG6rMOyw4zhu5/Dg8OyJeG7o8OyPOG6usODw7Lhu69Bw7LhuqJN4buA4bqs4bqgw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG6o1bhu5rDsiThu5vhuqZ2w43DssO04buPw6zDssOjSeG6qOG6rOG6oMOySOG7inDhuqzhuqDDssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4bub4bqsw7Lhuqzhu6Phu5DDrcOy4buv4bq6w4PDssOM4buK4buQQeG6rMOy4butw5PDssOCw4Phu7XhuqzDsuG7seG6qsOyw4zhuqLhu7PhuqbDsuG6ouG7m8ODw7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buKw7LhuqDDg+G7m+G6qMOy4bqi4buM4buKw7JI4buKw4nhu7HDssOM4bu1w7Lhuqzhu4zhu5vDsuG7reG6qMOyKMOD4buz4bqsw7Lhu6/huqjhu6PhuqzDsuG7q+G6quG6rOG6oMOy4buv4budw7Jiw4Phu7nDjMOyPOG7m+G6psOyw41yR8Oyw5Thu7VHw6wvw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tqw4PhuqbhuqDDssONSeG7seG7gcOzLy/hu7HDrOG7q+G7m+G6qEfhuqLhu4rDjOG6ouG6qMOs4buO4bqsL+G7rXbDjcOCw4zhuqhHL+G6rHbDlcONL8O1w7Xhu43GoS/hu4/DtcO14butw7Thu43hu5fDtOG7leG7jeG7jcOM4buP4buXw7Thu43hu43DtOG6pMO1w6zhurRHduG6oMOzw7IvayjhurDhu7HhuqLDssOM4bqiw4PDsuG7r+G7peG7isOy4bqgw4Phu6HDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG6ouG7jOG7isOyxIPDtcO0w7Lhu6zhu4rhu6vhu5vDg8Oy4buw4buKR8Oyw7Xhu43DtcO1w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhuqPhuqjhu4pJ4buxdsOzazzhuqDhu4rhurjhuqzDssOjw6NkYjxqL0dr

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long