Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjMOBT8OTTOG6pEBZYUxz4buSO0zhu7ZTNkw4w6BhTOG7pCJMOcOhLOG7tkzhu6ZUw6FMYeG7uMOjTGHhurdMN8OhVkws4bu44buUTOG7puG7uC5MYThVLEzhu7bhu6A2TEHhu7jhu5hATHHhu5Isw40v4bu4TsOMw41AO+G7tkw5OOG7puG6uEsvL+G7pkbhu6Thu5IuNuG7uMOhYeG7uC5G4bqlLC/FqOG7qDk/YS42Lyzhu6jhuqc5L09PTcOUL05PT8WoTk7hu4xPT01NYU7DlE/DlOG7juG7jjpORiY24bu2S0wvw4zDgU/Dk0zhuqRAWWFMc+G7kjtM4bumIUxh4bu4VjtM4bum4buSTCzhu7hA4buyO0zEqXThuqThu5dqLU7hu5BMOeG7ksOhTGE4VSxMxq9Tw6FMOzRMO+G7lCxM4bqlMUBMw4FPw5NM4bu5QCzhu7bhu5I2Ljjhu6hMYeG7lkBM4bu2QMagQEzDgU/Dk0xreyzhu7ZMc+G7kjtMw6lMT01PT0ZMSOG6vSzhu7jhu4ZM4bqk4buT4buTScONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7leG7qOG7ksWoS8OMQSMs4bu4TMavVyxMYeG7uDJATMavQMOdO0zhu7hAWSxMYeG7lkDhu4RMw4FPw5NM4bqkQFlhTHPhu5I7TOG7piFMw5RMYTjhuq8yLOG7tkzhu7gzNkzGr+G7mkzFqOG6rzAs4bu2TGEjLOG7uEzhuqUxQEzEqXThuqThu5dqLU7hu5BM4bql4buUTMOSTGE44bqvMizhu7ZM4bu4MzZMLOG7tuG7uEBMLOG7uEDhu7I7TMav4buSLOG7tkzGrzNATD9XYUw3w6HGoEzhu7PEqeG7t0w/4bu4QExh4bu44buSO0zFqOG6s0zhu7ZAxqBATMOBT8OTTGt7LOG7tkxz4buSO0zDqUxPTU9PRkxrQFjDoUws4buU4bqpTD/hu7hAVyxMxq8u4buULEw3w6FSLEzhu6bDo+G7kkzhu7jDoVMsTDrDoeG6qVksTOG6pUBWLExrQCzhu7hMQeG7uFdMc+G7kjtMNuG7uMagQEzhu7jDo+G6qUzhu6TDoSJATGFVNkzhu6bhu7hAWMOhTDfDoeG7kkxIT00vT0lGw40vNsOM4bqkQFnhu6ZMNuG7uOG7mGFMOUAs4bu4TGHhu7hWO0zhu6bhu5JMLOG7uEDhu7I7TMSpdOG7l+G6pGotTuG7kEw/4bu4QFcsTMOBT8OTTOG6pEBZYUxz4buSO0zGr31ATMWoQFksTGEiLExh4bu4U2FMOuG6s+G7pkw64bqvMyzhu7ZMOjEsTD/hu7hATGE44bqvMeG7pkw74buiYUw64buUTGE4VSxMxq9Tw6FMN8Oh4bqpV2FMxq8kLOG7uEws4bu2e0BMxq9Uw6FM4bukxqAs4bu2TMSpTOG6pTFATMOBT8OTTEHhu7jhu5hATHHhu5IsTMWoQOG7sixMOOG7kkzhuqXhu5QuTCzhu7bhu5ThuqlMT08vT0xhMUBGTHPhu7jhu547TD/hu7jhu6Lhu6ZMNuG7uOG6o+G7pkxhPSzhu7hMYeG7uFfhu4RMcUBWLEzGry7hu5QsTOG7pCEs4bu2TMav4buYTOG6pEBZYUxz4buSO0zGr+G7mkw3w6HhuqlXYUzGryQs4bu4TOG7pCJMOcOhLOG7tkxh4bu4VjtM4buOTOG7plTDoUxh4bu4w6NM4bum4bu4LkzGr11ATGHDoeG6qcOdLEzDgU/Dk0zhuqRAWWFMc+G7kjtMYeG6t0w3w6FWTCzhu7jhu5RGTHFULEw64bqvM2FM4buz4bu44buSLExBw6FTLExB4buUQExI4bqkQOG7qGFh4buoOknhu4RMa0As4bu4TOG7tcOh4bqrTEjhu7XDocagLOG7tkxz4buSO0nhu4RM4bqkxINMaz0s4bu4TOG7leG7kkBMSOG7s+G7uOG6oUxrIizhu7ZJ4buETOG7lcOhYizhu7hMQUBXLExr4buWYeG7hExz4bu2w6Hhuqnhu7IsTEHhu7jhu5Qs4bu4THPhu7hSLEzhuqXhu5RMQThULEzhu4nGoC5MQS7hu5QsTEjhu5Uu4buULOG7tkxlLOG7uEzhu5lA4buSTHHhu5JASUw54buuTCzhu7jhu5Is4bu4TOG7puG7uCEs4bu2TMWoQEzhu6bhu7jDoeG6qcOdLEw54buSLOG7tkzEqeG7kjs2w6Hhu6bhu7hA4buSTMavw51M4oCcYUBXNkzhuqVAWSzigJ1M4bum4bu4LkzDgU/Dk0zhuqRAWWFMc+G7kjtMxajhurNM4bu2QMagQEzDgU/Dk0xreyzhu7ZMc+G7kjtMw6lMT01PT0ZMQeG7uOG7qC5MN8Oh4bqpTMavJCzhu7jhu4RMYTjhuq8x4bumTGE9LOG7uEzhu7g9LOG7uEzFqCThu6bhu7hMxKl04bqk4buXai1O4buQTDbhu7jhurHhu6ZMYeG7ljbhu4RM4buJ4buSLExhIkzhu6bhu7jhurHhu6ZM4bum4bu4Lkw24bu44buqNkw7IEBMxq9dQEzGr+G6rzPhu6ZMNuG7uOG7qjZMYeG7uOG7kuG6qUxh4bu4V0xhfUBMxq/hu5JMTk1M4bumVMOhTGHhu7jDo0xhOC4s4bu2TGE44bqvMizhu7ZM4bu4MzZM4bumIUzhu6ZUw6FMYeG7uMOjTCzhu7hA4buyO0zEqXThuqThu5dqLU7hu5BMYeG7uOG7qC5M4bumeyzhu7ZMYeG7uOG6seG7pkzigJxOLU7igJ1GTOG6pCNMxajhuqPhu4RMLFfDoUzGr11ATGVM4bumIUzDk0zhu6ZUw6FMYeG7uMOjTOG6reG7qmFMLOG7tuG7uEBZO0zFqOG6rzAs4bu2TGEjLOG7uEzhuqUxQEzEqXThuqThu5dqLU7hu5BMYeG7uD1Mxq/huq8z4bumTGHhu7jhu5LhuqlMYeG7uFdM4buk4bueLOG7tkzDk0zhu6ZUw6FMYeG7uMOjTD/hu7jhu5jhu6ZGw41AO+G7tkw5OOG7puG6uEsvL+G7pkbhu6Thu5IuNuG7uMOhYeG7uC5G4bqlLC/FqOG7qDk/YS42Lyzhu6jhuqc5L09PTcOUL05PT8WoTk7hu4xPT01NYU7DlE/DlOG7juG7jjpPRiY24bu2S0wvw4zDgU/Dk0zhuqRAWWFMc+G7kjtMYeG7uOG7oizhu7ZMxq9VO0zDlS1NTGE44bqvMeG7pkzDgU/Dk0zhu7lALOG7tuG7kjYuOOG7qEw0TGE4VSxMOzRMO+G7lCxM4bu2QMagQEzDgU/Dk0xreyzhu7ZMc+G7kjtMw6lMT01PT0ZMSOG6vSzhu7jhu4ZM4bqk4buT4buTSUxB4buWQEzhu7ZAxqBATMOBT8OTTGt7LOG7tkxz4buSO0zDqUxPTU9P4buETMWoJOG7puG7uEzEqXThuqThu5dqLU7hu5BMxq/hu5Is4bu2TGE4NExh4bu44buULOG7uExhODRMLOG7tuG7lkBM4bum4bu4Lkw7KUBMxq9dQEzhu6QhLOG7tkxh4bu44buSO0zFqOG6s0ZMQTjhuq8x4bumTCzhu7bhu5ThuqlM4bu2QMagQEzGr1PDoUzhu6Thu6JhTMavVMOh4buETDpULEw64bqvM2FMw4FPw5NM4buXLMWoLizhu6g5QOG7kkzhuqXhu5RMcuG6qeG7kiw74buSOEzGr+G7mkzhuq1ALEw4w6BhTDrDoUBM4bqlPUzhu6YhTCzhu7hAWMOhTOG7puG7kkws4bu4QOG7sjtM4bql4buUTD/hu7h7LOG7tkzGr8OjTDrhurPhu6ZMOuG6rzMs4bu2TGHhu7hATMavU8OhRkzDgU/Dk0zhuqRAWWFMc+G7kjtMxq/hu5pMOzRMO+G7lCxM4bu2QMagQEzGr1PDoUw6VCxMLOG7lOG6qUzhu6Thu54s4bu2TOG7puG7uEBXLExh4bu44buiLOG7tkzGr1U7TMOVLU1MYTjhuq8x4bumTMOBT8OTTOG7uUAs4bu24buSNi444buoRkxBOFUsTMavU8OhTCzhu5ThuqlM4bumxIMs4bu2TOG7tuG7uEBMLOG7uFUsTMavfUBMYeG7uMOjTGHhurdMxq/GoC5MN8OhfeG7pkw54bqvTGHhurVM4bum4bu4JMOhTGEiLExh4bu4U2FMOuG6s+G7pkw64bqvMyzhu7ZM4bqlPUzGr+G7lkBMxagk4bum4bu4TOG6peG7lEzhu6bhu7glTOG7pigsTE7Dkkzhu6ZUw6FMYeG7uMOjTGHhu7jhu5I7TMWo4bqzTGE4VSxMxq9Tw6FGTHlMYThVLEzhu7bhu6A2TMOBT8OTTEHhu7jhu5hATHHhu5IsTGExQEzGr1Lhuqnhu4RMxq9dQExhw6HhuqnDnSxM4bumVCxMI2FMLOG7uFNhTD9XYUw3w6HGoEzhu7go4buSTMavw51M4bql4buULkzhu6Thu5gsTD9XYUZMasOZw6FM4bqlVeG6qeG7hEws4bu24buS4bqpTOG7psagTD/hu7hATGHhu7hTYUzhu6Thu5ZA4buETMOBT8OTTOG6pEBZYUxz4buSO0zhuqXDmSxM4bumIUws4bu4QFjDoUzhu6YwTOG7uF1ATMavQExhQFc2TOG6pTFATGHhuq9M4bum4buY4bum4bu4TMavXUBMLOG7uD1M4bukxqAs4bu2TOG7piFMYeG7uOG7lCzhu7hMYSPhu6bhu7hM4bum4buSLkYvRsONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7uS7DoTjhu6bhu6hLw4xz4bu2w6FbLExBQeG6rOG6pHPDjS82w4w=

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long