Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqkOOG7i1dp4buJP1cgw6PEg1fhu4vEgzjhu4tX4bqn4bqrJuG7i1fhu4vDrX3huqlX4bqnbuG7heG7i1cxxINXw7Vj4bqp4bqjV1kvI1fhu63DoyThuq1oxIPhuqvhuqnDrFfhuqYyJOG6o+G7iTLGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWCMvWcOdw50w4bu0WD3hu7Thu7JYWOG7i1kjw509WOG7tuG6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG6rCThuqkgw6Myw6zhu4syw61X4buI4bqpxIPhu4syMFcge+G6rVfDo2MkV+G7neG7i+G6pzLhu4vEgyDhuqvDmVfhu6bhuqjhuqPhu4nhurvhuqlUV+G6ojLhu4vhu4vhu5NXxILhuq0k4bqjMsOsxajGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bqmbuG7heG7i1cxxINXw7Vj4bqp4bqjV1kvI1fhu63DoyThuq1oxIPhuqvhuqnDrFfhuqYyJOG6o+G7iTJXMTpX4bqlw6MzaFfhuqcmxINXw7Uq4bqrV8OtJuG6qeG6o1fDrCXhuqnhuqNXw53hu7Qvw51X4bum4buLw6My4bqrV+G6o8SD4buDV8OVxINh4buLV+G6qCThuq3FqFfDteG7h8SDV+G6pTjhu4tXaeG7iT9XViI+4buLV2jDozzhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjVyImxINWV2ZXID9Xw6MkxINX4buLw6194bqpVzE+4buJw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDrTfhuqlXw6w84bqpV8OUJOG6qTAkV+G6rDLhu4vDreG6q2jhuqvhuqfEg+G7iyThuqnhuqvDmlfhu53hu4vhuqcy4buLxIMg4bqrV+G6rCQww63EgzBXMTpXIGJXw6zDslfhuqXDo2bEg1cxe+G7iVfDtcOpVyBq4bqp4bqjV+G7i8Oj4buJfeG6qVfhuqfhu4XEg1fDteG7h8SDVyIq4bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhuq1mV+G7i8ahV8Os4bq5V1ktWFcgbCRXw4Lhuqsk4bqrV+G6oDLhuqfEg+G7kVdmV+G6qeG6oyThu5NXaMOjxKnhu4tX4buLw6NvV0DDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qcOaVzEmxINXMMSDYeG6qVfhu4o84buTV+G7sSThuqlX4bqow6MkV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIj/huqtX4buL4bqrKuG6qVcxbuG7hSBX4bqlOOG7i1dp4buJP1fhuqXDo8SDVzHDoVcgw6PhuqtX4bqsJOG6qSDDozLDrOG7izLDrVfhu4jhuqnEg+G7izIwVyBiVyIq4bqpV+G6o2dXWS1ZV2ZXaMOjxKnhu4tXI1hXIGwkV+G7neG6qeG7i8Oj4bqr4bqp4buTV3fhuqck4bqp4bqjJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow5Xhu4fEg1fhuqU44buLV2nhu4k/V+G6qSrhu5PDmlcgP1fDoyTEg1cx4bq9xINXw7Vd4bqpVyBj4bqpV+G6qeG6o+G7ieG7kzfhuqlXIOG7gVfDo+G6vcSDVzHEg1fhu4vEgzhoV+G6pcOjxINXIGPhuqlXPVhXaMOjxKnhu4tXaMOj4bqvJFfhu4vDrW7hu4cgV2ZX4bqq4bqnMFfhu4rDrSThuqHhuqHhuqvDrTDDmVdJ4buJxqFXMcSRVyBiV+G6p+G7hcSDV+G7i8OjOFcxw6nEg1cgw6PEqeG7i1fhuqXDo8SDVzFu4buFIFcxJVfhu4vDrX3huqlX4bqnbuG7heG7i1fDtTlX4buLw6034bqpV8OsPOG6qVfhuqnDoyrDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOV4buHxINXw7XEg2EgV+G7neG7i+G6pzLhu4vEgyDhuqtXIMOj4bqzV+G6o8SDKuG6qcOjV+G6pTjhu4tXaeG7iT9Xw6NjJMOaVyJi4bqp4bqjVzElV+G7ijzhu5NX4buxJOG6qVfhuqjDoyRX4buLw60/xINXaeG7iSRX4bqnbuG7heG7i1cxxINXw7Vj4bqp4bqjV1kvI1fhuq0qV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGJXMeG6vcSDVyJi4bqp4bqjV+G6qSrhuqtX4bqjxIMq4bqpw6NXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw61u4buHIFcxYsOaV8ONMiThuqdX4bqsJDDDrcSDMFcxOlcxw6FX4buLw6Phu4kkV1gtWVfhu4vDrW7hu4cgV0jDjOG6olfhu4smxINXSCTDrcSDw6zDmlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo8SDV8OVxIPhuqfhuqckw63DrTIk4bqnVyBt4bqp4bqjVyDDo+G6s1cgYlfhuqU44buLV2nhu4k/V8OjYyRXWS1ZV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bqpw6MqV+G7i8OtbuG7hyBXw4Lhu4nDtTLhuqnhu4vhu4nDrMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51YIy9Zw53DnTDhu7RYPeG7tOG7slhY4buLWSPDnT1Y4bu24bqnw53DmcOiaOG6o1ZXL+G7qOG7sTLhuqnhuqHEgyAkLeG7ncOiJOG7kVciPuG7i1dow6M84bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1ciJsSDw5lX4bum4bqo4bqj4buJ4bq74bqpVFfhuqIy4buL4buL4buTV8SC4bqtJOG6ozLDrMWoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoRlfhu4vDrX3huqlXMT7hu4lXIGPhuqlX4bqnJsSDw5pX4buxMuG6qeG6ocSDICRXw7UqV+G7ncOiJOG7kVcge+G6rVfDo2MkV+G6qcOjJOG7iVfDnS3DnVfDrCThu4lX4bqtKuG6qVfDrW7hu4Xhu4tXMeG7icOqxINX4buLxqFXw6zhurlXw6M+aFcwXeG6qVfhu4smxINXd8Os4buLJDDEg+G6q1cwJFfhuqbhu4l6w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h24bq9xINX4bqlw6MlIMOjV+G7ncOiJOG7kVcwXeG6qVfhu4vDrW7hu4cgV8OdLVlXw6wk4buJV+G7tOG7tldow6PEqeG7i1cxe+G7iVfhu4vEgzfhuqlX4bqpw6Phu4NXICUgVyIq4bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1cgbCRX4buv4buJw6wk4bqpV+G7iiQwxIMgV8O1KlfDjDMiJMOs4buLxIMy4bqpV8ODJOG6p+G6pzLDrcOZV3Yl4bqp4bqjVyDDo8SpV+G7mcOaV8ODJOG6p+G6pzLDrVcgbeG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhuqcqV+G6qeG6o27hu4PEg1cxJVdow6M/4bqpV+G6p27hu4fEg1fhuqnDoypX4bqjxIPEqWhX4buxMuG6qeG6ocSDICRXIGJXIirhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDjCThuqnhuqNXw6PEg2FoV8Odw5pX4buSJMOtMuG6rSDDo+G7ieG6pVcxOlfhuqPDo8SDVyIq4bqpV2ZXaMOjxKnhu4tXQMOdVzHDoVfhuqPEg8SpaFfhu7Ey4bqp4bqhxIMgJFfhu4vDrSXhuqnDo1fhuqXDo8SRxINX4buLw6M+4buLVyImxINX4buLw61u4buHIFfhuqXDo8SDV2jDoz/Eg1fDoyrhuqnDo1dp4buJPOG6qVcxOOG6qVfDgypX4bqmJOG6qVcxJVfhu4vDrX3huqlX4bqnbuG7heG7i1fDtTnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qMOjblfDtX3hu5PDmlfDrCThu4lX4bqnbuG7heG7i1cxxIPDmlciYuG6qeG6o1cxJVfhu53huqnDo1cxJOG6qeG6o1cgw6PEgzjhuq1XbuG7iVfhu4vDozhX4bqlw6PEg1ciJFcx4bq9xINX4bqnKlfhuqwk4bqpIMOjMsOs4buLMsOtV+G7rcSD4buL4buTw5pX4bqmxIPDtTLDrWjhuqvhuqvhuqdXw7UqV+G7rcOjMuG6p8OsMiRXMTnhu4lX4bqjxIMq4bqpw6NXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o8OaV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzFiV+G6rCThuqlX4butxIPhu4vhu5NXIOG6q8SDV+G6qcOjblcxOlcxxINX4buLxIM4aFfDrCThu4lX4buLw6194bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhu7YtWFfhu4vDrTfhuqlXw6w84bqpVyBsJFfDjGjhuqvDreG7i8SD4bqp4bqjV+G6psSDw6wi4bqr4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7Ek4buTMsOt4bqpV+G6rOG7ieG6qcSDIMOjV+G6rSEgVzBqV+G6ozzhu5NXMcOpxINXIMOjxKnhu4tX4buLw6M+4buLV8O1ZOG6qeG6o1fhuqXDo8SDVyDDo+G6s1fhuqPEgyrhuqnDo1fhu4vDrX3huqlXw6NjJFdZLVlX4buLw61u4buHIFfhuqDhu61Xw4wk4bqneiLhu4nDreG6o8OaV+G6qcOjbuG6qeG6o1fDo2RX4bqpw6PEgznhu4lX4bqlw6M/V+G6qTvhuqnhuqNXw7Vd4bqpV8OsNlcxxINX4buLxIM4aFfhuqXDo8SDVzElV+G7i8OtfeG6qVfhuqdu4buF4buLV8O1OVfhu4vDrTfhuqlXw6w84bqpV+G6qcOjKsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMOM4bqr4buJw60gMlbhu6jhu4rDozLhuqtX4buK4buK4buQw5XhuqjGry9o4buo

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long