Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sVThu53huqhvw4Hhu7nDucO5dOG6p+G6qOG7q+G6p27hu6Fs4bub4bqnTMOD4bu54bqnVOG7ncO1w7rhuqduw7nDqsO64bqn4bq6w7rhu5vhuqfDgOG6u+G6ouG6p+G6q+G6q+G6p3ThurLhu7PhuqDhuqfDgMOD4bqg4bqndOG6osOtw7rhuqd04bqy4bqi4bqndeG6u0PhuqfDgeG6sOG7neG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2zhuqFr4bq7w7nhu7nhu5vhuqLhuqDhu5vDueG6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqt4bq5L+G6qeG6q+G6q23huqnhuq3hurnhuqtj4bqt4bqt4bqg4bqpw6nhuqvhurnEkeG6rXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqxVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l04bqndOG7i8O64bqn4bqg4bub4bq04bqn4bq54bqnxqHhu53DqsO64bub4bqnTMOD4bu54bqnVOG7ncO1w7rhuqduw7nDqsO64bqn4bq6w7rhu5vhuqHhuqfDo8OaxqHhuqLhu63DumHhuqfGoG/huqBDQ+G6p+G7nHXhurvGoW/DgMSD4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6sVThu53huqhvw4Hhu7nDucO5dOG6p27hu4fhuqfhuqDDgeG7teG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqo4bur4bqnbuG7oWzhu5vhuqdMw4Phu7nhuqdU4budw7XDuuG6p27DucOqw7rhuqfhurrDuuG7m+G6p8OjVG/hurvGoeG6om/huqdM4bqi4bu5xIPhuqd1xILhurvhuqfDusOqQ+G6p8OA4bq74bqi4bqnc+G7m+G7neG6p2zhu6Xhuqds4bub4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqfhuqDDgeG6snls4bqnTOG7m290w4Bv4bq74bqn4bu14bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p2zhu5vhuqLDusah4bqnc8O04bqg4bqn4bqgw4HDtcO64bqnw4DDrcO64bqne291a3RvQ+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bubb+G6p1PDueG7ueG6p27hur3DuuG7m+G6p2vhur/hu53huqck4bubb+G6p0t04bqib8OA4bqn4bqp4bqpLeG6qeG6reG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqr4bqr4bqndOG6suG7s+G6oOG6p8OAw4PhuqDhuqd04bqiw63DuuG6p3ThurLhuqLhuqds4buDw7rGoeG6p+G6oOG7m2jDusahw6DhuqfDgOG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfhu5vhurvhu53huqdu4buv4bud4bqn4bub4bun4bq74bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqfhuq0t4bqt4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqnhuqvhuq3huqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p+G6oOG7m+G7neG6p27DrOG6ouG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFTb+G7ueG6u+G6p+G6usOBw4Hhu5164bq7a+G6u3ThurvGoeG6u8Og4bqn4bqg4bub4bqw4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p27hurLhu7Ns4bqn4bub4bqiw6zDuuG6p3ThuqJD4buTw7rhuqfhuqjhu53DtcO64bqnJOG6omzhu5tvdOG6p+G6oOG6osO6xqHhuqfhuqjDqsO54bqnw4DDrcO64bqn4bu14bqn4bu54bubw4PhuqDhuqfhuqnhuqvhuq3huqfhuqDhu5vhurtD4bqnVW/Dum1D4bqn4bqoeeG7neG6p3PEkOG6p+G6qMWpw7rGoeG6p+G6u8O64bub4bqnw4Dhu4/huqfGoeG7ncOD4bu54bqnbuG7r+G7neG6p8O64bubw6rhuqds4bub4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHDoOG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p3Thur/hu53huqfhuqjhu6vhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bu14bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G6oOG7r+G7neG6p27hu63huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxU2/hu7nhurvhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqd0w6rhuqfDusah4bqyw73hu53huqdt4bqiQ+G6p8O64bubw6zhuqDhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqds4burw7rGoeG6p3ThurLhu7PhuqDhuqfDgMOD4bqg4bqndOG6osOtw7rhuqd04bqy4bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m8Og4bqnc+G7m+G7neG6p8OAw4PhuqDhuqfhuqDhu5tow7rGoeG6p3TDtcO64bqn4bqgw4HDveG7neG6p+G6qMOq4bqn4bqlbuG6veG6p2vhurtD4bql4bqndOG6ouG7q8O64bqnbOG7m+G7ncO0bOG6p2zDg+G7ueG6p2zhurDhurvhuqdM4bubb3TDgG/hurvhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxPnnhu53huqds4bub4bq0bOG6p+G6qOG7q+G6p27hu6Fs4bub4bqn4bqo4bur4bqnbuG7oWzhu5vhuqfDusOqQ8Og4bqnVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l04bqnbuG7h+G6p+G6qOG6suG7s+G6oOG6p0HhuqLhurvhuqdV4bq7w7ps4bubb8OA4bqgb8OB4bqnTOG7neG6oEPhuqdu4buZ4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbuG7r+G7neG6p2vhu6XDusah4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7ncO1w7rhuqfGoeG7ncOqw7rhu5vhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6ueG6p23hurvDuuG7m+G6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0zDg+G7ueG6p1Thu53DtcO64bqnbsO5w6rDuuG6p+G6usO64bub4bqnw6PhuqnhurnDqeG6rS3DqeG6qcOg4bqn4bqp4bq5w6nhuqktw6nhuqvDoOG6p+G6qeG6ucOp4bqrLcOpYsOg4bqn4bqp4bq5w6liLcOpY8Og4bqn4bqp4bq54bq5Yy3hurlkw6Dhuqfhuqvhuq3huq3huq0t4bqt4bqpw6Dhuqfhuqvhuq3huq3huqst4bqtYsOg4bqn4bqr4bqt4bqp4bqpLeG6qeG6q8Og4bqn4bqr4bqt4bqr4bqpLeG6q+G6q8SD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUvDtcO64bqnc+G7neG6u+G6p2zhu5vhu53DtMO64bqn4bqg4bqiQ8O0w7rDoOG6p0zhu5tvdMOAb+G6u+G6p2vGsOG6p3Thu7fhuqdseOG6p+G7m+G7r+G7neG6p27hu5nhuqd04buLw7rhuqfhuqDhu5vhurThuqfEkeG6p27hu4PDusah4bqnQeG6ouG6u8O6xqHhuqfDgOG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfhuqDDgsO6xqHhuqdr4bqyeWzhuqd0w7XDuuG6p2vhuq5s4bqn4bqo4budw7rhu5vhuqdt4bq7w7rhu5vhuqfhuqjDqsO54bqnbOG6vWzhuqd1xILhurvhuqfhuqnhurnEkWMtxJFkw6DhuqfhuqnhurnhurllLeG6ucOpw6Dhuqfhuqvhuq3huq1jLeG6rWTDoOG6p+G6q+G6reG6rcSRLeG6rWXhuqfhuqjDquG6p+G6q+G6reG6qWMt4bqpZOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4Hhu7Xhuqd04bq/4bud4bqn4bqoeeG7neG6p+G6oMOB4buJw7rhuqds4bub4bqiw7rGoeG6p3PDtOG6oMOg4bqnbOG7geG6p1Thu53huqhvw4Hhu7nDucO5dOG6p+G6qMOq4bqnTOG7m290w4Bv4bq74bqnbuG7keG6ouG6p8O64bub4buJ4bu54bqnbOG6ouG7r2zhuqfhuqh54bud4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p+G6oMOtdeG6p8OBw6zhuqDhuqds4bq7w7nhuqdu4buZ4bqn4bubQ+G6p+G6qMWpw7rGoeG6p8OAeXXhuqds4bul4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqn4bqow6rhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p27DtMO64bqnbOG7m+G6tGzhuqfhuqjhu6vhuqdu4buhbOG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDusOg4bqnbOG6vWzhuqds4bubw63DuuG6p8OAw4PhuqDhuqds4bqw4bq74bqn4bub4bq74bud4bqnbuG7r+G7neG6p27hu5HhuqLhuqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7meG6p8O6w6rDueG6p3TDqnXhuqfhuqDhuqLDusah4bqndOG6snnhu53huqdu4bux4bud4bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2Nk4bqn4bu54bubw4PhuqDhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4budw7XDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqfDgMOBbDThuqUvL2zhuqFr4bq7w7nhu7nhu5vhuqLhuqDhu5vDueG6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqt4bq5L+G6qeG6q+G6q23huqnhuq3hurnhuqtj4bqt4bqt4bqg4bqpw6nhuqvhurnEkeG6rXThuqvhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqxw5rhu53hu5F14bqn4bqo4bqi4bud4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbOG7i+G6ouG6p+G6oOG7m+G6sOG6pyThu5tv4bqnU8O54bu54bqh4bqnw6PDmsah4bqi4butw7ph4bqnxqBv4bqg4bqgQ+G6p+G7nHXhurvGoW/DgMSD4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT3hurvDusah4bqn4bub4bud4buT4bu54bqn4bqrw6DhuqfhuqDDgeG7icO64bqnbsOs4bqi4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqnbeG7neG7lcO64bqnw4Hhurvhuqfhu5vDrOG7ueG6p21qw7rhuqfhuqjDquG6p27hu4fhuqds4bul4bqnbsO0w7rhuqdj4bqndOG7i8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhuqDDquG7neG6pz3huqDhuqLhurvDgeG6oOG6p+G6uuG6oOG6oOG6qm90dOG6p+G6oMOC4bqnbOG7m+G7seG7neG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhu5vhurvhu53huqdu4buv4bud4bqnw4DhurvhuqLhuqdz4bub4bud4bqn4bqg4bub4bq7deG6p3Phu5vhu4HDueG6p2zhu6vDusah4bqnw7rGoeG7m+G7k+G6pz7huroj4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG7qsO6xqHhuqc94bqg4bqi4bq7w4HhuqDhuqfhurrhuqDhuqDhuqpvdHThuqfhuqDDguG6p2zhu5vhu7Hhu53huqdrw6rDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqd14bu14bqn4bqgw4nhuqfDgOG7seG6p2zhurDhurvhuqdSw7lvdOG6p1XhurvhuqDhu53hu7nhuqfhu7Xhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p8SRZeG6p8OA4bq74bqi4bqnc+G7m+G7neG6pz7huroj4bqnQuG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqjhu5Phuqc+4budw4HGoeG7nXThuqc+4bq7w7rhuqdN4budcnPhuqdu4buH4bqn4bqo4bud4buT4bqg4bqn4bqo4buh4bqn4bqow6rhuqds4bul4bqn4bqg4bq9bOG6p27hu6/Dusah4bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqcjb29sb+G6p1Lhurt1b8OA4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfDusah4buDw7rhuqds4buBw7rhuqc94bq7beG7ncO54bqnVeG6u8O6b+G6p3Phu53DtMO64bqn4bqg4bq/w7nhuqds4bubw7nhuqdSw7lvdOG6p1XhurvhuqDhu53hu7nhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTsO0w7rhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p2XDqcOg4bqnU+G6u+G7neG6p+G7muG6u+G6qG/DgeG6oHrhuqdu4bq9w7rhu5vhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4bqiw7rGoeG6p3ThurJ54bud4bqnVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l04bqnw7rhu5vhurLDusah4bqna8Oqw7rhuqfhuqDhu5vhu4XDusah4bqnbOG6tsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnbOG7q8O6xqHhuqfDuuG7m+G7icO64bqnbcO54bqn4bqgw4HhurJ5bOG6p27hu6Xhuqck4buddcO54bqne2/DgcO6b8OB4bqnbuG7h+G6p+G6qOG7neG7k+G6oOG6p+G6qOG7oeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFTw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqn4bqtLeG6reG6p27hurLhu7Ns4bqnxqHhu53huqzhuqfDusah4bqiQ8O1w7rhuqfhuqjDquG6p+G7m+G6u+G7neG6p27hu6/hu53huqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbsOs4bqi4bqn4bu14bqn4bub4bud4buT4bu54bqn4bu54bub4bqu4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7neG6u8O64bqnw7rDqkPDoOG6p0zhu5tvdMOAb+G6u+G6p27hu4fhuqfhu5vhurvhu53huqd04buLw7rhuqdu4bqy4bq74bqna+G7pcO6xqHhuqfhuqjDqsO54bqndOG6snnhu53huqds4bqw4bq74bqnVOG7neG6qG/DgeG7ucO5w7l04bqnw4DhurvhuqLhuqds4bq9bOG6p+G7ueG7m+G6u+G6p23hurThuqDhuqdu4bud4buZdeG6p2zhurDhurvhuqcjw7l1b3ThuqLhuqdU4bqic+G6u3PhuqLhuqfhuqjDquG6p1Phurvhu53huqfhu5rhurvhuqhvw4HhuqB64bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnPuG6uiPhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG6rmzhuqfhuqjDqsO54bqnbOG6ouG7r2zhuqfhuqDDgeG6snls4bqnc+G7m+G7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqgw6rhu53huqfDgeG6u+G6p0HhuqJDw7ThuqDhuqdu4buhw7rhu5vhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p2vDqsO64bqn4bqg4bub4buFw7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4bud4buR4bqi4bqnw7rDqkPhuqdz4bub4budw7TDuuG6p+G7m+G6u+G7neG6p27hu6/hu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G7ueG7m+G6veG6p+G6qOG7t+G6p+G6oOG7m8O04bqnbMOtw7rhuqdrZsO6xqHhuqfhuqjDquG6p2vhuqLhu69s4bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bu54bubw63DuuG6p27hu6HDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqLhurvhuqfhuqDDgcO1w7rhuqds4bubw6x14bqnbuG6veG6p+G7ueG7m+G6v+G6oOG6p3ThuqLDrcO64bqndOG6suG6ouG6p3XhurtD4bqnw4HhurDhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bu04bqndMO54bq/4bqg4bqn4bqlbsOs4bqi4bqnw4DDg8O6xqHDoOG6peG6p1Nv4bu54bq74bqn4bq6w4HDgeG7nXrhurtr4bq7dOG6u8ah4bq74bqnbuG6suG7s2zhuqdzxJDhuqfhuqjFqcO6xqHhuqfDgcOs4bqg4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdz4bub4bud4bqnJOG6omzhu5tvdOG6p+G6oOG6osO6xqHhuqfhurvDuuG7m+G6p+G6qMOqw7nhuqfDgMOtw7rhuqfhu7Xhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p+G6qeG6q+G6reG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6sOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfDusOqQ+G6p3Thur/hu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p3Xhu6/huqDhuqd04buLw7rhuqds4buBw7rhuqfhu7nhu5vhur3huqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqnhuqnhuqd04bqy4buz4bqg4bqnw4DDg+G6oOG6p2zhurDhurvhuqdU4bud4bqob8OB4bu5w7nDuXThuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxU2/hu7nhurvhuqds4bq2w7rGoeG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3TDquG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27hur3huqfhu5vGsMO6xqHhuqfhu7Xhuqd04bqy4buz4bqg4bqnw4DDg+G6oOG6p2zhuqLhu7Hhu53huqdsxILDusah4bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqdM4bubb3TDgG/hurvhuqdr4bq/4bud4bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p+G6qMOq4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnw7rGoeG7iXXhuqfDusahxILhu53huqfDuuG7m+G7n8O64bqnbuG7seG7neG6p+G6oOG7m+G6sOG6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p2zhu5vhurRs4bqn4bqo4bur4bqnbuG7oWzhu5vhuqEv4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7k9w7nhuqLDgWxv4bql4bqxw5rGoeG6ouG7rcO64bqnJCR9PsOa4bqvL+G7ueG6sQ==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long