Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plN+G7qeG6v+G6qOG7i8O94bq/WOG7neG6quG7i+G7huG7neG6rOG6qOG7neG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v8Oq4buX4bqueeG6v+G6qMOA4bqqw6rhur944bqwxanhur/hu5dF4buL4bq/4bqq4buncuG6v+G7pcWp4bqwxanhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6pcSRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buHZmgv4buH4buD4buDxqHhu4Phu4HDreG7hcOt4buB4buB4bqq4buHw63hu4fhu4Fmw6x34buH4bqr4buv4bqk4bulw6rhur8vZVjhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5vhu4t54bul4bq/4bqq4bqs4bq04bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/w6rhu5fhuq554bq/4bqow4DhuqrDquG6v3jhurDFqeG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu6dy4bq/4bulxanhurDFqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6d04bqr4bq/Y1nhu6VC4bqgeeG6p+G6vzxoeeG7i+G6qsWpw7154buLd+G6qOG6q+G7peG7pWTEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6XEqXnhu6fhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqqxalzeeG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7hur/huqrhu6fhurjhurZ54bul4bq/4buX4bun4bq6eeG7peG6v3bFqXJ54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu4RC4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v3nhu6Xhu4Dhur944bqwxanhur944buh4bqp4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6qeG6v3nhu6fhu4t54bun4bq/4bubcnnhur/hu4bEqeG6v+G7l8OJeeG7peG6v3nhu6fhu4t54bun4bq/4bubxanhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZS7hur944bqi4bqq4bq/4bul4buz4buX4bq/4bub4bqi4bq/ecSpw73hur/hu5vhu7Phuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur924bun4bq0xanhur954bulQuG6oHnhur/hu5dF4buL4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v3nEqUbhur8t4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p3Thur/hu5fhu6dCxILFqeG6v3bhu6fDgMWp4bq/Y+G7lXfDveG7l3bhu5fhu6fhu4vFqXlk4bq/LeG6v+G6quG6vHnhu6Xhur924bunxalyeeG6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu4TDgXnhur/hu4Thu4vDveG6q+G6vz7hu4tC4bq/4bub4buz4bqp4bq/4bqow4rhur/hu5fhu6dD4bq/R+G6v8ah4bqgeeG6v+G6qOG7i3nhu6Xhur/huqrEqcWp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqk4bunxanhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqxCeeG7peG6v2PGoOG7ncOZxalk4bqr4bq/4bum4bqgxanhur/hu5vDtELhur95bXjhur954buLRuG6qeG6v+G7m+G7s+G6v3fEqeG6v3vDvXbhu5154bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G6quG7p3Xhur/huqrhu6fhu4tG4bq/4bqq4buncuG6v2NZw5l7ZOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bukw7R54bq/4bub4buPRuG6qeG6v3jhuqLhuqrhur/huqrhu6dC4buR4bqq4bq/eeG7peG7gOG6v3jhurDFqeG6v3bhu6fhu4nhu5fhur93asWp4bq/4bub4buLeeG7peG6v3fhu4t54bq/4bqs4bqieeG7peG6v3bhu6du4bqk4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6qeG6v3bhu6fFqXJ54bq/eOG7t8Wp4bq/eeG7p8Sp4bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/4buGxKnhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4bub4buLeOG6v3hx4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p3Thur/igJzhuqThu6fhu4nhuqrhur/huqjDgOG6qsOq4bq/LeG6v+G7m+G7s+G6v3fEqeG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVjhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur93xKnhur/hu6Xhu6nhuqXEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVjhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5ts4bq/eeG7p+G7kXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjDiuG6v+G7l+G7p0Phur9H4bq/4bub4buJeeG7peG6v3Z14bq/4bqo4buLQuG6v3bhu6fFqeG6v8OZ4buL4buX4bud4buVw73DvXbhuqnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/eOG7n+G6v+G7l0Xhu4vhur94annhu6Xhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur934bqweeG6v3nhu6fDteG6quG6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/w5nhu4vhu5fhu53hu5XDvcO9duG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7lcOA4bq/eOG6ouG6quG6v3bhu6fDvWt54bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/d+G6sHnhur/hu4bEqcO94bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v3nEqUbhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur944buf4bq/4buXReG7i+G6v3hqeeG7peG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7m+G7qXnhu6fhur/hu5vhu4l44bq/ecSpRuG6v+G6quG7p+G7kXjhur/hu5fhu6fGsOG6v+G7m2zhur94annhu6fhur/huqrhu4tG4bq/4bubw4PFqeG6v+G6qnF54bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/WOG7neG6quG7i+G6vy3hur/huqThu6dreeG6v+G7iXnhu6fhur/huqrhu6fhu4t44bq/4buG4bu3eeG7peG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/huqrhurDFqeG6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/xah54bqq4bud4bqseeG7neG6quG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur9j4buGw4nhur/huqrhuqzEkOG6v2vDvWThur/hu4bEqeG6v+G7huG6uOG6suG6quG6v3bhu6fhu7nFqeG6v+G6pOG7p2p44bq/4buGxanhur/hu5dF4buL4bq/eGp54bul4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bunxal0eeG6v+G6qmrFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple0JG4bq/eeG7p8WpcXnhuqnhur924bunw4F54bul4bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bul4bq44bq2xanhur/hu6fFqXVC4bq/eOG7neG6quG7i+G7huG7neG6rOG6qOG7neG6v3fEqeG6v+G7peG7qeG6v+G7hsSp4bq/4bqqasWp4bq/4bqo4buLw73hur954buz4bq/d2rFqeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v3nhu6fhurjhur/hu4bhu5FG4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bunw4rhu5fhur/huqpy4bqp4bq/4buGxal04buX4bq/4bub4bureeG7p+G6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/4bqsw7Xhuqrhur924bun4buz4bq/4bqq4bundeG6v+G7p8WpdHnhur/hu5VveeG7peG6v3fhurbFqeG6v8ahw73hur/hu6fFqXR54bq/4bqqasWp4bq/eeG7s+G6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G7p3Phur/hu4RCw7Xhuqrhur/hu6fFqXR54bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4bqk4bunxal44bq/a3nhu6fhuqnhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v3bhu6fhu4nFqeG6v3nFqXR44bq/d8O1RuG6v+G7l2t44bq/4bun4bq6eeG7peG6v+G6quG6vOG6v+G6quG7p0JGcuG6quG6v+G7m+G7i+G6v3vhuqzhu4nFqeG6v+G7msO14bqq4bqr4bq/e+G7p+G7ncO94bq/4bqq4bunQkZy4bqq4bq/ecSpRuG6qeG6v3jhuqLhuqrhur954bun4buPeeG6v3fDvWrFqeG6v+G6quG6oHnhur/huqpqxanhur/huqrhuqxxeeG6v3vhuqzhu4nFqeG6v+G7msO14bqq4bq/ecSpRuG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G6qHDhur/huqrhuqB54bq/4bqqasWp4bq/4bqq4bqscXnhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur974bqs4buJxanhur/hu5rDteG6quG6v3bhu6fhu4nhu5fhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p+G7j3nhur/huqThu6fhu5F54bq/duG7p+G7ieG7l+G6v3nhu6fhu4tC4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bhu6fDveG6v+G6quG6sMWp4bq/4bulxanhurbhuqnhur/hu4bhu5l54bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4buX4buz4bq/4bub4bureeG7p+G6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhur/hu5fEkOG6v+G6quG7p3Xhur95xKnDveG6v+G7hnPhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bqr4bq/WOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4buXw73FqeG6v3nhu7Phur954bun4bq44bq/eOG6ouG6quG6v+G6pOG7p8WpcXnhur/hu5VreeG6v3Zy4bq/4bqq4bun4bq84buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eG7huqrhur/hu6fhuq554bq/4buXReG7i+G6v8WoeeG6quG7neG6rHnhu53huqrhuqnhur954bquxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur/hu5Xhu6vhur/hu5vhurjhurLhu5fhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bq/4buGxKnhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/4buX4bunakbhur/hu5Xhu4l54bq/4bqqw4rhur/hu5vhuqJ54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bun4buAeeG7peG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3bhu6fhu4nhu5fhur/huqrFqXnhur/huqxveeG7peG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4buncuG6v+G7pcWp4bqwxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur92cuG6quG6v+G7hELDteG6quG6v+G7lW954bul4bq/4bun4bupeeG7p+G6v2t54bun4bq/4buFxqDhuqnhur954bquxanhur944bu3xanhur/huqrhu6fhurrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhuqxrxanhur954bul4bunxal0eOG6v+G6quG6rHF54bq/eOG6ouG6quG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu6fEgnnhur/hu6fhurLhuqThur924bunw4F54bul4bq/4buX4buz4bq/4bubxal1eOG6v8ah4bq8eeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4buz4bq/4bqq4bundeG6v+G7l8O9xanhur/hu5vhu6t54bun4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G6qsO9xKl54bq/xqHFqXR54bq/eeG7p8O14bqq4bq/4buGc+G6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5tyeeG6v+G6quG6vOG6v8OZ4buL4buX4bud4buVw73DvXbhuqvhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/eMOB4bq/4bqqa+G6v3nhu7Phur954bun4bq44bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG7keG6pOG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur9rw73huqnhur954bquxanhur954bul4bq44bq2xanhur/GoUR54bul4bq/4buX4buz4bq/4bqq4bundeG6v3Zy4bqq4bq/ecOAxanhur/hu4bEqeG6v+G6quG6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v8ahROG6v+G7p+G7t+G6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hurThur/hu5dEeeG7peG6v3jhuqLhuqrhur924bunw4F54bul4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/huqpy4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bulxKlG4bq/eeG7i0bhuqnhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur9rw73hur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6v+G7l+G7p0J54bul4bqp4bq/eeG6rsWp4bq/eOG7t8Wp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bubc0Lhur/hu5fhu7Phur/hu6fhu6l54bun4bq/4bubasWp4bq/xqHFqXR54bq/Y+G7i+G7huG7i+G6quG7i+G6rGThur92w4zhur/huqrhu6dC4buR4bqq4bq/4bqow4Dhur/hu5fhu6fDveG6v+G6rMWpcXnhu6Xhur944bupeeG7p+G6q+G6v8OZ4buL4buX4bud4buVw73DvXbhur/huqrFqXnhur/huqrhurjhurR54bul4bq/4bqsb3nhu6Xhur924bunxanhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6qeG6v+G7l8O9eeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6rOG6oMWp4bq/4bqocOG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/hu5vFqeG6v+G7hsSpw73hur/huqrhu6dy4bq/4bulxanhurDFqeG6v+G7m+G7i+G6v+G7hsOJ4bq/4bqq4bqsxJDhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZT7DiuG6v+G7p8WpdHnhur/GocWpdHnhur/hu5dF4buL4bq/4bqq4buncuG6v+G7pcWp4bqwxanhur95xKlG4bq/4bqocOG6v+G7huG7mXnhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur924bunw4F54bul4bq/4bulxanhu4t54bq/a8O94bqp4bq/4bqow7154bul4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/hu5fDiXnhu6Xhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bub4bqieeG7peG6v3jhuqLhuqrhur/huqThu6fDtHnhur/hu4bEqcO94bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7huG7keG6quG6v3dH4bq/eeG7p+G6tuG6v+G7hsSpw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqqcuG6v+G7p8SCeeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7hsSp4bq/4bqqbXnhu6Xhur/hu5fhurjhurZ54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVY4bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/LeG6v+G7hELhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/4buX4buz4bq/4bqq4bundeG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7m+G6onnhu6Xhur934bqweeG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqq4bq44bqueeG7peG6v3fhu4vFqcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plVuG7p8Wp4bq/eeG7p27hu5fhur/huqrhurDFqeG6v+G6qsSpxanhur/huqhreeG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7huqnhur944bu3xanhur/hu4RC4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3jhurDFqeG6v3nDg8Wp4bq/4bubc0Lhur/huqhw4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqow73hur/huqjhu4l54bun4bq/4buG4bqwxanhur/hu4RC4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G7m+G7s+G6q+G6v3vhu6fhu6vhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bubbOG6v+G6qMO94bq/4bqo4buJeeG7p+G6v1nDmXvhur/hu4bhurDFqeG6v8ag4budw5nFqeG6v+G7hsSp4bq/4bqqxal54bq/4bqsb3nhu6Xhur924buh4bq/4bubcnnhur/huqjhu4tC4bq/4bqocOG6v3fDtXnhur934bq44bqw4bqq4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bubxanhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhuqvhur974bqsw7154bul4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7p+G6suG6pOG6v3nEqUbhuqnhur93xal0QuG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/d+G6sHnhur/hu6fhuq554bq/WcOZe+G6pcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bumxal0eeG6v+G6qmrFqeG6qeG6v+G7l+G7j0Lhur/huqrhuqxr4bq/d+G6tsWp4bq/xqHhurjhurZ54bul4bq/eeG7p+G6uOG6v3fEqeG6v+G7l+G7s+G6q+G6v1jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4buGw4nhur/huqrhuqzEkOG6v3jhurThuqnhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu4bhu7d54bul4bq/4bqocOG6v+G7leG7i8O94bq/4bul4bqgeOG6v+G6qsO14bqq4bq/4buXa+G6v3jhu7fFqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ahRHnhu6Xhur/FqHnhuqrhu53huqx54bud4bqq4bqr4bq/VuG7p8OBeeG7peG6v+G6quG7p3Xhur/huqThu6dF4bq/eeG7p+G7kXnhur9Zw5l74bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v+G7hELhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/d+G6sHnhuqvhur8+w7154bul4bq/eOG7neG6quG7i+G7huG7neG6rOG6qOG7neG6v+G6qHDhur/hu5fhu7Phur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G6rOG6onnhu6Xhur/hu6fhuq554bq/eeG7p8Wpc0Lhur924bunxanhur/huqrGsHnhu6fhur/hu4Zz4bq/d+G7j0Lhur/GocSpxanhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7luG7ieG7l+G6v+G7m+G6onnhu6Xhur93w4rhu5fhur/huqpteeG7peG6v+G6quG6rOG6uOG6tHnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7hELhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/4bqq4bunQ+G7l+G6v+G7m+G7k0bhur/huqjDiuG6v3nDg8Wp4bq/d3F54bq/4buXReG7i+G6v1nDmXvhur/hu5fhu6du4buX4bq/4buX4bunbnnhur/hu5fDiXnhu6Xhur/huqhw4bq/4bulxalD4bqk4bq/xrDhu5fhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53huqvhur9Z4bulxKlG4bq/4buXxKl54bul4bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5fhu6dCRnV54bq/d3F54bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqpCRnJ54bqr4bq/VuG7p8OBeeG7peG6v+G7l+G7p+G7seG6v8ah4bq8eeG7peG6v3dqxanhur/hurThur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhu4nhur954bun4buPeeG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur934bqweeG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/huqrhu6l44bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eOG6ouG6quG6v3jDgeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/4buXReG7i+G6v+G6rMWpcXnhu6Xhur/hu6fhu7fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6fFqXNC4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7m2zhur/huqZCRnLhuqrhur/hu5vhu6t54bun4bq/4buJ4bqk4bq/xqHEkHnhu6Xhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/eeG7p+G7i3nhu6fhur/hu6fhuq554bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7ieG6pOG6v8ahxJB54bul4bq/WcOZe+G6q+G6v1nhu6Xhu4tG4bq/4buXa+G6v+G7m3J54bq/4bunxal0eeG6v+G6qmrFqeG6qeG6v1nDmXvhur/hu4bhu5l54bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur92xalyeOG6v+G6quG7qXjhur954bun4buAeeG7peG6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu4nhuqThur/GocSQeeG7peG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G6tOG6v+G6pkJG4bq/eMOB4bq/d+G6sHnhur/hu6fhuq554bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bqsw7154bul4bq/duG7p8Wp4bq/4bub4buz4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/hu5vDg+G6v3jhuqLhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G6qsWpc3nhur934bqweeG6v+G7hsSpw73hur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bqr4bq/4buaxalzQuG6v3nEqUbhur93xKnhur/GocO94bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7p8WpdULhur/hu4RC4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nEqUbhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3nhu6fhurjhur/huqrhu6dy4bq/ecSpw73hur/hu4bEqeG6v+G7p+G7t+G6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/hu6fhurjhurR54bul4bq/d+G6ssWp4bq/4buV4buLw73hur954bunxalxQuG6v+G6quG6vOG6v+G7m+G7s+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buKecWpeOG7i3fhur/hu5bhuqzDveG6qOG6qMWpeeG7peG6qeG6v8OZw73huqzhuqp5xanhuqrhu53hur/hu4bEqeG6v1jFqXnhu53hu5fhuqzhu4vDueG6quG6v+G7p8WpdHnhur93xKnhur/hu5Xhu4vhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqjDgOG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqqw4rhu4vhur/hu6Xhu4t44bud4bq/4buX4buz4bq/4bqmQkbhur94w4Hhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5fhu6fhuq7FqeG6v3fhurB54bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bqq4bqscXnhur/huqrhu6dy4bq/4bulxanhurDFqeG6q+G6v1jEgsWp4bq/4bqqw4rhu4vhur/hu6Xhu4t44bud4bq/ecSpRuG6v+G7m3NC4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/a8O94bq/4buGw4Hhur/hu5dEeeG7peG6v+G7l+G7p8Wp4bq/4bqqxaly4bqq4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur954bul4bq44bq2xanhur/GoUR54bul4bq/d+G6sHnhur/hu4bEqeG6v3bhu6fDveG6v3nhuqLFqeG6v8ahQnnhu6Xhur924bunw4N54bul4bq/d+G6oOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWMWp4buX4bqsw73huqjDvcO54bqq4bq/4buXw4l54bul4bq/4bub4buLeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXF54bq/4buX4bq6QuG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53huqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur924bunxanhur/DmeG7i+G7l+G7neG7lcO9w7124bq/4bubbOG6v+G7l+G7i3jhur92cuG6quG6v2fhu4Hhur/huqrhuqzFqXRC4bq/fT7GoOG6v+G7m3Xhur/hu6fhurLhuqThur/huqrhu4nhu5fhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur924bun4buJ4buX4bq/4bubdeG6v+G7lcWpcnnhur/hu6XFqcO14buX4bq/eOG6ruG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu6fFqXR54bq/4bqq4bunw4rhu5fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVbhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqk4bunReG6v+G7m2zhur/hu5fhu6dD4bq/R+G6v+G6quG6sMWp4bq/eOG7neG6quG7i+G7huG7neG6rOG6qOG7neG6q+G6v+G7luG7p8aweeG7p+G6v+G6pkJGc3nhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqThu6fDgOG6vz7hu53DvUJ34bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G7h+G7h+G6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7leG7icO94bq/4bqocOG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/GoeG7q+G7l+G7p+G6v+G7hsSQ4bq/4buXw4F54bul4bq/eOG6sMWp4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqmQuG7i+G6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/a8O94bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqpCRnJ54bq/4buG4bqwxanhur/hu4bFqXThu5fhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur95c3nhur/huqpreeG7peG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5dF4buL4bq/4bqsxalxeeG7peG6v3jhu6l54bun4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmU34bqwxanhur/huqpxeeG6v+G7peG7t8Wp4bq/w6pY4bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/PuG7ncO9QnfhuqnDquG6v8ahw4rhur/hu4l54bq/4bqocOG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhurzhur/hu5dCw4DFqeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7g+G6v+G7hsSp4bq/duG7o8O94bq/xqHEqcWp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/Z+G6v3lteOG6q+G6v+G7luG7p8aweeG7p+G6v+G6pkJGc3nhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqThu6fDgOG6vz7hu53DvUJ34bq/xqHDiuG6v3bFqXJ54bq/4bqocOG6v+G7lW7huqrhur/hu5vDtELhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu6d04bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bun4buJxanhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6fhurLhuqThur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ah4bur4buX4bun4bq/4buGxJDhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrDteG6quG6v+G7l2vhur934buteeG7p+G6v+G7hsOK4buX4bq/4bqmQmt54bq/d0fhur/hu5dF4buL4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4bqk4bunw4Dhuqnhur954bun4bq44bqn4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhuqnhur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6qeG6v8ahQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhuqnhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7hsSp4bq/duG7p8WpckLhur95asWp4bq/xqHhu4954bq/4bqow4rhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5Xhu4vhur/hu6XFqeG7i8Wp4bq/4bubw71qeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buHZmgv4buH4buD4buDxqHhu4Phu4HDreG7hcOt4buB4buB4bqq4buHw63hu4fhu4Fmw6x34buD4bqr4buv4bqk4bulw6rhur8vZeG7pMWp4bqwxanhur/hu5fhu6dCRnF54bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu4l54bun4bq/4bulxanhu4nhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v+G6pOG7p8WpcXnhur/hu5VreeG6v3jhurDFqeG6qeG6v+G6quG7p0Phur/hu4bhu6vhur/hu6fhuq554bq/4buXReG7i+G6v8WoeeG6quG7neG6rHnhu53huqrhuqvhur9jWeG7pULhuqB54bqn4bq/OOG7i+G6quG7l+G7p+G7neG6rGTEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6fhu6l54bq/4buX4bunQnnhu6Xhuqnhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4buX4bunQkZxeeG6v+G7pcWp4buL4bq/4bubc0Lhur/hu5vhu4l54bun4bq/4bulxanhu4nhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v+G6pOG7p8WpcXnhur/hu5VreeG6v3jhurDFqeG6qeG6v+G6quG7p0Phur/hu4bhu6vhur/hu6fhuq554bq/4buXReG7i+G6v8WoeeG6quG7neG6rHnhu53huqrhur/hu4bEqeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3ZI4bq/4buG4bu3eeG7peG6v+G6qHDhur/hu5fhu7Phur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7m+G6onnhu6Xhur934bqweeG6v+G7m8OAxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l0LhuqLhu5fhur/huqjDgHnhu6Xhur/hu5fDvXnhur954bul4bq44bq2xanhuqvhur974bq84bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7p8WpdELhuqnhur/huqrFqXLhuqThur/huqrhu6fhu6vhur/huqZCa3nhu6Xhur/hu5fhu4nDveG6qeG6v8ah4bur4buX4bun4bq/4buGxJDhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5tyeeG6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqq4bqsxrDhur/hu4bEqeG6v+G6quG6rEJGc3nhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhuqnhur944bqi4bqq4bq/dsON4bq/eeG7pUJGcXnhur944bqwxanhur/hu5dF4buL4bq/eOG7neG6quG7i+G7huG7neG6rOG6qOG7neG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5fDvXnhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu7nhu4vhur/huqjhurrhu5fhur/huqjhu4l54bul4bq/4bqqasO94bq/4bqq4bun4budw73hur954bun4buAeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G6quG6vHnhu6Xhur/hu5fhu7PhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVbhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4bub4buLeOG6v3hx4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p3Thuqnhur/huqrhu6dy4bq/4bulxanhurDFqeG6v+G7l8OJeeG7peG6v3lxeeG6v+G7l+G7p0Phur9H4bq/4bubcnnhur944bud4bqq4buL4buG4bud4bqs4bqo4bud4bqr4bq/N+G7qeG6v+G7m+G7j0bhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/d8Sp4bq/4bulxanhu4vFqeG6v+G7m8O9annhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqq4bun4budw73hur/hu5fhu6fDveG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqrhurjhuq554bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bulxanhu4Dhu4vhur954bul4bq44bq2xanhur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bukxanDgHnhu6Xhur954bun4bq44bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6qsWpdHnhur/huqrhuqxCRnN54bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bubbOG6v+G6quG7p+G7i0bhur/hu5vDg8Wp4bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/xah54bqq4bud4bqseeG7neG6quG6qeG6v3jhu53huqrhu4vhu4bhu53huqzhuqjhu53hur/hu5fDiXnhu6Xhur/huqhw4bq/eOG7i3nhu6Xhur/huqrhurDFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G7m8ODxanhur954bun4bq44bq/4buG4buRRuG6qy/huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqQ+w71C4bqs4buX4budw6ple+G7p+G7ncO94bq/e3s5N1nEkS/huqRl

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long